Arkiv

Archive for 2019

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Avhandlingen til Kidanemariam Abreha Gebretsadik konkluderer med at klimaendringer øker etterspørselen for vanning, og at etiopiske bønder er mer interessert i å investere i vanningsmuligheter enn å kjøpe værindeks­forsikring for å tilpasse seg til ekstreme værepisoder.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Thomas Corodius Sawe sin doktorgrad viser at avlingene til tanzanianske bønder som driver med småskala jordbruk er begrenset av pollinering, og at avlingene deres kan økes betydelig dersom pollineringstjenestene forbedres.

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

I Norge har vi lange tradisjoner for ølbrygging. Men kunnskapen om brygging av surøl, også kalt ølets sjampanje, er nesten borte. Nå vil NMBU-forsker Anna Dysvik løfte fram igjen surøl-tradisjonen, og gjøre bryggingen både raskere og bedre.

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Mye av proteinet i kyllingen ligger i de delene som i dag ikke brukes til mat, slik som skrog og brusk. Doktorgradsstipendiat ved NMBU, Kenneth Aase Kristoffersen, har forsket på hvordan vi kan utnytte disse proteinene på en bedre måte.

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Denis Edem Kwame Dzebre sin doktorgrad viser at modellen kjent som «Weather Research and Forecasting Model» kan brukes til å generere data for vurdering av vindressurser langs Ghanas kyst.

Økt forståelse rundt nedbrytingen av komplekse kulhydrater

Økt forståelse rundt nedbrytingen av komplekse kulhydrater

Biodrivstoff fra planter har en viktig rolle å spille i den bærekraftige økonomien; nyere enzymer som LPMOer som bryter ned plantemasse er derfor av interesse. Ingvild Isaksens doktorgradsarbeid har undersøkt LPMOer og kobberkomplekser, med bruk av ulike beregningsorienterte metoder. Arbeidet har bidratt til å øke forståelsen rundt hvordan LPMOer samarbeider med substrat og oksygen. 

Klimasmart landbruk i Etiopia: større avlinger og lavere kostnader

Klimasmart landbruk i Etiopia: større avlinger og lavere kostnader

Ph.d.-kandidat Shimelis Gizachew Raji har undersøkt småskala jordbruk og hvordan klimasmart landbruk kan forbedre produktiviteten og samtidig tilpasse seg et klima i endring. Resultatene viser at det er potensial for å øke avlingene og samtidig redusere kostnader og bruk av gjødsel.

Stråleskader hos planter

Stråleskader hos planter

Planter og andre organismer som ikke er mobile, må være i stand til å tåle ulike stressfaktorer i miljøet da de ikke kan rømme unna når miljøet endrer seg. Slike stressfaktorer er bl.a. ulike elektromagnetiske strålingstyper.

Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller

Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller

Karla Meza Parada har i sin avhandling dokumentert forskjeller mellom ulike smittemodeller for testing av vaksiner mot Piscirickettsia salmonis, som er en utbredt bakterie innen lakseoppdrett.

Kunstig intelligens brukt for å kontrollere overløp i avløpsnett

Kunstig intelligens brukt for å kontrollere overløp i avløpsnett

Hovedmålet med Duo Zhang sin doktorgradsavhandling er å bruke kunstig intelligens, hydraulisk modell og internet of things for å undersøke bruken av sanntidsovervåking for å redusere overløp.

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Dhamotharan Kannimuthu med at varianten av viruset Piscine orthoreovirus (PRV) som rammer regnbueørret, er en ny sub-type av PRV. Dette er viktig kunnskap for oppdrettsnæringen.

Kartlegging av klimagasser fra ammekuproduksjonen

Kartlegging av klimagasser fra ammekuproduksjonen

Å gjennomføre tiltak for å redusere klimagassutslipp fra ammekubesetninger kan redusere utslippene inntil tolv prosent viser en ny doktorgrad

Robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting

Robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting

Ya Xiong sin doktorgradsavhandling tar sikte på å bidra med kunnskap om automatisering og robotisering av applikasjoner innen livsvitenskap. Avhandlingen er todelt, og tar for seg design, utvikling, styring og integrering av robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting.

