Gleden av å sykle til jobben: syklisters estetiske opplevelser av byrom - Harpa Stefansdottir, 24. oktober

Harpa Stefansdottir disputerer 24. oktober 2014 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen «Pleasurable cycling to work - Urban spaces and the aesthetic experiences of commuting cyclists».

I doktorgradsarbeidet sitt har Harpa Stefansdottir undersøkt hvordan fysiske egenskaper i byrom påvirker estetisk betydningsfulle opplevelser hos personer som sykler til og fra arbeidsstedet, identifisert disse egenskapene og studert hvordan slike opplevelser påvirker deres vurdering av sykkelrutas kvalitet.

Arbeidet bidrar til å forstå hvordan et byroms estetiske egenskaper har betydning for opplevelsen av sykling til jobben. Hun har gjennomført casestudier i byene Reykjavik, Trondheim og Odense, og resultatene fra disse studiene tyder på at en kombinasjon av svært mange faktorer bidrar til å gjøre pendling på sykkel til en lystbetont opplevelse. Et gjennomgående trekk er at positiv estetisk opplevelse spiller en viktig rolle.

Et teoretisk rammeverk ble bygget opp med komponenter av betydning for estetisk opplevelse blant sykkelpendlere.  Rammeverket gir perspektiv på hvordan sykkelpendlere kan forventes å oppleve egenskaper med en estetisk betydning i byrom og kan derfor brukes ved å tolke resultater fra undersøkelser.

Arbeidets metodologiske tilnærming gir nye perspektiver på hvordan syklisters estetiske opplevelser av byrom kan utforskes. En ny, kvalitativ mobil metode, kalt "sykle-gjennom"-evaluering, ble benyttet for å utforske syklisters perspektiver på hvordan de opplever byrom. Denne evalueringen omfattet fire forhåndsplanlagte "sykle-gjennom"-turer og et kvalitativt gruppeintervju etter hver tur. Spørreundersøkelse og innsamling av syklisters rutetegninger ble i tillegg benyttet for å finne ut hvordan estetisk opplevelse av byrom inngår som en opplevd kvalitet av sykkelpendlernes ruter.  

Estetisk stimulerende byrom har stor betydning for kvaliteten på en sykkelrute, og jo større del av den totale rutelengden disse utgjør, jo bedre.

Published 16. oktober 2014 - 11:29 - Updated 23. mai 2017 - 19:26