Mer helse for hver krone

Pål Joranger disputerer 16. desember 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Health economic evaluations of shoulder pain, colorectal cancer and scoliosis».

I doktorgradsarbeidet sitt har Pål Joranger arbeidet med helseøkonomiske evalueringer av tre sykdomstilstander: skuldersmerter, kolorektal cancer (kreft i endetarm/tykktarm) og skoliose (sideveis skjevhet i ryggsøylen). Han har i tillegg bidratt i utviklingen av en generell simuleringsmodell for å beregne kostnader og overlevelse ved behandling av kolorektal cancer.

Helseøkonomiske evalueringer er viktige for at beslutningstagere skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan knappe ressurser i helsesektoren kan utnyttes slik at man får mest mulig helse ut av hver krone.

Resultatene fra skuldersmerte-evalueringen viste at ved slike helseproblemer er sykefraværskostandene for samfunnet betydelig større enn kostnadene for helsesektoren, og at det er en mindre gruppe pasienter som står for det meste av disse kostnadene.

Ny simuleringsmodell for kostnadsevaluering
Simuleringsmodellen for kolorektal cancer er den første generelle modellen som er utviklet innenfor dette feltet, ikke bare her i landet, men også internasjonalt. At modellen er generell betyr at den kan benyttes til evaluering av ulike typer tiltak. Testing av modellen viste at resultatene som ble oppnådd ved bruk av modellen, stemte godt overens med empiriske data for dødelighet og kostnader ved behandling av kolorektal cancer.

Bruk av modellen viser at endrede beslutninger når det gjelder palliativ behandling kan øke de gjennomsnittlige CRC-kostnadene betydelig. Likedan kan tiltak som reduserer tilbakefall etter behandling ha et betydelig potensiale med hensyn til kostnadseffektivitet.

Evalueringen av skoliose-screening tyder på et det kan være samfunnsmessig lønnsomt å screene jenter for skoliose, og at dagens praksis i Norge og internasjonalt i så fall bør legges om.   

Published 7. desember 2015 - 15:24 - Updated 1. november 2017 - 10:20