Arkiv

Archive for 2021

I en verden full av mennesker prøver de store rovdyra å unngå oss

I en verden full av mennesker prøver de store rovdyra å unngå oss

I sin doktorgrad har Neri Horntvedt Thorsen undersøkt hvordan ulv, bjørn og gaupe responderer på menneskelig aktivitet og infrastruktur. De store rovdyra klarer å tilpasse seg flerbrukslandskapet på en måte som muliggjør sameksistens, men dette samlivet vil trolig være mer begrenset av menneskenes toleranse ovenfor dem, enn rovdyras toleranse ovenfor oss mennesker.  

Effekten av biokull på agronomi og klimagassutslipp

Effekten av biokull på agronomi og klimagassutslipp

Biokull har i flere år blitt omtalt som et lovende klimatiltak i landbruket. Det skyldes at karbonet i biokull er svært motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning. Adam O’Toole har i sin doktorgrad undersøkt de agronomiske virkningene av biokull i korn- og grønnsaksproduksjon. Resultatene viser at det er mulig å øke jordas karboninnhold betraktelig på kort tid.

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Christina Veit har funnet ut at signalsystemene i hjernen endres hos syke griser, og at dette kan påvirke den sosiale samhandlingen mellom dem. Økt kunnskap om dette kan bidra til å forhindre skadelig atferd, som er en viktig dyrevelferdsutfordring i svinenæringen.

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Mer nedbør, og mer intens nedbør, fører til økt risiko for tap av partikler og næringsstoffer fra jordbruksområder. I sin ph.d. har Hannah Wenng studert sammenhenger mellom jordbruksdrift, klima og vannmiljø i små nedbørfelt. 

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Response Surface Pathway gir fordelaktige muligheter innen klinisk forskning.

En bærekraftig boligutvikling er mulig

En bærekraftig boligutvikling er mulig

Men det krever et paradigmeskifte, konkluderer doktorgradsarbeidet til Silvia Mete.

Gjødsling av grønnsaker med organisk resirkulert materiale

Gjødsling av grønnsaker med organisk resirkulert materiale

I doktorgradsarbeidet sitt har Ingunn Øvsthus undersøkt gjødseleffekten til organiske avfallsprodukter og hvordan bruken påvirker avling og kvalitet i utvalgte grønnsaker.

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling

Doktorgradsarbeidet til Ajay Yadav viser at en humanrelevant blanding av persistente organiske miljøgifter (POPs) og miljøgiften perfluorooktansulfonsyre (PFOS) kan føre til skadelige effekter på nevroutvikling.

 

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Funnene i Hannah Harjens doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær hvis man mistenker hoggormbitt. Nyreskader og faren for at hundene utvikler en unormal hjerterytme gjør at de bør få væskebehandling og holdes under observasjon, med flere kontroller av hjertet, i 36-48 timer.

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse.

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Mariella Evelyn Güere Calderón konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at mange norske hjortedyr har en genetisk variant forbundet med høyere mottakelighet for den smittsomme og dødelige sykdommen skrantesyke (CWD).

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Doktorgradsarbeidet til Isaac Rumpel Mulei konkluderer med at infeksiøs pankreasnekrosevirus, infeksiøs hematopoetisk nekrosevirus og Flavobacterium psychrophilum finnes i oppdrettede regnbueørreter i Kenya, og at oppdretternes praksis kan bidra til forekomst og spredning av sykdom.

Rotstokkråte og lærråte i jordbær

Rotstokkråte og lærråte i jordbær

I doktorgradsarbeidet har Anupam Gogoi sett på genetiske årsak til resistens mot rotstokkråte og lærråte hos jordbær og virulens hos pseudosoppen Phytophthora cactorum

Effekten av høy relativ luftfuktighet på ert, tomat og bygg

Effekten av høy relativ luftfuktighet på ert, tomat og bygg

Doktorgradsarbeidet til Sheona Noemi Innes viser at effektene av høy relativ fuktighet på plantenes vekst og hydraulisk respons er art-spesifikke, og at responsene er drevet av ulike mekanismer i forskjellige arter.