Hvordan finne gode modeller for vanskelige data veldig fort

Hvordan finne gode modeller for vanskelige data veldig fort

Joakim Skogholt sin doktorgradsavhandling introduserer en ny algoritme for effektiv modellseleksjon i Tikhonov regulariseringsrammeverket og drøfter noen metoder for preprosessering av spektroskopisk data.

 

Effektive og økonomiske teknologier for biodieselproduksjon

Effektive og økonomiske teknologier for biodieselproduksjon

In his doctoral work, Shemelis Nigatu Gebremariam concludes that bulk CaO catalyzed transesterification is economically feasible and technically efficient way to produce fuel quality biodiesel from cheap and low value oil feedstock. Sulfuric acid, enzyme, ionic liquid and nano CaO catalyzed options are found to be technically efficient even though they are not economically feasible for the market scenario considered. In addition, oil cost, biodiesel price, ethanol cost and catalyst cost are the main market variables affecting the economic feasibility of biodiesel production processes, oil cost being the most affecting.

Ny kunnskap om korsbandskader hos norske og svenske hundar og kattar

Ny kunnskap om korsbandskader hos norske og svenske hundar og kattar

Gudrun Seeberg Boge har undersøkt epidemiologiske aspekt ved vanleg førekommande skjelettsjukdommar hos hundar og kattar. Forskinga kartlegg rasepredisposisjonar hos norske og svenske hundar, og kastar lys over risikofaktorar og behandling av korsbandskadar.

Nordiske fjernvarmesystemer: mer å hente på fleksibilitet

Nordiske fjernvarmesystemer: mer å hente på fleksibilitet

Eli Sandberg sin doktorgrad viser at klimapolitiske virkemidler kan ha motstridende effekt på fjernvarmesektorenes insentiver. Dette påvirker elsystemets fleksibilitet, og medfører at potensialet i systemene ikke realiseres.

Parasitt samler seg på hjernen og manipulerer fisken

Parasitt samler seg på hjernen og manipulerer fisken

Siri Helene Helland-Riises doktorgradsarbeid konkluderer med at parasitten Euhaplorchis californiensis samler seg på spesifikke steder på hjernen til California killifisk. Det tyder på at disse områdene er viktige for manipulasjon av fisken.

Forbedret kontroll av membrangjentetting ved rensing av avløpsvann

Forbedret kontroll av membrangjentetting ved rensing av avløpsvann

Olga Kuleshas doktorgradsarbeid bidrar til å fremme ytelse og redusere uventede driftskostnader. I tillegg utvidet forskningen kunnskapen om modellering av membrangjentetting og utviklet en mer progressiv mekanistisk-statistisk tilnærming til prosesskontroll i biofilm membran bioreaktor.

Dårlige lysforhold på arbeidsplassen fører til helseplager

Dårlige lysforhold på arbeidsplassen fører til helseplager

Sitter du med et vindu bak dataskjermen din? Eller har du en sterk lampe i synsfeltet ditt mens du jobber? Det kan føre til mysing, slitne øyne og stress, ifølge folkehelseforsker Randi Morks ferske doktorgradsavhandling.

Anbefalinger for bekjempelse av virus på søtpotet i Etiopia

Anbefalinger for bekjempelse av virus på søtpotet i Etiopia

For å få bukt med virussykdommer på søtpotet har stipendiat Dereje Haile Buko i sitt doktorgradsarbeid utarbeidet og kommet med anbefalinger for påvisning, karakterisering, rensing og forebygging av virus i søtpotet i Etiopia.

Hvordan innføres grønn økonomi i det globale sør, og hvem tjener mest på det?

Hvordan innføres grønn økonomi i det globale sør, og hvem tjener mest på det?

Selskaper og institusjoner som har mye å tjene på å fremstå som mer miljøvennlige, kaprer den grønne diskursen og grønnvasker sine aktiviteter for å fremme sine egne interesser, ifølge Jill Tove Buseth som forsvarer sin doktorgrad på NMBU i november.  

