Arkiv

Archive for 2015

Vinterherdighet hos engvekster

Vinterherdighet hos engvekster

I sin doktorgrad har Sigridur Dalmannsdottir sett på hvordan pågående og fremtidige klimaendringer påvirker de viktigste fôrplantene våre.

Prestasjonsegenskaper hos nordiske ridehester

Prestasjonsegenskaper hos nordiske ridehester

Oppdrettere og avlsorganisasjoner må få bedre verktøy til arbeidet med å avle fram bedre ridehester med riktig eksteriør og bedre prestasjoner.

Mer helse for hver krone

Mer helse for hver krone

Helseøkonomiske evalueringer og bruk av simuleringsmodeller for å beregne overlevelse og kostnader ved ulike behandlingsregimer, er viktige elementer i en mer effektiv utnyttelse av helsekronene.

Rensing av slamvann med mikroalger

Rensing av slamvann med mikroalger

Anette Åkerström har i doktorgraden sin forsket på alternative måter for å fjerne næringstoffer i avløpsvann fra husholdninger ved hjelp av mikroalger.

Godt stell er bra for kalvevelferden i melkeproduksjonen

Godt stell er bra for kalvevelferden i melkeproduksjonen

Kalvers velferd kan påvirkes på et overordnet nivå gjennom lover, regler og tradisjoner, og på et individuelt nivå gjennom den enkelte bondes avgjørelser og handlinger. 

Modellering og regulering av roboter

Modellering og regulering av roboter

Studier av roboter med komplekse kinematiske strukturer har bidratt til utvikling av nye metoder for å styre avanserte robotsystemer.

Miljøgifter i mat kan påvirke hormonene våre

Miljøgifter i mat kan påvirke hormonene våre

Vi vet at miljøforurensning kan forstyrre hormonene våre, men foreløpig vet vi lite om hvordan de de gjør det. En doktoravhandling ved NMBU har lagt et grunnlag for videre forskning på virkningsmekanismene.

Restråstoff fra laks betyr bedre oppvekst for grisunger og kyllinger

Restråstoff fra laks betyr bedre oppvekst for grisunger og kyllinger

Enzymatisk hydrolyse av restråstoff fra laks gir høyverdig protein for tilsetning i husdyrfôr. Det betyr også bedre utnyttelse av restråstoff og økt bærekraft i både akvakultur og husdyrproduksjon.

Bedre jordegenskaper og mindre klimagassutslipp med biokull

Bedre jordegenskaper og mindre klimagassutslipp med biokull

Tilsetning av biokull til jordbruksjord kan øke avlingene samtidig som det bidrar til karbonfangst og mindre utslipp av lystgass (N2O) til atmosfæren. I så fall vil det ha gunstig virkning på både matproduksjon og klimaendring.

Mikroalger - mulighetenes organismer

Mikroalger - mulighetenes organismer

Den biokjemiske sammensetningen av mikroalger kan styres ved å endre dyrkingsmiljøet slik at de utvikler et ønsket produkt, ifølge doktoravhandlingen til Daria Markina ved NMBU.

Mange muligheter med mikroalger

Mange muligheter med mikroalger

Den biokjemiske sammensetningen av mikroalger kan styres ved å endre dyrkingsmiljøet slik at de utvikler et ønsket produkt, ifølge en doktoravhandling ved NMBU.Livet i vann skades av biocider

Livet i vann skades av biocider

En doktoravhandling fra NMBU viser at giftvirkninger av organiske forbindelser enkeltvis og i blanding kan beregnes ved hjelp av avanserte modeller. Dette kan være til hjelp i risikovurdering av biocider og deres potensielt miljøskadelige effekter i akvatisk miljø.

Digitalisering av regelverk i byggenæringen

Digitalisering av regelverk i byggenæringen

Saksbehandlingen i byggesøknader vil gå raskere og konfliktnivået senkes når regelverket i byggenæringen digitaliseres.

Mindre genflyt enn forventet hos den nordeuropeiske brunbjørnen

Mindre genflyt enn forventet hos den nordeuropeiske brunbjørnen

Koordinert forvaltning mellom landene og reduksjon av ulovlig jakt kan bidra til økt utveksling av gener mellom grensekryssende bestander av brunbjørn i Fennoscandia.

Om å se skogen for bare enkelttrær – bedre beregning av biomasse i bjørkeskog

Om å se skogen for bare enkelttrær – bedre beregning av biomasse i bjørkeskog

En ny doktoravhandling gir bedre tall for å estimere biomasse av bjørketrær i Norge.

Alternative læringsarenaer kan auka realfagsinteresse

Alternative læringsarenaer kan auka realfagsinteresse

Nytt doktorgradsarbeid argumenterer for at smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrka læringsutbyttet.

