Disputaser 2015

Glassflaske, laboratorium

Nye metoder effektiviserer kjemiske reaksjoner

Nye metoder har gjort det enklere og mer bærekraftig å fremstille kjemiske forbindelser som er nyttige for oss mennesker, bl.a. medisiner.

Doktorgradsforskningen til Sigridur Dalmannsdottir bidrar til mer kunnskap om konsekvensene av klimaendringene.

Vinterherdighet hos engvekster

I sin doktorgrad har Sigridur Dalmannsdottir sett på hvordan pågående og fremtidige klimaendringer påvirker de viktigste fôrplantene våre.

Regnskap

Mer helse for hver krone

Helseøkonomiske evalueringer og bruk av simuleringsmodeller for å beregne overlevelse og kostnader ved ulike behandlingsregimer, er viktige elementer i en mer effektiv utnyttelse av helsekronene.

Nigutu Tedo

Endringer i arealbruk og arealdekke i nedslagsfeltet til Lake Hawassa i Etiopia

Menneskenes bruk av naturressurser har hatt stor innvirkning på utformingen av det biofysiske miljøet rundt Lake Hawassa. En doktoravhandling viser dynamikken bak den pågående endringen av landskapet, og peker også på tiltak for å oppnå en bærekraftig forvaltning av naturressursene i området.

Kristian Ellingsen-Dalskau

Godt stell er bra for kalvevelferden i melkeproduksjonen

Kalvers velferd kan påvirkes på et overordnet nivå gjennom lover, regler og tradisjoner, og på et individuelt nivå gjennom den enkelte bondes avgjørelser og handlinger. 

Hest som løper

Prestasjonsegenskaper hos nordiske ridehester

Oppdrettere og avlsorganisasjoner må få bedre verktøy til arbeidet med å avle fram bedre ridehester med riktig eksteriør og bedre prestasjoner.

Resultatene fra forskningen til Anette Åkerström er allerede tatt i praktisk bruk

Rensing av slamvann med mikroalger

En doktoravhandling fra NMBU viser at mikroalger har et stort potensiale for fjerning av næringsstoffer i slamvann og for produksjon av biomasse med lavt energiforbruk.

Cong Dung Pham

Modellering og regulering av roboter

Studier av roboter med komplekse kinematiske strukturer har bidratt til utvikling av nye metoder for å styre avanserte robotsystemer.

Margareth Opheim

Restråstoff fra laks betyr bedre oppvekst for grisunger og kyllinger

Enzymatisk hydrolyse av restråstoff fra laks gir høyverdig protein for tilsetning i husdyrfôr. Det betyr også bedre utnyttelse av restråstoff og økt bærekraft i både akvakultur og husdyrproduksjon.

Shewit med grisunge

Miljøgifter i mat kan påvirke hormonene våre

Vi vet at miljøforurensning kan forstyrre hormonene våre, men foreløpig vet vi lite om hvordan de de gjør det. En doktoravhandling ved NMBU har lagt et grunnlag for videre forskning på virkningsmekanismene.

Alfred Obia

Bedre jordegenskaper og mindre klimagassutslipp med biokull

Tilsetning av biokull til jordbruksjord kan øke avlingene samtidig som det bidrar til karbonfangst og mindre utslipp av lystgass (N2O) til atmosfæren. I så fall vil det ha gunstig virkning på både matproduksjon og klimaendring.

Daria Markina i laboratoriet

Mange muligheter med mikroalger

Den biokjemiske sammensetningen av mikroalger kan styres ved å endre dyrkingsmiljøet slik at de utvikler et ønsket produkt, ifølge en doktoravhandling ved NMBU.Eilif Hjelseth

Digitalisering av regelverk i byggenæringen

Saksbehandlingen i byggesøknader vil gå raskere og konfliktnivået senkes når regelverket i byggenæringen digitaliseres.

