Aktive forbrukere kan påvirke framtidas energiforsyning

Iliana Ilieva disputerer 28. august 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen “Economic perspectives of market integration and demand flexibility within a smart grid dominated power sector”.

I doktorgradsarbeidet sitt har Iliana Ilieva analysert noen av de markedsmessige konsekvensene av disse endringene.

Mot et felles nordisk sluttbrukermarked

Etablering av en felles nordisk modell for balanseavregning (NBS-modell) ansees som et viktig skritt på veien mot et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft. NBS-modellen kan bidra til flere tilbydere i det regulære kraftmarkedet fordi avregningsprosedyrene blir mer effektive og etableringskostnadene for nye aktører i markedet reduseres.

Effekter av et felles sluttbrukermarked

Avhandlingen beskriver videre mulige effekter av en fremtidig integrering av de nasjonale nordiske kraftmarkedene i et felles sluttbrukermarked for Norden, noe som forventes å medføre økt konkurranse mellom kraftleverandørene. Innføring av et smart strømnett med nye måle- og styresystemer og hvor to-veis kommunikasjon er mulig, vil gi kraftleverandørene mulighet til å øke tjenestetilbudet og gi kundene flere valgmuligheter.

For å få innsikt i hvordan disse endringene vil påvirke konkurrerende leverandørers pris- og tjenestenivå, har Ilieva i samarbeid med professor Steven A. Gabriel fra Universitetet i Maryland undersøkt hvordan kraftleverandører påvirker hverandre. Resultatene fra arbeidet tyder på at tjenestenivået for en kraftleverandør kan ha sterk påvirkning på markedsstrategien til den andre. Effekten er avhengig av det overordnede prisnivået.

Forbrukerne har makt
Til slutt har Ilieva også studert hvordan større fleksibilitet blant forbrukerne kan føre til forbedringer i kraftleveransene og øke andelen av fornybar energi i det totale tilbudet. I en detaljert likevektsmodell har hun i samarbeid med stipendiat Åsa Grytli Tveten og professor Torjus Folsland Bolkesjø, begge ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, studert forbrukerfleksibiliteten i det fremtidige nordeuropeiske energimarkedet.

Forbrukerne påvirker energimiksen

Resultatene av studien tyder på at forbrukerfleksibilitet vil ha relativt liten innvirkning på de gjennomsnittlige strømprisene og på forbrukernes strømkostnader i årene framover. Men balansen i kraftmarkedet og utnyttelsen av fornybar energi vil bli bedre, og det vil bli lavere kortsiktige prisvariasjoner. Generelt kan det sies at forbrukerfleksibilitet bidrar til viktige systemfordeler, mens de økonomiske fordelene for forbrukerne er beskjedne. Dermed kan økt forbrukerfleksibilitet være svært gunstig under vanskelig markedssituasjoner hvor etterspørsel og tilbud er i ubalanse.

Doktorgradsarbeidet er et næringsprosjekt gjennom Brady Energy Norway AS hvor Iliana Ilieva har vært ansatt. Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Professor Torjus Fosland Bolkesjø ved NMBU har vært hovedveileder med professor Bernt Bremdal ved Høgskolen i Narvik som biveileder.

Published 18. august 2015 - 10:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:19