Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

Stefan Flügel disputerer 16. juni 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Essays in Transport Economics - Challenges in Modeling Travel Mode Choice and User Benefits»

«Diskrete valgmodeller» er statiske modeller som brukes for å analysere hvordan den enkelte reisende velger mellom reisealternativer. Denne metodikken er utgangspunkt for å sannsynliggjøre hvilke reisemåter folk helst ønsker, pluss estimere hvor mye de er villige til å betale for forbedringer i transportsektoren.

Gode modeller er dermed en forutsetning når den samlede brukernytten av et foreslått transportprosjekt skal kvantifiseres. Og slik kvantifisering er nødvendig for å avgjøre om et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Målet med Stefan Flügels doktoravhandling var å diskutere ulike utfordringer i modellering og bruk av diskrete valgdata, samt gjennomføring av empiriske case-studier med norske data for å illustrere utfordringer i transportsektoren og vise hvordan disse kan møtes i praksis.

De viktigste resultatene av doktorgradsarbeidet er følgende:

  • Arbeidet bidrar med en forbedret modell for å kunne predikere etterspørselen etter lyntog.
  • Arbeidet analyserer de valgene syklister gjør i ulike typer valgeksperimenter og beregner betalingsvilligheten for bedre framkommelighet på sykkelstiene i form av atskilte sykkelfelt og reduksjon av kryssende felt.
  • Flügel beskriver en ny måte på hvordan betalingsvillighet for reisetidsbesparelse i ulike transportmidler kan anvendes i samfunnsøkonomiske analyser.  

Resultatene fra doktorgradsarbeidet vil forhåpentligvis bidra til bedre analyser av transportrelaterte valgdata. Dette vil i praksis bety mer pålitelige samfunnsøkonomiske vurderinger av framtidige transportprosjekter.

Published 5. juni 2015 - 10:54 - Updated 23. mai 2017 - 19:21