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Anne Flore Bakke har i sitt doktorgradsarbeid studert immunresponser i atlantisk laks etter vaksinasjon og infeksjon med salmonid alphavirus (SAV). Studiene viser blant annet at vaksinert fisk har en robusthet overfor kunstig lyspåvirkning. I tillegg har Bakke gjort funn av en type antistoffproduserende celler i hjertet, noe som kan åpne for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på.

Utvikling av nytt narkoseregime

Utvikling av nytt narkoseregime

I sitt doktorgradsarbeid har Andreas Lervik undersøkt fysiologiske effekter av total intravenøs anestesi hos gris. Funnene har bidratt til økt kunnskap og bedre muligheter for å sikre stabil kardiovaskulær funksjon hos griser som legges i narkose ved medisinsk ferdighetstrening og biomedisinsk forskning, samtidig som det sikres god dyrevelferd.

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Marianne Bakkens doktorarbeid viser at det er mulig å bruke selvgående roboter tilpasset de store variasjonene i landbruket, og kan bidra til å utvide bruken av landbruksroboter til nye områder. 

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Marte Ekeland Fergestad har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens og sykdomsfremkallende faktorer i stafylokokker fra kumelk. Funnene indikerer at det er mindre antibiotikaresistens hos gule stafylokokker (Staphylococcus aureus), men at denne arten har flere sykdomsfremkallende faktorer enn mange andre stafylokokker funnet hos ku.

Avl for oksefruktbarhet

Avl for oksefruktbarhet

Henriette Berg Olsen sitt doktorgradsarbeid viser at oksefruktbarhetsegenskaper er arvelige og at avl for bedre spermiekvalitet er mulig.

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

Bart Immerzeels doktorgrad viser at et skifte til en grønn bioøkonomi kan ha omfattende konsekvenser for land- og arealforvaltningen av nordiske elvesystemer. Dette vil mest sannsynlig påvirke godene samfunnet mottar fra disse økosystemene, som for eksempel matproduksjon, karbonlagring og rekreasjon.

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Muhammad Salman Malik konkluderer i sin doktoravhandling med at Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1) etablerer en persistent infeksjon i laks, og at PRV-1-infeksjon er involvert i utviklingen av melaniserte forandringer i laksens muskulatur. I tillegg viser studien at tidligere immunisering med den ikke sykdomsfremkallende undertypen PRV-3, beskytter mot PRV-1-infeksjon.

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Lisa-Victoria Bernhardts doktorgradsarbeid viser at en ny vannfiltreringsmetode har et stort potensial som en alternativ metode for overvåking av salmonid alphavirus (SAV) i oppdrettsanlegg.

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

I sitt doktorgradsarbeid påviste Letemichael Negash Welekidan forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis og et høyt nivå av multiresistent tuberkulose i Tigray-regionen i Etiopia. Funnene kan danne grunnlag for en revisjon av det nåværende tuberkulose-kontrollprogrammet.

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Liv Monica Trondrud har i sin doktorgradsavhandling undersøkt reinsdyrs energiomsetning  Et hovedfunn er at reinens fysiologi er preget av streng sesongmessighet hvor det er lite rom for variasjon. Dette kan bety at dyra har lite spillerom til å takle miljøendringer.  

Ambient vibration testing of civil engineering structures

Ambient vibration testing of civil engineering structures

The doctoral work of Dag Pasca explore the use of ambient vibration testing techniques combined with modeling and supervised learning methods to identify the mechanical properties of civil engineering structures in a number of practical case studies.

Deltakeropplevelser i viltturisme

Deltakeropplevelser i viltturisme

Hilde Nikoline Hambro Dybsands doktorgrad viser at når hovedattraksjonen i en viltsafari mangler så blir tilleggsopplevelsene ekstra viktige.