Cheng Xu

Infeksjon med Salmonid alphavirus: samspill mellom virus og vert

Studier av laksens forsvar mot viruset som forårsaker pancreas disease og samspillet mellom vert og virus har gitt bedre innsikt i kroppens reaksjon på viruset. Dette gir et grunnlag for forbedring av vaksiner mot sykdommen.

Chlamydomonas

Livet i vann skades av biocider

En doktoravhandling fra NMBU viser at giftvirkninger av organiske forbindelser enkeltvis og i blanding kan beregnes ved hjelp av avanserte modeller. Dette kan være til hjelp i risikovurdering av biocider og deres potensielt miljøskadelige effekter i akvatisk miljø.

Aaron Lee Smith

Om å se skogen for bare enkelttrær – bedre beregning av biomasse i bjørkeskog

En ny doktoravhandling gir bedre tall for å estimere biomasse av bjørketrær i Norge.

Julia Schregel

Mindre genflyt enn forventet hos den nordeuropeiske brunbjørnen

Koordinert forvaltning mellom landene og reduksjon av ulovlig jakt kan bidra til økt utveksling av gener mellom grensekryssende bestander av brunbjørn i Fennoscandia.

Kristin Paaske Anfinsen

Forskning på hund kan være nyttig for kreftsyke mennesker

Forskning på kreft hos hund kan bidra til økt forståelse av risikofaktorer, samt utvikling av nye behandlingsmetoder for visse krefttyper hos både hund og menneske.

Mvansa Mathilda Songe

Saprolegniainfeksjoner i fiskeoppdrett: infeksjonsstrategi og virulens

Utvikling av gode strategier for kontroll av eggsporesoppen Saprolegnia i fiskeoppdrett krever ny innsikt i soppens infeksjonsstrategi og evne til å påføre fisken sykdom.

Snorre Nordal (IMT) disputerer 16. oktober 2015 for graden ph.d. med avhandlingen «Åpenbaringsrom: Rom for deltakelse i realfagsundervisningen».

Alternative læringsarenaer kan øke realfagsinteresse

Nytt doktorgradsarbeid argumenterer for at smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrke læringsutbytte.

Vladana Grabež

Kjøttkvalitet påvirkes av indre prosesser og ytre faktorer

Kjøttkvalitet kan betraktes utfra to synsvinkler: ernæringsmessig kvalitet og sensorisk kvalitet. Variasjon i smak og mørhet i kjøtt påvirkes av flere forhold som har sammenheng med oksidative prosesser i muskelcellene, både før og etter slakting.

 

Linn W. Stockinger arbeider i laboratoriet.

En detaljert studie av en human kitinase med hensyn på nedbrytning av kitin

En doktoravhandling beskriver i detalj hvordan det humane enzymet kitotriosidase bryter ned løselige og uløselige karbohydrater. Dette er viktig kunnskap for bioteknologisk industri og for økt forståelse av immunsystemet.

Ole Løseth Elvetun

Matematikk som medisinsk verktøy

Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar. Kompliserte likningar som beskriv kva som skjer i kroppen, må løysast ved hjelp av datamaskin, og ei doktoravhandling ved NMBU kan no gjere det enklare å utvikle programvare for medisinsk bruk.

Kua I den grønne eng, Stryn

God klauvhelse kan avles fram

Klauvhelse hos norsk rødt fe (NRF) inkluderes nå i avlsarbeidet for rasen. Dette er bra både for bonden og kua, og også for salget av NRF til utlandet fordi det internasjonalt er økende fokus på klauvhelse.

Fiskeolje som utgangspunkt for nye, nyttige produkter

I naturen fins stoffer med biologisk og mulig medisinsk virkning, men i så små mengder at de er vanskelig å forske på. Gjennom et doktorgradsarbeid er to slike naturlige forbindelser laget syntetisk slik at de nå er tilgjengelige for biologiske studier.

