Miljøgifter i mat kan påvirke hormonene våre

Shewit Kalayou Tekleheimanot disputerer 4. desember 2015 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen “In vitro toxicology and proteomic investigations into the endocrine disrupting potential of food and feed related contaminants at the level of steroidogenesis”.

Mennesker og dyr er avhengig av hormoner for normal utvikling og opprettholdelse av normale kroppsfunksjoner. I den senere tid har det vist seg at forurensningsstoffer kan interferere med kroppens hormonsystemer og forstyrre disse. Hormonforstyrrende stoffer kan være naturlige, for eksempel giftstoffer fra sopp (mykotoksiner), eller de kan være syntetiske forurensningsstoffer, for eksempel persistente organiske miljøgifter (POPs).

Flere slike stoffer finnes i matkjeden, det er umulig å fjerne dem og de kan utgjøre en trussel for dyrs og menneskers helse. Siden noen av stoffene er persistente, vil de oppkonsentreres i næringskjedene, også lenge etter at de er forbudt i markedet.

Risikovurdering av hormonforstyrrende forurensningsstoffer
Påvisning av hormonforstyrrende forurensningsstoffer og identifisering av virkemåten deres er viktig for risikovurderingen av stoffene i forhold til menneskers og dyrs helse. Hensikten med Shewit Kalayou Tekleheimanots doktorgradsarbeid var derfor å undersøke hvordan utvalgte forurensningsstoffer virker i in vitro cellemodeller med henblikk på giftighet og på hormonsekresjonen og genuttrykket i cellene.

Cellemodellene som ble brukt var Leydigceller fra testiklene hos nyfødte grisunger og en human cellelinje fra binyrene, H295R. Cellene ble benyttet som modeller for steroidogenesen (syntesen av kjønnshomoner og binyrebarkhormoner) i disse organene.

Cellene ble utsatt for flere mykotoksiner og den persistente miljøgiften 3-MeSO2-DDE, og disse påvirket cellenes levedyktighet og hormonsyntese i varierende grad. Noen av stoffene reduserte også uttrykket av gener som koder for enzymer som er viktige i tidlig fase av steroidsyntesen. De undersøkte forurensningsstoffene forstyrret altså steroidsyntesen i cellekulturene, men virkningsmekanismene er fremdeles ikke avslørt. Resultatene fra arbeidet avdekket nye forskningsspørsmål knyttet til hvordan forurensningsstoffer i mat og fôr påvirker hormonproduserende celler og kroppens hormonsystemer.

Published 26. november 2015 - 15:01 - Updated 23. mai 2017 - 19:16