Pressemeldinger

Forbedret kontroll av membrangjentetting ved rensing av avløpsvann

Forbedret kontroll av membrangjentetting ved rensing av avløpsvann

Olga Kuleshas doktorgradsarbeid bidrar til å fremme ytelse og redusere uventede driftskostnader. I tillegg utvidet forskningen kunnskapen om modellering av membrangjentetting og utviklet en mer progressiv mekanistisk-statistisk tilnærming til prosesskontroll i biofilm membran bioreaktor.

Dårlige lysforhold på arbeidsplassen fører til helseplager

Dårlige lysforhold på arbeidsplassen fører til helseplager

Sitter du med et vindu bak dataskjermen din? Eller har du en sterk lampe i synsfeltet ditt mens du jobber? Det kan føre til mysing, slitne øyne og stress, ifølge folkehelseforsker Randi Morks ferske doktorgradsavhandling.

Anbefalinger for bekjempelse av virus på søtpotet i Etiopia

Anbefalinger for bekjempelse av virus på søtpotet i Etiopia

For å få bukt med virussykdommer på søtpotet har stipendiat Dereje Haile Buko i sitt doktorgradsarbeid utarbeidet og kommet med anbefalinger for påvisning, karakterisering, rensing og forebygging av virus i søtpotet i Etiopia.

Hvordan innføres grønn økonomi i det globale sør, og hvem tjener mest på det?

Hvordan innføres grønn økonomi i det globale sør, og hvem tjener mest på det?

Selskaper og institusjoner som har mye å tjene på å fremstå som mer miljøvennlige, kaprer den grønne diskursen og grønnvasker sine aktiviteter for å fremme sine egne interesser, ifølge Jill Tove Buseth som forsvarer sin doktorgrad på NMBU i november.  

Ny standard for måling av havnivå med ESA-satellitten CryoSat-2

Ny standard for måling av havnivå med ESA-satellitten CryoSat-2

Martina Idzanovic har i sitt doktorgradsarbeid utforsket hvordan nye observasjoner og modeller kan forbedre vår forståelse av havnivå endringer, havstrømmer og landheving langs kysten av Norge.

Kartlegging av skadegjørere på søtpotet i Sør-Sudan

Kartlegging av skadegjørere på søtpotet i Sør-Sudan

For å sikre mattilgangen er søtpotet en viktig vekst for småbønder i Sør -Suadan. Men i det krigsherjede landet har det vært lite vitenskapelig arbeid på skadegjører som reduserer avlingen. Doktorgraden til Beatrice Misaka Langwa er derfor et viktig skritt i riktig retning.

Hvordan nabolaget er utformet har betydning for barns helse og trivsel

Hvordan nabolaget er utformet har betydning for barns helse og trivsel

Veletablert infrastruktur for gående og syklister, høy trafikksikkerhet og tilgang til ulike arenaer for aktivitet bidrar til helsefremmende nærmiljø for barn og unge, viser Emma Nordbøs doktorgradsarbeid.

Hva er avgjørende for styring av miljøressurser?

Hva er avgjørende for styring av miljøressurser?

I disse dager kan man observere en økt interesse for miljøet på grunn av klimaforandringer. Vi har nådd et punkt hvor våre handlinger påvirker økosystemer over hele verden.

Våre verdier og betalingsvillighet definerer våre handlinger og daglige aktiviteter; men hvordan skal man verdsette naturen og økosystemene? Og hva med dem som ikke kan betale? Dette er noen av temaene Rahat Sabyrbekov har sett på i sin PhD-avhandling.

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus

Torfinn Moldals doktorgradsavhandling viser at ulike planteoljeblandinger som erstatning for fiskeolje i fôret, ikke synes å ha alvorlige negative følger for tarmhelsa til atlantisk laks. Soppgiften deoksynivalenol kan derimot ha negativ effekt på tarmen til laksen og påvirke opptak og forekomst av viruset Piscine orthoreovirus.

Rhizobier i klimasmart landbruk

Rhizobier i klimasmart landbruk

Med en stadig voksende befolkning og matbehov forventes økt bruk av N-gjødsel og dermed økte N2O-utslipp, og det er behov for løsninger som minimerer bruken av syntetisk N og samtidig øker jordens evne til å konsumere N2O. Studiene i denne avhandlingen har identifisert flere lovende kandidater for utvikling av inokulanter med dobbel kapasitet, nemlig å øke belgvekstproduksjonen og å redusere klimagassutslippene.

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm

Hege Hellbergs doktorgradsarbeid viser at fisketarmens oppbygning og utvikling, samt forekomst av immunceller ved betennelse og kreft som utgår fra kjertlene i tarmen (adenokarsinom), har sterke likhetspunkter med pattedyr. Arbeidet viser at fisk har stort potensiale som modellorganismer for betennelsesrelaterte tarmsykdommer hos menneske.

Hyperspektral bildeanalyse anvendt på trevirke og nye metoder for beregningseffektivt variabelvalg

Hyperspektral bildeanalyse anvendt på trevirke og nye metoder for beregningseffektivt variabelvalg

Petter Stefansson sin doktorgradsavhandling introduserer nye teknikker for raskere variabelvalg med PLS og evaluerer bruken av hyperspektral avbildning på trevitenskapelige spørsmål.

Ny kunnskap om virusinfeksjoner hos storfe

Ny kunnskap om virusinfeksjoner hos storfe

Ingrid Toftaker har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt epidemiologiske forhold ved to vanlige virus hos storfe. Forskningen har direkte betydning for systematisk kontrollarbeid. 

Svikt i blodtilførsel avgjørende for skjelettsykdom hos gris og føll

Svikt i blodtilførsel avgjørende for skjelettsykdom hos gris og føll

Osteochondrose er den vanligste utviklingssykdommen i skjelettet hos dyr. Bjørn Håkon Wormstrand konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at vekstbruskens blodforsyning er involvert i sykdomsutviklingen ved ledd- og skjelettinfeksjoner hos føll, og også i utviklingen av osteochondrose i vekstplatene.

Riktig lagring av steinmasser etter byggearbeid forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet

Riktig lagring av steinmasser etter byggearbeid forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet

Frøydis Meen Wærsteds doktorgradsarbeid understreker betydningen av riktig lagring av alunskifer for å unngå spredning av skadelige metaller og radioaktivitet til mennesker og natur.

En nærmere titt på koblingen mellom primærprodusenter og mikroartropoder i et alpint miljø

En nærmere titt på koblingen mellom primærprodusenter og mikroartropoder i et alpint miljø

I sin doktorgrad har Ruben Roos studert økologien til karplanter, moser, lav og mikroartropoder i alpine økosystemer og identifisert hvordan de påvirker artsomsetningen i et alpint økosystem. Resultatene hans viser hvor viktig intraspesifikk variasjon er som driver for samfunnsstrukturene i disse områdene.

Mikroklima er viktig for bygningers ytelse

Mikroklima er viktig for bygningers ytelse

Stergiani Charisi sitt doktorgradsarbeid har vist at det å introdusere mikroklima i simuleringsmodeller for bygninger kan mer nøyaktig og realistisk forutse både hygrotermiske ytelser og energibruk av bygninger.

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus

Arve Nilsen har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd ved utvikling og drift av lukkede merder for oppdrett av laks. Studien viser at lukkede merder kan gi en effektiv beskyttelse mot lakselus, og beskriver vekst, dødelighet og vannkvalitet ved produksjon av laks i lukkede merder.

Miljøovervåkning med bakkebasert radarsystem

Miljøovervåkning med bakkebasert radarsystem

Rune Gundersens doktorgradsarbeid har vist at man kan overvåke skredutsatte områder med radar og posisjonsbestemme isbrekalving fra en avstand på flere kilometer, med en presisjon tilsvarende lokalt monterte instrumenter.

Norske skogeieres holdninger til klimatilpasninger i skogbehandling

Norske skogeieres holdninger til klimatilpasninger i skogbehandling

Kaja M. A. Heltorps doktorgrad viser at de fleste norske skogeiere mener at klimaet er i endring, og de forventer økte klimarelaterte skogskader. Det betyr imidlertid ikke at de har planer om endret skogbehandling.

Økt fordøyelighet av stivelse i fôr til slaktekylling

Økt fordøyelighet av stivelse i fôr til slaktekylling

Det er potensiale for broilerkyllingen til å øke fordøyingen av stivelse i fôret, noe som vil bedre økonomien i kyllingproduksjonen, viser resultatene i doktorgraden til Khaled Itani.

Naturfag for yrkesfagelever

Naturfag for yrkesfagelever

Mette Nordbys doktorgradsarbeid har utforsket undervisning og læring i naturfag i yrkesutdanningen. Utgangspunktet for avhandlingen har vært at noen yrkesfagelever opplever faget som lite relevant for deres liv og framtidige yrke

Under lupen: lav, moser og karplanter i et alpint miljø.

Under lupen: lav, moser og karplanter i et alpint miljø.

I sin doktorgrad har Kristel van Zuiljen studert funksjonelle trekk hos tre grupper av primærprodusenter, og identifisert hvordan de og deres egenskaper påvirker nedbrytningen i et alpint økosystem. Resultatene viser at responsene deres på miljøet varierer mellom arter, gruppetyper og miljøgradienter. 

‘Nyttesopp’ mot bladlus i korn

‘Nyttesopp’ mot bladlus i korn

Bladlus har naturlige fiender som kan benyttes i bekjempelsen, og insektpatogene sopper er et lovende alternativ til kjemiske plantevernmidler.   

Globale klimautfordringer i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Globale klimautfordringer i et samfunnsøkonomisk perspektiv

I sin doktoravhandling har Kevin Raj Kaushal forsket på samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringer og ulike tiltak mot klimagassutslipp.

Tanzanianske skoger trues av manglede bærekraft

Tanzanianske skoger trues av manglede bærekraft

Greyson Z. Nyamogas doktorgrad viser at stor etterspørsel og forbruk av ved og trekull til energi medfører et ikke-bærekraftig forbruk av tanzaniske skogressurser. En sterkt økende befolkning og urbanisering forventes å legge ytterligere belastning på landets skogressurser.

Effektiv vaksinering av asiatisk oppdrettsfisk

Effektiv vaksinering av asiatisk oppdrettsfisk

Saurabh Dubey har i sin doktorgradsavhandling forsket på vaksinering av viktige oppdrettsarter i Asia. Studiene viser at fisk vaksinert via fôret, oral vaksinering, er beskyttet mot sykdom, og at metoden er velegnet for å kontrollere fiskesykdommer i asiatisk akvakultur.

Avløpsvann - en verdifull ressurs

Avløpsvann - en verdifull ressurs

Håndtering av avløpsvann og sanitære forhold er en av de største sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringene verden står overfor. Dette PhD-prosjektet omfatter behandling av avløpsvann som en verdifull ressurs og anser avløpsvann fra husholdninger og lokalsamfunn for å være viktige lokale kilder til energi, næringsstoffer og vann som gir muligheter i en sirkulær økonomi.

Slik kan kloakken bli en stadig mer verdifull ressurs

Slik kan kloakken bli en stadig mer verdifull ressurs

I takt med at verdens befolkning øker og byene våre blir større, er det stadig viktigere å håndtere avløp og kloakk på en trygg og effektiv måte. Kloakken kan også utgjøre en verdifull ressurs hvis den omformes til biogass og gjødsel.

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Lisa Magdalena Rossbach sitt doktorgradsarbeid viser at nematoder som utsettes kontinuerlig over flere generasjoner for lave nivåer av nanosølv (nanopartikler av sølv), evolverer for å tilpasse seg denne eksponeringen.

Stopp klimaendringene ved å verne om det naturlige miljøet

Stopp klimaendringene ved å verne om det naturlige miljøet

Abrha Megos Meressas avhandlingen viser at småskala-bønder i det globale sør har stor vilje til å betale for et bredt spekter av miljøvarer og -tjenester, spesielt for tjenester knyttet til egen landbruksproduksjon. Avhandlingen består av fire artikler som kartlegger preferanser for tilpasning til klimaendringer og økosystemtjenester blant etiopiske småbønder.

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

I sin doktorgradsavhandling har Magne Simonsen forsket på hva som skjer med radioaktivt avfall etter at det er sluppet ut i havet. Han har utviklet nye modellsystemer som forbedrer prediksjonene av transporten av radionuklider.

Sykdomskontroll og infeksjoner hos storfe i Bosnia-Hercegovina

Sykdomskontroll og infeksjoner hos storfe i Bosnia-Hercegovina

Adis Softic viser i sitt doktorgradsarbeid at reproduksjonsproblemer hos storfe i Bosnia-Hercegovina skyldes både infeksjoner og driftsforhold. Studien slår fast at det er behov for et nasjonalt system for datainnsamling og sykdomskontroll.

 

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I sin doktorgrad har Yevgeniya Tomkiv undersøkt risikokommunikasjon i atomberedskap. Hennes forskning viser at det er behov for å endre måten vi tenker om kommunikasjon på dette temaet: fokuset bør endres mot mer dynamiske sosiale relasjoner.

 

Ny kunnskap om miljøgifter i fisk fra Tanzania

Ny kunnskap om miljøgifter i fisk fra Tanzania

Eliezer Brown Mwakalapa har i sin doktorgradsavhandling forsket på miljøgifter i fisk i Tanzania. Resultatene viser både geografiske forskjeller og forskjeller mellom oppdretts- og villfisk, samt at fiskeimport kan bidra til at nye miljøgifter finner veien inn i landet. 

Hva skjer i fattige områder når det blir knapphet på fôr?

Hva skjer i fattige områder når det blir knapphet på fôr?

Mennesker som lever i fattigdom, er ofte tvunget til å utnytte ressursene maksimalt for å overleve. Dette kan igjen føre til en miljøutmatting som forverrer situasjonen ytterligere. Muuz Hadush Gebremichael viser i sin avhandling hvordan en mer intensiv landbruksproduksjon kan gjøre det mulig for dem å skape en vei ut av fattigdommen og samtidig gi en bedre miljøbevarelse.

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

José Luis Munera-Echeverri sitt doktorgradsarbeid viser at såkalt «conservation farming» i kombinasjon med biokull er effektivt for å binde karbon i jord. Hans resultater er en del av utviklingen av klimasmart jordbruk, noe som er særlig viktig i områder hvor klimaendringer påvirker matsikkerheten.

Nye metoder for studier av kjønnsmodning hos fisk

Nye metoder for studier av kjønnsmodning hos fisk

Susann Burow’s doktoravhandling omhandler nye metoder for mer detaljerte studier av kjønnsmodningsprosessen i modellfisken medaka, eller japansk risfisk som den kalles på norsk (Oryzias latipes). På lang sikt vil dette bidra til økt kunnskap nødvendig for å forbedre produksjonssystemer for viktige oppdrettsarter som torsk og laks og ørret.

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Dorothee Kolbergs doktorgrad viser at en av de viktigste tilpasningene til klimaendring bønder kan gjøre under våronna er å unngå pakkeskader. Dette er mulig dersom arbeidet utføres under tilstrekkelig tørre forhold, og ved å nøye velge redskap med tanke på vekt og arbeidsmåte.

Ny metode for å finne fisk med god fôrutnytting

Ny metode for å finne fisk med god fôrutnytting

Ved å bruke stabile isotoper har stipendiat Hanne Dvergedal oppdaget en ny metode for å selektere for selve tilveksten.

