Flere jenter bør satse på realfag i Zambia

Hva får jenter i Zambia til å delta i realfagsstudietilbud utenom det ordinære skoletilbudet? Funnene i en doktoravhandling vil være nyttig for å rekruttere flere jenter til realfagsstudier og forskning.

Flere jenter bør satse på realfag i Zambia

Christopher Haambokoma disputerer 30. april 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen "Influences on female pupils decisions to join the junior engineers, technicians and scientists clubs in selected schools in Zambia".

Vitenskap og teknologi er viktig i utviklingsland, men i Zambia er kvinner fremdeles sterkt underrepresentert på disse områdene. Det finnes vitenskapsbasert realfagsundervisning for videregående elever utenom det ordinære skoletilbudet i Zambia, såkalt JETS Club (The Junior Engineers, Scientists an Technicians Club), men svært få jenter benytter seg av dette tilbudet.

Formålet med Christopher Haambokomas doktoravhandling var å skaffe til veie kunnskap om følgende:

  • Hvorfor velger noen få jenter å bli med i JETS Club?
  • Hva forventer de å oppnå ved å delta i JETS Club-aktiviteter? 
  • Hvilke utfordringer støter de på?

Han intervjuet i alt 48 jenter fordelt på fire ulike skoler i Lusaka-regionen i Zambia, alle jentene var medlemmer i JETS Club. Han fant særlig seks faktorer som medvirket til jentenes ønske om å lære mer realfag: personlig motivasjon, familie, omgangskrets, andre JETS Club-medlemmer, lærere og media. Personlig motivasjon var den viktigste pådriveren.

Ved medlemskap i JETS-Club forventet jentene følgene fordeler: mer kunnskap enn skolen kunne gi dem, bedre skoleprestasjoner, læring av andre elever og bedre selvtillit.

Utfordringer de mente å ha møtt var: Motarbeiding av andre JETS Club-medlemmer, problemer med å få tid til JETS Club ved siden av andre aktiviteter, liten støtte fra skoleledelsen og problemer med å finne gode prosjekter å jobbe med. En viktig utfordring var oppfatningen om at JETS Club bare var for gutter.

Haambokomas avhandling vil være til nytte for lærere som underviser i realfag i videregående skole og for de som utdanner realfagslærere ved universiteter og høgskoler i Zambia. Det er viktig at samfunnet får kunnskap om funnene i avhandlingen slik at flere jenter kan oppmuntres til å bli med i JETS Club med de akademiske og sosiale fordeler det gir.

Published 31. oktober 2016 - 17:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:21