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

De mange forskjellige skogtypene, som regnskog, flomskog, savanne og våtmark, gjør jobben vanskelig for forskerne. Yennie Bredin sin doktorgrad viser at store variasjoner i skogstruktur mellom nærliggende områder øker risikoen for feilestimater i beregning av biomasse og lagret karbon i Amazonas’ flomskoger.

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

I Øystein Klakeggs doktorgradsstudie ga tilførsel av probiotiske bakterier til laks og rognkjeks bedre overlevelse, bedre tilvekst og færre sår. I tillegg ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi for første gang påvist å gi sykdom hos laks i Norge.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

René Alvestads doktorgradsarbeide konkluderer med at analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert prestasjon i lakseoppdrett.

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Silje Granstads doktorgradsarbeid viser at fôrets sammensetning kan ha stor innvirkning på dyrehelse og økonomi i oppdrett av kylling uten bruk av antibiotiske fôrtilsetninger.

Valuation of environmental goods and ecosystem services

Valuation of environmental goods and ecosystem services

Stated preference (SP) methods are survey-based and can be used to elicit how people value changes in environmental goods and ecosystem services. Elicited valuation estimates can hence contribute to guide and design policies more accurately, where suggested policies have positive or negative impacts on the environment. Anders Dugstad’s thesis contributes to apply SP methods to value a broad range of environmental goods and cultural ecosystem services, with an emphasis on the validity of the results and the methods.

Ekstrudert pellets gir økt fôrutnytting hos melkekyr

Ekstrudert pellets gir økt fôrutnytting hos melkekyr

Prosessering av kraftfôret kan påvirke passasjen av næringsstoff fra vomma og utnytting av fôr til drøvtyggere viser doktorgradsarbeidet til Ghulam Qasim Khan

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet, bidrar til bedre fungerende økosystemer og kan spille en rolle i bekjempelsen av skadedyr i landbruket. Det viser en ny doktorgrad fra NMBU. 

Rehabiliteringstiltak bidrar i liten grad til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet

Rehabiliteringstiltak bidrar i liten grad til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet

Fremmedvannet tar opp plass i avløpssystemet, og urbanisering og klimaendringer med økt nedbør vil kunne føre til økte fremmedvannsmengder. Overløpsutslipp med utslipp av forurenset vann til bekker, elver og sjø er en konsekvens av fremmedvann. Enkelt områder kan også oppleve kjelleroversvømmelser.

Host populations often compete with refugees for scarce resources in poor countries

Host populations often compete with refugees for scarce resources in poor countries

Today, more than 80% of refugees are hosted in developing countries resulting in competition for basic resources. More sustainable solutions are needed, concludes new doctoral research by Ingunn Bjørkhaug.

Contested environmental politics at the El Quimbo hydroelectric dam in Colombia

Contested environmental politics at the El Quimbo hydroelectric dam in Colombia

Investments in large hydroelectric plants in Colombia are contrary to green development and peace in the region, according to new research by NMBU’s Cornelia Helmcke. 

Derfor er lærere i Osloskolen tause

Derfor er lærere i Osloskolen tause

Dag Yngve Dahles doktorgradsarbeid bidrar til å forklare hvorfor så få lærere i Osloskolen ytrer seg offentlig om forhold i skolen. Med enkelte (profilerte) unntak er Oslos lærere ved videregående skoler tause i eksterne kanaler, noe som fører til en viss offentlig taushet fra lærerhold. Doktorgraden viser at skolelederne ikke tar sjansen på å la lærerne opptre som merkevareambassadører og dermed framsnakke skolene sine. I stedet kontrollerer de hva lærerne kan ytre seg om i eksterne kanaler. Slike restriksjoner fører til at få lærere tør å bruke sin stemme i offentligheten.

Statistikk og genetikk: Finner ut hvem som er i slekt

Statistikk og genetikk: Finner ut hvem som er i slekt

Kidnappede barnebarn, inngiftede faraoer, farskapssaker eller omkomne i flyulykker. Forskningen til Hilde Kjelgaard Brustad kan brukes til å finne ut hvem som er hvem – også i ganske dramatiske situasjoner.