Junaid Hassan

Utslipp av nitrogenoksyder fra bakterier bestemmes av genregulering

Mange bakterier kan bruke nitrogenoksyder som erstatning for oksygen. Kunnskap om genreguleringen av denne prosessen er viktig for å forstå utslippene av klimagassen N2O fra jord, vann og rensesystemer for avløpsvann.

Hildegunn Iversen

Sammen er vi farlige: bakteriers samspill i tarmen

Noen kolibakterier er farligere enn andre, men mye er ukjent vedrørende mekanismene som gjør dem farlige. Kontakt mellom disse bakteriene og andre bakteriearter i tarmen, påvirker imidlertid potensialet til å gjøre folk syke. 

Nina Marie Andersen

Kan språket påvirke vår estetiske oppfatning av landskapsarkitektur?

Landskapsarkitektur som fremstilles skriftlig i kritikker viser i større grad til tegninger og bilder eller allerede formulerte oppfatninger, enn det sanselige ved anleggene. En doktoravhandling avdekker en faglig tradisjon for å favorisere det objektivt dokumenterbare foran det estetiske ved landskapsarkitekturen.

Martine Lund Ziener

Kloløsning og hypotyrose hos settere skyldes arv

Et doktorgradsarbeid har vist at kloløsning og hypotyrose hos hund har en genetisk bakgrunn. Kloløsning var forbundet med DNA-markører på kromosom 12 der mange immungener er lokalisert hos hund.

Kyr på rad og rekke

Reproduksjon hos norske kyr

Et nytt doktorgradsarbeid ved NMBU gir vitenskapelige grunnlag for å minimere stress og utvikle nye verktøy til overvåkning av kuas stoffskifte og reproduksjonsevne.

Javier Tegedor

Flere satellitter gir bedre navigasjon

Et doktorgradsarbeid utført ved NMBU presenterer utviklingen fra tradisjonell Precise Point Positioning (PPP) basert på GPS og Glonass til også å omfatte de nye globale satellittnavigasjonssystemene Galileo og BeiDou. Bruk av alle fire konstellasjoner bidrar til mer nøyaktig beregning av posisjon enn bruk av kun GPS og Glonass.

Iliana Ilieva

Aktive forbrukere kan påvirke framtidas energiforsyning

Kraftmarkedet står overfor store endringer, med mer fornybar energi, økt markedsintegrasjon og nye teknologier for økt forbrukerfleksibilitet. Alt dette vil påvirke energisystemet, produsentenes lønnsomhet og forbrukernes kostnader.

Line Olsen

Forsvarsceller i tarmen hos sau

Mange dyrevelferdsmessige og økonomiske utfordringer i sauenæringen er knyttet til sykdommer i fordøyelseskanalen, og det lokale immunsystemet i tarmen har her en viktig rolle. Studier av lam har bidratt med kunnskap som er viktig for å forstå hvordan tarmens immunsystem fungerer.   

Ola Brønstad Brynildsrud

DNA avslører opphavet til smittsomme sykdommer

Utbrudd av bakteriell nyresykdom (BKD) hos laks bør håndteres ulikt avhengig av bakteriens sub-type. Metodikk utviklet i forbindelse med studier av denne sykdommen, kan bestemme en sykdoms egenskaper og smitteopphav nøyaktig og raskt. Metoden anbefales for studier av andre alvorlige sykdommer hos dyr og mennesker.

Xianwen Chen

Kinesisk boikott av norsk laksenæring har ikke lyktes

Kinas boikott av norsk laks har gått mer ut over kinesiske forbrukere enn norske lakseeksportører. Importører finner omveier, og dermed får kineserne dårligere og dyrere norsk laks

Anne Grethe Hamre

Enzymatisk nedbrytning av kitin

Forskning på enzymatiske nedbrytning av kitin har resultert i dypere forståelse av hvordan vanskelig nedbrytbare polysakkarider kan degraderes mer effektivt. Dette er viktig kunnskap for bioteknologisk industri.

