Arkiv

Archive for 2014

Lager datasimuleringer av hjerneaktivitet - Torbjørn Vefferstad Ness, 18. desember

Lager datasimuleringer av hjerneaktivitet - Torbjørn Vefferstad Ness, 18. desember

Forskere ved NMBU studerer elektriske felter i hjernen ved å lage datasimuleringer av hjerneaktivitet.

Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Svikt i blodtilførselen i løpet av de første ukene eller månedene etter fødsel er årsaken til at hester utvikler osteochondrose, eller såkalte «løse biter i ledd».

Lidelser i nedre urinveier hos katt i Norge - Heidi Sjetne Lund, 11. desember

Lidelser i nedre urinveier hos katt i Norge - Heidi Sjetne Lund, 11. desember

Lidelser i nedre urinveier hos katt er en av de vanligste årsakene til at katter må til veterinær. Dette er smertefulle lidelser som i verste fall kan være livstruende for katten. Bakterier er oftere årsak til urinveisinfeksjon hos norske katter enn tidligere antatt, viser et doktorgradsarbeid.

Effekt av smertelindrende midler hos hest - Åse Ingvild Risberg, 10. desember

Effekt av smertelindrende midler hos hest - Åse Ingvild Risberg, 10. desember

Et økende antall sofistikerte og utfordrende kirurgiske inngrep blir i dag utført på hester. Dyrevelferd og smertelindring oppfattes som viktig, men likevel finnes lite informasjon om hvordan vanlig brukte smertelindrende medikamenter til hest tas opp, fordeles og skilles ut av kroppen. Kunnskapen om eventuelle bivirkninger og hvilke doser som gir effektiv smertelindring, er også begrenset.

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? - Åse Helen Garseth, 5. desember

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? - Åse Helen Garseth, 5. desember

Oppdrettsnæringen kan spre smittestoffer over store avstander og overføre smitte til villaks. Mer forskning må til for å avdekke om konsekvensen er utvikling av sykdom og dødelighet i villaksbestanden og om effekten i så fall er bestandsregulerende.

Store kull øker lammedødeligheten - Ingrid Hunter Holmøy, 2. desember

Store kull øker lammedødeligheten - Ingrid Hunter Holmøy, 2. desember

Det er mulig å begrense tapet av lam de første dagene etter fødsel ved å endre på rutinene i lammingsperioden.

Samfunnsperspektivet i naturfag - Anne Kristine Byhring, 29. oktober

Samfunnsperspektivet i naturfag - Anne Kristine Byhring, 29. oktober

Ett av målene for naturfagundervisningen er å forberede elever på å ta del i samfunnsdebatten. Naturfaglig kunnskap vil ofte være del av grunnlaget for kontroverser og overveielser i de demokratiske prosessene.

Gleden av å sykle til jobben: syklisters estetiske opplevelser av byrom - Harpa Stefansdottir, 24. oktober

Gleden av å sykle til jobben: syklisters estetiske opplevelser av byrom - Harpa Stefansdottir, 24. oktober

Estetiske egenskaper ved et byrom har betydning for at sykling til og fra jobb blir en lystbetont opplevelse.

Doktorgrad - Selamawit Tekle Gobena - Mykotoksin i havre

Doktorgrad - Selamawit Tekle Gobena - Mykotoksin i havre

Aksfusariose eller åkermugg er ein soppsjukdomsom har skapt mykje uro i norsk og internasjonal matkornproduksjon dei siste åra. Mykotoksina (soppgifter)som desse muggsoppane produserer, kan nemleg vera skadelege for menneske og dyr.

Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer - Guro Løkka, 24. oktober

Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer - Guro Løkka, 24. oktober

Flere av oppdrettsindustriens store forbedringsområder er knyttet til laksens tarmsystem. Gjennom doktorgradsarbeidet sitt har Guro Løkka bidratt med kunnskap som er viktig for å løse disse utfordringene.

Doktorgrad -  Tatiana Belova - Genkartlegging av et brødhvetekromosom

Doktorgrad - Tatiana Belova - Genkartlegging av et brødhvetekromosom

Takket være den svært raske utviklingen i teknologien for DNA-sekvensering er flere store plantegenom nå kartlagt. Sist ute er kartleggingen av mathvetegenomet, som er et sært stort og komplisert arbeid.

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau - Marianne Gilhuus, 9. oktober

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau - Marianne Gilhuus, 9. oktober

I 2008 ble ondartet fotråte hos sau påvist i Norge for første gang på 60 år. Dette utbruddet skyldtes spredning av en ny og hissig variant av fotråtebakterien, trolig innført til Rogaland med livdyrimport.

Utvikling og aldring av farge- og detaljsyn - Elise W. Dees, 18. september

Utvikling og aldring av farge- og detaljsyn - Elise W. Dees, 18. september

Organiseringen av tappene på netthinnen og variasjon i genene som koder for de ulike tappcellene, påvirker en persons evne til å se farger og detaljer.

