NMBUs lærerutdanning med i ny satsning på skolebasert kompetanseutvikling

Av Carl-Martin Nymark

DOK-gruppen
DOK-gruppenFoto: Bente Klevenberg

Regjeringen endrer modellen for etterutdanning av lærere. Nå skal skoleeiere inngå partnerskap med universitet- og høgskolesektoren og sammen søke om midler til utviklingsprosjekter.

Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen har som mål at alle skoler og kommuner, gjennom samarbeid med universiteter og høgskoler, skal drive kvalitetsutvikling lokalt. Essensen i stortingsmeldingen er at en analyse av skolenes behov lokalt skal danne basis for samarbeidsprosjekter. Strategien har et langsiktig perspektiv for å sikre gode partnerskap mellom lærerutdanningene og skoler.

«Vår visjon er utdanning for bærekraftig utvikling. Den kommende læreplanens føringer om at temaet bærekraftig utvikling skal inn i alle fag gjør oss godt rustet til å bidra inn i samarbeidsprosjekter med skoler», uttaler leder ved lærerutdanningen Hans Erik Lefdal.

Vi ser denne nye satsningen på skolebasert kompetanseutvikling som et viktig bidrag til å sikre kvalitet ved egen lærerutdanning også i fremtiden.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DOK) kan i samarbeid med lærerutdanningen skape nye muligheter for flere fagmiljøer ved NMBU.

Dette medfører store endringer for hvordan universitetet i fremtiden organiserer etterutdanningstilbud til skoler og lærere.

Lærerutdanningen ved NMBU har for perioden 2017-2021 inngått avtale med Oslo kommune/Osloskolen om utviklingsprosjekter innen temaene Skolehagen som læringsarena i fag, Utviklingsprosjekt med bærekraftig utvikling som ramme, Utforskende arbeidsmåter i tverrfaglige prosjekter i naturfag og samfunnsfag, Uteundervisning i naturfag og Bruk av Lesson study som metode for skoleutvikling.

Ved NMBU ledes arbeidet av Hans Erik Lefdal og prosjektleder Mette Nordby.

Skoler og skoleeiere som ønsker å etablere samarbeid med NMBU om DOK kan kontakte SEVU – NMBU ved Vigdis Johansen for nærmere avtale: sevu@nmbu.no og telefon 67 23 03 00.

Publisert - Oppdatert

Del på