Land rental markets, technology adoption, and smallholders’ commercialization in a semi-arid economy

Land rental markets, technology adoption, and smallholders’ commercialization in a semi-arid economy

This PhD thesis relays to the development of smallholder agriculture in developing country, Ethiopia, in the context of a recent land reform to improve land tenure security and land rental markets. It further asks how participation as tenant affects farmers’ commercialization and it looks more general at the determinants of farmers’ adoption of improved agricultural technologies in a semi-arid economy.

Kvantitative genetiske parametere for kvalitetsegenskaper og tilvekst hos Atlantisk laks

Kvantitative genetiske parametere for kvalitetsegenskaper og tilvekst hos Atlantisk laks

I sitt doktorgradsarbeid fant stipendiat Ólafur Hjörtur Kristjánsson at genetisk sammenheng mellom kvalitetsegenskaper og tilvekst hos laks blir påvirket av om kvalitet måles ved samme alder eller ved samme vekt.

Høy forekomst av antikoagulerende rotte- og musegifter hos rødrev

Høy forekomst av antikoagulerende rotte- og musegifter hos rødrev

Kristin Opdal Seljetuns doktorgradsarbeid konkluderer med at det er høy forekomst av antikoagulerende rotte- og musegifter blant ville rødrev i Norge. Hun viser også at hunder skiller ut giftene i avføringen i måneder til år etter eksponering.

Miljøgifter har negativ effekt på nerve- og immunceller

Miljøgifter har negativ effekt på nerve- og immunceller

Hanne Friis Berntsen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at persistente organiske miljøgifter har en negativ effekt på nerve- og immuncellefunksjon in vitro, både enkeltvis og i en blanding av flere stoffer.

 

En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

Lystgass er en klimagass som er 300 ganger sterkere enn CO2. Utslippene skyldes i hovedsak bruk av kunstgjødsel. Kjell Rune Jonassen skriver doktorgrad om bakterier som kan tilføres jord for å redusere utslippet av lysgass.

Reforming human-impacted landscapes beneath the surface of the Oslofjord

Reforming human-impacted landscapes beneath the surface of the Oslofjord

Using art, landscape architecture and ecology, Norway’s first waterscape architect creates a broad awareness of the underwater impacts of development along our coastlines and offers innovative solutions.

Har utviklet PCR-metoder for påvisning av Tilapia Lake Virus

Har utviklet PCR-metoder for påvisning av Tilapia Lake Virus

Augustino A. Chengula har utviklet PCR-metoder for overvåkning og påvisning av Tilapia Lake Virus (TiLV) og vist at vill og oppdrettet nil-tilapia i Lake Victoria er virusbærere. Studien bidrar til bedre forståelse av virusets egenskaper og etablerer et grunnlag for pålitelige diagnostiske metoder.

Food values essential for more sustainable food consumption patterns

Food values essential for more sustainable food consumption patterns

The doctoral work of Aida T. Ardebili contributes to the body of literature in consumers’ food-related behavior through integration of personality traits and food values.

Sustainable Fungal Biorefineries: Optimizing production of valuable metabolites

Sustainable Fungal Biorefineries: Optimizing production of valuable metabolites

The thesis of Simona Dzurendova identified the best fungal strains and growth conditions for co-production of lipids, chitin/chitosan and other valuable compounds and demonstrated use of vibrational spectroscopy approach in monitoring of fungal biorefineries.

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Doktorgradsarbeidet til Tamirat Tefera Temesgen viser at bær vi kjøper i butikken, kan være forurenset av sykdomsfremkallende parasitter. Han har utviklet nye metoder for å påvise slike parasitter og vurdere deres levedyktighet.

