Pressemeldinger

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Christina Veit har funnet ut at signalsystemene i hjernen endres hos syke griser, og at dette kan påvirke den sosiale samhandlingen mellom dem. Økt kunnskap om dette kan bidra til å forhindre skadelig atferd, som er en viktig dyrevelferdsutfordring i svinenæringen.

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Mer nedbør, og mer intens nedbør, fører til økt risiko for tap av partikler og næringsstoffer fra jordbruksområder. I sin ph.d. har Hannah Wenng studert sammenhenger mellom jordbruksdrift, klima og vannmiljø i små nedbørfelt. 

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Response Surface Pathway gir fordelaktige muligheter innen klinisk forskning.

En bærekraftig boligutvikling er mulig

En bærekraftig boligutvikling er mulig

Men det krever et paradigmeskifte, konkluderer doktorgradsarbeidet til Silvia Mete.

Gjødsling av grønnsaker med organisk resirkulert materiale

Gjødsling av grønnsaker med organisk resirkulert materiale

I doktorgradsarbeidet sitt har Ingunn Øvsthus undersøkt gjødseleffekten til organiske avfallsprodukter og hvordan bruken påvirker avling og kvalitet i utvalgte grønnsaker.

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling

Doktorgradsarbeidet til Ajay Yadav viser at en humanrelevant blanding av persistente organiske miljøgifter (POPs) og miljøgiften perfluorooktansulfonsyre (PFOS) kan føre til skadelige effekter på nevroutvikling.

 

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Funnene i Hannah Harjens doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær hvis man mistenker hoggormbitt. Nyreskader og faren for at hundene utvikler en unormal hjerterytme, gjør at de bør få væskebehandling og holdes under observasjon, med flere kontroller av hjertet, i 36-48 timer.

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse.

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Mariella Evelyn Güere Calderón konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at mange norske hjortedyr har en genetisk variant forbundet med høyere mottakelighet for den smittsomme og dødelige sykdommen skrantesyke (CWD).

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Doktorgradsarbeidet til Isaac Rumpel Mulei konkluderer med at infeksiøs pankreasnekrosevirus, infeksiøs hematopoetisk nekrosevirus og Flavobacterium psychrophilum finnes i oppdrettede regnbueørreter i Kenya, og at oppdretternes praksis kan bidra til forekomst og spredning av sykdom.

Rotstokkråte og lærråte i jordbær

Rotstokkråte og lærråte i jordbær

I doktorgradsarbeidet har Anupam Gogoi sett på genetiske årsak til resistens mot rotstokkråte og lærråte hos jordbær og virulens hos pseudosoppen Phytophthora cactorum

Effekten av høy relativ luftfuktighet på ert, tomat og bygg

Effekten av høy relativ luftfuktighet på ert, tomat og bygg

Doktorgradsarbeidet til Sheona Noemi Innes viser at effektene av høy relativ fuktighet på plantenes vekst og hydraulisk respons er art-spesifikke, og at responsene er drevet av ulike mekanismer i forskjellige arter.

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Anne Flore Bakke har i sitt doktorgradsarbeid studert immunresponser i atlantisk laks etter vaksinasjon og infeksjon med salmonid alphavirus (SAV). Studiene viser blant annet at vaksinert fisk har en robusthet overfor kunstig lyspåvirkning. I tillegg har Bakke gjort funn av en type antistoffproduserende celler i hjertet, noe som kan åpne for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på.

Utvikling av nytt narkoseregime

Utvikling av nytt narkoseregime

I sitt doktorgradsarbeid har Andreas Lervik undersøkt fysiologiske effekter av total intravenøs anestesi hos gris. Funnene har bidratt til økt kunnskap og bedre muligheter for å sikre stabil kardiovaskulær funksjon hos griser som legges i narkose ved medisinsk ferdighetstrening og biomedisinsk forskning, samtidig som det sikres god dyrevelferd.

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Marianne Bakkens doktorarbeid viser at det er mulig å bruke selvgående roboter tilpasset de store variasjonene i landbruket, og kan bidra til å utvide bruken av landbruksroboter til nye områder. 

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Marte Ekeland Fergestad har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens og sykdomsfremkallende faktorer hos stafylokokker fra kumelk. Funnene indikerer at det er mindre antibiotikaresistens hos gule stafylokokker (Staphylococcus aureus), men at denne arten har flere sykdomsfremkallende faktorer enn mange andre stafylokokker funnet hos ku.

Avl for oksefruktbarhet

Avl for oksefruktbarhet

Henriette Berg Olsen sitt doktorgradsarbeid viser at oksefruktbarhetsegenskaper er arvelige og at avl for bedre spermiekvalitet er mulig.

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

Bart Immerzeels doktorgrad viser at et skifte til en grønn bioøkonomi kan ha omfattende konsekvenser for land- og arealforvaltningen av nordiske elvesystemer. Dette vil mest sannsynlig påvirke godene samfunnet mottar fra disse økosystemene, som for eksempel matproduksjon, karbonlagring og rekreasjon.

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Muhammad Salman Malik konkluderer i sin doktoravhandling med at Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1) etablerer en persistent infeksjon i laks, og at PRV-1-infeksjon er involvert i utviklingen av melaniserte forandringer i laksens muskulatur. I tillegg viser studien at tidligere immunisering med den ikke sykdomsfremkallende undertypen PRV-3, beskytter mot PRV-1-infeksjon.