Økt bruk av bynære friluftsområder - Gro Koppen, 26. september

Egnede metoder for kartlegging av folks opplevelse av tilgjengelighet til bynære friluftsområder er nødvendig i planprosesser som tar sikte på å øke tilgjengeligheten til disse områdene.

Økt bruk av bynære friluftsområder - Gro Koppen, 26. september

Gro Koppen disputerer 26. September 2014 for graden ph.d. ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen “Perceived Accessibility and Use of Urban and Near Urban Recreational Landscapes”.

I løpet av de siste tiårene har folkehelseutfordringer knyttet til fysisk inaktivitet fått økt politisk oppmerksomhet. Samtidig har forholdet mellom god folkehelse og friluftsliv blitt mer og mer anerkjent. For mennesker som bor i byer eller bynære strøk er de bynære friluftsområdene spesielt viktige for hverdagsfriluftslivet.

I doktorgradsarbeidet sitt har Gro Koppen utforsket hvordan mennesker opplever tilgjengelighet til friluftsområder og hvordan den opplevde tilgjengeligheten påvirker bruken av bynære friluftsområder. Hun har i tillegg studert ulike metoder for å kartlegge opplevd tilgjengelighet.

En litteraturgjennomgang ble gjennomført for å identifisere de viktigste dimensjonene av opplevd tilgjengelighet til friluftsområder. To hoveddimensjoner ble identifisert:

  • Fysisk tilgjengelighet eller opplevd tilgjengelighet knyttet til egenskaper ved det fysiske landskapet.
  • Kulturell, sosial eller sosiopsykologisk tilgjengelighet eller opplevd tilgjengelighet knyttet tilegenskaper hos potensielle brukere av et friluftsområde.

Opplevd juridisk tilgjengelighet ligger mellom disse hoveddimensjonene, og er både knyttet til egenskaper ved det fysiske landskapet og til egenskaper hos de potensielle brukerne av et friluftsområde.

To spørreundersøkelser ble gjennomført for å undersøke forholdet mellom opplevd tilgjengelighet og bruk av bynære friluftsområder. Mosseskogen i Moss kommune ble valgt som studieområde. Resultatene fra spørreundersøkelsene viste at både egenskaper ved det fysiske landskapet og egenskaper hos brukerne hadde betydning for hvordan skogen ble benyttet.

En GIS-analyse ble også gjennomført i samme område for å utforske ulike metoder for kartlegging av avstand til friluftsområder.

Konklusjonen er at byplanleggere og beslutningstakere må inkludere egnede mål for opplevd tilgjengelighet til friluftsområder og benytte adekvate metoder for kartlegging av opplevd tilgjengelighet i sine planprosesser for å øke folks tilgjengelighet til bynære friluftsområder.

Personalia: Gro Koppen ble født i Moss i 1978. Hun har en mastergrad i geografi fra Universitetet i Bergen og er ansatt som friluftslivskonsulent i Oslo kommune.

Kontakt: gro.koppen@bym.oslo.kommune.no

Published 31. oktober 2016 - 17:41 - Updated 23. mai 2017 - 19:28