Ny standard for måling av havnivå med ESA-satellitten CryoSat-2

Ny standard for måling av havnivå med ESA-satellitten CryoSat-2

Martina Idzanovic har i sitt doktorgradsarbeid utforsket hvordan nye observasjoner og modeller kan forbedre vår forståelse av havnivå endringer, havstrømmer og landheving langs kysten av Norge.

Kartlegging av skadegjørere på søtpotet i Sør-Sudan

Kartlegging av skadegjørere på søtpotet i Sør-Sudan

For å sikre mattilgangen er søtpotet en viktig vekst for småbønder i Sør -Suadan. Men i det krigsherjede landet har det vært lite vitenskapelig arbeid på skadegjører som reduserer avlingen. Doktorgraden til Beatrice Misaka Langwa er derfor et viktig skritt i riktig retning.

Hvordan nabolaget er utformet har betydning for barns helse og trivsel

Hvordan nabolaget er utformet har betydning for barns helse og trivsel

Veletablert infrastruktur for gående og syklister, høy trafikksikkerhet og tilgang til ulike arenaer for aktivitet bidrar til helsefremmende nærmiljø for barn og unge, viser Emma Nordbøs doktorgradsarbeid.

Hva er avgjørende for styring av miljøressurser?

Hva er avgjørende for styring av miljøressurser?

I disse dager kan man observere en økt interesse for miljøet på grunn av klimaforandringer. Vi har nådd et punkt hvor våre handlinger påvirker økosystemer over hele verden.

Våre verdier og betalingsvillighet definerer våre handlinger og daglige aktiviteter; men hvordan skal man verdsette naturen og økosystemene? Og hva med dem som ikke kan betale? Dette er noen av temaene Rahat Sabyrbekov har sett på i sin PhD-avhandling.

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus

Torfinn Moldals doktorgradsavhandling viser at ulike planteoljeblandinger som erstatning for fiskeolje i fôret, ikke synes å ha alvorlige negative følger for tarmhelsa til atlantisk laks. Soppgiften deoksynivalenol kan derimot ha negativ effekt på tarmen til laksen og påvirke opptak og forekomst av viruset Piscine orthoreovirus.

Rhizobier i klimasmart landbruk

Rhizobier i klimasmart landbruk

Med en stadig voksende befolkning og matbehov forventes økt bruk av N-gjødsel og dermed økte N2O-utslipp, og det er behov for løsninger som minimerer bruken av syntetisk N og samtidig øker jordens evne til å konsumere N2O. Studiene i denne avhandlingen har identifisert flere lovende kandidater for utvikling av inokulanter med dobbel kapasitet, nemlig å øke belgvekstproduksjonen og å redusere klimagassutslippene.

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm

Hege Hellbergs doktorgradsarbeid viser at fisketarmens oppbygning og utvikling, samt forekomst av immunceller ved betennelse og kreft som utgår fra kjertlene i tarmen (adenokarsinom), har sterke likhetspunkter med pattedyr. Arbeidet viser at fisk har stort potensiale som modellorganismer for betennelsesrelaterte tarmsykdommer hos menneske.

Hyperspektral bildeanalyse anvendt på trevirke og nye metoder for beregningseffektivt variabelvalg

Hyperspektral bildeanalyse anvendt på trevirke og nye metoder for beregningseffektivt variabelvalg

Petter Stefansson sin doktorgradsavhandling introduserer nye teknikker for raskere variabelvalg med PLS og evaluerer bruken av hyperspektral avbildning på trevitenskapelige spørsmål.

Making sense of numbers with simrel, one byte at a time

Making sense of numbers with simrel, one byte at a time

According to Raju Rimal, eating an elephant and completing a PhD are both best tackled one bite (or byte) at a time. Raju successfully defended his PhD thesis, "Exploration of Multi-Response Multivariate Methods". He extended the statistical R-package simrel to create a simulation tool for multi-response data, and discovered that new envelope methods often perform well.

Ny kunnskap om virusinfeksjoner hos storfe

Ny kunnskap om virusinfeksjoner hos storfe

Ingrid Toftaker har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt epidemiologiske forhold ved to vanlige virus hos storfe. Forskningen har direkte betydning for systematisk kontrollarbeid. 

