Mange muligheter med mikroalger

Daria Markina disputerer 11. november for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen "Effects of culture conditions on the photoautotrophic growth and biochemical composition of Chlamydomonas reinhardtii, as a potential source for hydrogen production".

Mikroalger er encellede organismer som er næringsgrunnlaget for det aller meste av livet i havet. Et mangfold av mikroalger finnes overalt hvor det er egnede lysforhold og fuktighet, og de brukes til å produsere mye forskjellig, fra viktige omega-3-fettsyrer og til hydrogengass.

Hydrogen er en viktig energikilde, og sluttproduktet ved forbrenning er vanndamp. Dermed gir forbrenning av hydrogen ingen utslipp av klimagasser, noe som gjør hydrogengass aktuell som energikilde.

Mikroalger som mulig hydrogenkilde er nettopp temaet for Daria Markinas doktoravhandling. Grønnalgen Chlamydomonas reinhardtii brukes ofte som modellorganisme for studier av stoffskiftet hos mikroalger generelt, og den kan også produsere hydrogengass under visse betingelser.

Alger inneholder proteiner, karbohydrater og fett i forskjellige mengder, men veksthastigheten deres variere sterkt, kanskje fordi kunnskapen om algenes optimale vekstbetingelser er mangelfull. Hensikten med Markinas doktorgradsarbeid var derfor å finne fram til de optimale betingelsene for vekst og utvikling hos grønnalgen Chlamydomonas reinhardtii.

C. reinhardtii kan vokse og utvikle seg både i lys med fotosyntese som energikilde, og i mørke med organisk karbon som energikilde. Ulike mengder nitrogen (N), fosfor (P), svovel (S), kalsium, magnesium og ulike CO2-konsentrasjoner i dyrkingsmiljøet ble testet for å finne ut hvilke sammensetninger som ga best vekst.

Resultatene fra studien viste at det er mulig å styre den biokjemiske sammensetningen av C. reinhardtii ved å endre dyrkingsmiljøet. Slik har mikroalger potensiale til å utvikle og produsere ulike stoffer til ernæring og til bruk i industrien og ikke minst til biobrensel.

 

Published 6. november 2015 - 9:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:17