Arkiv

Archive for 2018

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

En ny doktorgradsavhandling har undersøkt afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) i Tigray, Etiopia. Treslaget er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, men er også truet på grunn av ikke-bærekraftig høsting.

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Småskala settefiskanlegg kan ha uønskede effekter på villaks, og diskusjonen mellom tilhengere og kritikere er til tider opphetet. Til tross for dette er anleggene et mye brukt forvaltningstiltak. En ny doktorgrad viser at settefiskanleggene er viktige for menneskene som driver dem, og forklarer hvorfor grep for å begrense eller stenge dem kan bli møtt med sterk motstand.

Avstengte områder i Etiopia: oppfatninger og styresett

Avstengte områder i Etiopia: oppfatninger og styresett

En ny doktorgrad gir ny innsikt i de sosioøkonomiske forholdene rundt avstengt etiopisk utmark (exclosures). Utbyttet er ikke likt fordelt i lokalbefolkningen, og rike husholdninger får en større andel. De lokales mening om dem er i stor grad positiv, men den økonomiske fordelen oppfattes som mindre sammenlignet med den økologiske rehabiliteringen de representerer.

Kjedelige oppvekstmiljøer gjør det tøffere for klekkerifisk å klare seg i naturen

Kjedelige oppvekstmiljøer gjør det tøffere for klekkerifisk å klare seg i naturen

Daan Mes har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt oppvekstmiljøene til laks fra klekkerier som blir satt ut i elvene. Resultatene fra arbeidet viser at miljøberikelser og svømmetrening kan øke overlevelse for laksen.

Etiopisk skogforvaltning - ny innsikt i skjermede områder

Etiopisk skogforvaltning - ny innsikt i skjermede områder

Ph.d.-kandidat Mengesteab Hailu Ubuy har studert vegetasjonen i tidligere degraderte landområder i Tigray, Etiopia, som over en periode har vært skjermet for mennesker og husdyr. Hans forskning har gitt data, modeller og innsikt som vil være nyttig for forvaltningen av slike områder. Forskningen viser også at tapet av skogbiomasse over tid i noen tilfeller er større enn tilveksten. En stor del av dette biomassetapet skyldes ulovlig hogst, noe som utgjør en trussel mot en bærekraftig fremtid for disse områdene.

Flowcytometri som metode for evaluering av spermiekvalitet

Flowcytometri som metode for evaluering av spermiekvalitet

Fride Berg Standerholen har i denne doktorgraden har hatt som mål å gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring.

Økt protein/fett balanse i fôr til laks stimulerer vekst

Økt protein/fett balanse i fôr til laks stimulerer vekst

Rúni Weihe i Havsbrún på Færøyene viser i sin doktorgrad ved NMBU at protein/fett balansen i fôr til laks i sjø har stor påvirkning, både på fôrutnyttelse, vekst og spiselig vare.

Solcellemoduler degraderes raskere i tropiske områder

Solcellemoduler degraderes raskere i tropiske områder

Ph.d.-kandidat David Ato Quansah har undersøkt ytelsen til solare fotovoltaiske (PV) moduler, en type solcelleinnstallasjon, i Ghana. Han oppdaget at de forringet seg raskere enn PV-moduler i Europa og Nord-Amerika, og ikke samsvarer med vanlige industrielle garantier.

Uttrekk av bevegelsesmønstre fra geografiske sporingsdata

Uttrekk av bevegelsesmønstre fra geografiske sporingsdata

The doctoral work of Maryam Teimouri developed clustering methods solely on spatiotemporal recordings of animal movement to distinguish inactive periods versus active periods, and foraging versus walking versus resting behavior. Her doctoral thesis investigated positing errors of the measurement units and assessed the requirement for temporal sampling frequency for tracking data.

Forbetra kabelmodellar og havstraumsestimatorar

Forbetra kabelmodellar og havstraumsestimatorar

Jan Vidar Grindheims doktorgradsarbeid omfatter forbedrede algoritmer for modellering, posisjonering og styring av seismiske streamere, som benyttes for leting etter petroleum.

Skandinaviske bjørner skyr mennesker

Skandinaviske bjørner skyr mennesker

En ny doktorgrad fra NMBU viser at når vi mennesker møter bjørn, er det som oftest bjørnen som stikker.

