Rural turisme som drivkraft for lokal næringsutvikling - Jan Velvin, 18. desember

Gårdsbasert turisme og tjenesteproduksjon for turister og hytteeiere er næringer som kan sikre fortsatt bosetting og arbeidsplasser på landsbygda. Skal turismesatsingen lykkes må den forankres i samarbeid mellom tilbydere i området. I tillegg er kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling viktig.

Rural turisme som drivkraft for lokal næringsutvikling - Jan Velvin, 18. desember

Jan Velvin disputerer 18. desember 2014 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen «Rural Tourism as a driving force for Community Economic Development».

Jan Velvin har i sin doktoravhandling først og fremst satt søkelys på hva som skal til for å utvikle gårdsbasert turismevirksomhet i randsonen av verneområder og hvordan slik turisme kan bidra til lokal næringsutvikling.

Han har undersøkt hvorvidt natur oppfattes forskjellig av potensielle turister og tilbydere av turismetjenester. Tilbyders utvikling av gårdsturisme er ofte basert på lokale aktiviteter, lokale sosiale verdier og sosial forankring, men det som tilbys, samsvarer ikke alltid med internasjonale turisters ønske om opplevelser. Det er derfor viktig at tilbyder har kunnskap om turistenes ønsker, og er villig til å «strekke» sine tradisjonelle verdier for å møte turistenes behov.

Velvin har også undersøkt hvordan rammebetingelser i form av vernevedtak påvirker muligheten for å utnytte utmarksressurser til næringsformål. En samordning av vern og bærekraftig bruk krever en nyansert samforvaltning i verneprosesser med lokal deltagelse og påvirkning basert på naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og økonomiske undersøkelser.

Avslutningsvis tar avhandlingen opp hvilke strategier som kan være med på å øke den lokale verdiskapingen slik at bosetting kan opprettholdes. Dette gjelder blant annet hytteturisme hvor kommunens rolle som aktiv planmyndighet har betydning for utvikling av fritidsboligturismen, slik at økt bruk av disse boligene kan oppnås.

Published 31. oktober 2016 - 17:49 - Updated 23. mai 2017 - 19:25