 

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

I sitt doktorgradsarbeid har Rafael Fonseca Benevenuto undersøkt effektene av klimaendringer på blåbærplantene i Sognefjorden. Resultatene viser at indusert kjemisk forsvar i blåbærplanter forårsaker endringer i plantene, der ressursene omfordeles fra vekst og reproduksjon, til forsvar.

Avrenning av plantevernmidler

Avrenning av plantevernmidler

Ny doktorgrad viser at frysing av jord gir en betydelig økning i utlekkingen av plantevernmidler i en påfølgende periode med nedbør og tining av jorda.

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir Pankreassykdom hos atlantisk laks. Sykdommen gir redusert fiskevelferd og økte utgifter for oppdretter.

Laserbasert oppmåling av bygningsobjekter og bygninger

Laserbasert oppmåling av bygningsobjekter og bygninger

Ivar Ovelands doktorgradsarbeid har sett på hvordan bærbart laserutstyr kan brukes til å måle inn bygninger samt utarbeidet et rammeverk for grundig kontroll av bygningsoppmålinger.

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Arsim Ademi har i sin doktorgrad undersøkt mikromineraler i jord, avlinger, fôr og dyr i Kosovo. Hans resultater viser at selen er det mest mangelfulle mikromineralet i regionen, og at det er nødvendig å gi mineraltilskudd for å sikre tilstrekkelige nivåer av selen hos Kosovos husdyr.

Ikke ett fett for norske kviger hva de spiser

Ikke ett fett for norske kviger hva de spiser

Kviger som får energirikt fôr vokser raskere, men de blir også fetere. Ny doktorgrad viser at kviger kan opprettholde en tilvekst på over 900 gram pr dag også på grovforbaserte dietter med lite kraftfôr

 

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Solrun Karlsen Lie har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvordan svertesopp vokser i forskjellige klima og på forskjellige trematerialer. Resultatene kan gjøre det enklere å oppnå ønsket utseende på umalte kledninger.

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Amin Sayyari har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt effektene av at gris får i seg muggsoppgiften DON. Arbeidet gir i tillegg bedre forståelse om eksponering av muggsopp tidlig i livet hos både mennesker og dyr.

Neural field models: homogeneous structure vs heterogeneous structure

Neural field models: homogeneous structure vs heterogeneous structure

Karina Kolodina’s work aims to investigate the outcome of the analysis of a heterogeneous neural field model and its homogeneous counterpart, and to get more realistic dynamical models for the brain activities which takes into account microscopic effects.

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Elia Ciani har i sitt doktorgradsarbeid i EU-prosjektet IMPRESS bidratt med økt kunnskap om dverglaksens lure måte å reprodusere seg på mens den allerede er liten parr. Kunnskap om reproduksjon hos laks er viktig for å bevare truede fiskepopulasjoner i naturen, ikke minst i lys av klimaendringene.

NMBU er med på å starte nytt avlsprogram for Niltilapia i Etiopia

NMBU er med på å starte nytt avlsprogram for Niltilapia i Etiopia

I ph.d.-prosjektet til stipendiat Kassaye Balkew Workagegn ved NMBU startet han opp et nytt avlsprogram for Niltilapia i Etiopia, en fiskeart som er i ferd med å bli verdens mest produserte oppdrettsfisk.

Én helse tilnærming for håndtering av miltbrannutbrudd

Én helse tilnærming for håndtering av miltbrannutbrudd

Arusha og Kilimanjaro-regionene i Tanzania har en svært høy forekomst av miltbrann.  Håndtering av dette krever en Én helse tilnærming. 

 

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

En ny doktorgrad har undersøkt konsekvensene av EUs klimapolitikk på det europeiske og sørøst-amerikanske markedet for skogbiomasse. Resultatene viser at konsekvensene kan være store og at politikere og beslutningstakere må ha svært klare mål for hvordan de skal få til et ønsket skifte fra dagens bruk av fossile energisystem til økt bruk av fornybar energi.

Halm er best som redebyggingsmateriale til purker

Halm er best som redebyggingsmateriale til purker

Tilgang til redebyggingsmateriale har en positiv effekt på purkas atferd før grising, grisingsforløpet og morsatferden, og halm gir den beste effekten.

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

En ny doktorgradsavhandling viser at opptak og toksisitet av sølv nanopartikler er forskjellig fra andre tilstandsformer av sølv.

Korleis kan ein førebyggje smittsam diaré blant norske storfe?

Korleis kan ein førebyggje smittsam diaré blant norske storfe?

Korleis kan ein førebyggje smittsam diaré blant norske storfe? Korleis spreier bovint coronavirus seg mellom besetningar og kva for tiltak vil vere effektive? Dette er spørsmål det blir svart på i doktorgradsarbeidet til Veslemøy Oma.

Ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelcelle

Ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelcelle

Cesilie Granum Bjørklund doktorgradsarbeid viser at blandinger av miljøgifter ekstrahert fra rå fiskeolje og renset fiskeolje (tran) samt metabolitter av plantevernmiddelet DDT forstyrrer hormonproduksjonen i testikkelcellene hos gris.

Oljemarkedet påvirkes av verdens BNP

Oljemarkedet påvirkes av verdens BNP

Hva påvirker oljeprisene på kort og lang sikt? Hva er den optimale investeringsstrategien for Oljefondet?
Dette er noen av spørsmålene Lin Ma undersøker i sin doktorgradsavhandling.

Salmonella i fjørfeproduksjon i Uganda

Salmonella i fjørfeproduksjon i Uganda

Terence Odochs doktorgradsarbeid viser at salmonellabakterier er vanlig blant fjørfe i Uganda, noe som tilsier at det er en risiko for at mennesker kan eksponeres for slike sykdomsframkallende bakterier gjennom kontakt med fjørfe eller konsum av fjørfeprodukter. Et ytterligere risikomoment er at mange av de undersøkte salmonellabakteriene var resistente overfor flere ulike typer antibiotika.

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

En ny doktorgradsavhandling har undersøkt afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) i Tigray, Etiopia. Treslaget er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, men er også truet på grunn av ikke-bærekraftig høsting.

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Småskala settefiskanlegg kan ha uønskede effekter på villaks, og diskusjonen mellom tilhengere og kritikere er til tider opphetet. Til tross for dette er anleggene et mye brukt forvaltningstiltak. En ny doktorgrad viser at settefiskanleggene er viktige for menneskene som driver dem, og forklarer hvorfor grep for å begrense eller stenge dem kan bli møtt med sterk motstand.

Avstengte områder i Etiopia: oppfatninger og styresett

Avstengte områder i Etiopia: oppfatninger og styresett

En ny doktorgrad gir ny innsikt i de sosioøkonomiske forholdene rundt avstengt etiopisk utmark (exclosures). Utbyttet er ikke likt fordelt i lokalbefolkningen, og rike husholdninger får en større andel. De lokales mening om dem er i stor grad positiv, men den økonomiske fordelen oppfattes som mindre sammenlignet med den økologiske rehabiliteringen de representerer.

Kjedelige oppvekstmiljøer gjør det tøffere for klekkerifisk å klare seg i naturen

Kjedelige oppvekstmiljøer gjør det tøffere for klekkerifisk å klare seg i naturen

Daan Mes har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt oppvekstmiljøene til laks fra klekkerier som blir satt ut i elvene. Resultatene fra arbeidet viser at miljøberikelser og svømmetrening kan øke overlevelse for laksen.

Etiopisk skogforvaltning - ny innsikt i skjermede områder

Etiopisk skogforvaltning - ny innsikt i skjermede områder

Ph.d.-kandidat Mengesteab Hailu Ubuy har studert vegetasjonen i tidligere degraderte landområder i Tigray, Etiopia, som over en periode har vært skjermet for mennesker og husdyr. Hans forskning har gitt data, modeller og innsikt som vil være nyttig for forvaltningen av slike områder. Forskningen viser også at tapet av skogbiomasse over tid i noen tilfeller er større enn tilveksten. En stor del av dette biomassetapet skyldes ulovlig hogst, noe som utgjør en trussel mot en bærekraftig fremtid for disse områdene.

Flowcytometri som metode for evaluering av spermiekvalitet

Flowcytometri som metode for evaluering av spermiekvalitet

Fride Berg Standerholen har i denne doktorgraden har hatt som mål å gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring.

Økt protein/fett balanse i fôr til laks stimulerer vekst

Økt protein/fett balanse i fôr til laks stimulerer vekst

Rúni Weihe i Havsbrún på Færøyene viser i sin doktorgrad ved NMBU at protein/fett balansen i fôr til laks i sjø har stor påvirkning, både på fôrutnyttelse, vekst og spiselig vare.

Solcellemoduler degraderes raskere i tropiske områder

Solcellemoduler degraderes raskere i tropiske områder

Ph.d.-kandidat David Ato Quansah har undersøkt ytelsen til solare fotovoltaiske (PV) moduler, en type solcelleinnstallasjon, i Ghana. Han oppdaget at de forringet seg raskere enn PV-moduler i Europa og Nord-Amerika, og ikke samsvarer med vanlige industrielle garantier.

Uttrekk av bevegelsesmønstre fra geografiske sporingsdata

Uttrekk av bevegelsesmønstre fra geografiske sporingsdata

The doctoral work of Maryam Teimouri developed clustering methods solely on spatiotemporal recordings of animal movement to distinguish inactive periods versus active periods, and foraging versus walking versus resting behavior. Her doctoral thesis investigated positing errors of the measurement units and assessed the requirement for temporal sampling frequency for tracking data.

Forbetra kabelmodellar og havstraumsestimatorar

Forbetra kabelmodellar og havstraumsestimatorar

Jan Vidar Grindheims doktorgradsarbeid omfatter forbedrede algoritmer for modellering, posisjonering og styring av seismiske streamere, som benyttes for leting etter petroleum.

Skandinaviske bjørner skyr mennesker

Skandinaviske bjørner skyr mennesker

En ny doktorgrad fra NMBU viser at når vi mennesker møter bjørn, er det som oftest bjørnen som stikker.

Utvikling av nye metoder for overvåking og mer effektiv rensing av jordforurensning fra flyplasser

Utvikling av nye metoder for overvåking og mer effektiv rensing av jordforurensning fra flyplasser

Jordforurensning fra flyplasser som følge av avisning av fly og rullebaner er en alvorlig miljøutfordring. En ny doktorgradsavhandling viser at geofysiske metoder kan overvåke nedbrytningen av organiske forurensninger i jord og grunnvann, og en ny metode kan redusere negative miljøeffekter av nedbrytningen.

Friske settepoteter

Friske settepoteter

Sykdomsfrie settepoteter er viktig i norsk og global potetdyrking. En av de mange skadegjørere man må kjempe mot i settepotetproduksjoner er bløtråte og stengelråte, forårsaket av bakterier. Dette er temaet i doktorgraden (PhD) til Simeon Rossmann som har tittelen: ‘Bløtråtebakteriene i Norge – settepotethelse, samspill med insekter og molekylære mekanismer i sykdomsutviklingen’, og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 23. november 2018.

Økt lønnsomhet ved å la kvigene kalve litt tidligere

Økt lønnsomhet ved å la kvigene kalve litt tidligere

Det å la kvigene kalve fire måneder tidligere enn normen ved 26 måneders alder, gir bedre lønnsomhet og går ikke ut over kuas livstidsproduksjon.

Hyperspektral avbildning av solceller

Hyperspektral avbildning av solceller

Målet med Torbjørn Mehls doktorgradsarbeid har vært å etablere hyperspektral avbildning av fotoluminescens som en karakteriseringsmetode av defekter i solcellemateriale.

Restavfall fra biogassproduksjon: gjødsel eller risiko?

Restavfall fra biogassproduksjon: gjødsel eller risiko?

Kan restavfall fra biogassproduksjon brukes til gjødsel eller er det en risiko med hensyn på mattrygghet og miljø? En ny doktorgrad fra NMBU har undersøkt sikkerhetsaspektet rundt bruken av denne type gjødsel. 

Energy Efficient Buildings

Energy Efficient Buildings

In his PhD work, Vinh Duy Cao developed new environmentally friendly construction materials with high energy storage capacity and high insulation properties by using geopolymer concrete containing microencapsulated phase change materials (MPCM) to reduce energy consumption for buildings

Knopp- og blomsterfall hos planter

Knopp- og blomsterfall hos planter

Planter kvitter seg med organer de ikke lenger har bruk for. Dette innebærer oftest knopp- blomster- eller bladfall, men omfatter også frødryss, tap av frukt, bær og til og med røtter. Dette skjer gjennom en svært kontrollert prosess som kalles absisjon, en reaksjonsmåte hos planter som forskerne enda ikke helt forstår. Med avanserte metoder der man ser på alle gener som er aktive og alle proteiner i cellene til enhver tid, har Luz Gabriela Munoz Sanhueza belyst dette  i doktorgraden sin (PhD) med julestjerne som modellplante.

Uteundervisning i naturfag

Uteundervisning i naturfag

Elisabeth Iversen sitt doktorgradsarbeid utforsker uteundervisning i naturfag ved bruk av et didaktisk design. Hun har blant annet utviklet en støttestruktur som kan bistå lærerne i planlegging og gjennomføring av uteundervisning.

Hjortens spisevaner endrer skogens økosystem

Hjortens spisevaner endrer skogens økosystem

En ny doktorgrad viser at hjortens beiting endrer skogens plante- og insektsamfunn. Høyere tettheter av hjortebestanden kan ha potensielt store konsekvenser for økosystemene.

Afrikanske jordbrukssystemer er sårbare for klimaendringer

Afrikanske jordbrukssystemer er sårbare for klimaendringer

Kombinasjonen av klimaendringer og kraftig befolkningsvekst medfører behov for et enda mer produktivt jordbruk. Det finnes måter å forbedre det på; men, med mindre det gjennomføres drastiske tilpasninger, er det usannsynlig å bekjempe sult og underernæring i Afrika sør for Sahara. Det viser en ny doktorgrad fra ph.d.-kandidat Lazarus Pierentino Lugoi. 

Norsk landbruk: Størrelsen teller

Norsk landbruk: Størrelsen teller

Habtamu Alem konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at gårdsstørrelse er en sentral faktor for å oppnå økt produktivitet og vekst i norsk matproduksjon. Dette er en av en rekke faktorer som påvirker effektiviteten i norsk landbruk.

Ny innsikt: Hvordan isen forsvant

Ny innsikt: Hvordan isen forsvant

Ph.d.-kandidat Artūrs Putniņš har rekonstruert isens utvikling og tilbaketrekning under siste istid i Gausdal Vestfjell. Resultatene hans viser at det er mye å hente på å bruke moderne teknologi til å kartlegge landformer.

Thorvald - feltroboter for jordbruket

Thorvald - feltroboter for jordbruket

Lars Grimstads doktorgradsarbeid tar for seg modulære feltroboter for jordbruket. Det viktigste resultatet som er kommet ut av arbeidet er det modulære Thorvald-systemet.

 Mer miljøvennlig sukkerrørproduksjon i Malawi

Mer miljøvennlig sukkerrørproduksjon i Malawi

Å dokumentere påvirkningen plantevernmidler i sukkerrørproduksjonen har på både mennesker og miljøet står sentralt i doktorgradsarbeidet til Trust Kasambala Donga.