Svikt i blodtilførsel avgjørende for skjelettsykdom hos gris og føll

Svikt i blodtilførsel avgjørende for skjelettsykdom hos gris og føll

Osteochondrose er den vanligste utviklingssykdommen i skjelettet hos dyr. Bjørn Håkon Wormstrand konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at vekstbruskens blodforsyning er involvert i sykdomsutviklingen ved ledd- og skjelettinfeksjoner hos føll, og også i utviklingen av osteochondrose i vekstplatene.

Riktig lagring av steinmasser etter byggearbeid forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet

Riktig lagring av steinmasser etter byggearbeid forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet

Frøydis Meen Wærsteds doktorgradsarbeid understreker betydningen av riktig lagring av alunskifer for å unngå spredning av skadelige metaller og radioaktivitet til mennesker og natur.

En nærmere titt på koblingen mellom primærprodusenter og mikroartropoder i et alpint miljø

En nærmere titt på koblingen mellom primærprodusenter og mikroartropoder i et alpint miljø

I sin doktorgrad har Ruben Roos studert økologien til karplanter, moser, lav og mikroartropoder i alpine økosystemer og identifisert hvordan de påvirker artsomsetningen i et alpint økosystem. Resultatene hans viser hvor viktig intraspesifikk variasjon er som driver for samfunnsstrukturene i disse områdene.

Mikroklima er viktig for bygningers ytelse

Mikroklima er viktig for bygningers ytelse

Stergiani Charisi sitt doktorgradsarbeid har vist at det å introdusere mikroklima i simuleringsmodeller for bygninger kan mer nøyaktig og realistisk forutse både hygrotermiske ytelser og energibruk av bygninger.

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus

Arve Nilsen har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd ved utvikling og drift av lukkede merder for oppdrett av laks. Studien viser at lukkede merder kan gi en effektiv beskyttelse mot lakselus, og beskriver vekst, dødelighet og vannkvalitet ved produksjon av laks i lukkede merder.

Miljøovervåkning med bakkebasert radarsystem

Miljøovervåkning med bakkebasert radarsystem

Rune Gundersens doktorgradsarbeid har vist at man kan overvåke skredutsatte områder med radar og posisjonsbestemme isbrekalving fra en avstand på flere kilometer, med en presisjon tilsvarende lokalt monterte instrumenter.

Norske skogeieres holdninger til klimatilpasninger i skogbehandling

Norske skogeieres holdninger til klimatilpasninger i skogbehandling

Kaja M. A. Heltorps doktorgrad viser at de fleste norske skogeiere mener at klimaet er i endring, og de forventer økte klimarelaterte skogskader. Det betyr imidlertid ikke at de har planer om endret skogbehandling.

Økt fordøyelighet av stivelse i fôr til slaktekylling

Økt fordøyelighet av stivelse i fôr til slaktekylling

Det er potensiale for broilerkyllingen til å øke fordøyingen av stivelse i fôret, noe som vil bedre økonomien i kyllingproduksjonen, viser resultatene i doktorgraden til Khaled Itani.

Naturfag for yrkesfagelever

Naturfag for yrkesfagelever

Mette Nordbys doktorgradsarbeid har utforsket undervisning og læring i naturfag i yrkesutdanningen. Utgangspunktet for avhandlingen har vært at noen yrkesfagelever opplever faget som lite relevant for deres liv og framtidige yrke

Under lupen: lav, moser og karplanter i et alpint miljø.

Under lupen: lav, moser og karplanter i et alpint miljø.

I sin doktorgrad har Kristel van Zuiljen studert funksjonelle trekk hos tre grupper av primærprodusenter, og identifisert hvordan de og deres egenskaper påvirker nedbrytningen i et alpint økosystem. Resultatene viser at responsene deres på miljøet varierer mellom arter, gruppetyper og miljøgradienter. 