Bevegelsesasymmetri hos unge varmblodstravere

Bevegelsesasymmetri hos unge varmblodstravere

Anne Selvén Kalleruds doktorgradsarbeid bidrar til økt kunnskap om forekomsten av bevegelsesasymmetri og veterinærbehandling for halthet hos unge varmblodstravere. Studien er gjennomført ved å bruke objektiv, sensorbasert målingsteknologi på hester på travbanen.

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Jie Wangs doktorgradsarbeid viser at tarmhelse og mikrobiota hos atlantisk laks endres sterkt gjennom produksjonsperioden, og at funksjonelle fôringredienser ikke alltid er gunstige for fisken.

Ensete, en undervurdert matplante

Ensete, en undervurdert matplante

Matplanten ensete (Ensete ventricosum), også kalt etiopisk banan, eller falsk banan, til tross for at den ikke bærer frukt. Denne planten er en viktig matkilde til over 20 millioner mennesker i Etiopia. For å hindre sult og forbedre matsikkerheten i dette landet med 108 mill. innbyggere, er det behov for å redusere risikoen for matmangel. Det kan gjøres med et mangfold av matvekster, bedre produksteknikk og ved å redusere avlingstapet på grunn av skadedyr og sykdommer. I tillegg gir klimaendringene store utfordringer. Ensete er en kulturvekst som har stort avlingspotensiale, men samtidig får sterke nematodeskader som medfører avlingsreduksjon.

 

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Med sin avhandling håper Elise Caspersen å bidra til å øke kunnskapen hos kommuner og byplanleggere som arbeider med tiltak for å redusere eksternaliteter, dvs. samfunnsøkonomiske kostnader, fra godstransport i by. Casperesen disputerer ved Handelshøyskolen NMBU mandag 22. mars klokken 12.15.

Utilizing the oil and various residues to improve the overall biofuel production potential of Jatropha curcas L

Utilizing the oil and various residues to improve the overall biofuel production potential of Jatropha curcas L

The PhD work of Gebresilassie Asnake Ewunie focuses on investigating and characterizing the biofuel production potential of J. curcas oil and various residues.

Remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia

Remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia

In his doctoral research, Habitamu Taddese Berie studied the role of analysis methods using remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia. The findings indicate that these methods enhanced estimation efficiency.

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Kim Erik Grashei har i sitt doktorgradsarbeid utforsket tre vidt forskjellige problemstillinger knyttet til moderne avlsprogram: Genetisk foreldretilordning, genotypetolkning av indusert triploid laks og kasus-foreldrekontroll-modellering.

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Aleksandra Roos viser i sin doktorgrad at det er viktig å vurdere hele kraftsystemet og samspillet mellom forskjellige markeder og nettnivå når etterspørselsfleksibilitet skal integreres i kraftsystemene.

Row Following Agricultural Robots

Row Following Agricultural Robots

The doctoral thesis of Vignesh Raja presents row following approaches for agricultural robots working in various agricultural environments. The findings of this thesis's work would help in accelerating automation in agricultural fields

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Kristine von Krogh har utviklet en modell av torskens hypofyse. Hun har brukt denne modellen til å demonstrere at hypofysen kan påvirkes direkte av kjønnssteroider, stress og forurensing, noe som kan påvirke torskens reproduktive funksjoner.

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeria monocytogenes påvirkes av stressfaktorer i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Almost a decade after global policy discussions on large-scale land transfers in SSA, the doctoral work of Sarah Ephrida Tione recommends the need to refocus land policy discussions to improving farm household-level access to agricultural land. The agricultural development policies and land use strategies in Malawi should promote land campaigns that can improve low-cost access to land market information at the local or community level. Such strategies should aim at easing the capital burden amongst smallholder households with potential to access land through land rental markets.

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Siv Meling har forsket på klassisk skrapesjuke hos sau. Hun fant at unge lam som var svært mottakelige for sykdommen, gjennomgikk en svært kort inkubasjonstid og en rask utvikling av alvorlig skrapesjuke. Studien viste også at sykdommen førte til en akutt immunreaksjon fra det medfødte immunsystemet.