Bregner forhindrer gjenvekst av afrikansk skog

Bregner forhindrer gjenvekst av afrikansk skog

Mange skogsområder i det ekvatoriale Afrika bruker svært lang tid på å vende tilbake til opprinnelig tilstand etter avskoging. En av årsakene er at store områder som har vært utsatt for tørke, hogst eller brann er dekket av bregnen einstape. Ny forskning fra Uganda belyser hvorfor skogen har problemer med å regenerere i områder dominert av slike bregner.

Bedre og mer effektiv behandling for rent vann

Bedre og mer effektiv behandling for rent vann

Ekaterina Christensens doktorgradsarbeid gir kunnskap om egenskaper ved vannrensende koagulenter som kan bidra til effektiv og bærekraftig vannbehandling.

Våtmarker av papyrus kan forbedre avlinger

Våtmarker av papyrus kan forbedre avlinger

Ny forskning viser at papyrusplantene er en viktig del av vannlagringen til flytende våtmarker langsmed Nilen. Resultatene viser at papyrus kan være nyttig for vanning av småskala landbruk og forbedre produksjonen.

 Koksidier hos lam kan være resistente mot behandling

Koksidier hos lam kan være resistente mot behandling

Ane Oddens doktorgradsarbeid viser at koksidier hos lam kan være resistente mot det vanligste middelet, koksidiose kan gi diaré, dehydrering, redusert vekst og av og til død. Arbeidet presenterer også en ny metode for å evaluere behandlingseffekten.

Korn på vannmettet jord

Korn på vannmettet jord

Til tross for årets ekstremt varme og tørre sommer, vil normalen fremover bli fuktigere klima med økte nedbørsmengder. Det er derfor viktig å være forberedt på større vannmetning i jorda som vil forårsake dårligere vekstforhold for plantene.

Økt effektivitet i vindparker

Økt effektivitet i vindparker

Ph.d.-kandidat Franz Volker Mühle har undersøkt luftstrømmene bak vindmøller med sikte på å forbedre utformingen og driften av vindparker. Han fant at ved å begrense vakestrømmene bak bladene kan effekten av vindkraftanlegget økes betydelig.

Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

Samson Pilanazo Katengeza konkluderer i sin doktoravhandling med at med bruk av klimasmarte landbruksteknologier i Afrika sør for Sahara kan bidra til å redusere avlingstapene ved ekstremvær.

Digitalisering av avløpsrenseanlegg

Digitalisering av avløpsrenseanlegg

Doktorgradsarbeidet til Xiaodong Wang integrerer flere moderne teknikker for å optimalisere renseprosesser for avløpsvann, som gir muligheter for digitalisering av avløpsrenseanlegg.

Kjøttbasert kost fører til reversible endringer i tarmmikrobiota hos friske hunder

Kjøttbasert kost fører til reversible endringer i tarmmikrobiota hos friske hunder

Hunder som fôres med en kjøttbasert kost har en annen tarmflora enn hunder som fôres med tørrfôr.

Areal og utfôringssystemer for søyer – Atferd, fôrsøl og individuell variasjon

Areal og utfôringssystemer for søyer – Atferd, fôrsøl og individuell variasjon

Når søyer har liten liggeplass går liggetiden med og aggresjonen opp. Dessuten vil utformingen av rundballehekker, mengden grovfôr og kvaliteten påvirker fôrsølet.

From Indian oil to green fish feed in Norway

From Indian oil to green fish feed in Norway

Working for a big oil company in India, engineer Sandeep Sharma longed for a more sustainable career-path. Three years later he is defending his PhD-thesis at NMBU with ground-breaking results on novel fish feed derived from seaweed and spruce trees.

Modellering av den tidlige synsbane

Modellering av den tidlige synsbane

Thomas Heibergs doktorgradsarbeid har hatt som hovedmål å øke vår forståelse av prosesseringen som foregår i den tidlige synsbane gjennom modellering og å bygge bro mellom biologien og modeller på forskjellige detaljeringsnivåer. 

Forbedret analyse av sædkvalitet hos råne

Forbedret analyse av sædkvalitet hos råne

Fruktbarheten til rånen kan i dag bare måles indirekte gjennom drektighetsprosent og antall fødte grisunger. Hvis en bedre kunne evaluere rånens sædkvalitet før sæden brukes, ville det både øke kvaliteten på rånesæden som sendes ut til norske svineprodusenter, og gjøre det lettere å selektere de mest fertile dyrene for videre avl.

Nitrogengjødsling effektivt tiltak for å øke næringsinnholdet i mais

Nitrogengjødsling effektivt tiltak for å øke næringsinnholdet i mais

Ny forskning fra NMBU viser at nitrogengjødsling av mais øker tilgjengeligheten av næringsstoffene sink og jern i husdyrfôr og melk.

Isocyansyre i arbeidsluft

Isocyansyre i arbeidsluft

Mikolaj Jan Jankowski har kartlagt isocyansyre som et mulig problemkjemikalie ved varmt arbeid. 

Mindre forekomst av tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Mindre forekomst av tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks fører til problemer både for laksen og oppdretteren.

Sauen gjør et bevisst valg av oppholdssted

Sauen gjør et bevisst valg av oppholdssted

Er sauen stadig rundt hytteveggene kan det skyldes at hytta ligger i et kjerneområde som sauen har valgt seg ut, til å ete, sove og hvile i.

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Astrid Wolfs doktorgradsarbeid har bidratt til utvikling av et salmonid alphavirus-basert replikon som vaksinevektor for Atlantisk laks, og til utvikling av potensielle vaksineregimer mot infeksiøs lakseanemi.

En melkeprøve forteller om kuas evne til å utnytte grovfôret

En melkeprøve forteller om kuas evne til å utnytte grovfôret

Det gjør det mulig å inkludere fôreffetivitet i avlsmålet til melkekyr

Tunneler endrer nærliggende myrer

Tunneler endrer nærliggende myrer

Grunnvannslekkasje til tunneler kan medføre endringer i overflaten og hydrologiske forandringer i nærliggende myrer, det viser en ny doktorgrad fra NMBU.  

Grunnleggende om lakseanemivirus

Grunnleggende om lakseanemivirus

Rimatulhana Ramlys doktorgradsarbeid viser viktige egenskaper og funksjoner av to virusproteiner som fører til lakseanemi.

Amazonas brenner

Amazonas brenner

Skogbranner i Amazonas står for inntil fem prosent av verdens CO2 utslipp. En ny doktorgradsavhandling analyserer de økonomiske årsakene til skogbranner og reguleringene som skal hindre dem.

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Chisoni Mumbas doktorgradsarbeid viser at sykdommer ikke bare handler om biologiske faktorer, men er påvirket av kultur, sosioøkonomiske forhold og økologi.

High-throughput FTIR-spektroskopi gjør screeningen for mikrobielle oljer raskere

High-throughput FTIR-spektroskopi gjør screeningen for mikrobielle oljer raskere

Det har blitt undersøkt screening av filamentøs sopp for oljeproduksjon ved kombinert dyrkningsanalytisk tilnærming bestående av kultivering på mikrotitierplater og FTIR-spektroskopi.

Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

Ida Bergva Aas har i sitt doktorgradsarbeid bidratt til økt kunnskap om organiseringen av fiskens immunsystem, da spesielt slimhinneassosiert immunvev hos laks.

Spektroskopi har potensiale til å analysere vannbindingsevne i kjøtt

Spektroskopi har potensiale til å analysere vannbindingsevne i kjøtt

Petter Vejle Andersens doktorgradsarbeid konkluderer med at Ramanspektroskopi er en lovende teknikk for analyse av kjøttkvalitet.

Kvalitetssikring av satellittdata til brukere i felt

Kvalitetssikring av satellittdata til brukere i felt

Hensikten med PhD-arbeidet var å utvikle algoritmer for å sjekke kvalitet på satellittsignaler som sendes til brukere i felt. Slik informasjon har som mål å sjekke korrekthet av informasjon fra satellitt navigasjon systemer.

Avkom arver endringer i genetisk uttrykk og mikro RNA

Avkom arver endringer i genetisk uttrykk og mikro RNA

Leonardo Martín Martíns doktoravhandlingen viser at stråling kan påvirke geners uttrykk og profilen av mikro RNA hos sebrafisk. Arbeidet viser også at forandringene som oppstår kan overføres fra foreldre til avkom.

Husdyr som mellomvert for ebola- og Marburgvirus

Husdyr som mellomvert for ebola- og Marburgvirus

Luke Nyakarahuka har i sitt doktorgradsarbeidet arbeidet med de dødelige sjukdommene forårsaket av ebolavirus og Marburgvirus. Blant annet viser denne doktorgraden antistoffer mot ebolavirus hos husdyr.

 

Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

Md Akhtarul Alams doktorgrad finner at akvakultur har et svært godt potensial til å øke fiskeforsyningen i Bangladesh. Fiskeproduksjonen kan økes ved å redusere produksjonsrisiko og teknisk ineffektivitet.

Organisk avfall og gjødsel - uutnyttet potensial for biogass

Organisk avfall og gjødsel - uutnyttet potensial for biogass

En ny doktorgradsavhandling viser at det er store miljøfordeler å hente på å bruke organisk avfall og gjødsel til biogassproduksjon.

Sprøytevernmidler gir store helseskader

Sprøytevernmidler gir store helseskader

Wilbert Bunini Manyilizus doktorgradsarbeid viser at sprøytevernmidler som brukes i landbruket i Tanzania fører til store helseproblemer, spesielt for små barn og foster. 

Mer kunnskap om smitteveier for diaréfremkallende parasitter

Mer kunnskap om smitteveier for diaréfremkallende parasitter

Kjersti Selstad Utaakers doktorgradsarbeid gir mer kunnskap om årsakene bak smitte av Giardia og Cryptosporidium, antakelig én av hovedårsakene til diaré hos mennesker. 

Bedre og billigere rensing av avløpsvann

Bedre og billigere rensing av avløpsvann

Nataliia Sivchenko har gjennom sitt doktorgradsarbeid utviklet prototype for en lav-kostnads sensor basert på billedanalyse for å forbedre prosesskontroll av koagulering i avløpsvann.

Utdanning for bærekraftig utvikling

Utdanning for bærekraftig utvikling

Kirsti Marie Jegstads doktorgradsarbeid bidrar med kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan integreres i kjemi- og naturfagsundervisning, samt i naturfagslærerutdanning.

Gris på kortreist fôr

Gris på kortreist fôr

Norske griser er avhengige av importert protein av høy kvalitet i fôret. Fokus på selvforsyningsgrad og bioøkonomi gjør at fremtidens gris avles til å spise mer av norske fôrråvarer.

Resistensforedling i hvete

Resistensforedling i hvete

Det er en målsetning å produsere en større andel av mathveten innenlands. I dag er i gjennomsnitt bare ca 50 % av mathveten vi bruker til konsum av norsk produksjon. Men hveteplanten angripes av en rekke skadegjørere som ved sterke angrep gir avlingsreduksjon og redusert matkvalitet.

Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok - enda

Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok - enda

En ny doktorgradsavhandling viser at nordisk produksjon av biodrivstoff fra skog, med dagens teknologi, ikke kan konkurrere med fossile alternativer. Dette skyldes i hovedsak råvarekostnader. En økning i bioraffinerier basert på biomasse fra skog vil sannsynligvis redusere utnyttelsen av skog til varme- og kraftproduksjon på grunn av høye råvarekostnader.

Prionproteinet kan beskytte ved betennelser

Prionproteinet kan beskytte ved betennelser

Doktorgradsarbeidet til Øyvind Salvesen viser at prionproteinet beskytter vev ved betennelsestilstander. Kunnskap om prionproteinet er viktig for å kunne bekjempe sykdommer som for eksempel skrantesyke (CWD).

Norsk melkegeit resistente mot skrapesyke – kan øke kunnskapen om prionproteinet

Norsk melkegeit resistente mot skrapesyke – kan øke kunnskapen om prionproteinet

Doktorgradsarbeidet til Malin Rokseth Reiten gir mer kunnskap om hvordan prionproteinet fungerer, noe som er viktig for å forstå prionsykdommer som for eksempel skrantesyke. 

Helserisiko ved lagring av vann i husholdninger

Helserisiko ved lagring av vann i husholdninger

Lagring av vann er vanlig i husholdninger i Laos og Thailand. Doktorgradsarbeidet til Nanthasane Vannavong viser at slikt vann er fekalt forurenset og angrepet av Aedes aegypti mygg - risikofaktorer for diaré og dengue.

Utfordrer Einstein

Utfordrer Einstein

Når Fredrik Andersen den 8. desember disputerer med avhandlingen «Et forsvar av Kants a priori og Keplers vitenskapsfilosofi i lys av moderne rom-tidsfysikk», argumenterer han både mot Einstein og dagens ledende teoretikere innen rom-tdsfysikk.

Vannkvalitet og helserisiko

Vannkvalitet og helserisiko

Fasil Ejigu Eregnos studie kombinerte kvantitativ mikrobiell risikovurdering og modellering av vannkvalitet i estimeringen av helserisiko relatert til eksponering for vannbårne patogener

Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Doktorgradsarbeidet til Hanne Merethe Haatveit bidrar til mer kunnskap om viruset som fører til hjerte- og skjelettmuskelbetennelse hos laks. Kunnskapen er viktig for å kunne utvikle effektive vaksiner.

Fant nye smittestoffer i storfe i Tanzania

Fant nye smittestoffer i storfe i Tanzania

Coletha Mtenga Mathews doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om smittestoffer hos storfe som er svært viktig for helsen til både dyr og mennesker. Flere av smittestoffene hun fant var ikke påvist i storfe i verken Tanzania eller Afrika tidligere.

Et usynlig samarbeid: Sopp på haiketur

Et usynlig samarbeid: Sopp på haiketur

Sopp som lever i ved er en svært viktig nedbryter. Men hva gjør den når veden er nedbrutt og borte? Hvordan kommer den seg til et nytt matfat? Det har doktorgradsstipendiat Rannveig Jacobsen forsket på. 

Mer kunnskap om bakteriesporer i mat

Mer kunnskap om bakteriesporer i mat

Kristina Borch-Pedersens doktorgradsarbeid gir mer kunnskap om hvordan bakteriesporer «våkner» og hvordan vi kan bruke kunnskapen til å drepe dem. Arbeidet gir viktig informasjon i utvikling av metoder for å bevare mat.

Utviklet ny metode for å analysere drikkevann

Utviklet ny metode for å analysere drikkevann

I sitt doktorgradsarbeid har Jemere Bekele Harito utviklet en ny metode for å finne en parasitt i drikkevannet som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker og dyr.

Strukturell og funksjonell karakterisering av NcLPMO9C

Strukturell og funksjonell karakterisering av NcLPMO9C

Doktorgradsarbeidet til Trine Øye Isaksen bidrar til økt forståelse for hvordan spesifikke enzymer bidrar i mikrobiell nedbrytning av plantebasert biomasse.

Variert miljø gir mindre frykt hos verpehøns

Variert miljø gir mindre frykt hos verpehøns

Margrethe Brantsæters doktorgradsarbeid viser at verpehøner blir mindre redde når de blir utsatt for mer varierte omgivelser.

