Anbefalte rutiner for de tre obligatoriske seminarene i ph.d.-utdanningen

PhD
PhDFoto: addiction-ssa.org

Ph.d.-kandidatene skal presentere arbeidet sitt i tre obligatoriske seminarer i løpet av forskerutdanningsperioden (ph.d.-forskriften §9.2). Det skal legges særlig vekt på midtveisevalueringen. 

Målet med seminarene er å sikre at ph.d.-kandidaten får diskutert faglige og praktiske utfordringer i prosjektet med et bredere publikum enn veiledergruppen, samt få konsktruktive innspill på det videre arbeidet.

Generelt for alle seminarene

Tilhørere

  • Veiledergruppen
  • Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
  • Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

Ansvar

  • Fakultetet har ansvar for at seminarene blir gjennomført.
  • Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå. Det skal være minst en veileder tilstede.
  • Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret.
  • Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne. 

Startseminar

Startseminaret skal gjennomføres i første semester, og helst før inngåelse av ph.d.-avtale og utdanningsplan. Målet er få innspill på prosjektplanen og hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i utdanningsplanen.

Ph.d.-kandidaten presenterer prosjektplan og utdanningsplan for å få innspill på prosjektvinkling, design, metode, omfang og realisme av prosjektet samt mulige emner, seminarer og aktiviteter. 

Diskutere hvilke tekniske, akademiske og praktiske ressurser som er nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet.

Drøfte opphold ved annet (lære-)sted enn NMBU.

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to studieår av utdanningstiden. Målet er å evaluere progresjon og identifisere eventuelle behov og/ eller barrierer i prosjektet. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet.

Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet; én av kandidatens veiledere og ett annet medlem med vitenskapelig kompetanse innen kandidatens fagområde som kommer fra kandidatens fakultet eller utenfra.

Evalueringsgruppen skal ta stilling til faglig status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding på Skjema 2.4 Midtveisevaluering (se lenken til skjema-siden). Ph.d.-kandidaten, veilederne og fakultetet skal informeres om komiteens rapport.

Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved doktorgradsarbeidet, slik at det er fare for at utdanningen ikke kan gjennomføres på normert tid, skal fakultetet i samarbeid med veilederne og kandidaten, iverksette tiltak for å legge til rette for fullføring.

 Sluttseminar

Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

Ph.d.-kandidaten presenterer resultatene i ph.d.-prosjektet og innholdet i avhandlingen.

Det gis innspill til det avsluttende arbeidet samt praktiske tips og råd om prøveforelesning og disputas.

Spørsmål?

Kontakt: Forskerutdanning@nmbu.no

Publisert - Oppdatert

Del på