Prestisjeprosjekter

Øker satsingen innen bærekraft

Øker satsingen innen bærekraft

NMBU oppretter fem bærekraftsarenaer hvor det vil handle om grønne byer, bærekraftige byer, plastutfordringer, naturens tålegrenser, smart landbruk og innovasjoner. Og forskerne har store forventninger til hva de kan få til.

NMBU Bærekraftsarenaer 2021-2024

NMBU Bærekraftsarenaer 2021-2024

NMBU har i 2021 igangsatt fem Bærekraftsarenaer som er et ledd i et langsiktig satsing innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling knyttet opp mot vårt bidrag til å nå bærekraftsmålene. Bærekraftsarenaene skal styrke kompetanseutvikling og tverrfaglighet i NMBUs fagmiljøer for en periode på 4 år. Les mer i artikkelen.

Toppforskerrekruttering

Toppforskerrekruttering

NMBU har rekruttert 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

Senter for fremragende forskning (SFF) ved NMBU

Senter for fremragende forskning (SFF) ved NMBU

NMBU er vert for et senter for fremragende forskning (SFF) med finansiering fra Forskningsrådet. Les mer om Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) her.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU

NMBU er koordinator for to Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy (EearthResque) og Foods of Norway (FON). I tillegg er NMBU partner i fire SFI-sentre. Les mer om SFI sentrene her.

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU

NMBU er vert for ett Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels). Les mer informasjon her.

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her. 

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets program Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO prosjekter). Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

NMBUs EU-prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. Universitetet deltar i et førtitalls prosjekter i Horisont Europa, inkludert et ERC Synergy-prosjekt. I tillegg deltar NMBU i en rekke ERA-net, JPI'er, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer. 

Søknadsstøtte - eksterne søknader

Søknadsstøtte - eksterne søknader

NMBU tilbyr støtteordninger til enkeltforskere og forskergrupper som skal søke og som får gjennomslag i EUs rammeprogram og Forskningsrådets toppforskningsprogrammer (SFF, SFI, FME, Fellesløftet, Nasjonale forskerskoler) og DIKUs Senter for fremragende utdanning (SFU) ordning. Les mer informasjon i artikkelen.