Effekt av genetiske melkeproteinvarianter på melkens koaguleringsegenskaper

Effekt av genetiske melkeproteinvarianter på melkens koaguleringsegenskaper

Doktorgradsarbeidet til Isaya Appelesy Ketto omfatter studier av ulike genotyper av kumelkprotein på deres evne til syre- og løpe koagulering. Studiene viste store forskjeller i koagulasjonsegenskapene mellom de ulike genetiske proteinvariantene, og at de som var fordelaktige for syrekoagulering ikke nødvendigvis var gode for løpekoagulering.

Oppdagelse og karakterisering av kitin-aktive enzymer

Oppdagelse og karakterisering av kitin-aktive enzymer

Doktorgradsarbeidet til Tina Rise Tuveng undersøker proteiner med potensiell rolle i degradering av kitin-rik biomasse.

Miljøskader går i arv

Miljøskader går i arv

Doktorgraden til Jorke Kamstra viser at når sebrafisk blir utsatt for miljøpåvirkninger som endrer genuttrykket, kan endringene gå i arv i flere generasjoner.

Skadeanalyse for å forebygge oversvømmelser i byområder

Skadeanalyse for å forebygge oversvømmelser i byområder

Geir Torgersens doktorgradsarbeid viser at man ved analyse av kartdata kan beregne hvor utsatt en bolig er for oversvømmelse. Dette kan bidra til mer målrettede, skadeforebyggende tiltak

Soppsykdom på hvete

Soppsykdom på hvete

Hvete er en av verdens viktigste matplanter.  Men hveteplanten angripes av et utall av skadegjørere, hvor en av de alvorligste er soppsykdommen ‘hveteaksprikk’  (Parastagonospora nodorum). Anja Karine Ruud har i doktorgraden sin drevet forskning på genetisk resistens i hvete som er et viktig ledd i bekjempelse av soppsykdommen.

Påviser ketose i melkeprøve

Påviser ketose i melkeprøve

Bruker kjent metode for vurderinga av melkekvalitet til å finne ut om kua er syk med stoffskiftesykdommen ketose.

Bakterier lurer laksens immunforsvar

Bakterier lurer laksens immunforsvar

Doktorgradsarbeidet til Simen Foyn Nørstebø viser at strukturer i overflaten på bakterien Aliivibrio salmonicida har betydning for utvikling av sykdommen kaldtvannsvibriose. 

Ny kunnskap om syk oppdrettslaks

Ny kunnskap om syk oppdrettslaks

Laks som er smittet med viruset som gir hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) tåler lave nivåer av oksygen i vannet bedre hvis de har erfart noe liknende tidligere. I fisk infisert av det samme viruset, er immunforsvaret også bedre rustet til å takle infeksjoner av andre virus. Dette viser doktorgradsarbeidet til Morten Lund.

Gode råd for overgangen til et fornybart energisystem

Gode råd for overgangen til et fornybart energisystem

En ny doktorgradsavhandling viser at norsk vannkraft kombinert med utenlandskabler og økt bruk av elektrisitet til oppvarming i fleksible varmesystemer kan bidra betydelig til et grønnere nordeuropeisk energisystem.

Mikrofiltrering gir nye muligheter ved produksjon av proteinrik yoghurt

Mikrofiltrering gir nye muligheter ved produksjon av proteinrik yoghurt

Produksjon av proteinrike yoghurter gir store mengder sur myse, et biprodukt som er vanskelig å anvende. En endring av produksjonsprosessen eliminerer volumet av sur myse og optimaliserer utnyttelsen av melkas proteiner.

Havre tar opp fosfor mer effektivt

Havre tar opp fosfor mer effektivt

En ny doktorgradsavhandling viser at havre er den kornsorten som best overlever i jord med lav tilgjengelighet av fosfor, et næringsstoff som er viktig gjødsel og som det stadig blir mindre av globalt.

Ny forskning på biomasseberegninger i boreale skoger

Ny forskning på biomasseberegninger i boreale skoger

I sin avhandling har Victor Strimbu forsket på estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data. Hans resultater kan brukes inn i programmer som REDD+, slik at myndighetene kan rapportere mer troverdige tall på lagring av karbon.

Senk temperaturen i biokullproduksjon

Senk temperaturen i biokullproduksjon

Ny forskning viser at biokull kan lages på langt lavere temperaturer enn det som er vanlig praksis, og det uten å gå på bekostning av materialets kvalitet og holdbarhet i jord. En slik temperatursenking vil være energibesparende og gi økonomisk gevinst for industrielle storskalaprodusenter av denne naturlige karbonkilden.

Parasitter kan smitte mellom ville dyr og mennesker

Parasitter kan smitte mellom ville dyr og mennesker

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har John James Debenham ved NMBU Veterinærhøgskolen vist at enkelte parasitter fra ville dyr kan smitte til mennesker.

Leddskader hos hest

Leddskader hos hest

I sitt doktorgradsarbeid fant Palle Brink et enklere hjelpemiddel for å diagnostisere leddskader hos hest.

Kombinering av flybåren laserscanning og hyperspektrale data

Kombinering av flybåren laserscanning og hyperspektrale data

I sitt doktorgradsarbeid har Kaja Kandare sett på to typer fjernmålingsteknikker for skogkartlegging: flybåren laserskanning (FLS) og flybårne hyperspektrale data.

Klassifisering av gjærsopp ved å koble molekylær og fenotypisk analyse

Klassifisering av gjærsopp ved å koble molekylær og fenotypisk analyse

Claudia Colabella har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en identifikasjonsmetode for diagnose av patogene gjærsopper. Den nye metoden utnytter indre variasjoner i ribosomalt DNA og kobler molekylær og fenotypisk analyse.

Beskytter hjernen ved skrapesyke

Beskytter hjernen ved skrapesyke

Clara M. Osnes Jalland viser i sitt doktorgradsarbeid at enzymer som reparerer skadet DNA, bidrar til å beskytte nervecellene ved sykdom som for eksempel skrapesyke og kugalskap.

Bjørner dropper frokosten for å unngå å bli skutt

Bjørner dropper frokosten for å unngå å bli skutt

I sitt doktorgradsarbeid har Anne Gabriela Hertel dokumentert at skandinaviske bjørner endrer spisevanene sine for å unngå å bli jaktet på. 

Subtropisk skogsjord er en viktig kilde til utslipp av nitrogenoksider

Subtropisk skogsjord er en viktig kilde til utslipp av nitrogenoksider

Ny forskning viser at ikke bare forbrenning av drivstoff, men også nitrifikasjon i nitrogenrik skogsjord er en viktig bidragsyter til atmosfærisk nitrogenoksid, en viktig forløper for surt regn.

Velferdsutfordringer for slaktekylling

Velferdsutfordringer for slaktekylling

Det er rom for bedring av velferden for kyllinger på slutten av livet, viser doktorgrad av Käthe Kittelsen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Spekulasjoner driver ikke råvareprisene

Spekulasjoner driver ikke råvareprisene

Torun Fretheim finner i sitt doktorgradsarbeid liten støtte for påstanden om at spekulasjon førte til kunstig høye råvarepriser under pristoppene i 2007-08 og 2011-12. Fundamentale faktorer som tilbud og etterspørsel er fremdeles de viktigeste pris- og risikodriverene i globale råvaremarkeder.

Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH

Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH

Abdolrahman Khezri har i sitt doktorgradsarbeid ved bruk av dyremodeller funnet at blandinger av miljøgifter basert på nivåer funnet i mat og humane blodprøver fra Skandinavia, påvirker atferd og kan gi effekter på testiklenes utvikling, sædcelleantall- og kvalitet.

Adferd gjennom brunstsyklus hos Norsk rødt fe og Holstein-Frieser kyr

Adferd gjennom brunstsyklus hos Norsk rødt fe og Holstein-Frieser kyr

Guro Svebergs doktorgradsarbeid beskriver detaljert seksuell og sosial adferd hos melkekyr og hvordan Norsk Rødt Fe deltar mer i ridning og brunstgrupper enn Holstein-Frieser kyr. 

Oppdrettslaksen trenger marint omega-3

Oppdrettslaksen trenger marint omega-3

Marine omega-3-fettsyrer er nødvendig i oppdrettslaksens fôr for å bevare god helse

Kan kunstig intelligens finne gode ideer i nettsamfunn?

Kan kunstig intelligens finne gode ideer i nettsamfunn?

I sitt doktorgradsarbeid har Kasper Christensen undersøkt om det er mulig å bruke kunstig intelligens til automatisk å identifisere ideer til innovasjon eller nye produkter.

Ny sensorteknologi viser veien fremover i skogbrukets driftsteknikk

Ny sensorteknologi viser veien fremover i skogbrukets driftsteknikk

I sitt doktorgradsarbeid har Marek Pierzchała utviklet metoder for bedre bildebehandling. Dette kan gi bedre miljøhensyn, forbedre automatiseringen og dermed lønnsomheten i skogbruket.

Karbohydrat-rik diett ga mer kreft enn rødt kjøtt

Karbohydrat-rik diett ga mer kreft enn rødt kjøtt

I en ny studie har stipendiat Christina Steppeler sammenlignet fôr som laks, svin, storfe og kylling med forekomsten av tarmkreft hos mus. Det mest overraskende var at musene som spiste den karbohydratrike referansedietten hadde høyest forekomst av tarmkreft.

Barn med dysleksi sliter med synet

Barn med dysleksi sliter med synet

For å lese bra, må man se bra. Gro Horgen Vikesdal har studert ukorrigerte synsfeil og upresis øyemotorikk som påvirker lesehastighet hos barn og voksne. Hun mener barn med dysleksi må få grundige synsundersøkelser.

Eksponering av miljøgifter i svangerskapet og via morsmelk

Eksponering av miljøgifter i svangerskapet og via morsmelk

Mette Helen Bjørge Müller sitt doktorgradsarbeid konkluderer med at barn i Tanzania eksponeres for potensielt helseskadelige nivåer av persistente miljøgifter i mors liv og gjennom morsmelk.

Bærekraftig håndtering av lakselusinfeksjoner

Bærekraftig håndtering av lakselusinfeksjoner

Helle Jodaa Holm sitt doktorgradsarbeid viser at selektiv avl og funksjonelle fôr kan bidra til å modulere hudens immunforsvar og resultere i reduserte lusenivåer.

Økt kunnskap om polynevropati (silosjuke)

Økt kunnskap om polynevropati (silosjuke)

Siv Hanche-Olsen har i sitt doktorgradsarbeid arbeidet systematisk for å øke kunnskapen om den relativt nye sykdommen kjent som silosyken (ervervet polynevropati eller acquired equine polyneuropathy, AEP).

Doktorgrad på tyngdefelt og havnivå

Doktorgrad på tyngdefelt og havnivå

I sitt doktorgradsarbeid har Vegard Ophaug fra Asker studert nye observasjoner og modeller som kan forbedre vår forståelse av tyngdefeltet, havnivå og havdynamikk i den norske kystsonen.

Droner: Nye spilleregler for skogkartleggingen?

Droner: Nye spilleregler for skogkartleggingen?

NMBU-forsker Stefano Puliti har arbeidet i tre år med å innhente skogdata fra droner, fly og satellitter. 

Skogen i Norge på digitale kart

Skogen i Norge på digitale kart

Fredag den 24. mars 2017 forsvarer Johannes Rahlf sin doktorgradsavhandling. I den har han videreutviklet datamodellene som ligger bak det nye digitale skogressurskartet SR16.

Sammenhengen mellom bruk av raps i fôr og mengden jod i melk

Sammenhengen mellom bruk av raps i fôr og mengden jod i melk

Raps har de senere år blitt en viktig fôringrediens, men bruken av rapsprodukter i fôr til melkeku førte til en reduksjon av mengden jod i melk.

Økt kunnskap om nedbryting av plantemasse i kuas mage kan gi bedre enzymteknologi

Økt kunnskap om nedbryting av plantemasse i kuas mage kan gi bedre enzymteknologi

En ny doktorgrad har studert bakteriesamfunnet som bryter ned plantemasse i vomma til kyr, for å finne nye cellulosenedbrytende mekanismer som kan bidra til mer effektiv produksjon av biodrivstoff.

Fra grønnalger til landplanter

Fra grønnalger til landplanter

Encellede grønnalger tok steget fra ferskvann til landjorda og utviklet seg til landplanter for omtrent 500 millioner år siden. 

 

Nye forskningsfunn om leddlidelsen osteokondrose hos hest

Nye forskningsfunn om leddlidelsen osteokondrose hos hest

En ny doktorgradsavhandling har sett på hvordan forskjeller mellom karkanaler påvirker leddlidelsen osteokondrose hos hest.

Kostnadseffekter av sykdomsutbrudd hos oppdrettslaks

Kostnadseffekter av sykdomsutbrudd hos oppdrettslaks

Smittsomme sykdommer i lakseoppdrett er en trussel mot dyrevelferd, lønnsomhet og videre vekst for næringen. Ressurser til å kontrollere slike sykdommer er ofte begrenset, og det er derfor viktig å identifisere kostnadseffektive tiltak som kan benyttes til sykdomskontroll.

Verktøy for gjenoppretting av kjemiske absorpsjonsspektra

Verktøy for gjenoppretting av kjemiske absorpsjonsspektra

I biomedisinsk vibrasjonsspektroskopi gjør spredningseffekter tolkningen av kjemiske signaler vanskelig.

Melkesyrebakterier som basis for slimhinnevaksiner

Melkesyrebakterier som basis for slimhinnevaksiner

Melkesyrebakterien Lactobacillus plantarum egner seg som vektor for antigener fra patogene mikroorganismer og er en god kandidat for utvikling av bakteriebaserte slimhinnevaksiner. Dette er hovedresultatene i en doktoravhandling fra NMBU.

Økonomiske felteksperimenter som evalueringsmetode for utviklingsprosjekter

Økonomiske felteksperimenter som evalueringsmetode for utviklingsprosjekter

Økonomiske felteksperimenter kan bidra til bedre konsekvensevaluering av naturbevaringsprosjekter i utviklingsland, ifølge en doktoravhandling fra NMBU.

Mot bedre vaksiner for oppdrettsfisk

Mot bedre vaksiner for oppdrettsfisk

Slimhinnebaserte vaksiner kan bidra til å utvikle mer effektive og praktisk anvendbare vaksiner, men for å kunne utvikle slike er det viktig med inngående forståelse av organisering og funksjon av slimhinneassosiert immunvev.

Konserveringslandbruk, levebrød og avskoging i Zambia

Konserveringslandbruk, levebrød og avskoging i Zambia

Konserveringslandbruk er ikke nok til å hindre utvidelse av dyrket mark og avskoging, eller forbedre inntekter og levekår på landsbygda i Afrika sør for Sahara.

Det nye våpenet mot antibiotikaresistente bakterier

Det nye våpenet mot antibiotikaresistente bakterier

Bakteriociner har et stort potensiale som antimikrobielle midler både innenfor medisinen og i matindustrien. De kan bidra til å løse eksisterende og fremtidige problemer forbundet med antibiotikaresistens.   

Klimatilpasning for arter i grasfamilien

Klimatilpasning for arter i grasfamilien

De fleste grasarter har sin opprinnelse i tropene og sub-tropene, men grasunderfamilien Pooideae er mer tilpasset kjølige klimaområder som i Norden, noe som er helt avgjørende for vellykket overvintring hos oss. Det genetiske grunnlaget for denne tilpasningen er temaet for doktorgraden (PhD) til Marian Schubert.