Kari Olli Helgesen

Nye og forbedrede tester avslører resistens hos lakselus

Eksisterende tester for resistens mot lakselusmidler er forbedret, og mekanismen bak resistens mot kjemikalet azametifos er avslørt med påfølgende utvikling av ny test. Men nå er lusa også blitt motstandsdyktig mot hydrogenperoksid.

Sung-Hyun Kim

En enkelt aminosyre avgjør hvor farlig et VHS-virus er

Fiskesykdommen viral hemoragisk septikemi (VHS) forårsakes av et virus, viral hemorrhagisk septicemi virus (VHSV). Viruset finnes som flere varianter, noen er sykdomsfremkallende, andre ikke. Kunnskap om hva som gjør viruset farlig, kan være et godt grunnlag for å forebygge VHS i oppdrettsnæringen.

Manoj Kumar Pandey

Konstruert våtmark renser avløpsvann i Nepal

Håndtering av avløpsvann i byer i utviklingsland er utfordrende. Konstruerte våtmarker er robuste og billige rensemetoder og egner seg derfor i byer og bynære strøk.

Hege Lund

Aktivering og resirkulering av NK-celler hos storfe

NK-celler (natural killer cells) er lymfocytter i vårt medfødte immunforsvar. Utvidet kunnskap om disse cellenes aktivering og resirkulering kan ha verdi for fremtidige vaksinestrategier hvor aktivering av NK-celler er ønskelig.

Stefan Flügel

Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

I et transportøkonomisk perspektiv er det viktig med pålitelige beregninger av samlet brukernytte av nye transportprosjekter. En doktoravhandling bidrar til forbedrete analyser av transportrelaterte valgdata og dermed mer pålitelige vurderinger av prosjektene.

Sayuni Bildad Mariki

Konfliktfylt naturvern i Tanzania

Lokalbefolkningen i verneområder i Tanzania berøres av vernet, men har liten innflytelse på forvaltningen av området. De får ikke del i inntektene eller kompensasjon for ulemper. Derfor gjør de opprør ved å drepe ville dyr.

Norske geiter tyvstarter på geitas år, som er i 2015.

Friske geiter mjølkar meir

Prosjektet «Friskare Geiter» er evaluert og viser at det er mogleg å kvitte seg med tre alvorlege smittsame sjukdommar hos mjølkegeit. Mjølkeproduksjonen stig i fråvær av sjukdom og bonden kan auke innteninga si.

Monica Adele Breiby

Estetikkdimensjonens rolle i naturbasert reiseliv

Estetikk i naturbasert reiseliv omfatter ikke bare det visuelle, men engasjerer også flere sanser. Attraktive menneskeskapte omgivelser spiller en sentral rolle for turisters tilfredshet, positive følelser og lojalitet på en destinasjon.

Gunnar Ridderström

Byplanlegging er viktig for helsen

Kunnskap om sammenhenger mellom omgivelser, helse og helsefremmende tiltak gir grunnlag for utvikling av nye strategier og løsninger innenfor byplanleggingen.

Mehmet Baris Ates

Ny teknologi kan bevare næringsstoffene bedre i prosessert mat

Høytrykksprosessering og varmebehandling med risting er to nye teknologier som kan forbedre matkvaliteten fordi prosesseringstiden reduseres. Metodene har god hemmende og drepende effekt på to vanlige matforgiftningsbakterier, ifølge en doktoravhandling.

Nils Petter Skaugset

Luftforureiningar i aluminiumindustrien

I aluminiumproduksjonen har arbeidstakarar lenge vore utsett for uønskt eksponering for luftforureiningar frå elektrolyseprosessen. Ei doktoravhandling synleggjer samansetninga av desse forureiningane, storleiksfordeling og kvar i luftvegane dei kan avsetjast.  