‘Nyttesopp’ mot bladlus i korn

‘Nyttesopp’ mot bladlus i korn

Bladlus har naturlige fiender som kan benyttes i bekjempelsen, og insektpatogene sopper er et lovende alternativ til kjemiske plantevernmidler.   

Globale klimautfordringer i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Globale klimautfordringer i et samfunnsøkonomisk perspektiv

I sin doktoravhandling har Kevin Raj Kaushal forsket på samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringer og ulike tiltak mot klimagassutslipp.

Tanzanianske skoger trues av manglede bærekraft

Tanzanianske skoger trues av manglede bærekraft

Greyson Z. Nyamogas doktorgrad viser at stor etterspørsel og forbruk av ved og trekull til energi medfører et ikke-bærekraftig forbruk av tanzaniske skogressurser. En sterkt økende befolkning og urbanisering forventes å legge ytterligere belastning på landets skogressurser.

Effektiv vaksinering av asiatisk oppdrettsfisk

Effektiv vaksinering av asiatisk oppdrettsfisk

Saurabh Dubey har i sin doktorgradsavhandling forsket på vaksinering av viktige oppdrettsarter i Asia. Studiene viser at fisk vaksinert via fôret, oral vaksinering, er beskyttet mot sykdom, og at metoden er velegnet for å kontrollere fiskesykdommer i asiatisk akvakultur.

Avløpsvann - en verdifull ressurs

Avløpsvann - en verdifull ressurs

Håndtering av avløpsvann og sanitære forhold er en av de største sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringene verden står overfor. Dette PhD-prosjektet omfatter behandling av avløpsvann som en verdifull ressurs og anser avløpsvann fra husholdninger og lokalsamfunn for å være viktige lokale kilder til energi, næringsstoffer og vann som gir muligheter i en sirkulær økonomi.

Slik kan kloakken bli en stadig mer verdifull ressurs

Slik kan kloakken bli en stadig mer verdifull ressurs

I takt med at verdens befolkning øker og byene våre blir større, er det stadig viktigere å håndtere avløp og kloakk på en trygg og effektiv måte. Kloakken kan også utgjøre en verdifull ressurs hvis den omformes til biogass og gjødsel.

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Lisa Magdalena Rossbach sitt doktorgradsarbeid viser at nematoder som utsettes kontinuerlig over flere generasjoner for lave nivåer av nanosølv (nanopartikler av sølv), evolverer for å tilpasse seg denne eksponeringen.

Stopp klimaendringene ved å verne om det naturlige miljøet

Stopp klimaendringene ved å verne om det naturlige miljøet

Abrha Megos Meressas avhandlingen viser at småskala-bønder i det globale sør har stor vilje til å betale for et bredt spekter av miljøvarer og -tjenester, spesielt for tjenester knyttet til egen landbruksproduksjon. Avhandlingen består av fire artikler som kartlegger preferanser for tilpasning til klimaendringer og økosystemtjenester blant etiopiske småbønder.

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

I sin doktorgradsavhandling har Magne Simonsen forsket på hva som skjer med radioaktivt avfall etter at det er sluppet ut i havet. Han har utviklet nye modellsystemer som forbedrer prediksjonene av transporten av radionuklider.

Sykdomskontroll og infeksjoner hos storfe i Bosnia-Hercegovina

Sykdomskontroll og infeksjoner hos storfe i Bosnia-Hercegovina

Adis Softic viser i sitt doktorgradsarbeid at reproduksjonsproblemer hos storfe i Bosnia-Hercegovina skyldes både infeksjoner og driftsforhold. Studien slår fast at det er behov for et nasjonalt system for datainnsamling og sykdomskontroll.

 

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I sin doktorgrad har Yevgeniya Tomkiv undersøkt risikokommunikasjon i atomberedskap. Hennes forskning viser at det er behov for å endre måten vi tenker om kommunikasjon på dette temaet: fokuset bør endres mot mer dynamiske sosiale relasjoner.

 

Ny kunnskap om miljøgifter i fisk fra Tanzania

Ny kunnskap om miljøgifter i fisk fra Tanzania

Eliezer Brown Mwakalapa har i sin doktorgradsavhandling forsket på miljøgifter i fisk i Tanzania. Resultatene viser både geografiske forskjeller og forskjeller mellom oppdretts- og villfisk, samt at fiskeimport kan bidra til at nye miljøgifter finner veien inn i landet. 

