Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen - Angelika Agdestein, 17. september

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger og for å unngå smitte til mennesker.

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen - Angelika Agdestein, 17. september

Angelika Agdestein disputerer 17. september 2014 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen “Transmission and virulence of Mycobacterium avium, with emphasis on infection in pigs”.

Angelika Agdestein har gjennom sitt doktorgradsarbeid belyst faktorer som har betydning for infeksjon med Mycobacterium avium hos gris og har dermed bidratt til større forståelse for hvordan smitten spres.

Mycobacterium avium er en bakterie som finnes i miljøet og kan forårsake infeksjon hos blant annet gris og mennesker. Smittede griser er ofte tilsynelatende friske, og eventuelle sykdomsforandringer oppdages i de fleste tilfeller først på slakteriet. Mennesker får ofte en alvorlig infeksjon fordi den i hovedsak rammer svekkede individer og i tillegg er vanskelig å behandle.

Det er per dags dato uvisst om svinekjøtt kan være en smittekilde for mennesker, men bakterieisolater fra gris og mennesker er genetisk svært like. Dette kan tyde på at gris og mennesker smitter hverandre eller er utsatt for felles smittekilder. Dessuten kan infeksjon med M. avium føre til betydelige økonomiske tap i svinebesetninger fordi slakteskrotten eller deler av den, kasseres ved funn av forandringer som er typiske for infeksjonen.

Bakterier fra griser kan infisere humane celler
Agdestein har studert hvordan ulike underarter av M. avium ter seg i gris og i celler fra gris og menneske, samt hvordan grisen skiller ut bakteriene. Studier i humane celler viste at M. avium som var isolert fra svin, infiserer cellene i samme grad som bakterir isolert fra mennesker. Samtidig ble det vist at to forskjellige underarter smitter gris, men at M. avium subsp. hominissuis finnes i betydelige mengder i tonsiller og avføring hos smittede griser, i motsetning til M. avium subsp. avium. Dette kan bety at førstnevnte evner å opprettholde et større smittepress i grisebesetninger enn den andre.

Undersøkelse av naturlig smittede griser ved regulær slakting avdekket høy forekomst av M. avium og andre opportunistiske sykdomsfremkallende mykobakterier i svineskrotter, ofte uten synlige skader i slakteskrotten. Slik kan infisert kjøtt slippe gjennom kjøttkontrollen og være en fare for utsatte pasientgrupper.

I tillegg har Agdestein studert slektskapet mellom M. avium som er isolert henholdsvis fra miljøet og fra gris. Mycobacterium avium subsp. hominissuis som ble funnet i torv, hadde nært slektskap med bakteriene i grisene fra samme besetning. Dette understreker at torv er en viktig smittekilde for gris.

Published 5. september 2014 - 9:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:28