Modellering av energiforbruket i norske bygninger

Modellering av energiforbruket i norske bygninger

Modeller av timeforbruket av energi i norske bygninger kan benyttes til å estimere fremtidig energiforbruk i bygningsmassen både lokalt og på landsbasis.

Er steinmel egnet som gjødsel i jordbruket?

Er steinmel egnet som gjødsel i jordbruket?

Tilsetning av karbonatittsteinmel til jord forårsaker bare moderat opptak av giftige mineraler (barium) i plantene. Karbonatitt kan derfor ha potensiale som langsomtvirkende gjødsel i jordbruket.

Frøavl av rødkløver

Frøavl av rødkløver

Rødkløver er en av de viktigste fôrplantene i Norge, men det er vanskelig å skaffe nok frø. I doktorgradsforskningen sin undersøker Helga Amdahl hvordan man kan bedre frøavlen av tetraploid rødkløver.


Forbedret klassifisering av mikroorganismer

Forbedret klassifisering av mikroorganismer

Tidseffektive og nøyaktige computerbaserte klassifiseringsmetoder er uunnværlige i mikrobiologisk forskning på grunn av den store mengden sekvensdata som ny teknologi har generert.  

Kan vi forebygge introduksjon av fremmede insekter i norske skoger?

Kan vi forebygge introduksjon av fremmede insekter i norske skoger?

Introduksjon av fremmede arter er en alvorlig bieffekt av økt globalisering og verdenshandel. Fremmede arter av insekter, sopp og planter kommer stadig oftere til Norge som blindpassasjerer ved import av planter og planteprodukter.

Influensaviruset H1N1pdm09 er utbredt hos norske griser

Influensaviruset H1N1pdm09 er utbredt hos norske griser

Smittede mennesker var en viktig årsak til at influensa A-viruset H1N1pdm09 ble introdusert i mange norske svinebesetninger høsten 2009 og våren 2010. Selv om smittede griser ikke virker særlig syke, kan infeksjonen resultere i økt fôrforbruk og redusert tilvekst hos unge griser.

Hule eiker huser et rikt artsmangfold

Hule eiker huser et rikt artsmangfold

Nåtidens forvaltning av hule eiker kan få konsekvenser langt inn i framtida. En mer aktiv forvaltning på tvers av regioner kan bli nødvendig for å hindre tap av artsmangfold i disse trærne.

Investeringer i landbruk og barns utdanning i Afrika sør for Sahara

Investeringer i landbruk og barns utdanning i Afrika sør for Sahara

Utviklingen i Afrika sør for Sahara er nært knyttet opp mot landbrukshusholdningers evne til å tilpasse seg klimarisiko, og utdanningsnivået til den unge og voksende befolkningen. Denne doktoravhandlingen belyser hvilken betydning klimavariasjoner, rådende politikk og lokale skikker kan ha for landbruk og utdanning.
Ugras i eng og beitemark

Ugras i eng og beitemark

Sivarter er et økende ugrasproblem som reduserer næringsverdien i grasavlingene. Doktorgradsforskningen til Wiktoria Kaczmarek-Derda vil bidra med mer kunnskap om hvordan sivartene kan bekjempes i eng- og beitemarkene våre.

Etterbehandling av sigevann og flytende restprodukter fra biogassproduksjon

Etterbehandling av sigevann og flytende restprodukter fra biogassproduksjon

En avhandling fra NMBU kan bidra til utvikling av en kostnadseffektiv separasjonsenhet for fjerning av næringsstoffer og tungmetaller fra avløpsvann fra biogassproduksjon og sigevann fra deponier.

Nitrogenfjerning og klimagassutslipp fra nitrogenmettet skog i Sør-Kina

Nitrogenfjerning og klimagassutslipp fra nitrogenmettet skog i Sør-Kina

Subtropisk skogsjord i Sør-Kina fjerner nitrogen, som blir tilført i store mengder med luftforurensing, og hindrer dermed regional forurensing av grunnvann og overflatevann. Dessverre fører det samtidig til betydelig utslipp av lystgass (N2O), en sterk klimagass.

 

Nye legemidler mot lakselus

Nye legemidler mot lakselus

Resultatene fra et doktorgradsarbeid utført ved NMBU Veterinærhøgskolen er et godt grunnlag for utvikling av nye effektive lakselusmidler som ivaretar matsikkerhet og miljø.

Utvikling av tykktarmskreft studeres i ny musemodell

Utvikling av tykktarmskreft studeres i ny musemodell

En ny mus som lever lenge og som utvikler tykktarmskreft som ligner menneskets, er velegnet som dyremodell for studier av denne krefttypen hos menneske og for testing av nye kreftmedisiner og forebyggende tiltak.

Effektivitet og stabilitet i biogassreaktorer avhenger av det mikrobielle samfunnet

Effektivitet og stabilitet i biogassreaktorer avhenger av det mikrobielle samfunnet

En doktoravhandling fra NMBU viser at kunnskap om samspillet mellom ulike aktører i det komplekse mikrobielle samfunnet som omdanner avfall til biogass er viktig for å oppnå en effektiv og stabil gassproduksjon.

Slam fra renset avløpsvann duger som plantegjødsel

Slam fra renset avløpsvann duger som plantegjødsel

Dagens dosekontrollsystemer for rensing av avløpsvann kan tilpasses strengere rensekrav i framtida. Å erstatte uorganiske koaguleringsmidler med organiske øker delvis slammets verdi som plantegjødsel.

 

Bedre kontroll med dosering av fellingsmidler i renseprosesser for vann og avløp

Bedre kontroll med dosering av fellingsmidler i renseprosesser for vann og avløp

Et automatisert dosekontrollsystem som opprinnelig ble utviklet for rensing av avløpsvann, kan også benyttes i drikkevannsbehandling. En doktoravhandling fra NMBU foreslår forbedringer i dosekontroll og i validering av målesystemer.

Leverceller fra fisk kan redusere bruk av forsøksdyr

Leverceller fra fisk kan redusere bruk av forsøksdyr

En doktoravhandling fra NMBU viser at leverceller fra regnbueørret kan brukes som et økotoksikologisk analyseverktøy i screening av hormonforstyrrende stoffer med østrogen aktivitet. Dette kan i fremtiden minske bruken av dyreforsøk i forskning og i miljørisikovurdering av kjemikalier.

Naturlige drapsceller hos hund

Naturlige drapsceller hos hund

Kunnskap om naturlige drapsceller, NK-celler, i det medfødte immunforsvaret hos hund, kan bidra til at slike celler på sikt kan inngå i kreftbehandling hos hund.

Styring av kortsiktig prisusikkerhet i laksespotmarkedet

Styring av kortsiktig prisusikkerhet i laksespotmarkedet

En doktoravhandling ved NMBU tilbyr nye statistiske modeller som kan benyttes til å forutsi prisvariasjoner i laksespotmarkedet og dermed minske usikkerheten i markedet.

Regulering av genuttrykk i trær

Regulering av genuttrykk i trær

En avhandling om genetikken bak naturlig variasjon i genuttrykk, bladform- og størrelse hos osp (Populus tremula) har betydning for studier av genuttrykk i planter generelt. Arbeidet kan tjene som grunnlag for utvikling av planter med egenskaper som er gunstige for et bedre klimatilpasset jord- og skogbruk.  

Grisen kan gi svar på influensaspørsmål hos menneske

Grisen kan gi svar på influensaspørsmål hos menneske

Grisen kan fungere som en god modell for menneske ved studier av immunsystemets håndtering av smitte med influensavirus.

Quilombolaers kamp for rettigheter og ressurser i Brasil

Quilombolaers kamp for rettigheter og ressurser i Brasil

Afrobrasilianske quilombolaer i Ribeiradalen i sørøstlige Brasil har utfordret store naturvern- og utviklingsprosjekter som truer deres levesett og land. Gjennom nesten tretti års kamp har mange afrobrasilianske samfunn fått offisiell etnisk anerkjennelse som quilombola, tilgang til offentlige velferdstjenester og infrastruktur samt tilgang til innflytelsesrike politiske organer og beslutningsprosesser.

Matematiske modeller i svineindustrien

Matematiske modeller i svineindustrien

Matematiske modeller benyttes til å predikere kjøttprosenten i griseslakt, og modeller for vevsgjenkjenning basert på CT-bilder er et nyttig redskap i arbeidet med avl og god dyrehelse.

Selungeroboten Paro er bra for personer med demens

Selungeroboten Paro er bra for personer med demens

Roboter i demensomsorgen kan skape engasjement og bedre sosialt samspill i tillegg til redusert medikamentbruk. Dette kan bety bedre helse og livskvalitet for personer med demens.

Klimatilpasning kan opprettholde sosial ulikhet i utviklingsland

Klimatilpasning kan opprettholde sosial ulikhet i utviklingsland

Dagens klimatilpasningstiltak i utviklingsland kan bidra til å øke sosiale ulikheter og dermed forsterke heller enn å redusere lokal sårbarhet for klimaendringer. Klimatilpasning må derfor betraktes som en sosiopolitisk prosess som skal endre de grunnleggende årsakene til sårbarhet.

Estetisk kvalitet på norske veier

Estetisk kvalitet på norske veier

En avhandling fra NMBU har identifisert estetiske egenskaper ved veier. Dette kan komme til nytte når nye veiprosjekter skal planlegges og vurderes.

Bildeanalyser kan beregne omfanget av ozonskader

Bildeanalyser kan beregne omfanget av ozonskader

Ozonskader på blader kan bestemmes med relativt god sikkerhet ved hjelp av bildeanalyser. Håpet er at biologer kan benytte dette redskapet i stedet for skjønn når ozonskader på planter skal vurderes.

Raskere påvisning av matforgiftning forårsaket av bakterier fra slekten Bacillus

Raskere påvisning av matforgiftning forårsaket av bakterier fra slekten Bacillus

Utvikling av nye metoder som gjør det raskere og sikrere å finne kilden til matforgiftninger, viser også at bakterier som forårsaker matforgiftning, er mer utbredt i mat enn antatt.

Kitin spaltes effektivt av enzym fra menneske

Kitin spaltes effektivt av enzym fra menneske

En doktoravhandling viser at enzymet human chitotriosidase (HCHT) hos mennesker har egenskaper som gjør at det bryter ned kitin særlig raskt og effektivt.

Nye metoder effektiviserer kjemiske reaksjoner

Nye metoder effektiviserer kjemiske reaksjoner

Nye metoder har gjort det enklere og mer bærekraftig å fremstille kjemiske forbindelser som er nyttige for oss mennesker, bl.a. medisiner.

Endringer i arealbruk og arealdekke i nedslagsfeltet til Lake Hawassa i Etiopia

Endringer i arealbruk og arealdekke i nedslagsfeltet til Lake Hawassa i Etiopia

Menneskenes bruk av naturressurser har hatt stor innvirkning på utformingen av det biofysiske miljøet rundt Lake Hawassa. En doktoravhandling viser dynamikken bak den pågående endringen av landskapet, og peker også på tiltak for å oppnå en bærekraftig forvaltning av naturressursene i området.

Rensing av slamvann med mikroalger

Rensing av slamvann med mikroalger

En doktoravhandling fra NMBU viser at mikroalger har et stort potensiale for fjerning av næringsstoffer i slamvann og for produksjon av biomasse med lavt energiforbruk.

Infeksjon med Salmonid alphavirus: samspill mellom virus og vert

Infeksjon med Salmonid alphavirus: samspill mellom virus og vert

Studier av laksens forsvar mot viruset som forårsaker pancreas disease og samspillet mellom vert og virus har gitt bedre innsikt i kroppens reaksjon på viruset. Dette gir et grunnlag for forbedring av vaksiner mot sykdommen.

Fiskeolje som utgangspunkt for nye, nyttige produkter

I naturen fins stoffer med biologisk og mulig medisinsk virkning, men i så små mengder at de er vanskelig å forske på. Gjennom et doktorgradsarbeid er to slike naturlige forbindelser laget syntetisk slik at de nå er tilgjengelige for biologiske studier.

En enkelt aminosyre avgjør hvor farlig et VHS-virus er

En enkelt aminosyre avgjør hvor farlig et VHS-virus er

Fiskesykdommen viral hemoragisk septikemi (VHS) forårsakes av et virus, viral hemorrhagisk septicemi virus (VHSV). Viruset finnes som flere varianter, noen er sykdomsfremkallende, andre ikke. Kunnskap om hva som gjør viruset farlig, kan være et godt grunnlag for å forebygge VHS i oppdrettsnæringen.

Konstruert våtmark renser avløpsvann i Nepal

Konstruert våtmark renser avløpsvann i Nepal

Håndtering av avløpsvann i byer i utviklingsland er utfordrende. Konstruerte våtmarker er robuste og billige rensemetoder og egner seg derfor i byer og bynære strøk.

Nye og forbedrede tester avslører resistens hos lakselus

Nye og forbedrede tester avslører resistens hos lakselus

Eksisterende tester for resistens mot lakselusmidler er forbedret, og mekanismen bak resistens mot kjemikalet azametifos er avslørt med påfølgende utvikling av ny test. Men nå er lusa også blitt motstandsdyktig mot hydrogenperoksid.

Konfliktfylt naturvern i Tanzania

Konfliktfylt naturvern i Tanzania

Lokalbefolkningen i verneområder i Tanzania berøres av vernet, men har liten innflytelse på forvaltningen av området. De får ikke del i inntektene eller kompensasjon for ulemper. Derfor gjør de opprør ved å drepe ville dyr.

Aktivering og resirkulering av NK-celler hos storfe

Aktivering og resirkulering av NK-celler hos storfe

NK-celler (natural killer cells) er lymfocytter i vårt medfødte immunforsvar. Utvidet kunnskap om disse cellenes aktivering og resirkulering kan ha verdi for fremtidige vaksinestrategier hvor aktivering av NK-celler er ønskelig.

Estetikkdimensjonens rolle i naturbasert reiseliv

Estetikkdimensjonens rolle i naturbasert reiseliv

Estetikk i naturbasert reiseliv omfatter ikke bare det visuelle, men engasjerer også flere sanser. Attraktive menneskeskapte omgivelser spiller en sentral rolle for turisters tilfredshet, positive følelser og lojalitet på en destinasjon.

Direkte studier av DNA kan bestemme innavlsgraden

Direkte studier av DNA kan bestemme innavlsgraden

Det viser seg fullt mulig å regne ut hvor mye innavl det finnes i et individ uten å benytte seg av stamtavle. Genomiske metoder og beregning av innavl med DNA som informasjonskilde, gir sikrere estimater og avslører at det er mindre genetisk mangfold i en populasjon enn antatt. Dette betyr at flere populasjoner sannsynligvis kan regnes som truede dyrearter.

Sopp i fuktige hus og helseproblemer

Sopp i fuktige hus og helseproblemer

Undersøkelser av helseproblemer hos individer som oppholder seg i fuktige hus har ikke vist sammenheng med eksponering for soppsporer på tross av synlig soppvekst i bygningen. Nå gir en ny metode for måling av både sporer og soppfragmenter nye muligheter for å undersøke om helseproblemer knyttet til fuktige hus skyldes sopp.

