Bedre stabilitet med redusert jordbearbeiding - Till Seehusen, 2. desember

Langvarig redusert jordbearbeiding fører til bedre stabilitet i jorda og redusert fare for jordpakking. Grunn vårpløying gir samme avlingsnivå som dyp høstpløying, og er nesten like effektivt mot ugras.

Bedre stabilitet med redusert jordbearbeiding - Till Seehusen, 2. desember

Dette konkluderer Till Seehusen med i sin doktoravhandling hvor han har undersøkt effekten av langvarig redusert jordbearbeiding på bæreevnen til leirjord. Han har kartlagt hvordan trafikkering med to gjødselvogner med forskjellig hjullast virker på jordparametere og avlingsstørrelse. I tillegg har han studert hvordan redusert jordbearbeiding påvirket ugrasforekomst og overvintring av Fusarium, en sopp som angriper korn og kan forårsake store avlingstap.

Bakgrunnen for arbeidet er økt behov for intensivering i landbruket og reduksjon av kostnadene uten at avlingsstørrelsen reduseres. I tillegg kommer ønsket om å redusere det moderne landbrukets negative innvirkning på miljøet.

Resultatene fra arbeidet viste at langvarig redusert bearbeiding av jorda førte til bedre stabilitet i jorda og redusert fare for jordpakking. Stabiliteten i jorda er svakere dersom jorda er fuktig. Redusert jordbearbeiding ga like gode avlinger på leirjord og morenejord sammenlignet med pløying. Resultatet på siltjord var ikke like bra.

Redusert jordbearbeiding ga derimot større utfordringer med hensyn til forekomst av ugras og overvintring av Fusarium, særlig dersom halmen ikke ble fjernet fra åkeren. Forsøkene viste imidlertid at grunn vårpløying kan være et bra alternativ til høstpløying, da det gir samme avlingsnivå, bedre erosjonsbeskyttelse og er nesten like effektivt mot ugras.

God agronomi, både i forhold til valg av maskiner, kjøretidspunkt, halmbehandling og riktig ugrasbekjempelse, er avgjørende for å redusere jordpakking og lykkes med redusert jordarbeiding.

Dette er første gang at denne type jordbearbeidings- og jordpakkingsforsøk, pluss mykotoksinundersøkelser, er gjennomført i Norge. Funnene har stor betydning for gjennomføring av risikovurderinger og utvikling av dyrkningsanbefalinger.

Till Seehusen disputerer tirsdag 2. desember 2014 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen «Reduced soil tillage and soil compaction in cereal-growing under Norwegian farming conditions: Studies of compaction risk, soil structure, crop yields, weediness and overvintering of Fusarium».

Published 31. oktober 2016 - 17:49 - Updated 23. mai 2017 - 19:26