Utvikling av nye metoder for overvåking og mer effektiv rensing av jordforurensning fra flyplasser

Utvikling av nye metoder for overvåking og mer effektiv rensing av jordforurensning fra flyplasser

Jordforurensning fra flyplasser som følge av avisning av fly og rullebaner er en alvorlig miljøutfordring. En ny doktorgradsavhandling viser at geofysiske metoder kan overvåke nedbrytningen av organiske forurensninger i jord og grunnvann, og en ny metode kan redusere negative miljøeffekter av nedbrytningen.

Friske settepoteter

Friske settepoteter

Sykdomsfrie settepoteter er viktig i norsk og global potetdyrking. En av de mange skadegjørere man må kjempe mot i settepotetproduksjoner er bløtråte og stengelråte, forårsaket av bakterier. Dette er temaet i doktorgraden (PhD) til Simeon Rossmann som har tittelen: ‘Bløtråtebakteriene i Norge – settepotethelse, samspill med insekter og molekylære mekanismer i sykdomsutviklingen’, og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 23. november 2018.

Økt lønnsomhet ved å la kvigene kalve litt tidligere

Økt lønnsomhet ved å la kvigene kalve litt tidligere

Det å la kvigene kalve fire måneder tidligere enn normen ved 26 måneders alder, gir bedre lønnsomhet og går ikke ut over kuas livstidsproduksjon.

Hyperspektral avbildning av solceller

Hyperspektral avbildning av solceller

Målet med Torbjørn Mehls doktorgradsarbeid har vært å etablere hyperspektral avbildning av fotoluminescens som en karakteriseringsmetode av defekter i solcellemateriale.

Restavfall fra biogassproduksjon: gjødsel eller risiko?

Restavfall fra biogassproduksjon: gjødsel eller risiko?

Kan restavfall fra biogassproduksjon brukes til gjødsel eller er det en risiko med hensyn på mattrygghet og miljø? En ny doktorgrad fra NMBU har undersøkt sikkerhetsaspektet rundt bruken av denne type gjødsel. 

Energy Efficient Buildings

Energy Efficient Buildings

In his PhD work, Vinh Duy Cao developed new environmentally friendly construction materials with high energy storage capacity and high insulation properties by using geopolymer concrete containing microencapsulated phase change materials (MPCM) to reduce energy consumption for buildings

Knopp- og blomsterfall hos planter

Knopp- og blomsterfall hos planter

Planter kvitter seg med organer de ikke lenger har bruk for. Dette innebærer oftest knopp- blomster- eller bladfall, men omfatter også frødryss, tap av frukt, bær og til og med røtter. Dette skjer gjennom en svært kontrollert prosess som kalles absisjon, en reaksjonsmåte hos planter som forskerne enda ikke helt forstår. Med avanserte metoder der man ser på alle gener som er aktive og alle proteiner i cellene til enhver tid, har Luz Gabriela Munoz Sanhueza belyst dette  i doktorgraden sin (PhD) med julestjerne som modellplante.

Uteundervisning i naturfag

Uteundervisning i naturfag

Elisabeth Iversen sitt doktorgradsarbeid utforsker uteundervisning i naturfag ved bruk av et didaktisk design. Hun har blant annet utviklet en støttestruktur som kan bistå lærerne i planlegging og gjennomføring av uteundervisning.

Hjortens spisevaner endrer skogens økosystem

Hjortens spisevaner endrer skogens økosystem

En ny doktorgrad viser at hjortens beiting endrer skogens plante- og insektsamfunn. Høyere tettheter av hjortebestanden kan ha potensielt store konsekvenser for økosystemene.

Afrikanske jordbrukssystemer er sårbare for klimaendringer

Afrikanske jordbrukssystemer er sårbare for klimaendringer

Kombinasjonen av klimaendringer og kraftig befolkningsvekst medfører behov for et enda mer produktivt jordbruk. Det finnes måter å forbedre det på; men, med mindre det gjennomføres drastiske tilpasninger, er det usannsynlig å bekjempe sult og underernæring i Afrika sør for Sahara. Det viser en ny doktorgrad fra ph.d.-kandidat Lazarus Pierentino Lugoi. 

