Samfunnsperspektivet i naturfag - Anne Kristine Byhring, 29. oktober

Ett av målene for naturfagundervisningen er å forberede elever på å ta del i samfunnsdebatten. Naturfaglig kunnskap vil ofte være del av grunnlaget for kontroverser og overveielser i de demokratiske prosessene.

Samfunnsperspektivet i naturfag - Anne Kristine Byhring, 29. oktober

Anne Kristine Byhring disputerer for graden ph.d. 29. oktober 2014 ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen «Complexity and deliberation in collaborative socioscientific issues (SSI) inquiry discourse».

I doktoravhandlingen sin belyser Anne Kristine Byhring elevers argumentasjon og samtaler om sosiovitenskapelige problemstillinger. Hun har analysert opptak av elevers samtaler i naturfag på videregående skole. Elevene diskuterte mens de gjorde gruppearbeid for å skrive gruppeoppgave om natur-  og miljøpolitiske spørsmål. Temaene i oppgavene som ble analysert var konsekvenser av avskoging i Brasil, miljøvennlig transport og jaktetikk.  

Å bruke naturfaglig kunnskap i samfunns- og miljøspørsmål handler blant annet om å bruke kunnskap fra naturfaget som argumenter til demokratiske overveielser av handlingsalternativer. Byhring har undersøkt diskusjonene for å forstå elevenes overveielser, det vil si deres deliberative argumentasjon.

Det viste seg at elevenes overveielser dreide seg om den skoleoppgaven de var gitt, men i liten grad ble drevet fram av at at de brukte naturfaglig kunnskap når de diskuterte. Elevenes overveielser ble heller drevet fram av veksling mellom tre ulike perspektiv. Ett perspektiv gjaldt å forstå og velge ut innhold. Et annet dreide seg om samarbeidet om undersøkelsene de gjorde, og et tredje om hvordan de skulle gjøre selve skrivearbeidet.

Studien prøver å få fram så mye som mulig av alt det som foregår i elevdiskusjonene. I analysene trekker Byhring veksler på innfallsvinkler fra lingvistikk, konversasjonsanalyse og retorikk.

Avhandlingens viktigste bidrag er det begrepsmessig og analytiske rammeverket som viser flere perspektiv i elevers diskusjoner. Avhandlingen setter fokus på at undervisningstilnærminger bør lære elevene å ta i bruk naturfaglig kunnskap, men også å lære mer allmenn argumentasjon og overveielser.

Avhandlingen blir tilgjengelig via BRAGE: http://hdl.handle.net/11250/222787

Lenke til kunngjøringen

Published 17. oktober 2014 - 10:47 - Updated 20. oktober 2014 - 14:47