Hva skjer i fattige områder når det blir knapphet på fôr?

Hva skjer i fattige områder når det blir knapphet på fôr?

Mennesker som lever i fattigdom, er ofte tvunget til å utnytte ressursene maksimalt for å overleve. Dette kan igjen føre til en miljøutmatting som forverrer situasjonen ytterligere. Muuz Hadush Gebremichael viser i sin avhandling hvordan en mer intensiv landbruksproduksjon kan gjøre det mulig for dem å skape en vei ut av fattigdommen og samtidig gi en bedre miljøbevarelse.

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

José Luis Munera-Echeverri sitt doktorgradsarbeid viser at såkalt «conservation farming» i kombinasjon med biokull er effektivt for å binde karbon i jord. Hans resultater er en del av utviklingen av klimasmart jordbruk, noe som er særlig viktig i områder hvor klimaendringer påvirker matsikkerheten.

Nye metoder for studier av kjønnsmodning hos fisk

Nye metoder for studier av kjønnsmodning hos fisk

Susann Burow’s doktoravhandling omhandler nye metoder for mer detaljerte studier av kjønnsmodningsprosessen i modellfisken medaka, eller japansk risfisk som den kalles på norsk (Oryzias latipes). På lang sikt vil dette bidra til økt kunnskap nødvendig for å forbedre produksjonssystemer for viktige oppdrettsarter som torsk og laks og ørret.

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Dorothee Kolbergs doktorgrad viser at en av de viktigste tilpasningene til klimaendring bønder kan gjøre under våronna er å unngå pakkeskader. Dette er mulig dersom arbeidet utføres under tilstrekkelig tørre forhold, og ved å nøye velge redskap med tanke på vekt og arbeidsmåte.

Ny metode for å finne fisk med god fôrutnytting

Ny metode for å finne fisk med god fôrutnytting

Ved å bruke stabile isotoper har stipendiat Hanne Dvergedal oppdaget en ny metode for å selektere for selve tilveksten.

 

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

I sitt doktorgradsarbeid har Rafael Fonseca Benevenuto undersøkt effektene av klimaendringer på blåbærplantene i Sognefjorden. Resultatene viser at indusert kjemisk forsvar i blåbærplanter forårsaker endringer i plantene, der ressursene omfordeles fra vekst og reproduksjon, til forsvar.

Avrenning av plantevernmidler

Avrenning av plantevernmidler

Ny doktorgrad viser at frysing av jord gir en betydelig økning i utlekkingen av plantevernmidler i en påfølgende periode med nedbør og tining av jorda.

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir Pankreassykdom hos atlantisk laks. Sykdommen gir redusert fiskevelferd og økte utgifter for oppdretter.

Laserbasert oppmåling av bygningsobjekter og bygninger

Laserbasert oppmåling av bygningsobjekter og bygninger

Ivar Ovelands doktorgradsarbeid har sett på hvordan bærbart laserutstyr kan brukes til å måle inn bygninger samt utarbeidet et rammeverk for grundig kontroll av bygningsoppmålinger.

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Arsim Ademi har i sin doktorgrad undersøkt mikromineraler i jord, avlinger, fôr og dyr i Kosovo. Hans resultater viser at selen er det mest mangelfulle mikromineralet i regionen, og at det er nødvendig å gi mineraltilskudd for å sikre tilstrekkelige nivåer av selen hos Kosovos husdyr.

Ikke ett fett for norske kviger hva de spiser

Ikke ett fett for norske kviger hva de spiser

Kviger som får energirikt fôr vokser raskere, men de blir også fetere. Ny doktorgrad viser at kviger kan opprettholde en tilvekst på over 900 gram pr dag også på grovforbaserte dietter med lite kraftfôr

 

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Solrun Karlsen Lie har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvordan svertesopp vokser i forskjellige klima og på forskjellige trematerialer. Resultatene kan gjøre det enklere å oppnå ønsket utseende på umalte kledninger.

