Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer - Guro Løkka, 24. oktober

Flere av oppdrettsindustriens store forbedringsområder er knyttet til laksens tarmsystem. Gjennom doktorgradsarbeidet sitt har Guro Løkka bidratt med kunnskap som er viktig for å løse disse utfordringene.

Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer - Guro Løkka, 24. oktober

Guro Løkka disputerer fredag 24. oktober for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «From morphology to function: Intestinal studies of wild and reared Atlantic salmon».

Bekjempelse av smittsomme sykdommer, fremstilling av bærekraftig og næringsrikt fôr og utvikling av fremtidige perorale vaksiner er viktige forskningsområder innen laksenæringen, og alle innbefatter solid kunnskap om fiskens tarmsystem. Tarmen er et av fiskens viktigste organer, og det er liten tvil om at det laksen får i seg, har innvirkning på både helse, vekst og kvalitet. Tarmen med sin slimhinneoverflate er også en viktig inngangsport for mange sykdomsfremkallende agens, for eksempel bakterier og virus. Håpet er at tarmens absorberende egenskaper en gang i fremtiden kan benyttes til å gi vaksiner gjennom fôret.

Ettersom industriell oppdrett introduserer et miljø som er unaturlig for laksen, studerte Guro Løkka villaksens tarmsystem. Hun beskrev tarmens form og struktur hos to ulike utviklingsstadier av villaks for å få et best mulig referansemateriale over fordøyelseskanalens normalstatus. Dette er et viktig arbeid for all fremtidig forskning som omhandler laksens tarmsystem. Utvalgte markører som er knyttet til tarmens eget forsvarssystem, ble undersøkt hos villaks, pluss hos vaksinert og uvaksinert oppdrettslaks. Resultatene fra dette arbeidet tyder på at bakre delen av laksetarmen har spesielt viktige forsvarsfunksjoner. Ved å sammenligne vill unglaks i sjøfase med tilsvarende stadier av vaksinert og uvaksinert oppdrettslaks, kom det frem at oppdrettsvilkårene også gjenspeiles i tarmens forsvarssystem. For eksempel ble det vist at overflatestrukturen i oppdrettslaksens tarm ble påvirket av forskjellige oljer i dietten, men uten at det var tydelige tegn på tarmbetennelse.

Løkka studerte også partikkelopptak i tarmen, som et grunnlag for utvikling av peroral medisinering. Store «eteceller» antas å være ansvarlige for tilintetgjøring av fremmede partikler i tarmens hulrom, for transport over tarmens overflateepitel og for slik å igangsette en forsvarsreaksjon.

I fellesskap med kollegaer ved Institutt for basalfag og akvatisk medisin på Adamstuen og andre samarbeidspartnere, har forskningsarbeidet resultert i fire vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift.

Veiledere har vært Erling Olaf Koppang (NMBU), Lars Austbø (NMBU) og Knut Falk (Veterinærinstituttet).

 

Published 13. oktober 2014 - 10:25 - Updated 23. mai 2017 - 19:26