Sau på beite

Spredning av fotråte blant norske sauer

En doktoravhandling har bidratt med mer kunnskap om spredningsveier, risikofaktorer og overvåkning av fotråte under norske forhold og klima. Og det betyr mindre spredning av fotråte og bedre helse og velferd hos norske sauer.

Rannveig Søndergaard Holm

Gravarealet som landskapsarkitektur

Sterke tradisjoner ligger til grunn for utformingen av gravplassen, og den fremstår gjerne som uforanderlig. Likevel er den i stadig endring. En doktoravhandling synliggjør gravarealets virkemidler som grunnlag for framtidig gravplassutforming gjennom befaringsfotografier, modellbilder og billedtekst. 

Daniel Todt

Utfordrende kloakkrensing i fjellheimen

En ny type sanitærløsning basert på kildeseparering og gjenbruk av avløpsvann er utviklet og testet på en høyfjellshytte i Alpene. Toalettavløp ble behandlet med et mekanisk filtreringssystem fulgt av et biofilter som sekundærensetrinn. Filtreringssystemet kan være en robust og energieffektiv metode til partikkelfjerning. Sekundærbehandlingen av toalettavløp i et biofilter trenger derimot en evaluering, særlig i forhold til potensielle klimagassutslipp.

Borghild Hillestad

Direkte studier av DNA kan bestemme innavlsgraden

Det viser seg fullt mulig å regne ut hvor mye innavl det finnes i et individ uten å benytte seg av stamtavle. Genomiske metoder og beregning av innavl med DNA som informasjonskilde, gir sikrere estimater og avslører at det er mindre genetisk mangfold i en populasjon enn antatt. Dette betyr at flere populasjoner sannsynligvis kan regnes som truede dyrearter.

Komlavi Anani Afanou

Sopp i fuktige hus og helseproblemer

Undersøkelser av helseproblemer hos individer som oppholder seg i fuktige hus har ikke vist sammenheng med eksponering for soppsporer på tross av synlig soppvekst i bygningen. Nå gir en ny metode for måling av både sporer og soppfragmenter nye muligheter for å undersøke om helseproblemer knyttet til fuktige hus skyldes sopp.

Christopher Haambokoma

Flere jenter bør satse på realfag i Zambia

Hva får jenter i Zambia til å delta i realfagsstudietilbud utenom det ordinære skoletilbudet? Funnene i en doktoravhandling vil være nyttig for å rekruttere flere jenter til realfagsstudier og forskning.

Laks

Ny kunnskap om virusegenskaper og vertsrespons ved laksesykdom

Utvikling av effektive virusvaksiner er en tidkrevende affære. God kunnskap om samspillet mellom vert og virus, som her mellom laks og salmonid alfavirus, er en forutsetning for å lage en god vaksine.

Kristine Gismervik

Snegleforurensing kan ødelegge silofôr

Brunskogsnegler i grasavlingen kan gi feilgjæring og silofôr av svært dårlig kvalitet. Tilsetting av konserveringsmidler med innehold av syrer og kjemikalier kan hindre feilgjæring og sikre et trygt og smakelig fôr, selv ved høy grad av snegleforurensing.

Rita Nilsen forsker på helseeffektene av ost.

Ostens påvirkning på vår helse

Til tross for at Norvegia inneholder 27% fett, viser ny forskning at personer som spiste 80 gram daglig ikke fikk endringer i kolesterolet.

Siri Lervik

Alternativer til kastrering mot rånelukt

Forskning på alternative metoder for å unngå rånelukt i svinekjøtt viser at Leydig-cellene i testikkelen egner seg for studier av mekanismene bak rånelukt. Mekanismene er kompliserte, kjønnsmodning forgår over tid og utvalg for avl mot rånelukt bør derfor ikke baseres på målinger ved en bestemt alder.