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Amin Sayyari har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt effektene av at gris får i seg muggsoppgiften DON. Arbeidet gir i tillegg bedre forståelse om eksponering av muggsopp tidlig i livet hos både mennesker og dyr.

Neural field models: homogeneous structure vs heterogeneous structure

Neural field models: homogeneous structure vs heterogeneous structure

Karina Kolodina’s work aims to investigate the outcome of the analysis of a heterogeneous neural field model and its homogeneous counterpart, and to get more realistic dynamical models for the brain activities which takes into account microscopic effects.

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Elia Ciani har i sitt doktorgradsarbeid i EU-prosjektet IMPRESS bidratt med økt kunnskap om dverglaksens lure måte å reprodusere seg på mens den allerede er liten parr. Kunnskap om reproduksjon hos laks er viktig for å bevare truede fiskepopulasjoner i naturen, ikke minst i lys av klimaendringene.

NMBU er med på å starte nytt avlsprogram for Niltilapia i Etiopia

NMBU er med på å starte nytt avlsprogram for Niltilapia i Etiopia

I ph.d.-prosjektet til stipendiat Kassaye Balkew Workagegn ved NMBU startet han opp et nytt avlsprogram for Niltilapia i Etiopia, en fiskeart som er i ferd med å bli verdens mest produserte oppdrettsfisk.

Én helse tilnærming for håndtering av miltbrannutbrudd

Én helse tilnærming for håndtering av miltbrannutbrudd

Arusha og Kilimanjaro-regionene i Tanzania har en svært høy forekomst av miltbrann.  Håndtering av dette krever en Én helse tilnærming. 

 

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

En ny doktorgrad har undersøkt konsekvensene av EUs klimapolitikk på det europeiske og sørøst-amerikanske markedet for skogbiomasse. Resultatene viser at konsekvensene kan være store og at politikere og beslutningstakere må ha svært klare mål for hvordan de skal få til et ønsket skifte fra dagens bruk av fossile energisystem til økt bruk av fornybar energi.

Halm er best som redebyggingsmateriale til purker

Halm er best som redebyggingsmateriale til purker

Tilgang til redebyggingsmateriale har en positiv effekt på purkas atferd før grising, grisingsforløpet og morsatferden, og halm gir den beste effekten.

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

En ny doktorgradsavhandling viser at opptak og toksisitet av sølv nanopartikler er forskjellig fra andre tilstandsformer av sølv.

Korleis kan ein førebyggje smittsam diaré blant norske storfe?

Korleis kan ein førebyggje smittsam diaré blant norske storfe?

Korleis kan ein førebyggje smittsam diaré blant norske storfe? Korleis spreier bovint coronavirus seg mellom besetningar og kva for tiltak vil vere effektive? Dette er spørsmål det blir svart på i doktorgradsarbeidet til Veslemøy Oma.

Ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelcelle

Ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelcelle

Cesilie Granum Bjørklund doktorgradsarbeid viser at blandinger av miljøgifter ekstrahert fra rå fiskeolje og renset fiskeolje (tran) samt metabolitter av plantevernmiddelet DDT forstyrrer hormonproduksjonen i testikkelcellene hos gris.

Oljemarkedet påvirkes av verdens BNP

Oljemarkedet påvirkes av verdens BNP

Hva påvirker oljeprisene på kort og lang sikt? Hva er den optimale investeringsstrategien for Oljefondet?
Dette er noen av spørsmålene Lin Ma undersøker i sin doktorgradsavhandling.

Salmonella i fjørfeproduksjon i Uganda

Salmonella i fjørfeproduksjon i Uganda

Terence Odochs doktorgradsarbeid viser at salmonellabakterier er vanlig blant fjørfe i Uganda, noe som tilsier at det er en risiko for at mennesker kan eksponeres for slike sykdomsframkallende bakterier gjennom kontakt med fjørfe eller konsum av fjørfeprodukter. Et ytterligere risikomoment er at mange av de undersøkte salmonellabakteriene var resistente overfor flere ulike typer antibiotika.