Norsk landbruk: Størrelsen teller

Norsk landbruk: Størrelsen teller

Habtamu Alem konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at gårdsstørrelse er en sentral faktor for å oppnå økt produktivitet og vekst i norsk matproduksjon. Dette er en av en rekke faktorer som påvirker effektiviteten i norsk landbruk.

Ny innsikt: Hvordan isen forsvant

Ny innsikt: Hvordan isen forsvant

Ph.d.-kandidat Artūrs Putniņš har rekonstruert isens utvikling og tilbaketrekning under siste istid i Gausdal Vestfjell. Resultatene hans viser at det er mye å hente på å bruke moderne teknologi til å kartlegge landformer.

Thorvald - feltroboter for jordbruket

Thorvald - feltroboter for jordbruket

Lars Grimstads doktorgradsarbeid tar for seg modulære feltroboter for jordbruket. Det viktigste resultatet som er kommet ut av arbeidet er det modulære Thorvald-systemet.

 Mer miljøvennlig sukkerrørproduksjon i Malawi

Mer miljøvennlig sukkerrørproduksjon i Malawi

Å dokumentere påvirkningen plantevernmidler i sukkerrørproduksjonen har på både mennesker og miljøet står sentralt i doktorgradsarbeidet til Trust Kasambala Donga.

Bregner forhindrer gjenvekst av afrikansk skog

Bregner forhindrer gjenvekst av afrikansk skog

Mange skogsområder i det ekvatoriale Afrika bruker svært lang tid på å vende tilbake til opprinnelig tilstand etter avskoging. En av årsakene er at store områder som har vært utsatt for tørke, hogst eller brann er dekket av bregnen einstape. Ny forskning fra Uganda belyser hvorfor skogen har problemer med å regenerere i områder dominert av slike bregner.

Bedre og mer effektiv behandling for rent vann

Bedre og mer effektiv behandling for rent vann

Ekaterina Christensens doktorgradsarbeid gir kunnskap om egenskaper ved vannrensende koagulenter som kan bidra til effektiv og bærekraftig vannbehandling.

Våtmarker av papyrus kan forbedre avlinger

Våtmarker av papyrus kan forbedre avlinger

Ny forskning viser at papyrusplantene er en viktig del av vannlagringen til flytende våtmarker langsmed Nilen. Resultatene viser at papyrus kan være nyttig for vanning av småskala landbruk og forbedre produksjonen.

 Koksidier hos lam kan være resistente mot behandling

Koksidier hos lam kan være resistente mot behandling

Ane Oddens doktorgradsarbeid viser at koksidier hos lam kan være resistente mot det vanligste middelet, koksidiose kan gi diaré, dehydrering, redusert vekst og av og til død. Arbeidet presenterer også en ny metode for å evaluere behandlingseffekten.

Korn på vannmettet jord

Korn på vannmettet jord

Til tross for årets ekstremt varme og tørre sommer, vil normalen fremover bli fuktigere klima med økte nedbørsmengder. Det er derfor viktig å være forberedt på større vannmetning i jorda som vil forårsake dårligere vekstforhold for plantene.

Økt effektivitet i vindparker

Økt effektivitet i vindparker

Ph.d.-kandidat Franz Volker Mühle har undersøkt luftstrømmene bak vindmøller med sikte på å forbedre utformingen og driften av vindparker. Han fant at ved å begrense vakestrømmene bak bladene kan effekten av vindkraftanlegget økes betydelig.

Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

Samson Pilanazo Katengeza konkluderer i sin doktoravhandling med at med bruk av klimasmarte landbruksteknologier i Afrika sør for Sahara kan bidra til å redusere avlingstapene ved ekstremvær.

Digitalisering av avløpsrenseanlegg

Digitalisering av avløpsrenseanlegg

Doktorgradsarbeidet til Xiaodong Wang integrerer flere moderne teknikker for å optimalisere renseprosesser for avløpsvann, som gir muligheter for digitalisering av avløpsrenseanlegg.

Kjøttbasert kost fører til reversible endringer i tarmmikrobiota hos friske hunder

Kjøttbasert kost fører til reversible endringer i tarmmikrobiota hos friske hunder

Hunder som fôres med en kjøttbasert kost har en annen tarmflora enn hunder som fôres med tørrfôr.