Saprolegniainfeksjoner i fiskeoppdrett: infeksjonsstrategi og virulens

Saprolegniainfeksjoner i fiskeoppdrett: infeksjonsstrategi og virulens

Utvikling av gode strategier for kontroll av eggsporesoppen Saprolegnia i fiskeoppdrett krever ny innsikt i soppens infeksjonsstrategi og evne til å påføre fisken sykdom.

Kjøttkvalitet påvirkes av indre prosesser og ytre faktorer

Kjøttkvalitet påvirkes av indre prosesser og ytre faktorer

Kjøttkvalitet kan betraktes utfra to synsvinkler: ernæringsmessig kvalitet og sensorisk kvalitet. Variasjon i smak og mørhet i kjøtt påvirkes av flere forhold som har sammenheng med oksidative prosesser i muskelcellene, både før og etter slakting.

 

Forskning på hund kan være nyttig for kreftsyke mennesker

Forskning på hund kan være nyttig for kreftsyke mennesker

Forskning på kreft hos hund kan bidra til økt forståelse av risikofaktorer, samt utvikling av nye behandlingsmetoder for visse krefttyper hos både hund og menneske.

En detaljert studie av en human kitinase med hensyn på nedbrytning av kitin

En detaljert studie av en human kitinase med hensyn på nedbrytning av kitin

En doktoravhandling beskriver i detalj hvordan det humane enzymet kitotriosidase bryter ned løselige og uløselige karbohydrater. Dette er viktig kunnskap for bioteknologisk industri og for økt forståelse av immunsystemet.

Matematikk som medisinsk verktøy

Matematikk som medisinsk verktøy

Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar. Kompliserte likningar som beskriv kva som skjer i kroppen, må løysast ved hjelp av datamaskin, og ei doktoravhandling ved NMBU kan no gjere det enklare å utvikle programvare for medisinsk bruk.

God klauvhelse kan avles fram

God klauvhelse kan avles fram

Klauvhelse hos norsk rødt fe (NRF) inkluderes nå i avlsarbeidet for rasen. Dette er bra både for bonden og kua, og også for salget av NRF til utlandet fordi det internasjonalt er økende fokus på klauvhelse.

Utslipp av nitrogenoksyder fra bakterier bestemmes av genregulering

Utslipp av nitrogenoksyder fra bakterier bestemmes av genregulering

Mange bakterier kan bruke nitrogenoksyder som erstatning for oksygen. Kunnskap om genreguleringen av denne prosessen er viktig for å forstå utslippene av klimagassen N2O fra jord, vann og rensesystemer for avløpsvann.

Sammen er vi farlige: bakteriers samspill i tarmen

Sammen er vi farlige: bakteriers samspill i tarmen

Noen kolibakterier er farligere enn andre, men mye er ukjent vedrørende mekanismene som gjør dem farlige. Kontakt mellom disse bakteriene og andre bakteriearter i tarmen, påvirker imidlertid potensialet til å gjøre folk syke. 

Kan språket påvirke vår estetiske oppfatning av landskapsarkitektur?

Kan språket påvirke vår estetiske oppfatning av landskapsarkitektur?

Landskapsarkitektur som fremstilles skriftlig i kritikker viser i større grad til tegninger og bilder eller allerede formulerte oppfatninger, enn det sanselige ved anleggene. En doktoravhandling avdekker en faglig tradisjon for å favorisere det objektivt dokumenterbare foran det estetiske ved landskapsarkitekturen.

Kloløsning og hypotyrose hos settere skyldes arv

Kloløsning og hypotyrose hos settere skyldes arv

Et doktorgradsarbeid har vist at kloløsning og hypotyrose hos hund har en genetisk bakgrunn. Kloløsning var forbundet med DNA-markører på kromosom 12 der mange immungener er lokalisert hos hund.

Flere satellitter gir bedre navigasjon

Flere satellitter gir bedre navigasjon

Et doktorgradsarbeid utført ved NMBU presenterer utviklingen fra tradisjonell Precise Point Positioning (PPP) basert på GPS og Glonass til også å omfatte de nye globale satellittnavigasjonssystemene Galileo og BeiDou. Bruk av alle fire konstellasjoner bidrar til mer nøyaktig beregning av posisjon enn bruk av kun GPS og Glonass.

Reproduksjon hos norske kyr

Reproduksjon hos norske kyr

Et nytt doktorgradsarbeid ved NMBU gir vitenskapelige grunnlag for å minimere stress og utvikle nye verktøy til overvåkning av kuas stoffskifte og reproduksjonsevne.