Snegleforurensing kan ødelegge silofôr

Snegleforurensing kan ødelegge silofôr

Brunskogsnegler i grasavlingen kan gi feilgjæring og silofôr av svært dårlig kvalitet. Tilsetting av konserveringsmidler med innehold av syrer og kjemikalier kan hindre feilgjæring og sikre et trygt og smakelig fôr, selv ved høy grad av snegleforurensing.

Flere jenter bør satse på realfag i Zambia

Flere jenter bør satse på realfag i Zambia

Hva får jenter i Zambia til å delta i realfagsstudietilbud utenom det ordinære skoletilbudet? Funnene i en doktoravhandling vil være nyttig for å rekruttere flere jenter til realfagsstudier og forskning.

Tilnærminger til mestring av lederrollen

Tilnærminger til mestring av lederrollen

En doktoravhandling anbefaler at refleksjon omkring lederidentitet og strategier for hvordan lederen skal forholde seg til rolleforventninger bør inngå i lederutviklingsprogrammer, og finner at coaching kan fungere som et lederutviklingsverktøy til nytte for ledere og deres ansatte.

Hvetekvaliteten påvirkes av temperatur og andre miljøfaktorer

Hvetekvaliteten påvirkes av temperatur og andre miljøfaktorer

Hvete med god bakekvalitet kan dyrkes i områder med relativt lav temperatur. Temperatur i seg selv ser ut til å ha liten effekt på glutenkvaliteten, men samspill mellom temperatur og andre miljøfaktorer kan være årsak til kvalitetsvariasjon.

Poteter som råvare i matvareindustrien

Poteter som råvare i matvareindustrien

Poteten er et heterogent råmateriale som varierer mye i kvalitet, noe som skaper utfordringer for produsenter av bearbeidete potetprodukter. En nyutviklet målemetode bidrar til bedre kontroll av råvarekvaliteten.

Åpne utforskende arbeidsmåter i naturfag: forskning og utvikling av læreres praksis - Birgitte Bjønness, 19. januar

Åpne utforskende arbeidsmåter i naturfag: forskning og utvikling av læreres praksis - Birgitte Bjønness, 19. januar

Utforskende arbeidsmåter i naturfagundervisningen kan gjøre læringen mer lystbetont og spennende. Det bør være en vekselvirkning mellom faser der elevene gjør egne erfaringer og strukturerte faser der de blir veiledet mot målet, ifølge et doktorgradsarbeid ved NMBU.

Rural turisme som drivkraft for lokal næringsutvikling - Jan Velvin, 18. desember

Rural turisme som drivkraft for lokal næringsutvikling - Jan Velvin, 18. desember

Gårdsbasert turisme og tjenesteproduksjon for turister og hytteeiere er næringer som kan sikre fortsatt bosetting og arbeidsplasser på landsbygda. Skal turismesatsingen lykkes må den forankres i samarbeid mellom tilbydere i området. I tillegg er kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling viktig.

Bedre stabilitet med redusert jordbearbeiding - Till Seehusen, 2. desember

Bedre stabilitet med redusert jordbearbeiding - Till Seehusen, 2. desember

Langvarig redusert jordbearbeiding fører til bedre stabilitet i jorda og redusert fare for jordpakking. Grunn vårpløying gir samme avlingsnivå som dyp høstpløying, og er nesten like effektivt mot ugras.

Overflateproteiner hos melkesyrebakterier er viktig for samspill med humane celler - Hanne Jensen, 5. desember

Overflateproteiner hos melkesyrebakterier er viktig for samspill med humane celler - Hanne Jensen, 5. desember

Melkesyrebakterier er en naturlig del av tarmfloraen vår og har de siste tiårene fått stor oppmerksomhet på grunn av påstått helsebringende effekt (probiotiske effekt). Et doktorgradsarbeid har ført oss et skritt videre på veien til å forstå mekanismene bak denne effekten.

Økt bruk av bynære friluftsområder - Gro Koppen, 26. september

Økt bruk av bynære friluftsområder - Gro Koppen, 26. september

Egnede metoder for kartlegging av folks opplevelse av tilgjengelighet til bynære friluftsområder er nødvendig i planprosesser som tar sikte på å øke tilgjengeligheten til disse områdene.

Biodrivstoff og bærekraft

Biodrivstoff og bærekraft

En doktoravhandling fra NMBU bidrar med viktig kunnskap om livsløpsanalyser av biodrivstoff, med et særlig fokus på biodrivstoffets rolle i å sikre bærekraftig utvikling.

Besøkshunder er bra for eldre med demens

Besøkshunder er bra for eldre med demens

Dyreassisterte aktiviteter med hund kan med fordel benyttes i eldreomsorgen. Slike aktiviteter betyr bedre fysikk, mindre depresjoner og bedre livskvalitet hos eldre med demens.

PD-virus kan variere arvestoffet sitt i laks ved rekombinering

PD-virus kan variere arvestoffet sitt i laks ved rekombinering

Viruset som er årsak til pancreas disease (PD) hos laks varierer sammensetningen av arvestoffet sitt under infeksjonen. Dette danner store mengder defekt arvestoff, men kan også resultere i at nye og kanskje mer aggressive virusvarianter oppstår. Dette er viktig kunnskap for optimal diagnostikk og ved utvikling av nye vaksiner.

Plantebasert fôr og klimaendringer skaper helseutfordringer for oppdrettsfisk

Plantebasert fôr og klimaendringer skaper helseutfordringer for oppdrettsfisk

Havbruksnæringen har i økende grad gått over til plantebasert fôr. Samtidig forringes miljøet. Ny forskning viser at de to utfordringene samlet gir grunn til bekymring.

Læring gjennom landbruk

Læring gjennom landbruk

Lokal deltagelse i planlegging og tilrettelegging av en mer praktisk tilnærming til læring i grunnskolen, kan være en forutsetning for å skape bærekraftige livsvilkår i afrikanske bygdesamfunn.

Mikrobiota og antinæringsstoffer har innvirkning på laksens tarmhelse

Mikrobiota og antinæringsstoffer har innvirkning på laksens tarmhelse

En doktoravhandling om laksetarmens reaksjon på soyasaponiner i fôret, pluss en detaljert beskrivelse av tarmens mikrobiota, bidrar med nødvendig basalkunnskap for å forstå hvilken betydning fôrsammensetning og mikrobiota i tarmen har for fiskens helse.

Mink som modelldyr for testing av proteinkvalitet i hundefôr

Mink som modelldyr for testing av proteinkvalitet i hundefôr

Hundefôr kan ha varierende proteinkvalitet. Aminosyresammensetning og fordøyelighet er viktige mål for proteinkvalitet. Studiene i avhandlingen viser at mink er et egnet modelldyr for effektiv og billig evaluering av proteinkvalitet.

Måling av kjøttets vannbindingsevne

Måling av kjøttets vannbindingsevne

Kjernemagnetisk resonans (NMR) er en god referansemetode for målinger av vannbindingsevnen i kjøtt. Men større NMR-instrumenter og standardiserte måleprosedyrer er nødvendig for at metoden kan tilpasses måling og prediksjon av vanninnhold i kjøtt.

Oppvekstmiljøets betydning for høners tilpasningsevne

Oppvekstmiljøets betydning for høners tilpasningsevne

Høner som oppdrettes i et komplekst miljø, blir mer robuste og bedre skikket til å takle miljøforandringer på kort sikt. Oppdrettsmiljøet har dermed betydning både for dyrevelferden og hønenes evne til å tilpsse seg ulike oppstallingsmiljøer som voksne.

Enzymatisk nedbrytning av biomasse

Enzymatisk nedbrytning av biomasse

En doktoravhandling fra NMBU gir ny innsikt i hvordan aktiviteten til spesielle enzymer som bryter ned uløselige karbohydrater best kan analyseres, og hvilke praktiske utfordringer som oppstår når enzymene benyttes i industrielle bioteknologiske prosesser.

Forurensinger i breis

Forurensinger i breis

Grønlandsisen smelter som følge av forurensing og temperaturøkning. En dynamisk modell som tar hensyn til at refleksjon fra isoverflaten endres ved ulike betingelser, kan benyttes til å forutsi hvordan isen oppfører seg under ulike temperaturscenarier.

Alternative metoder for pollenanalyser

Alternative metoder for pollenanalyser

Vibrasjonsspektroskopi av pollen er velegnet for systematisk innsamling av data om miljøeffekter i økosystemer og kan bidra til utvikling av planter som gir høyere avkastning på begrensede ressurser.

Antibiotikaresistente E. coli-bakterier i kyllingproduksjonen

Antibiotikaresistente E. coli-bakterier i kyllingproduksjonen

Forskning på cefalosporin-resistente E. coli i norsk slaktekyllingproduksjonen og risikofaktorer som påvirker forekomst av slike bakterier hos slaktekyllinger, kan bidra til å få på plass forebyggende tiltak mot disse bakteriene.  

Risikoanalyse av drikkevann

Risikoanalyse av drikkevann

Utvidet teoretisk forståelse av dose-responsmodeller og mer detaljerte data for fjerning av virus i hurtigsandfiltre bidrar til mer presise beregninger av risikoen for vannbåren smitte.

Matematikk gir innsikt i hjernens funksjon

Matematikk gir innsikt i hjernens funksjon

Abstrakte matematiske metoder er velegnete for studier av hjernens funksjoner, ifølge en doktoravhandling fra NMBU.

IPN-virus har strategier for å unngå vertscellens forsvar

IPN-virus har strategier for å unngå vertscellens forsvar

Viruset som forårsaker infeksiøs pankreasnekrose hos laksefisk, nedregulerer vertscellenes forsvar mot virus og fremmer på den måten produksjon av nye viruspartikler.

Muleg avlsprogram for mjølkegeit i Tanzania

Muleg avlsprogram for mjølkegeit i Tanzania

Mjølkegeiter kan gi betre levekår for bønder i Tanzania. Det må satsast på avl av geiter som tåler klimaet, som mjølkar meir og har god fruktbarhet.

Soppgifter i mais

Soppgifter i mais

Fusarium-råte og utvikling av soppgifter er en stor trussel mot maisproduksjonen over hele verden. I sin doktorgrad påviser Hadush Tsehaye Beyene en rekke muligheter til å begrense produksjonen av soppgifter. Soppgiften forekommer ikke i norskprodusert sukkermais.

Har angst hos hund en genetisk forklaring?

Har angst hos hund en genetisk forklaring?

Genetiske risikofaktorer kan ligge til grunn for atferdsproblemer hos hund, for eksempel angstlidelser. Kunnskap om genenes betydning er viktig for å velge avlsdyr som på sikt vil resultere i sunnere hunder.

Solbær – sorter, klima og innholdsstoffer

Solbær – sorter, klima og innholdsstoffer

Tomasz Leszek Woznicki har i sin doktorgrad sett på hvordan innholdet av helserelaterte stoffer i solbær påvirkes av klimaforhold og sorter med ulikt genetisk opphav.

Nye videregående skoler bygges i sentrum og består av mye glass

Nye videregående skoler bygges i sentrum og består av mye glass

Transparens og sentral plassering kjennetegner nye videregående skoleanlegg. En doktoravhandling diskuterer argumentene for denne utviklingen.

Poteter – kvalitet og lagring

Poteter – kvalitet og lagring

Pia Heltoft Thomsen sin doktorgrad vil bidra til å redusere  lagringssvinnet hos potet.

Aktuelle helseutfordringer i ferskt og bearbeidet kjøtt

Aktuelle helseutfordringer i ferskt og bearbeidet kjøtt

Rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter er mer kreftfremkallende enn lyst kjøtt fordi potensialet for å danne reaktive oksygenforbindelser er større. Tilsetningsstoffer som påvirker kjøttfarge gir ingen merkbar økning i peroksider, og tilsetning av krydder, melk og melkemineraler reduserer dannelsen av de samme peroksidene.

Matrikulær utvikling i Norge

Matrikulær utvikling i Norge

Det matrikulære systemet skal sikre eigedomsrettar og ein godt fungerande eigedomsmarknad, og vere eit grunnlag for forvaltning og styring. Ei doktoravhandling har medverka til å forstå korleis det norske systemet har utvikla seg, særleg det som gjeld oppmåling og kartlegging.

Mer melk med gode grovfôrblandinger

Mer melk med gode grovfôrblandinger

Økt ytelse hos melkekyr i økologisk produksjon kan oppnås ved å kombinere surfôr fra første- og andregangsslått av økologisk slåtteeng.

Er din framtidige lege ei datamaskin?

Er din framtidige lege ei datamaskin?

I framtida kan kreftdiagnostikk bli mindre tidkrevjande ved hjelp av dataprogram som både teiknar inn svulsten, målrettar behandlinga og viser kor mottakeleg den er for behandling.

Snømugg og overvintringsskade på gras

Snømugg og overvintringsskade på gras

Doktorgradsforskningen til Mohamed Abdelhalim vil bidra til sikre og raskere foredling av snømuggresistente grassorter. 

Branndynamikk i savanneskog

Branndynamikk i savanneskog

Fredag den 11. mars 2016, forsvarer Beatrice Christopher Tarimo sin doktorgradsavhandling "Branndynamikk i savanneskog i Tanzania: mønstre i tid og rom og sammenhenger med forvedete arter".

Bedre geitemelk med avlstiltak og god fôring

Bedre geitemelk med avlstiltak og god fôring

Økt fokus på avl, fôring og helse har hevet kvaliteten og smaken på geitemelka betydelig de siste årene. Norsk geitemelk er nå et høyverdig råstoff som er utmerket til produksjon av ost.

Betre nitrogenutnytting av grøngjødsel

Betre nitrogenutnytting av grøngjødsel

Omdanninga av nitrogenrikt plantemateriale i jord vert påverka av låg temperatur og jordtype. Kunnskapen om dette kan gi betre utnytting av nitrogenet i grøngjødsel med større avlingar og mindre miljøforureining som resultat.

 

Mikrofiltrering av melk gir myse med nye muligheter

Mikrofiltrering av melk gir myse med nye muligheter

Myse som produseres ved mikrofiltrering av melk har en annen sammensetning enn biproduktet fra osteproduksjonen. Nye høyverdige myseproteinkonsentrater som er attraktive for næringsmiddelindustrien kan utvikles fra slik nativ myse.

Pelletering av biomasse – forbehandling og bruk av alternative råvarer

Pelletering av biomasse – forbehandling og bruk av alternative råvarer

God forståelse av pelleteringsprosessen, kunnskap om nye råmaterialer og nye metoder for kvalitetstesting er viktig når alternativ biomasse tas i bruk som fremtidens fornybare energikilde.

Regional planlegging for helhetlig arealforvaltning i fjellområder

Regional planlegging for helhetlig arealforvaltning i fjellområder

Valget av regional planlegging som felles arena for helhetlig forvaltning av fjellområder med villrein har ført til større konflikter enn før mellom bruker- og verneinteresser, ifølge en doktoravhandling.

Rensefisk bør vaksineres mot bakteriesykdommer

Rensefisk bør vaksineres mot bakteriesykdommer

Vaksinasjon mot de vanligste bakterieinfeksjonene hos rensefisk i lakseoppdrettet kan sikre bedre velferd for fisken og minske dødeligheten.