Areal og utfôringssystemer for søyer – Atferd, fôrsøl og individuell variasjon

Areal og utfôringssystemer for søyer – Atferd, fôrsøl og individuell variasjon

Når søyer har liten liggeplass går liggetiden med og aggresjonen opp. Dessuten vil utformingen av rundballehekker, mengden grovfôr og kvaliteten påvirker fôrsølet.

From Indian oil to green fish feed in Norway

From Indian oil to green fish feed in Norway

Working for a big oil company in India, engineer Sandeep Sharma longed for a more sustainable career-path. Three years later he is defending his PhD-thesis at NMBU with ground-breaking results on novel fish feed derived from seaweed and spruce trees.

Modellering av den tidlige synsbane

Modellering av den tidlige synsbane

Thomas Heibergs doktorgradsarbeid har hatt som hovedmål å øke vår forståelse av prosesseringen som foregår i den tidlige synsbane gjennom modellering og å bygge bro mellom biologien og modeller på forskjellige detaljeringsnivåer. 

Forbedret analyse av sædkvalitet hos råne

Forbedret analyse av sædkvalitet hos råne

Fruktbarheten til rånen kan i dag bare måles indirekte gjennom drektighetsprosent og antall fødte grisunger. Hvis en bedre kunne evaluere rånens sædkvalitet før sæden brukes, ville det både øke kvaliteten på rånesæden som sendes ut til norske svineprodusenter, og gjøre det lettere å selektere de mest fertile dyrene for videre avl.

Nitrogengjødsling effektivt tiltak for å øke næringsinnholdet i mais

Nitrogengjødsling effektivt tiltak for å øke næringsinnholdet i mais

Ny forskning fra NMBU viser at nitrogengjødsling av mais øker tilgjengeligheten av næringsstoffene sink og jern i husdyrfôr og melk.

Isocyansyre i arbeidsluft

Isocyansyre i arbeidsluft

Mikolaj Jan Jankowski har kartlagt isocyansyre som et mulig problemkjemikalie ved varmt arbeid. 

Mindre forekomst av tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Mindre forekomst av tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks fører til problemer både for laksen og oppdretteren.

Sauen gjør et bevisst valg av oppholdssted

Sauen gjør et bevisst valg av oppholdssted

Er sauen stadig rundt hytteveggene kan det skyldes at hytta ligger i et kjerneområde som sauen har valgt seg ut, til å ete, sove og hvile i.

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Astrid Wolfs doktorgradsarbeid har bidratt til utvikling av et salmonid alphavirus-basert replikon som vaksinevektor for Atlantisk laks, og til utvikling av potensielle vaksineregimer mot infeksiøs lakseanemi.

En melkeprøve forteller om kuas evne til å utnytte grovfôret

En melkeprøve forteller om kuas evne til å utnytte grovfôret

Det gjør det mulig å inkludere fôreffetivitet i avlsmålet til melkekyr

Tunneler endrer nærliggende myrer

Tunneler endrer nærliggende myrer

Grunnvannslekkasje til tunneler kan medføre endringer i overflaten og hydrologiske forandringer i nærliggende myrer, det viser en ny doktorgrad fra NMBU.  

Grunnleggende om lakseanemivirus

Grunnleggende om lakseanemivirus

Rimatulhana Ramlys doktorgradsarbeid viser viktige egenskaper og funksjoner av to virusproteiner som fører til lakseanemi.

Amazonas brenner

Amazonas brenner

Skogbranner i Amazonas står for inntil fem prosent av verdens CO2 utslipp. En ny doktorgradsavhandling analyserer de økonomiske årsakene til skogbranner og reguleringene som skal hindre dem.

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Chisoni Mumbas doktorgradsarbeid viser at sykdommer ikke bare handler om biologiske faktorer, men er påvirket av kultur, sosioøkonomiske forhold og økologi.

High-throughput FTIR-spektroskopi gjør screeningen for mikrobielle oljer raskere

High-throughput FTIR-spektroskopi gjør screeningen for mikrobielle oljer raskere

Det har blitt undersøkt screening av filamentøs sopp for oljeproduksjon ved kombinert dyrkningsanalytisk tilnærming bestående av kultivering på mikrotitierplater og FTIR-spektroskopi.

Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

Ida Bergva Aas har i sitt doktorgradsarbeid bidratt til økt kunnskap om organiseringen av fiskens immunsystem, da spesielt slimhinneassosiert immunvev hos laks.