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen - Angelika Agdestein, 17. september

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen - Angelika Agdestein, 17. september

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger og for å unngå smitte til mennesker.

Lekearealer må vike for parkering i barnehager - Askild H. Nilsen, 29. august

Lekearealer må vike for parkering i barnehager - Askild H. Nilsen, 29. august

Det tilgjengelige lekearealet utendørs i barnehager har over tid blitt redusert, mens arealet til parkering og adkomst har vært nesten uendret. Dette skyldes at regelverket gir detaljerte krav til parkering, adkomst og universell utforming mens kravet til minimum lekeareal ble fjernet i 2006.

 

Oppdagelse og karakterisering av cellulose-aktive lytiske polysakkarid monooxygenaser - 26. juni

Oppdagelse og karakterisering av cellulose-aktive lytiske polysakkarid monooxygenaser - 26. juni

Zarah Kristina Forsberg ved NMBU har forsket på en ny type enzymer. Hun har som den første i verden vist at disse enzymene virker på cellulose og at enzymene kan bryte cellulosen raskere ned. Hun disputerer torsdag 26. juli for graden phd.

Smittsomme klauvsykdommer hos storfe og kryss-smitte av fotråte mellom sau og storfe - Maren Knappe-Poindecker, 1. juli

Smittsomme klauvsykdommer hos storfe og kryss-smitte av fotråte mellom sau og storfe - Maren Knappe-Poindecker, 1. juli

Forskning har avdekket viktige årsaker til de smittsomme klauvsjukdommene hudbetennelse og hornforråtnelse som er utbredt i Norge. Renere fjøsmiljø og klauvdesinfeksjon kan redusere forekomsten. Studien viste i tillegg at fotråte kan smitte mellom sau og ku.

Ny kunnskap om blåtunge etter studier i cellekultur, mus og geit - Peter Coetzee, 25. juni

Ny kunnskap om blåtunge etter studier i cellekultur, mus og geit - Peter Coetzee, 25. juni

Eksperimentelle studier av blåtungevirus i cellekultur og mus har vist at nye virusvarianter kan ha andre sjukdomsfremkallende egenskaper enn foreldrestammene. Viruset kan også krysse morkaka og infisere foster hos geit.

Virkning av radionuklider på laks - You Song, 20. juni

Virkning av radionuklider på laks - You Song, 20. juni

Radionuklider er stoffer som kan gin negative effekter på vannlevende organismer på to måter: ved kjemiske effekter av selve grunnstoffet og ved effekter fra utsendt radioaktiv stråling. Forskning på effekter av utarmet uran og gammastrålingen hver for seg og i kombinasjon viser at kombinasjonseffekter ikke kan forutsies på grunnlag av effekter fra hver enkelt stresser.

Eggsporesopp - terapeutiske aspekter og biofilmdannelse - Shimaa Elsayed Mohammed Ali, 16. juni

Eggsporesopp - terapeutiske aspekter og biofilmdannelse - Shimaa Elsayed Mohammed Ali, 16. juni

Infeksjon med eggsporesoppen Saprolegnia er årsak til store økonomiske tap i oppdrettsanlegg og klekkerier over hele verden. Saprolegnia som er etablert i biofilm er vanskeligere å behandle enn når den er fritt i vannet. Siden malakittgrønt ble forbudt i akvakultur i 2000, har det vært behov for å finne et effektivt alternativ. Borsyre kan ha potensiale som forebyggende og terapeutisk middel mot saprolegniose.
 

Luftveisinfeksjon hos storfe - Thea Blystad Klem, 11. juni

Luftveisinfeksjon hos storfe - Thea Blystad Klem, 11. juni

Luftveisinfeksjoner hos storfe er et betydelig velferdsproblem samtidig som de gir dårligere produksjonsresultater og er årsak omfattende antibiotikabruk. Et doktorgradsarbeid viser at viruset som vanligst er årsak til luftveissykdom hos storfe i dag, bør kunne begrenses med relativt enkle tiltak.

Doktorgrad - Sebastian Piotr Mazur - Kvaliteten på jordbær og bringebær

Doktorgrad - Sebastian Piotr Mazur - Kvaliteten på jordbær og bringebær

Jordbær og bringebær er vel de to viktigste dyrka bærslagene våre. Vi som forbrukere vil gjerne ha best mulig kvalitet både til spisebær og til frysing og sylting.     Men hva er det som påvirker kvaliteten mest?

Miljøkonsekvenser av radioaktive stoffer i Fensfeltet - Jelena Mrdakovic Popic, 13. mai

Miljøkonsekvenser av radioaktive stoffer i Fensfeltet - Jelena Mrdakovic Popic, 13. mai

Et doktorgradsarbeid ved NMBU har avslørt at forhøyede nivåer av radionuklider i jorda, høye utendørsnivåer av radon og thoron, pluss høy gammastråling i et område likevel ikke gir for høye årlige strålingsdoser for mennesker som oppholder seg utendørs der.