Helsefremmende stoffer i brokkoli

Helsefremmende stoffer i brokkoli

Ny forskning viser at innholdsstoffer i frukt og grønnsaker som vitaminer, mineraler og flavonoider (antioksidanter) har stor betydning for å hindre utviklingen av kreft og hjerte- og karsykdommer.

Russisk elektrisitets- og kapasitetsmarked

Russisk elektrisitets- og kapasitetsmarked

Oppgradering av eksisterende og investering i ny overføringskapasitet for god el-forsyningssikkerhet, markedspris på varmeproduksjon og muligheter for forbrukerrespons på prisvariasjoner i russisk kraftsektor: dette er anbefalinger gitt i en doktoravhandling fra NMBU.

Bærekraftig kystfiske i Afrika

Bærekraftig kystfiske i Afrika

Bærekraftig utnyttelse av kommersielt viktige fiskearter ved korallrev er mulig hvis økologiske og sosiale aspekter ved fiskeriene sees i sammenheng. Det forutsetter god informasjonsutveksling mellom fiskere og forskere.

Flytende vindturbiner offshore

Flytende vindturbiner offshore

Utvikling av et flytende vindturbinkonsept har gitt økt kunnskap om slike vindturbiner. Metodene som ble benyttet under utviklingen kan også tjene som grunnlag for sammenligning av denne typen havvindturbiner i fremtiden.  

Vinterherdighet hos engvekster

Vinterherdighet hos engvekster

I sin doktorgrad har Sigridur Dalmannsdottir sett på hvordan pågående og fremtidige klimaendringer påvirker de viktigste fôrplantene våre.

Prestasjonsegenskaper hos nordiske ridehester

Prestasjonsegenskaper hos nordiske ridehester

Oppdrettere og avlsorganisasjoner må få bedre verktøy til arbeidet med å avle fram bedre ridehester med riktig eksteriør og bedre prestasjoner.

Mer helse for hver krone

Mer helse for hver krone

Helseøkonomiske evalueringer og bruk av simuleringsmodeller for å beregne overlevelse og kostnader ved ulike behandlingsregimer, er viktige elementer i en mer effektiv utnyttelse av helsekronene.

Godt stell er bra for kalvevelferden i melkeproduksjonen

Godt stell er bra for kalvevelferden i melkeproduksjonen

Kalvers velferd kan påvirkes på et overordnet nivå gjennom lover, regler og tradisjoner, og på et individuelt nivå gjennom den enkelte bondes avgjørelser og handlinger. 

Modellering og regulering av roboter

Modellering og regulering av roboter

Studier av roboter med komplekse kinematiske strukturer har bidratt til utvikling av nye metoder for å styre avanserte robotsystemer.

Miljøgifter i mat kan påvirke hormonene våre

Miljøgifter i mat kan påvirke hormonene våre

Vi vet at miljøforurensning kan forstyrre hormonene våre, men foreløpig vet vi lite om hvordan de de gjør det. En doktoravhandling ved NMBU har lagt et grunnlag for videre forskning på virkningsmekanismene.

Restråstoff fra laks betyr bedre oppvekst for grisunger og kyllinger

Restråstoff fra laks betyr bedre oppvekst for grisunger og kyllinger

Enzymatisk hydrolyse av restråstoff fra laks gir høyverdig protein for tilsetning i husdyrfôr. Det betyr også bedre utnyttelse av restråstoff og økt bærekraft i både akvakultur og husdyrproduksjon.

Bedre jordegenskaper og mindre klimagassutslipp med biokull

Bedre jordegenskaper og mindre klimagassutslipp med biokull

Tilsetning av biokull til jordbruksjord kan øke avlingene samtidig som det bidrar til karbonfangst og mindre utslipp av lystgass (N2O) til atmosfæren. I så fall vil det ha gunstig virkning på både matproduksjon og klimaendring.

Mange muligheter med mikroalger

Mange muligheter med mikroalger

Den biokjemiske sammensetningen av mikroalger kan styres ved å endre dyrkingsmiljøet slik at de utvikler et ønsket produkt, ifølge en doktoravhandling ved NMBU.Livet i vann skades av biocider

Livet i vann skades av biocider

En doktoravhandling fra NMBU viser at giftvirkninger av organiske forbindelser enkeltvis og i blanding kan beregnes ved hjelp av avanserte modeller. Dette kan være til hjelp i risikovurdering av biocider og deres potensielt miljøskadelige effekter i akvatisk miljø.

Digitalisering av regelverk i byggenæringen

Digitalisering av regelverk i byggenæringen

Saksbehandlingen i byggesøknader vil gå raskere og konfliktnivået senkes når regelverket i byggenæringen digitaliseres.

Mindre genflyt enn forventet hos den nordeuropeiske brunbjørnen

Mindre genflyt enn forventet hos den nordeuropeiske brunbjørnen

Koordinert forvaltning mellom landene og reduksjon av ulovlig jakt kan bidra til økt utveksling av gener mellom grensekryssende bestander av brunbjørn i Fennoscandia.

Om å se skogen for bare enkelttrær – bedre beregning av biomasse i bjørkeskog

Om å se skogen for bare enkelttrær – bedre beregning av biomasse i bjørkeskog

En ny doktoravhandling gir bedre tall for å estimere biomasse av bjørketrær i Norge.

Alternative læringsarenaer kan øke realfagsinteresse

Alternative læringsarenaer kan øke realfagsinteresse

Nytt doktorgradsarbeid argumenterer forat smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrke læringsutbytte.

Saprolegniainfeksjoner i fiskeoppdrett: infeksjonsstrategi og virulens

Saprolegniainfeksjoner i fiskeoppdrett: infeksjonsstrategi og virulens

Utvikling av gode strategier for kontroll av eggsporesoppen Saprolegnia i fiskeoppdrett krever ny innsikt i soppens infeksjonsstrategi og evne til å påføre fisken sykdom.

Kjøttkvalitet påvirkes av indre prosesser og ytre faktorer

Kjøttkvalitet påvirkes av indre prosesser og ytre faktorer

Kjøttkvalitet kan betraktes utfra to synsvinkler: ernæringsmessig kvalitet og sensorisk kvalitet. Variasjon i smak og mørhet i kjøtt påvirkes av flere forhold som har sammenheng med oksidative prosesser i muskelcellene, både før og etter slakting.

 

Forskning på hund kan være nyttig for kreftsyke mennesker

Forskning på hund kan være nyttig for kreftsyke mennesker

Forskning på kreft hos hund kan bidra til økt forståelse av risikofaktorer, samt utvikling av nye behandlingsmetoder for visse krefttyper hos både hund og menneske.

En detaljert studie av en human kitinase med hensyn på nedbrytning av kitin

En detaljert studie av en human kitinase med hensyn på nedbrytning av kitin

En doktoravhandling beskriver i detalj hvordan det humane enzymet kitotriosidase bryter ned løselige og uløselige karbohydrater. Dette er viktig kunnskap for bioteknologisk industri og for økt forståelse av immunsystemet.

Matematikk som medisinsk verktøy

Matematikk som medisinsk verktøy

Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar. Kompliserte likningar som beskriv kva som skjer i kroppen, må løysast ved hjelp av datamaskin, og ei doktoravhandling ved NMBU kan no gjere det enklare å utvikle programvare for medisinsk bruk.

God klauvhelse kan avles fram

God klauvhelse kan avles fram

Klauvhelse hos norsk rødt fe (NRF) inkluderes nå i avlsarbeidet for rasen. Dette er bra både for bonden og kua, og også for salget av NRF til utlandet fordi det internasjonalt er økende fokus på klauvhelse.

Utslipp av nitrogenoksyder fra bakterier bestemmes av genregulering

Utslipp av nitrogenoksyder fra bakterier bestemmes av genregulering

Mange bakterier kan bruke nitrogenoksyder som erstatning for oksygen. Kunnskap om genreguleringen av denne prosessen er viktig for å forstå utslippene av klimagassen N2O fra jord, vann og rensesystemer for avløpsvann.

Sammen er vi farlige: bakteriers samspill i tarmen

Sammen er vi farlige: bakteriers samspill i tarmen

Noen kolibakterier er farligere enn andre, men mye er ukjent vedrørende mekanismene som gjør dem farlige. Kontakt mellom disse bakteriene og andre bakteriearter i tarmen, påvirker imidlertid potensialet til å gjøre folk syke. 

Kan språket påvirke vår estetiske oppfatning av landskapsarkitektur?

Kan språket påvirke vår estetiske oppfatning av landskapsarkitektur?

Landskapsarkitektur som fremstilles skriftlig i kritikker viser i større grad til tegninger og bilder eller allerede formulerte oppfatninger, enn det sanselige ved anleggene. En doktoravhandling avdekker en faglig tradisjon for å favorisere det objektivt dokumenterbare foran det estetiske ved landskapsarkitekturen.

Kloløsning og hypotyrose hos settere skyldes arv

Kloløsning og hypotyrose hos settere skyldes arv

Et doktorgradsarbeid har vist at kloløsning og hypotyrose hos hund har en genetisk bakgrunn. Kloløsning var forbundet med DNA-markører på kromosom 12 der mange immungener er lokalisert hos hund.

Flere satellitter gir bedre navigasjon

Flere satellitter gir bedre navigasjon

Et doktorgradsarbeid utført ved NMBU presenterer utviklingen fra tradisjonell Precise Point Positioning (PPP) basert på GPS og Glonass til også å omfatte de nye globale satellittnavigasjonssystemene Galileo og BeiDou. Bruk av alle fire konstellasjoner bidrar til mer nøyaktig beregning av posisjon enn bruk av kun GPS og Glonass.

Reproduksjon hos norske kyr

Reproduksjon hos norske kyr

Et nytt doktorgradsarbeid ved NMBU gir vitenskapelige grunnlag for å minimere stress og utvikle nye verktøy til overvåkning av kuas stoffskifte og reproduksjonsevne.

Aktive forbrukere kan påvirke framtidas energiforsyning

Aktive forbrukere kan påvirke framtidas energiforsyning

Kraftmarkedet står overfor store endringer, med mer fornybar energi, økt markedsintegrasjon og nye teknologier for økt forbrukerfleksibilitet. Alt dette vil påvirke energisystemet, produsentenes lønnsomhet og forbrukernes kostnader.

Forsvarsceller i tarmen hos sau

Forsvarsceller i tarmen hos sau

Mange dyrevelferdsmessige og økonomiske utfordringer i sauenæringen er knyttet til sykdommer i fordøyelseskanalen, og det lokale immunsystemet i tarmen har her en viktig rolle. Studier av lam har bidratt med kunnskap som er viktig for å forstå hvordan tarmens immunsystem fungerer.   

DNA avslører opphavet til smittsomme sykdommer

DNA avslører opphavet til smittsomme sykdommer

Utbrudd av bakteriell nyresykdom (BKD) hos laks bør håndteres ulikt avhengig av bakteriens sub-type. Metodikk utviklet i forbindelse med studier av denne sykdommen, kan bestemme en sykdoms egenskaper og smitteopphav nøyaktig og raskt. Metoden anbefales for studier av andre alvorlige sykdommer hos dyr og mennesker.

Kinesisk boikott av norsk laksenæring har ikke lyktes

Kinesisk boikott av norsk laksenæring har ikke lyktes

Kinas boikott av norsk laks har gått mer ut over kinesiske forbrukere enn norske lakseeksportører. Importører finner omveier, og dermed får kineserne dårligere og dyrere norsk laks

Enzymatisk nedbrytning av kitin

Enzymatisk nedbrytning av kitin

Forskning på enzymatiske nedbrytning av kitin har resultert i dypere forståelse av hvordan vanskelig nedbrytbare polysakkarider kan degraderes mer effektivt. Dette er viktig kunnskap for bioteknologisk industri.

Friske geiter mjølkar meir

Friske geiter mjølkar meir

Prosjektet «Friskare Geiter» er evaluert og viser at det er mogleg å kvitte seg med tre alvorlege smittsame sjukdommar hos mjølkegeit. Mjølkeproduksjonen stig i fråvær av sjukdom og bonden kan auke innteninga si.

Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

I et transportøkonomisk perspektiv er det viktig med pålitelige beregninger av samlet brukernytte av nye transportprosjekter. En doktoravhandling bidrar til forbedrete analyser av transportrelaterte valgdata og dermed mer pålitelige vurderinger av prosjektene.

Ny teknologi kan bevare næringsstoffene bedre i prosessert mat

Ny teknologi kan bevare næringsstoffene bedre i prosessert mat

Høytrykksprosessering og varmebehandling med risting er to nye teknologier som kan forbedre matkvaliteten fordi prosesseringstiden reduseres. Metodene har god hemmende og drepende effekt på to vanlige matforgiftningsbakterier, ifølge en doktoravhandling.

Luftforureiningar i aluminiumindustrien

Luftforureiningar i aluminiumindustrien

I aluminiumproduksjonen har arbeidstakarar lenge vore utsett for uønskt eksponering for luftforureiningar frå elektrolyseprosessen. Ei doktoravhandling synleggjer samansetninga av desse forureiningane, storleiksfordeling og kvar i luftvegane dei kan avsetjast.  

Byplanlegging er viktig for helsen

Byplanlegging er viktig for helsen

Kunnskap om sammenhenger mellom omgivelser, helse og helsefremmende tiltak gir grunnlag for utvikling av nye strategier og løsninger innenfor byplanleggingen.

Gravarealet som landskapsarkitektur

Gravarealet som landskapsarkitektur

Sterke tradisjoner ligger til grunn for utformingen av gravplassen, og den fremstår gjerne som uforanderlig. Likevel er den i stadig endring. En doktoravhandling synliggjør gravarealets virkemidler som grunnlag for framtidig gravplassutforming gjennom befaringsfotografier, modellbilder og billedtekst. 

Utfordrende kloakkrensing i fjellheimen

Utfordrende kloakkrensing i fjellheimen

En ny type sanitærløsning basert på kildeseparering og gjenbruk av avløpsvann er utviklet og testet på en høyfjellshytte i Alpene. Toalettavløp ble behandlet med et mekanisk filtreringssystem fulgt av et biofilter som sekundærensetrinn. Filtreringssystemet kan være en robust og energieffektiv metode til partikkelfjerning. Sekundærbehandlingen av toalettavløp i et biofilter trenger derimot en evaluering, særlig i forhold til potensielle klimagassutslipp.

Ny kunnskap om virusegenskaper og vertsrespons ved laksesykdom

Ny kunnskap om virusegenskaper og vertsrespons ved laksesykdom

Utvikling av effektive virusvaksiner er en tidkrevende affære. God kunnskap om samspillet mellom vert og virus, som her mellom laks og salmonid alfavirus, er en forutsetning for å lage en god vaksine.

Ostens påvirkning på vår helse

Ostens påvirkning på vår helse

Til tross for at Norvegia inneholder 27% fett, viser ny forskning at personer som spiste 80 gram daglig ikke fikk endringer i kolesterolet.

Alternativer til kastrering mot rånelukt

Alternativer til kastrering mot rånelukt

Forskning på alternative metoder for å unngå rånelukt i svinekjøtt viser at Leydig-cellene i testikkelen egner seg for studier av mekanismene bak rånelukt. Mekanismene er kompliserte, kjønnsmodning forgår over tid og utvalg for avl mot rånelukt bør derfor ikke baseres på målinger ved en bestemt alder.