Aktive forbrukere kan påvirke framtidas energiforsyning

Aktive forbrukere kan påvirke framtidas energiforsyning

Kraftmarkedet står overfor store endringer, med mer fornybar energi, økt markedsintegrasjon og nye teknologier for økt forbrukerfleksibilitet. Alt dette vil påvirke energisystemet, produsentenes lønnsomhet og forbrukernes kostnader.

Forsvarsceller i tarmen hos sau

Forsvarsceller i tarmen hos sau

Mange dyrevelferdsmessige og økonomiske utfordringer i sauenæringen er knyttet til sykdommer i fordøyelseskanalen, og det lokale immunsystemet i tarmen har her en viktig rolle. Studier av lam har bidratt med kunnskap som er viktig for å forstå hvordan tarmens immunsystem fungerer.   

DNA avslører opphavet til smittsomme sykdommer

DNA avslører opphavet til smittsomme sykdommer

Utbrudd av bakteriell nyresykdom (BKD) hos laks bør håndteres ulikt avhengig av bakteriens sub-type. Metodikk utviklet i forbindelse med studier av denne sykdommen, kan bestemme en sykdoms egenskaper og smitteopphav nøyaktig og raskt. Metoden anbefales for studier av andre alvorlige sykdommer hos dyr og mennesker.

Kinesisk boikott av norsk laksenæring har ikke lyktes

Kinesisk boikott av norsk laksenæring har ikke lyktes

Kinas boikott av norsk laks har gått mer ut over kinesiske forbrukere enn norske lakseeksportører. Importører finner omveier, og dermed får kineserne dårligere og dyrere norsk laks

Enzymatisk nedbrytning av kitin

Enzymatisk nedbrytning av kitin

Forskning på enzymatiske nedbrytning av kitin har resultert i dypere forståelse av hvordan vanskelig nedbrytbare polysakkarider kan degraderes mer effektivt. Dette er viktig kunnskap for bioteknologisk industri.

Friske geiter mjølkar meir

Friske geiter mjølkar meir

Prosjektet «Friskare Geiter» er evaluert og viser at det er mogleg å kvitte seg med tre alvorlege smittsame sjukdommar hos mjølkegeit. Mjølkeproduksjonen stig i fråvær av sjukdom og bonden kan auke innteninga si.

Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

I et transportøkonomisk perspektiv er det viktig med pålitelige beregninger av samlet brukernytte av nye transportprosjekter. En doktoravhandling bidrar til forbedrete analyser av transportrelaterte valgdata og dermed mer pålitelige vurderinger av prosjektene.

Ny teknologi kan bevare næringsstoffene bedre i prosessert mat

Ny teknologi kan bevare næringsstoffene bedre i prosessert mat

Høytrykksprosessering og varmebehandling med risting er to nye teknologier som kan forbedre matkvaliteten fordi prosesseringstiden reduseres. Metodene har god hemmende og drepende effekt på to vanlige matforgiftningsbakterier, ifølge en doktoravhandling.

Luftforureiningar i aluminiumindustrien

Luftforureiningar i aluminiumindustrien

I aluminiumproduksjonen har arbeidstakarar lenge vore utsett for uønskt eksponering for luftforureiningar frå elektrolyseprosessen. Ei doktoravhandling synleggjer samansetninga av desse forureiningane, storleiksfordeling og kvar i luftvegane dei kan avsetjast.  

Byplanlegging er viktig for helsen

Byplanlegging er viktig for helsen

Kunnskap om sammenhenger mellom omgivelser, helse og helsefremmende tiltak gir grunnlag for utvikling av nye strategier og løsninger innenfor byplanleggingen.

Gravarealet som landskapsarkitektur

Gravarealet som landskapsarkitektur

Sterke tradisjoner ligger til grunn for utformingen av gravplassen, og den fremstår gjerne som uforanderlig. Likevel er den i stadig endring. En doktoravhandling synliggjør gravarealets virkemidler som grunnlag for framtidig gravplassutforming gjennom befaringsfotografier, modellbilder og billedtekst. 

Utfordrende kloakkrensing i fjellheimen

Utfordrende kloakkrensing i fjellheimen

En ny type sanitærløsning basert på kildeseparering og gjenbruk av avløpsvann er utviklet og testet på en høyfjellshytte i Alpene. Toalettavløp ble behandlet med et mekanisk filtreringssystem fulgt av et biofilter som sekundærensetrinn. Filtreringssystemet kan være en robust og energieffektiv metode til partikkelfjerning. Sekundærbehandlingen av toalettavløp i et biofilter trenger derimot en evaluering, særlig i forhold til potensielle klimagassutslipp.

