Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Av Jørn Kongsten Brevik

NMBU campus
NMBU campusFoto: Gisle Bjørneby @ NMBU

Det er to aktive forskningsgrupper på instituttet: Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon. I tillegg har vi 5 Phd-studenter. Instituttets hjemmeside

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. 

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen grunnerverv og ekspropriasjon, samt de sidene ved plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

Bærekraftig utvikling - eiendom og juss

____________________

Pågående forskningsprosjekt hvor Institutt for eiendom og juss bidrar:

SAMBED - Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging

LANDTIME - The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice. Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR). For de foreløpige forskningsresultatene se prosjektbanken til NFR.

Avsluttede prosjekter:

FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet (Future for common grazing)

LANDFRAG - Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konsekvenser og tiltak

PLANCOAST - Forvaltning og planlegging av arealer og rettigheter i strandsonen

------------------------------

Nye forskergruppemøter våren 2023

5.januar 2023

Professor Sjur Dyrkolbotn ved HVL vil holde et innlegg for oss om Matrikulering i transformasjonsområder.

Click here to join the meeting

31.januar 2023

Anders Solheim, seksjonsleder Hovinbyen, ved Utviklingsavdelingen i Eiendom og byfornyelsesetaten kommer for å snakke om «Mulig parallellbehandling av kommunal planlegging og urbant jordskifte».

Click here to join the meeting

2.mars 2023

Anne Birgitte Songe (karnovgroup.no) og Isabell Støen (karnovgroup.no) holder innlegg om publisering.

Click here to join the meeting

30.mars 2023

Øystein Bjerva fikk i oppdrag av Domstolkommisjonen å utrede: Hvilke endringer bør gjøres i saksbehandlingsreglene for jordskifterettene for å oppnå økt effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet? Bjervas rapport er vedlagt NOU 2020:11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring. Domstolskommisjonen tok ikke stilling til forslagene, men ba om at de ble utredet videre. Domstoladministrasjonen har satt ned en arbeidsgruppe som skal følge opp dette arbeidet. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport på nyåret. På møtet skal Bjerva presentere arbeidsgruppens forslag.

Click here to join the meeting

2.mai.

Tema for møtet kommer nærmere.

Click here to join the meeting

1,juni 2023

Anne Rogstad, juridisk sjef i NVE kommer. Tema for møtet kommer nærmere.

Click here to join the meeting

7.september

Tema for møtet kommer nærmere.

Click here to join the meeting

5.oktober

Andreas Skullerud fra NVE (master fra EIE) kommer for å snakke om «Rettslige virkemidler og regulering i forhold til naturfare».

Click here to join the meeting

2.november

Tema for møtet kommer nærmere.

Click here to join the meeting

7.desember

Kobla Agbota ,førsteamanuensis på OsloMet kommer for å snakke om bruk av mellommenn og korrupsjon i offentlige etater.

Click here to join the meeting

 ___________________

Samlet oversikt over ny forskning og publisering ved Institutt for eiendom og juss:

Forskning registrert i Cristin 2023

Fakultetets informasjon om vår publisering.

___________________

Nye lovkommentarer/ bøker/ artikler/ rapporter (et utvalg):

___________________

Et viktig satsingsområde ved Institutt for eiendom og juss. 

Gjennomførte bokprosjekter og redigerte tidsskrifter

___________________

Faste medlemmer i forskningsgruppene:

Birgitte Akerhaugen
 (Registrering i Cristin)

Lars Baklund (Registrering i Cristin)

Einar Bergsholm (Registrering i Cristin)

Knut Boge (Registrering i Cristin)

Therese Staal Brekke (Registrering i Cristin)

Sølve Bærug (Registrering i Cristin)

Helén Elisabeth Elvestad (Registrering i Cristin) (Instituttleder)

Einar Hegstad (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsregistrering)

Cathrine Liss Hoddevik (Registrering i Cristin)

Erling Dokk Holm (Registrering i Cristin)

Terje Holsen (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsutvikling)

Fredrik Holth (Registrering i Cristin) (Kontaktperson plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Ingrid Wang Larsen (Registrering i Cristin)

Mats Victor Levin (Registrering i Cristin)

Tin Phan (Registrering i Cristin)

Per Kåre Sky (Registrering i Cristin) (Kontaktperson jordskifte)

Håvard Steinsholt (Registrering i Cristin)

Gunnhild Storbekkrønning Solli (Registrering i Cristin

Steinar Taubøll (Registrering i Cristin)

Gunnar Tenge (Registrering i Cristin)

Heidi Udnes (Registrering i Cristin)

Andre medlemmer:

Veronica Trygstad (Registrering i Cristin) (jordskiftedommerfullmektig Oslo og Østre Viken jordskifterett og tidligere Ph.D.student)

Sæmund Stokstad (Registrering i Cristin) (Jordskiftedommer Sogn og Fjordane jordskifterett)

Karl Arne Utgård (Registrering i Cristin) (gjesteforsker og tidligere høyesterettsdommer) 

___________________

Internasjonal aktivitet:

Nordisk samarbeid med våre søsterinstitusjoner

Oversikt over internasjonale konferanser mv.

Centre for Land Tenure Studies (CLTS) på NMBU.

Les CLTS annual report 2020 her.

___________________

Arkiv:

Forskning registrert i Cristin 2022 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2021 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2020 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2019 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2018 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2017 (Institutt for eiendom og juss)

Aktiviteter i forskergruppen 2021 og 2022 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Aktiviteter i forskergruppen 2020 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Aktiviteter i forskergruppen 2019 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2018 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2017 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Fakta


Per Kåre Sky (Ute i forskningstermin fra 5. september til 1. februar 2023)
Professor 
per.sky@nmbu.no 

Publisert - Oppdatert

Del på