Beregningsproblemer i familiegenetikk

Beregningsproblemer i familiegenetikk

Nye teknikker innenfor genetikken har medført en eksplosiv økning i datamengden fra en enkelt analyse. Dataene kan blant annet benyttes til bestemmelse av biologisk slektskap ved store katastrofer, noe som krever gode beregningsprogrammer.

Melkekyr med diende kalver

Melkekyr med diende kalver

På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Med økt fokus på dyrevelferd følger ønske om driftsopplegg der kalven får være sammen med mora, samtidig som kua melkes på vanlig måte. En doktoravhandling diskuterer utfordringene ved slike opplegg og foreslår praktiske løsninger.

Nytt forsøksdesign reduserer bruken av forsøksdyr og pasienter

Nytt forsøksdesign reduserer bruken av forsøksdyr og pasienter

Både av etiske og økonomiske grunner bør antall dyr i laboratorieforsøk og antall pasienter i tidlig fase av kliniske studier reduseres. Ved optimalisering av forsøksdesignet eller forsøksutformingen, er det mulig å redusere antall studiesubjekter til en tredjedel av det som i dag benyttes uten tap av informasjon.

UV-stråling påvirker planter ulikt ved ulik temperatur

UV-stråling påvirker planter ulikt ved ulik temperatur

Planter er svært robuste for UV-stråling, men veksttemperaturen har betydning for plantenes respons på strålingen. UV-stråling kan bli en erstatning for kjemisk regulering av vekst og planteform i praktisk planteproduksjon.

Arvelig sykdom gir nyresvikt hos unge hunder

Arvelig sykdom gir nyresvikt hos unge hunder

Et doktorgradsarbeid forklarer utviklingen av en alvorlig nyresykdom hos hund og viser at sykdommen er arvelig. Dette er kunnskap som kanskje kan komme til nytte for mennesker med tilsvarende sykdom.

Skogbrann er viktig for utvikling av skoglandskap

Skogbrann er viktig for utvikling av skoglandskap

Skogbrann er den viktigste naturlige forstyrrelsesprosessen i den nordlige barskogen. Kunnskap om branner opp gjennom historien er avgjørende for å forstå dagens skogøkosystem og viktig for gjennomføring av bærekraftig skogforvaltning.

Tarmparasitt hos norske hunder

Tarmparasitt hos norske hunder

Tarmparasitten Giardia kan redusere tarmfunksjonen hos hund. In vitro-studier av Giardia fra hund viser nemlig at parasitten både øker passasjen av molekyler over tarmepitelet og bryter ned tarmens forsvarsmekanismer. Studier på hund kan være nyttig for å forstå tilsvarende infeksjon hos menneske.

Lager datasimuleringer av hjerneaktivitet - Torbjørn Vefferstad Ness, 18. desember

Lager datasimuleringer av hjerneaktivitet - Torbjørn Vefferstad Ness, 18. desember

Forskere ved NMBU studerer elektriske felter i hjernen ved å lage datasimuleringer av hjerneaktivitet.

Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Svikt i blodtilførselen i løpet av de første ukene eller månedene etter fødsel er årsaken til at hester utvikler osteochondrose, eller såkalte «løse biter i ledd».

Lidelser i nedre urinveier hos katt i Norge - Heidi Sjetne Lund, 11. desember

Lidelser i nedre urinveier hos katt i Norge - Heidi Sjetne Lund, 11. desember

Lidelser i nedre urinveier hos katt er en av de vanligste årsakene til at katter må til veterinær. Dette er smertefulle lidelser som i verste fall kan være livstruende for katten. Bakterier er oftere årsak til urinveisinfeksjon hos norske katter enn tidligere antatt, viser et doktorgradsarbeid.

Effekt av smertelindrende midler hos hest - Åse Ingvild Risberg, 10. desember

Effekt av smertelindrende midler hos hest - Åse Ingvild Risberg, 10. desember

Et økende antall sofistikerte og utfordrende kirurgiske inngrep blir i dag utført på hester. Dyrevelferd og smertelindring oppfattes som viktig, men likevel finnes lite informasjon om hvordan vanlig brukte smertelindrende medikamenter til hest tas opp, fordeles og skilles ut av kroppen. Kunnskapen om eventuelle bivirkninger og hvilke doser som gir effektiv smertelindring, er også begrenset.

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? - Åse Helen Garseth, 5. desember

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? - Åse Helen Garseth, 5. desember

Oppdrettsnæringen kan spre smittestoffer over store avstander og overføre smitte til villaks. Mer forskning må til for å avdekke om konsekvensen er utvikling av sykdom og dødelighet i villaksbestanden og om effekten i så fall er bestandsregulerende.

Store kull øker lammedødeligheten - Ingrid Hunter Holmøy, 2. desember

Store kull øker lammedødeligheten - Ingrid Hunter Holmøy, 2. desember

Det er mulig å begrense tapet av lam de første dagene etter fødsel ved å endre på rutinene i lammingsperioden.

Samfunnsperspektivet i naturfag - Anne Kristine Byhring, 29. oktober

Samfunnsperspektivet i naturfag - Anne Kristine Byhring, 29. oktober

Ett av målene for naturfagundervisningen er å forberede elever på å ta del i samfunnsdebatten. Naturfaglig kunnskap vil ofte være del av grunnlaget for kontroverser og overveielser i de demokratiske prosessene.

Gleden av å sykle til jobben: syklisters estetiske opplevelser av byrom - Harpa Stefansdottir, 24. oktober

Gleden av å sykle til jobben: syklisters estetiske opplevelser av byrom - Harpa Stefansdottir, 24. oktober

Estetiske egenskaper ved et byrom har betydning for at sykling til og fra jobb blir en lystbetont opplevelse.

Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer - Guro Løkka, 24. oktober

Laksens tarm: fellesnevner for oppdrettsnæringens utfordringer - Guro Løkka, 24. oktober

Flere av oppdrettsindustriens store forbedringsområder er knyttet til laksens tarmsystem. Gjennom doktorgradsarbeidet sitt har Guro Løkka bidratt med kunnskap som er viktig for å løse disse utfordringene.

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau - Marianne Gilhuus, 9. oktober

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau - Marianne Gilhuus, 9. oktober

I 2008 ble ondartet fotråte hos sau påvist i Norge for første gang på 60 år. Dette utbruddet skyldtes spredning av en ny og hissig variant av fotråtebakterien, trolig innført til Rogaland med livdyrimport.

Utvikling og aldring av farge- og detaljsyn - Elise W. Dees, 18. september

Utvikling og aldring av farge- og detaljsyn - Elise W. Dees, 18. september

Organiseringen av tappene på netthinnen og variasjon i genene som koder for de ulike tappcellene, påvirker en persons evne til å se farger og detaljer.

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen - Angelika Agdestein, 17. september

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen - Angelika Agdestein, 17. september

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger og for å unngå smitte til mennesker.

Lekearealer må vike for parkering i barnehager - Askild H. Nilsen, 29. august

Lekearealer må vike for parkering i barnehager - Askild H. Nilsen, 29. august

Det tilgjengelige lekearealet utendørs i barnehager har over tid blitt redusert, mens arealet til parkering og adkomst har vært nesten uendret. Dette skyldes at regelverket gir detaljerte krav til parkering, adkomst og universell utforming mens kravet til minimum lekeareal ble fjernet i 2006.

 

Oppdagelse og karakterisering av cellulose-aktive lytiske polysakkarid monooxygenaser - 26. juni

Oppdagelse og karakterisering av cellulose-aktive lytiske polysakkarid monooxygenaser - 26. juni

Zarah Kristina Forsberg ved NMBU har forsket på en ny type enzymer. Hun har som den første i verden vist at disse enzymene virker på cellulose og at enzymene kan bryte cellulosen raskere ned. Hun disputerer torsdag 26. juli for graden phd.

Smittsomme klauvsykdommer hos storfe og kryss-smitte av fotråte mellom sau og storfe - Maren Knappe-Poindecker, 1. juli

Smittsomme klauvsykdommer hos storfe og kryss-smitte av fotråte mellom sau og storfe - Maren Knappe-Poindecker, 1. juli

Forskning har avdekket viktige årsaker til de smittsomme klauvsjukdommene hudbetennelse og hornforråtnelse som er utbredt i Norge. Renere fjøsmiljø og klauvdesinfeksjon kan redusere forekomsten. Studien viste i tillegg at fotråte kan smitte mellom sau og ku.

Ny kunnskap om blåtunge etter studier i cellekultur, mus og geit - Peter Coetzee, 25. juni

Ny kunnskap om blåtunge etter studier i cellekultur, mus og geit - Peter Coetzee, 25. juni

Eksperimentelle studier av blåtungevirus i cellekultur og mus har vist at nye virusvarianter kan ha andre sjukdomsfremkallende egenskaper enn foreldrestammene. Viruset kan også krysse morkaka og infisere foster hos geit.

Virkning av radionuklider på laks - You Song, 20. juni

Virkning av radionuklider på laks - You Song, 20. juni

Radionuklider er stoffer som kan gin negative effekter på vannlevende organismer på to måter: ved kjemiske effekter av selve grunnstoffet og ved effekter fra utsendt radioaktiv stråling. Forskning på effekter av utarmet uran og gammastrålingen hver for seg og i kombinasjon viser at kombinasjonseffekter ikke kan forutsies på grunnlag av effekter fra hver enkelt stresser.

Eggsporesopp - terapeutiske aspekter og biofilmdannelse - Shimaa Elsayed Mohammed Ali, 16. juni

Eggsporesopp - terapeutiske aspekter og biofilmdannelse - Shimaa Elsayed Mohammed Ali, 16. juni

Infeksjon med eggsporesoppen Saprolegnia er årsak til store økonomiske tap i oppdrettsanlegg og klekkerier over hele verden. Saprolegnia som er etablert i biofilm er vanskeligere å behandle enn når den er fritt i vannet. Siden malakittgrønt ble forbudt i akvakultur i 2000, har det vært behov for å finne et effektivt alternativ. Borsyre kan ha potensiale som forebyggende og terapeutisk middel mot saprolegniose.
 

Luftveisinfeksjon hos storfe - Thea Blystad Klem, 11. juni

Luftveisinfeksjon hos storfe - Thea Blystad Klem, 11. juni

Luftveisinfeksjoner hos storfe er et betydelig velferdsproblem samtidig som de gir dårligere produksjonsresultater og er årsak omfattende antibiotikabruk. Et doktorgradsarbeid viser at viruset som vanligst er årsak til luftveissykdom hos storfe i dag, bør kunne begrenses med relativt enkle tiltak.

Miljøkonsekvenser av radioaktive stoffer i Fensfeltet - Jelena Mrdakovic Popic, 13. mai

Miljøkonsekvenser av radioaktive stoffer i Fensfeltet - Jelena Mrdakovic Popic, 13. mai

Et doktorgradsarbeid ved NMBU har avslørt at forhøyede nivåer av radionuklider i jorda, høye utendørsnivåer av radon og thoron, pluss høy gammastråling i et område likevel ikke gir for høye årlige strålingsdoser for mennesker som oppholder seg utendørs der.

Genetiske brytarar regulerar embryoutviklinga - Håvard Aanes, 30. april

Genetiske brytarar regulerar embryoutviklinga - Håvard Aanes, 30. april

I doktorgradsarbeidet sitt har Håvard Aanes arbeidd med å betre forstå reguleringa av den tidlege utviklinga av nye individ. Han har funne ut kva genar som blir skrudd på og av i visse fasar av embryoutviklinga, pluss identifisert tusenvis av genprodukt rett etter befruktninga.

Konkurranseforhold mellom enkelttrær kvantifisert med flybåren laserskanning - Rune Østergaard Pedersen, 21. mars

Flybåren laserskanning gir like gode og i noen tilfeller også bedre data om konkurranseforhold mellom enkelttrær i skogsområder enn tradisjonelle feltbaserte takstmetoder.

Påvisning og genetisk karakterisering av flåttbåren Borrelia - Ann-Kristin Tveten, 17. februar

Påvisning og genetisk karakterisering av flåttbåren Borrelia - Ann-Kristin Tveten, 17. februar

Ann-Kristin Tvetens doktorgradsarbeid har bidratt med ny kunnskap om flåttbårne mikroorganismer, særlig Borrelia-bakterien. 

Strupekollaps hos kaldblodstravere - Cathrine T. Fjordbakk, 20. mars

Strupekollaps hos kaldblodstravere - Cathrine T. Fjordbakk, 20. mars

I doktorgradsarbeidet sitt har veterinær Cathrine T. Fjordbakk kartlagt flere faktorer vedrørende en hittil relativt ukjent halslidelse hos kaldblodstravere. Lidelsen ‘dynamisk strupekollaps’ skaper alvorlig pustebesvær og skyldes anatomiske forhold i struperegionen.

Hormonelle effekter på hjernens utvikling og aldring - Syed Mohammad Nuruddin, 7. mars

Hormonelle effekter på hjernens utvikling og aldring - Syed Mohammad Nuruddin, 7. mars

Medikamentell blokkering av gonadotropinfrisettende hormon (GnRH) i hjernen i tiden omkring begynnende pubertet øker ulikhetene i emosjonell adferd mellom kjønnene og medfører endringer i andre kognitive funksjoner.

Karbonfangst med CaO i saltsmelte - Viktorija Tomkute, 18. februar

Viktorija Tomkute har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt en ny metode for å fange opp CO2 fra gassblandinger, og arbeidet viser at opp mot 100% av CO2 i en avgass kan fanges opp ved denne metoden. 

Ny kunnskap om PRV-virus hos laks - Øystein Wessel Finstad, 24. februar

Virussykdommer hos laks er en av oppdrettsnæringens største utfordringer, og et av de vanligste laksevirusene, PRV, viser seg å opptre i store mengder i røde blodceller. 

Moderne genteknologi kan løse utfordringer i oppdrettsnæringen - Eirill Ager-Wick, 7. februar

Moderne genteknologi kan løse utfordringer i oppdrettsnæringen - Eirill Ager-Wick, 7. februar

I sitt doktorgradsarbeid ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har Eirill Ager-Wick bidratt med ny kunnskap om hvilke gener som spiller en viktig rolle i kjønnsmodningen hos fisk.

Hormonforstyrrende effekter av mykotoksiner - Doreen G. Ndossis, 30. januar

Hormonforstyrrende effekter av mykotoksiner - Doreen G. Ndossis, 30. januar

Mykotoksiner kan påvirke hormonproduserende celler via ulike mekanismer. Det kan være ved endring av reseptorsignalet, ved direkte forstyrrelse av hormonsyntesen eller ved å endre uttrykket av gener som styrer hormonsyntesen.

Ny kunnskap om torskesykdommen francisellose - Espen Brudal, 6. februar

Ny kunnskap om torskesykdommen francisellose - Espen Brudal, 6. februar

Torskesykdommen francisellose er en av hovedårsakene til nedgangen i norsk torskeoppdrett. Resultater fra forskning utført på sebrafisk viser at en vaksine bestående av blærer som bakterien skiller ut, kan gi en viss beskyttelse mot sykdommen. Om disse blærene er effektive nok til å beskytte torsk i oppdrett mot francisellose, gjenstår å undersøke.