Spektroskopi har potensiale til å analysere vannbindingsevne i kjøtt

Spektroskopi har potensiale til å analysere vannbindingsevne i kjøtt

Petter Vejle Andersens doktorgradsarbeid konkluderer med at Ramanspektroskopi er en lovende teknikk for analyse av kjøttkvalitet.

Kvalitetssikring av satellittdata til brukere i felt

Kvalitetssikring av satellittdata til brukere i felt

Hensikten med PhD-arbeidet var å utvikle algoritmer for å sjekke kvalitet på satellittsignaler som sendes til brukere i felt. Slik informasjon har som mål å sjekke korrekthet av informasjon fra satellitt navigasjon systemer.

Avkom arver endringer i genetisk uttrykk og mikro RNA

Avkom arver endringer i genetisk uttrykk og mikro RNA

Leonardo Martín Martíns doktoravhandlingen viser at stråling kan påvirke geners uttrykk og profilen av mikro RNA hos sebrafisk. Arbeidet viser også at forandringene som oppstår kan overføres fra foreldre til avkom.

Husdyr som mellomvert for ebola- og Marburgvirus

Husdyr som mellomvert for ebola- og Marburgvirus

Luke Nyakarahuka har i sitt doktorgradsarbeidet arbeidet med de dødelige sjukdommene forårsaket av ebolavirus og Marburgvirus. Blant annet viser denne doktorgraden antistoffer mot ebolavirus hos husdyr.

 

Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

Md Akhtarul Alams doktorgrad finner at akvakultur har et svært godt potensial til å øke fiskeforsyningen i Bangladesh. Fiskeproduksjonen kan økes ved å redusere produksjonsrisiko og teknisk ineffektivitet.

Organisk avfall og gjødsel - uutnyttet potensial for biogass

Organisk avfall og gjødsel - uutnyttet potensial for biogass

En ny doktorgradsavhandling viser at det er store miljøfordeler å hente på å bruke organisk avfall og gjødsel til biogassproduksjon.

Sprøytevernmidler gir store helseskader

Sprøytevernmidler gir store helseskader

Wilbert Bunini Manyilizus doktorgradsarbeid viser at sprøytevernmidler som brukes i landbruket i Tanzania fører til store helseproblemer, spesielt for små barn og foster. 

Mer kunnskap om smitteveier for diaréfremkallende parasitter

Mer kunnskap om smitteveier for diaréfremkallende parasitter

Kjersti Selstad Utaakers doktorgradsarbeid gir mer kunnskap om årsakene bak smitte av Giardia og Cryptosporidium, antakelig én av hovedårsakene til diaré hos mennesker. 

Bedre og billigere rensing av avløpsvann

Bedre og billigere rensing av avløpsvann

Nataliia Sivchenko har gjennom sitt doktorgradsarbeid utviklet prototype for en lav-kostnads sensor basert på billedanalyse for å forbedre prosesskontroll av koagulering i avløpsvann.

Utdanning for bærekraftig utvikling

Utdanning for bærekraftig utvikling

Kirsti Marie Jegstads doktorgradsarbeid bidrar med kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan integreres i kjemi- og naturfagsundervisning, samt i naturfagslærerutdanning.

Gris på kortreist fôr

Gris på kortreist fôr

Norske griser er avhengige av importert protein av høy kvalitet i fôret. Fokus på selvforsyningsgrad og bioøkonomi gjør at fremtidens gris avles til å spise mer av norske fôrråvarer.

Resistensforedling i hvete

Resistensforedling i hvete

Det er en målsetning å produsere en større andel av mathveten innenlands. I dag er i gjennomsnitt bare ca 50 % av mathveten vi bruker til konsum av norsk produksjon. Men hveteplanten angripes av en rekke skadegjørere som ved sterke angrep gir avlingsreduksjon og redusert matkvalitet.

Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok - enda

Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok - enda

En ny doktorgradsavhandling viser at nordisk produksjon av biodrivstoff fra skog, med dagens teknologi, ikke kan konkurrere med fossile alternativer. Dette skyldes i hovedsak råvarekostnader. En økning i bioraffinerier basert på biomasse fra skog vil sannsynligvis redusere utnyttelsen av skog til varme- og kraftproduksjon på grunn av høye råvarekostnader.