NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen

NorENS vil utforske de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen. Prosjektet vil utvikle fremtidsorienterte analysemodeller som forbinder all fleksibilitetsteknologi i kraft-, varme-, gass- og transportsektoren.

01. Apr 2018 - 01. Apr 2022
ENERGIX
Bakgrunn

I forskningsprosjektet «NorENS» analyserer forskere fra NMBU og Cicero hvordan den europeiske energiomstillingen vil påvirke energisektoren i Norge mot 2050.

EUs politikk for å nå ambisiøse klimaambisjoner bidrar til en omfattende omstilling av det europeiske energisystemet. I denne omstillingen står kraftmarkedene sentralt. For det første skjer en rask utfasing av fossil kraftproduksjon til fordel for vind- og solkraft. Samtidig ventes det en økt bruk av elektrisitet for å redusere utslipp i andre sektorer som bygg, transport og industri. Disse endringene vil trolig akselerere mot 2030 og særlig 2050. Det norske energisystemet vil i økende grad påvirkes av utviklingen i resten av Europa, og for norske energiaktører er det viktig å vurdere hvordan man kan dra nytte av, bør ta hensyn til, og kan bidra til, den europeiske utviklingen.

Mål

Prosjektet konsentrerer seg særlig om to områder i energiomleggingen. Det første området er hvordan EU og medlemslandenes energi- og klimapolitikk påvirker kraftmarkedene i Europa mot 2050. Dette gjelder både kraftproduksjonkapasitet og -miks, men også økt elektrifisering og andre forhold som påvirker kraftforbruket. Det andre området er hvordan utnyttelse av ulike fleksibilitetsløsninger, som regulerbar vannkraft, nett, batterier, forbrukerfleksibilitet og hydrogen vil påvirke kraftpriser og kraftprisvariasjoner. Innen dette området legger NorENS vekt på å belyse den gjensidige konkurransen mellom ulike fleksibilitetsløsninger. Vår hypotese er at det er behov for mange typer fleksibilitet, men samtidig at disse ulike løsningene har ulike fordeler og ulemper som gjør de mer og mindre attraktive i ulike typer kraftsystem.

Til slutt vil kunnskapen om effektene av energi- og klimapolitikken og ulike fleksibilitetsløsninger brukes til å belyse hvordan Norges energisystem, og norske energiaktører vil påvirkes av den europeiske energiomleggingen mot 2050.

Forskere

NorENS administreres av NMBU og inkluderer forskere og analytikere fra Cicero og ledende internasjonale eksperter. I tillegg bidrar kompetanse fra brukerpartnerene (Statnett, NVE, Energi Norge og Østfold Energi) inn i prosjektet. NorENS er tverrfaglig og vil kombinere teknisk analyse og analyse av markeds- og policyrammer med avansert energisystemmodellering. Energisystemmodelleringen vil forbinde kraft-, varme-, gass- og transportsektoren og vil legge særlig vekt på den økonomiske, politiske og teknologiske usikkerheten i den pågående energiomstillingen. 

Participants

Ola Nordmann
Ola Nordmann
Kari Nordmann
Kari Nordmann
Hans Tastad
Hans Tastad
Nyheter
  • New study on decarbonization of North European heating systems  Heating of buildings is a major source of emissions in Europe, often forgotten in energy system scenarios. A new study focusing on decarbonizing of buildings having individual heating systems concludes that large scale electrification through use of heat pumps is a major part of decarbonization of this energy use.
  • Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig
    Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren. 
  • Fornybarprofessor: Store gevinster ved kabler og vindkraft Norge kan oppnå en stor økonomisk gevinst ved å bygge ut vindkraft og kabler. Vi kan velge å ta i bruk denne muligheten som både gir økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp, og så kan konfliktene dempes ved å fordele verdiene som skapes på en god måte, sier professor Torjus Folsland Bolkesjø ved NMBU.

Publikasjoner
TitleAuthor
Journal
Date
The economic competitiveness of flexibility options: A model study of the European energy transitionNiels Oliver Nagel et al.
Journal of Cleaner Production

2022-05-20
Europe beyond coal - An economic and climate impact assessmentChristoph Böhringer & Knut Einar Rosendahl
Journal of Environmental Economics and Management
2022-05
Balancing cost and justice concerns in the energy transition: comparing coal phase-out policies in Germany and the UKGuri Bang et al.
Climate Policy
2022-04-04
Balancing GHG mitigation and land-use conflicts: Alternative Northern European energy system scenariosYi-kuang Chen et al.
Applied Energy
2022-03-15
The role of demand response in the future renewable northern European energy systemNiels Oliver Nagel et al.
Energy
2021-11-15
Long-term trends of Nordic power marketYi-kuang Chen et al.
Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment
2021-06-04
An endogenous emission cap produces a green paradoxReyer Gerlagh et al.
Economic Policy
2021-03-19
The role of sector coupling in the green transition: A least-cost energy system development in Northern-central Europe towards 2050Juan Gea-Bermúdez et al.
Applied Energy
2021-03-02
Impact of fossil-free decentralized heating on northern European renewable energy deployment and the power systemYi-kuang Chen et al.
Energy

2020-12-10
Climate-friendly but socially rejected energy-transition pathways: The integration of techno-economic and socio-technical approaches in the Nordic-Baltic regionSimon Bolwig et al.
Energy Research & Social Science
2020-09
The role of cross-border power transmission in a renewable-rich power system – A model analysis for Northwestern EuropeYi-kuang Chen et al.
Journal of Environmental Management
2020-02-23
EU ETS and the waterbed effectKnut Einar Rosendahl
Nature Climate Change
2019-09-25
Balmorel open source energy system modelFrauke Wiese et al.
Energy Strategy Reviews
2018-04
Presentasjoner
TitleSpeaker
Event
Date
Balancing GHG mitigation and land use conflicts: Alternative Northern European energy system scenariosYi-kuang Chen
Project meeting
2021-02-19
Quantifying uncertainties in the future power market - A global sensitivity studyEirik Ogner Jåstad
Project meeting
2021-02-19
 Balmorelmodellen - Sensitivitetsanalyser, status og pågående arbeid Jon Gustav Kirkerud
Project meeting
2020-11-02
The role of demand response in the future renewable Northern European energy systemJon Gustav Kirkerud, 
Niels Oliver Nagel, 
Torjus Bolkesjø
SDEWES conference
2020-09-01
Comparing flexibility options in BalmorelNiels Oliver Nagel
Project meeting
2020-06-08
Europe Beyond Coal – An Economic and Climate Impact AssessmentChristoph Böhringer,
Knut Einar Rosendahl
Project meeting
2020-06-08
Fossil free heating and the power sectorYi-kuang Chen
Project meeting
2020-06-08
The role of cross-border power transmission in a renewable-rich power system – A model analysis for Northwestern EuropeYi-kuang Chen
CONECT, Riga
2019-05-19
FutureGas - Modeling renewable gas options in future integrated energy systemsMarie Münster,
Rasmus Bramstoft
Project meeting
2019-05-19
Policy modelling – statusKnut Einar Rosendahl
Project meeting
2019-05-28
Review on Long-Term Trends of North-West European Power Market
- Quick update
Yi-kuang Chen
Anne Hexeberg
Knut Einar Rosendahl
Torjus Folsland Bolkesjø
Project meeting
2019-05-28
The benefits and effects of cross-border transmissionYi-kuang Chen,
Torjus Bolkesjø

Project meeting
2019-05-28
NorENS: Developing the Norwegian Energy System in the European Energy TransitionTorjus Bolkesjø
Project meeting
2019-05-28