Pressemeldinger

Aktiv deltakelse i markedet avgjørende for strømprisene

Aktiv deltakelse i markedet avgjørende for strømprisene

For 30 år siden var Norge blant de første i verden til å åpne strømmarkedet. Hvordan har dette påvirket strømprisene? Og hvorfor er det bare 2 av 10 som bytter strømleverandør?

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Ny metodikk gjør det mulig å beregne energiverdien i kraftfôr uten å kjenne resepten. Sammen med kjennskap til energiverdien i grovfôr kan den brukes til å gi mer presis fôring.

CMS er en smittsom sykdom

CMS er en smittsom sykdom

Camilla Fritsvolds doktorgradsarbeid konkluderer med at CMS er en overførbar sykdom som kan gi alvorlig og typisk hjertebetennelse hos atlantisk laks i oppdrett, ikke bare hos stor og slaktemoden laks, men også i pre-smolt, post-smolt og i tidlige sjøfaser.

Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons

Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons

Sofie Navelsaker Thommessens konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at regnbueørret gjennom evolusjonen har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons rettet mot kjente patogener.

 

 Å fôre grisen med gjær fra trær kan fremme sunne tarmbakterier

 Å fôre grisen med gjær fra trær kan fremme sunne tarmbakterier

Gjær fra norske grantrær, som proteinkilde i grisefôret, kan ha en positiv innvirkning på grisens tarmhelse.

Når opprørere etablerer orden

Når opprørere etablerer orden

«Stats»-bygging av militante islamister i Sør-Somalia: Doktorgradsarbeidet til Michael Weddegjerde Skjelderup viser hvordan militante islamister har lykkes i å etablere relativ forutsigbarhet og orden i store deler av Sør-Somalia innenfor rammene av en langvarig borgerkrig.

Kompetente enkeltpersoner i forvaltningen er avgjørende

Kompetente enkeltpersoner i forvaltningen er avgjørende

– Fragmentert forvaltning, særlig i form av sterk statlig sektorstyring, er en vesentlig hindring for å kunne oppnå integrering gjennom lokal og regional planlegging, forklarer Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn.

Stort potensial for bedre tilvekst for en av Øst-Asias viktige oppdrettsfisk

Stort potensial for bedre tilvekst for en av Øst-Asias viktige oppdrettsfisk

I doktorgraden sin har Xinxiu Yu gjort et forarbeid for et nytt effektivt avlsprogram, som vil gi bedre tilvekst og overlevelse i en av de viktigste marine oppdrettsartene i Kina, large yellow croaker.

Ultrafiolett (UV) lys i bærekraftig bekjemping av meldugg

Ultrafiolett (UV) lys i bærekraftig bekjemping av meldugg

I doktorgraden sin viser Ranjana Pathak at det er mulig å bekjempe melduggsoppen i veksthustomat med å belyse plantene med UV-lys med bølgelengde under 290 nm. En mørk periode mellom UV-strålingen og vekstlys forbedres resultatet ytterligere.

When is our drinking water good enough?

When is our drinking water good enough?

Tensions around contradictory understandings of drinking water quality can pose challenges for governance, according to doctoral research by NMBU’s Elizabeth MacAfee.

I en verden full av mennesker prøver de store rovdyra å unngå oss

I en verden full av mennesker prøver de store rovdyra å unngå oss

I sin doktorgrad har Neri Horntvedt Thorsen undersøkt hvordan ulv, bjørn og gaupe responderer på menneskelig aktivitet og infrastruktur. De store rovdyra klarer å tilpasse seg flerbrukslandskapet på en måte som muliggjør sameksistens, men dette samlivet vil trolig være mer begrenset av menneskenes toleranse ovenfor dem, enn rovdyras toleranse ovenfor oss mennesker.  

Effekten av biokull på agronomi og klimagassutslipp

Effekten av biokull på agronomi og klimagassutslipp

Biokull har i flere år blitt omtalt som et lovende klimatiltak i landbruket. Det skyldes at karbonet i biokull er svært motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning. Adam O’Toole har i sin doktorgrad undersøkt de agronomiske virkningene av biokull i korn- og grønnsaksproduksjon. Resultatene viser at det er mulig å øke jordas karboninnhold betraktelig på kort tid.

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Christina Veit har funnet ut at signalsystemene i hjernen endres hos syke griser, og at dette kan påvirke den sosiale samhandlingen mellom dem. Økt kunnskap om dette kan bidra til å forhindre skadelig atferd, som er en viktig dyrevelferdsutfordring i svinenæringen.

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Mer nedbør, og mer intens nedbør, fører til økt risiko for tap av partikler og næringsstoffer fra jordbruksområder. I sin ph.d. har Hannah Wenng studert sammenhenger mellom jordbruksdrift, klima og vannmiljø i små nedbørfelt. 

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Response Surface Pathway gir fordelaktige muligheter innen klinisk forskning.

En bærekraftig boligutvikling er mulig

En bærekraftig boligutvikling er mulig

Men det krever et paradigmeskifte, konkluderer doktorgradsarbeidet til Silvia Mete.

Gjødsling av grønnsaker med organisk resirkulert materiale

Gjødsling av grønnsaker med organisk resirkulert materiale

I doktorgradsarbeidet sitt har Ingunn Øvsthus undersøkt gjødseleffekten til organiske avfallsprodukter og hvordan bruken påvirker avling og kvalitet i utvalgte grønnsaker.

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling

Doktorgradsarbeidet til Ajay Yadav viser at en humanrelevant blanding av persistente organiske miljøgifter (POPs) og miljøgiften perfluorooktansulfonsyre (PFOS) kan føre til skadelige effekter på nevroutvikling.

 

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Funnene i Hannah Harjens doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær hvis man mistenker hoggormbitt. Nyreskader og faren for at hundene utvikler en unormal hjerterytme, gjør at de bør få væskebehandling og holdes under observasjon, med flere kontroller av hjertet, i 36-48 timer.

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse.