Digitalisering av regelverk i byggenæringen

Eilif Hjelseth disputerer 6. november 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Foundations for BIM-based Model Checking Systems - Transforming Regulations into Computable Rules in BIM-based Model Checking Systems».

Byggenæringen styres av en rekke standarder, forskrifter og avtaler som i prinsippet består av en lang rekke regler. Dette er et godt utgangspunkt for økt digitalisering og objektbaserte løsninger som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Her er det muligheter for å innhente informasjon og bearbeide denne etter definerte regler slik at den kan presenteres på en måte som er forståelig og tilpasset brukeren.

Men disse reglene er foreløpig bare i svært liten grad implementert i digitale løsninger for automatisk eller semi-automatisk sjekking av regler. En effektivisering på dette områder vil medføre at like saker behandles likt, samt at prosjekterings- og saksbehandlingsprosessen blir mer forutsigbar. En annen effekt er at man tidlig kan vite om prosjektert er i samsvar med regelverket slik at bedre løsninger kan utvikles tidlig i prosjekteringsprosessen.

Eilif Hjelseths doktorgradsarbeid hadde som mål å utvikle så enkle metoder som mulig for implementering av regelverk i digitale løsninger for bruk av fagpersoner i byggenæringen ved tolkning av regelverk. Det er svært mange regler som skal digitaliseres og regelverket er i stadig endring. Det er derfor viktig at metodene er tids- og kostnadseffektive. For å oppnå dette må det etableres et faglig fundament for videre utvikling av BIM-baserte løsninger for automatisk sjekking av om prosjekter er i samsvar med byggeregler, standarder, miljøsertifiseringer eller andre krav som stilles.

Tre metoder for implementering av regelverk i digitale løsninger
Arbeidet med doktoravhandlingen har resultert i tre metoder for spesifisering av digitale regler. Disse metodene kan implementeres som digitale tjenester.  Den første metoden kalles «RASE», som står for Requirement – Applicability – Selection – Exceptions. En byggfaglig person markerer teksten i regelverket med farger (mark-up) som representer de fire kriteriene i RASE metodikken. Dette danner grunnlag for utvikling av en kravdatabase for hvilke regler som gjelder i hvilke tilfeller med hvilke krav.

Den andre metoden, TIO, som står for Test Indicator Objectives, går ut på hvordan funksjonsbaserte regler kan omskrives til digitale regler. Her må forutsetningen for bruk komme tydelig frem. Dette bidrar til at en større andel av regelverket kan implementeres i BIM-baserte modellsjekkere.

Den tredje metoden Tx3, som står for Transcribe – Transform - Transfer, går ut på å bestemme digitaliseringsgraden av et regelverk. Man kan da i forkant av programmeringen vite hva som er enkelt å digitalisere, hva som krever omskrivninger og hva som ikke er egnet for digitalisering.

Støtte til digitalisering av eksisterende og nytt regelverk (standarder, forskrifter og krav i kontrakter) vil være av stor betydning både for kvalitet og kostnader på det som prosjekteres. Når dette er implementert som digitale tjenester, vil det bety raskere saksbehandlingstid for byggesøknader og mindre konflikter i byggeprosjektene fordi konflikter kan oppdages tidlig. Et annet viktig forhold er å bidra til at fremtidig regelverk og standarder blir mest mulig digitaliseringsvennlig.

 Published 29. oktober 2015 - 10:35 - Updated 23. mai 2017 - 19:17