Disputaser 2014

Hesteklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: Christine Siljedal Arnesen (veterinærstudent).

Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Svikt i blodtilførselen i løpet av de første ukene eller månedene etter fødsel er årsaken til at hester utvikler osteochondrose, eller såkalte «løse biter i ledd».

Torbjørn Vefferstad Ness

Lager datasimuleringer av hjerneaktivitet - Torbjørn Vefferstad Ness, 18. desember

Forskere ved NMBU studerer elektriske felter i hjernen ved å lage datasimuleringer av hjerneaktivitet.

Jan Velvin

Rural turisme som drivkraft for lokal næringsutvikling - Jan Velvin, 18. desember

Gårdsbasert turisme og tjenesteproduksjon for turister og hytteeiere er næringer som kan sikre fortsatt bosetting og arbeidsplasser på landsbygda. Skal turismesatsingen lykkes må den forankres i samarbeid mellom tilbydere i området. I tillegg er kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling viktig.

Heidi S. Lund

Lidelser i nedre urinveier hos katt i Norge - Heidi Sjetne Lund, 11. desember

Lidelser i nedre urinveier hos katt er en av de vanligste årsakene til at katter må til veterinær. Dette er smertefulle lidelser som i verste fall kan være livstruende for katten. Bakterier er oftere årsak til urinveisinfeksjon hos norske katter enn tidligere antatt, viser et doktorgradsarbeid.

Åse I. Risberg

Effekt av smertelindrende midler hos hest - Åse Ingvild Risberg, 10. desember

Et økende antall sofistikerte og utfordrende kirurgiske inngrep blir i dag utført på hester. Dyrevelferd og smertelindring oppfattes som viktig, men likevel finnes lite informasjon om hvordan vanlig brukte smertelindrende medikamenter til hest tas opp, fordeles og skilles ut av kroppen. Kunnskapen om eventuelle bivirkninger og hvilke doser som gir effektiv smertelindring, er også begrenset.

Till Seehusen

Bedre stabilitet med redusert jordbearbeiding - Till Seehusen, 2. desember

Langvarig redusert jordbearbeiding fører til bedre stabilitet i jorda og redusert fare for jordpakking. Grunn vårpløying gir samme avlingsnivå som dyp høstpløying, og er nesten like effektivt mot ugras.

Hanne Jensen

Overflateproteiner hos melkesyrebakterier er viktig for samspill med humane celler - Hanne Jensen, 5. desember

Melkesyrebakterier er en naturlig del av tarmfloraen vår og har de siste tiårene fått stor oppmerksomhet på grunn av påstått helsebringende effekt (probiotiske effekt). Et doktorgradsarbeid har ført oss et skritt videre på veien til å forstå mekanismene bak denne effekten.

Åse Helen Garseth

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? - Åse Helen Garseth, 5. desember

Oppdrettsnæringen kan spre smittestoffer over store avstander og overføre smitte til villaks. Mer forskning må til for å avdekke om konsekvensen er utvikling av sykdom og dødelighet i villaksbestanden og om effekten i så fall er bestandsregulerende.

Ingrid Hunter Holmøy

Store kull øker lammedødeligheten - Ingrid Hunter Holmøy, 2. desember

Det er mulig å begrense tapet av lam de første dagene etter fødsel ved å endre på rutinene i lammingsperioden.

Anne Kristine Byhring

Samfunnsperspektivet i naturfag - Anne Kristine Byhring, 29. oktober

Ett av målene for naturfagundervisningen er å forberede elever på å ta del i samfunnsdebatten. Naturfaglig kunnskap vil ofte være del av grunnlaget for kontroverser og overveielser i de demokratiske prosessene.

Harpa Stefansdottir

Gleden av å sykle til jobben: syklisters estetiske opplevelser av byrom - Harpa Stefansdottir, 24. oktober

Estetiske egenskaper ved et byrom har betydning for at sykling til og fra jobb blir en lystbetont opplevelse.

Guro Løkka

Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer - Guro Løkka, 24. oktober

Flere av oppdrettsindustriens store forbedringsområder er knyttet til laksens tarmsystem. Gjennom doktorgradsarbeidet sitt har Guro Løkka bidratt med kunnskap som er viktig for å løse disse utfordringene.