Ny kunnskap om virusegenskaper og vertsrespons ved laksesykdom

Ny kunnskap om virusegenskaper og vertsrespons ved laksesykdom

Utvikling av effektive virusvaksiner er en tidkrevende affære. God kunnskap om samspillet mellom vert og virus, som her mellom laks og salmonid alfavirus, er en forutsetning for å lage en god vaksine.

Ostens påvirkning på vår helse

Ostens påvirkning på vår helse

Til tross for at Norvegia inneholder 27% fett, viser ny forskning at personer som spiste 80 gram daglig ikke fikk endringer i kolesterolet.

Alternativer til kastrering mot rånelukt

Alternativer til kastrering mot rånelukt

Forskning på alternative metoder for å unngå rånelukt i svinekjøtt viser at Leydig-cellene i testikkelen egner seg for studier av mekanismene bak rånelukt. Mekanismene er kompliserte, kjønnsmodning forgår over tid og utvalg for avl mot rånelukt bør derfor ikke baseres på målinger ved en bestemt alder.

Beregningsproblemer i familiegenetikk

Beregningsproblemer i familiegenetikk

Nye teknikker innenfor genetikken har medført en eksplosiv økning i datamengden fra en enkelt analyse. Dataene kan blant annet benyttes til bestemmelse av biologisk slektskap ved store katastrofer, noe som krever gode beregningsprogrammer.

Doktorgrad - Shiori Koga - Norsk brødhvete

Doktorgrad - Shiori Koga - Norsk brødhvete

Forsøk  har vist at hvete får svakere glutenkvalitet i sesonger med kjølig og fuktig vær. Dette gjør at bakekvaliteten av norsk hvete varierer fra år til år og fra sted til sted, noe som er utfordrende for mølle- og bakeindustrien.

Melkekyr med diende kalver

Melkekyr med diende kalver

På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Med økt fokus på dyrevelferd følger ønske om driftsopplegg der kalven får være sammen med mora, samtidig som kua melkes på vanlig måte. En doktoravhandling diskuterer utfordringene ved slike opplegg og foreslår praktiske løsninger.

Doktorgrad - Amsalu Gobena Roro  - UV-stråling og plantevekst

Doktorgrad - Amsalu Gobena Roro - UV-stråling og plantevekst

I planteproduksjonen i veksthus nyttes det i dag i stor grad kjemisk vekstregulering for å kontrollere plantenes vekst og utvikling. Siden dette er en lite miljøvennlig forskes det på å finne alternative metoder.

Nytt forsøksdesign reduserer bruken av forsøksdyr og pasienter

Nytt forsøksdesign reduserer bruken av forsøksdyr og pasienter

Både av etiske og økonomiske grunner bør antall dyr i laboratorieforsøk og antall pasienter i tidlig fase av kliniske studier reduseres. Ved optimalisering av forsøksdesignet eller forsøksutformingen, er det mulig å redusere antall studiesubjekter til en tredjedel av det som i dag benyttes uten tap av informasjon.

UV-stråling påvirker planter ulikt ved ulik temperatur

UV-stråling påvirker planter ulikt ved ulik temperatur

Planter er svært robuste for UV-stråling, men veksttemperaturen har betydning for plantenes respons på strålingen. UV-stråling kan bli en erstatning for kjemisk regulering av vekst og planteform i praktisk planteproduksjon.

Doktorgrad - Haakon S. Helland - Mer rotgrønnsaker i kostholdet

Doktorgrad - Haakon S. Helland - Mer rotgrønnsaker i kostholdet

Skal vi øke bruken av tunge rotgrønnsaker som kålrot og nepe, må vi gjøre de lettere tilgjengelig ved at de kan markedsføres i skrelt og oppdelt tilstand.

Arvelig sykdom gir nyresvikt hos unge hunder

Arvelig sykdom gir nyresvikt hos unge hunder

Et doktorgradsarbeid forklarer utviklingen av en alvorlig nyresykdom hos hund og viser at sykdommen er arvelig. Dette er kunnskap som kanskje kan komme til nytte for mennesker med tilsvarende sykdom.

Skogbrann er viktig for utvikling av skoglandskap

Skogbrann er viktig for utvikling av skoglandskap

Skogbrann er den viktigste naturlige forstyrrelsesprosessen i den nordlige barskogen. Kunnskap om branner opp gjennom historien er avgjørende for å forstå dagens skogøkosystem og viktig for gjennomføring av bærekraftig skogforvaltning.

Tarmparasitt hos norske hunder

Tarmparasitt hos norske hunder

Tarmparasitten Giardia kan redusere tarmfunksjonen hos hund. In vitro-studier av Giardia fra hund viser nemlig at parasitten både øker passasjen av molekyler over tarmepitelet og bryter ned tarmens forsvarsmekanismer. Studier på hund kan være nyttig for å forstå tilsvarende infeksjon hos menneske.