Genetiske brytarar regulerar embryoutviklinga - Håvard Aanes, 30. april

Genetiske brytarar regulerar embryoutviklinga - Håvard Aanes, 30. april

I doktorgradsarbeidet sitt har Håvard Aanes arbeidd med å betre forstå reguleringa av den tidlege utviklinga av nye individ. Han har funne ut kva genar som blir skrudd på og av i visse fasar av embryoutviklinga, pluss identifisert tusenvis av genprodukt rett etter befruktninga.

Konkurranseforhold mellom enkelttrær kvantifisert med flybåren laserskanning - Rune Østergaard Pedersen, 21. mars

Flybåren laserskanning gir like gode og i noen tilfeller også bedre data om konkurranseforhold mellom enkelttrær i skogsområder enn tradisjonelle feltbaserte takstmetoder.

Påvisning og genetisk karakterisering av flåttbåren Borrelia - Ann-Kristin Tveten, 17. februar

Påvisning og genetisk karakterisering av flåttbåren Borrelia - Ann-Kristin Tveten, 17. februar

Ann-Kristin Tvetens doktorgradsarbeid har bidratt med ny kunnskap om flåttbårne mikroorganismer, særlig Borrelia-bakterien. 

Strupekollaps hos kaldblodstravere - Cathrine T. Fjordbakk, 20. mars

Strupekollaps hos kaldblodstravere - Cathrine T. Fjordbakk, 20. mars

I doktorgradsarbeidet sitt har veterinær Cathrine T. Fjordbakk kartlagt flere faktorer vedrørende en hittil relativt ukjent halslidelse hos kaldblodstravere. Lidelsen ‘dynamisk strupekollaps’ skaper alvorlig pustebesvær og skyldes anatomiske forhold i struperegionen.

Hormonelle effekter på hjernens utvikling og aldring - Syed Mohammad Nuruddin, 7. mars

Hormonelle effekter på hjernens utvikling og aldring - Syed Mohammad Nuruddin, 7. mars

Medikamentell blokkering av gonadotropinfrisettende hormon (GnRH) i hjernen i tiden omkring begynnende pubertet øker ulikhetene i emosjonell adferd mellom kjønnene og medfører endringer i andre kognitive funksjoner.

Doktorgrad - Katinka Horgen Evensen - Betydningen av planter i kontormiljøer

Doktorgrad - Katinka Horgen Evensen - Betydningen av planter i kontormiljøer

Miljøpsykologisk forskning har vist at passive opplevelser av naturomgivelser kan ha en avstressende virkning på oss.

 

Karbonfangst med CaO i saltsmelte - Viktorija Tomkute, 18. februar

Viktorija Tomkute har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt en ny metode for å fange opp CO2 fra gassblandinger, og arbeidet viser at opp mot 100% av CO2 i en avgass kan fanges opp ved denne metoden. 

Ny kunnskap om PRV-virus hos laks - Øystein Wessel Finstad, 24. februar

Virussykdommer hos laks er en av oppdrettsnæringens største utfordringer, og et av de vanligste laksevirusene, PRV, viser seg å opptre i store mengder i røde blodceller. 

Moderne genteknologi kan løse utfordringer i oppdrettsnæringen - Eirill Ager-Wick, 7. februar

Moderne genteknologi kan løse utfordringer i oppdrettsnæringen - Eirill Ager-Wick, 7. februar

I sitt doktorgradsarbeid ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har Eirill Ager-Wick bidratt med ny kunnskap om hvilke gener som spiller en viktig rolle i kjønnsmodningen hos fisk.

Hormonforstyrrende effekter av mykotoksiner - Doreen G. Ndossis, 30. januar

Hormonforstyrrende effekter av mykotoksiner - Doreen G. Ndossis, 30. januar

Mykotoksiner kan påvirke hormonproduserende celler via ulike mekanismer. Det kan være ved endring av reseptorsignalet, ved direkte forstyrrelse av hormonsyntesen eller ved å endre uttrykket av gener som styrer hormonsyntesen.

Ny kunnskap om torskesykdommen francisellose - Espen Brudal, 6. februar

Ny kunnskap om torskesykdommen francisellose - Espen Brudal, 6. februar

Torskesykdommen francisellose er en av hovedårsakene til nedgangen i norsk torskeoppdrett. Resultater fra forskning utført på sebrafisk viser at en vaksine bestående av blærer som bakterien skiller ut, kan gi en viss beskyttelse mot sykdommen. Om disse blærene er effektive nok til å beskytte torsk i oppdrett mot francisellose, gjenstår å undersøke.