Marianne Gilhuus

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau - Marianne Gilhuus, 9. oktober

I 2008 ble ondartet fotråte hos sau påvist i Norge for første gang på 60 år. Dette utbruddet skyldtes spredning av en ny og hissig variant av fotråtebakterien, trolig innført til Rogaland med livdyrimport.

Gro Koppen

Økt bruk av bynære friluftsområder - Gro Koppen, 26. september

Egnede metoder for kartlegging av folks opplevelse av tilgjengelighet til bynære friluftsområder er nødvendig i planprosesser som tar sikte på å øke tilgjengeligheten til disse områdene.

Elise W. Dees

Utvikling og aldring av farge- og detaljsyn - Elise W. Dees, 18. september

Organiseringen av tappene på netthinnen og variasjon i genene som koder for de ulike tappcellene, påvirker en persons evne til å se farger og detaljer.

Angelika Agdestein

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen - Angelika Agdestein, 17. september

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger og for å unngå smitte til mennesker.

Askild H. Nilsen

Lekearealer må vike for parkering i barnehager - Askild H. Nilsen, 29. august

Det tilgjengelige lekearealet utendørs i barnehager har over tid blitt redusert, mens arealet til parkering og adkomst har vært nesten uendret. Dette skyldes at regelverket gir detaljerte krav til parkering, adkomst og universell utforming mens kravet til minimum lekeareal ble fjernet i 2006.


Zarah Kristine Forsberg

Oppdagelse og karakterisering av cellulose-aktive lytiske polysakkarid monooxygenaser - 26. juni

Zarah Kristina Forsberg ved NMBU har forsket på en ny type enzymer. Hun har som den første i verden vist at disse enzymene virker på cellulose og at enzymene kan bryte cellulosen raskere ned. Hun disputerer torsdag 26. juli for graden phd.

Maren Knappe-Poindecker

Smittsomme klauvsykdommer hos storfe og kryss-smitte av fotråte mellom sau og storfe - Maren Knappe-Poindecker, 1. juli

Forskning har avdekket viktige årsaker til de smittsomme klauvsjukdommene hudbetennelse og hornforråtnelse som er utbredt i Norge. Renere fjøsmiljø og klauvdesinfeksjon kan redusere forekomsten. Studien viste i tillegg at fotråte kan smitte mellom sau og ku.

Peter Coetzee

Ny kunnskap om blåtunge etter studier i cellekultur, mus og geit - Peter Coetzee, 25. juni

Eksperimentelle studier av blåtungevirus i cellekultur og mus har vist at nye virusvarianter kan ha andre sjukdomsfremkallende egenskaper enn foreldrestammene. Viruset kan også krysse morkaka og infisere foster hos geit.

You Song

Virkning av radionuklider på laks - You Song, 20. juni

Radionuklider er stoffer som kan gin negative effekter på vannlevende organismer på to måter: ved kjemiske effekter av selve grunnstoffet og ved effekter fra utsendt radioaktiv stråling. Forskning på effekter av utarmet uran og gammastrålingen hver for seg og i kombinasjon viser at kombinasjonseffekter ikke kan forutsies på grunnlag av effekter fra hver enkelt stresser.

Shimaa Ali

Eggsporesopp - terapeutiske aspekter og biofilmdannelse - Shimaa Elsayed Mohammed Ali, 16. juni

Infeksjon med eggsporesoppen Saprolegnia er årsak til store økonomiske tap i oppdrettsanlegg og klekkerier over hele verden. Saprolegnia som er etablert i biofilm er vanskeligere å behandle enn når den er fritt i vannet. Siden malakittgrønt ble forbudt i akvakultur i 2000, har det vært behov for å finne et effektivt alternativ. Borsyre kan ha potensiale som forebyggende og terapeutisk middel mot saprolegniose.
 

Thea Klem

Luftveisinfeksjon hos storfe - Thea Blystad Klem, 11. juni

Luftveisinfeksjoner hos storfe er et betydelig velferdsproblem samtidig som de gir dårligere produksjonsresultater og er årsak omfattende antibiotikabruk. Et doktorgradsarbeid viser at viruset som vanligst er årsak til luftveissykdom hos storfe i dag, bør kunne begrenses med relativt enkle tiltak.