Daniel Kling

Beregningsproblemer i familiegenetikk

Nye teknikker innenfor genetikken har medført en eksplosiv økning i datamengden fra en enkelt analyse. Dataene kan blant annet benyttes til bestemmelse av biologisk slektskap ved store katastrofer, noe som krever gode beregningsprogrammer.

Susann Gjerde

Tilnærminger til mestring av lederrollen

En doktoravhandling anbefaler at refleksjon omkring lederidentitet og strategier for hvordan lederen skal forholde seg til rolleforventninger bør inngå i lederutviklingsprogrammer, og finner at coaching kan fungere som et lederutviklingsverktøy til nytte for ledere og deres ansatte.

Shiori Koga

Hvetekvaliteten påvirkes av temperatur og andre miljøfaktorer

Hvete med god bakekvalitet kan dyrkes i områder med relativt lav temperatur. Temperatur i seg selv ser ut til å ha liten effekt på glutenkvaliteten, men samspill mellom temperatur og andre miljøfaktorer kan være årsak til kvalitetsvariasjon.

NRF ku på beite

Melkekyr med diende kalver

På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Med økt fokus på dyrevelferd følger ønske om driftsopplegg der kalven får være sammen med mora, samtidig som kua melkes på vanlig måte. En doktoravhandling diskuterer utfordringene ved slike opplegg og foreslår praktiske løsninger.

Trygve Helgerud

Poteter som råvare i matvareindustrien

Poteten er et heterogent råmateriale som varierer mye i kvalitet, noe som skaper utfordringer for produsenter av bearbeidete potetprodukter. En nyutviklet målemetode bidrar til bedre kontroll av råvarekvaliteten.

Amsalu Gobena Roro

UV-stråling påvirker planter ulikt ved ulik temperatur

Planter er svært robuste for UV-stråling, men veksttemperaturen har betydning for plantenes respons på strålingen. UV-stråling kan bli en erstatning for kjemisk regulering av vekst og planteform i praktisk planteproduksjon.

Ni Putu Sagita Dewi

Nytt forsøksdesign reduserer bruken av forsøksdyr og pasienter

Både av etiske og økonomiske grunner bør antall dyr i laboratorieforsøk og antall pasienter i tidlig fase av kliniske studier reduseres. Ved optimalisering av forsøksdesignet eller forsøksutformingen, er det mulig å redusere antall studiesubjekter til en tredjedel av det som i dag benyttes uten tap av informasjon.

Hunder

Arvelig sykdom gir nyresvikt hos unge hunder

Et doktorgradsarbeid forklarer utviklingen av en alvorlig nyresykdom hos hund og viser at sykdommen er arvelig. Dette er kunnskap som kanskje kan komme til nytte for mennesker med tilsvarende sykdom.

Ylva-li Blanck

Skogbrann er viktig for utvikling av skoglandskap

Skogbrann er den viktigste naturlige forstyrrelsesprosessen i den nordlige barskogen. Kunnskap om branner opp gjennom historien er avgjørende for å forstå dagens skogøkosystem og viktig for gjennomføring av bærekraftig skogforvaltning.

Kristoffer Tysnes

Tarmparasitt hos norske hunder

Tarmparasitten Giardia kan redusere tarmfunksjonen hos hund. In vitro-studier av Giardia fra hund viser nemlig at parasitten både øker passasjen av molekyler over tarmepitelet og bryter ned tarmens forsvarsmekanismer. Studier på hund kan være nyttig for å forstå tilsvarende infeksjon hos menneske.

Birgitte Bjønness

Åpne utforskende arbeidsmåter i naturfag: forskning og utvikling av læreres praksis - Birgitte Bjønness, 19. januar

Utforskende arbeidsmåter i naturfagundervisningen kan gjøre læringen mer lystbetont og spennende. Det bør være en vekselvirkning mellom faser der elevene gjør egne erfaringer og strukturerte faser der de blir veiledet mot målet, ifølge et doktorgradsarbeid ved NMBU.