Jelena Mrdakovic Popic

Miljøkonsekvenser av radioaktive stoffer i Fensfeltet - Jelena Mrdakovic Popic, 13. mai

Et doktorgradsarbeid ved NMBU har avslørt at forhøyede nivåer av radionuklider i jorda, høye utendørsnivåer av radon og thoron, pluss høy gammastråling i et område likevel ikke gir for høye årlige strålingsdoser for mennesker som oppholder seg utendørs der.

Håvard Aanes

Genetiske brytarar regulerar embryoutviklinga - Håvard Aanes, 30. april

I doktorgradsarbeidet sitt har Håvard Aanes arbeidd med å betre forstå reguleringa av den tidlege utviklinga av nye individ. Han har funne ut kva genar som blir skrudd på og av i visse fasar av embryoutviklinga, pluss identifisert tusenvis av genprodukt rett etter befruktninga.

Konkurranseforhold mellom enkelttrær kvantifisert med flybåren laserskanning - Rune Østergaard Pedersen, 21. mars

Flybåren laserskanning gir like gode og i noen tilfeller også bedre data om konkurranseforhold mellom enkelttrær i skogsområder enn tradisjonelle feltbaserte takstmetoder.

Cathrine T. Fjordbakk

Strupekollaps hos kaldblodstravere - Cathrine T. Fjordbakk, 20. mars

I doktorgradsarbeidet sitt har veterinær Cathrine T. Fjordbakk kartlagt flere faktorer vedrørende en hittil relativt ukjent halslidelse hos kaldblodstravere. Lidelsen ‘dynamisk strupekollaps’ skaper alvorlig pustebesvær og skyldes anatomiske forhold i struperegionen.

Syed Mohammad Nuruddin

Hormonelle effekter på hjernens utvikling og aldring - Syed Mohammad Nuruddin, 7. mars

Medikamentell blokkering av gonadotropinfrisettende hormon (GnRH) i hjernen i tiden omkring begynnende pubertet øker ulikhetene i emosjonell adferd mellom kjønnene og medfører endringer i andre kognitive funksjoner.

Karbonfangst med CaO i saltsmelte - Viktorija Tomkute, 18. februar

Viktorija Tomkute har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt en ny metode for å fange opp COfra gassblandinger, og arbeidet viser at opp mot 100% av COi en avgass kan fanges opp ved denne metoden. 

Ann-Kristin Tveten

Påvisning og genetisk karakterisering av flåttbåren Borrelia - Ann-Kristin Tveten, 17. februar

Ann-Kristin Tvetens doktorgradsarbeid har bidratt med ny kunnskap om flåttbårne mikroorganismer, særlig Borrelia-bakterien. 

Ny kunnskap om PRV-virus hos laks - Øystein Wessel Finstad, 24. februar

Virussykdommer hos laks er en av oppdrettsnæringens største utfordringer, og et av de vanligste laksevirusene, PRV, viser seg å opptre i store mengder i røde blodceller. 

Eiril Ager-Wick

Moderne genteknologi kan løse utfordringer i oppdrettsnæringen - Eirill Ager-Wick, 7. februar

I sitt doktorgradsarbeid ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har Eirill Ager-Wick bidratt med ny kunnskap om hvilke gener som spiller en viktig rolle i kjønnsmodningen hos fisk.

Espen Brudal

Ny kunnskap om torskesykdommen francisellose - Espen Brudal, 6. februar

Torskesykdommen francisellose er en av hovedårsakene til nedgangen i norsk torskeoppdrett. Resultater fra forskning utført på sebrafisk viser at en vaksine bestående av blærer som bakterien skiller ut, kan gi en viss beskyttelse mot sykdommen. Om disse blærene er effektive nok til å beskytte torsk i oppdrett mot francisellose, gjenstår å undersøke.

Doreen G. Ndossi

Hormonforstyrrende effekter av mykotoksiner - Doreen G. Ndossis, 30. januar

Mykotoksiner kan påvirke hormonproduserende celler via ulike mekanismer. Det kan være ved endring av reseptorsignalet, ved direkte forstyrrelse av hormonsyntesen eller ved å endre uttrykket av gener som styrer hormonsyntesen.