Om SEARCH


Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) er lokalisert ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, NMBU Sandnes, i Sandnes kommune. SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der forskere fra ulike yrkesgrupper innen humanmedisin, veterinærmedisin og tekniske fag (ingeniører) sammen skal generere ny kunnskap, lære av hverandre og kommersialisere sine forskningsideer ved å utvikle ny diagnostikk- og behandlingsmetoder.

Prosjektets partnere 

Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) bidrar økonomisk i prosjektet samt deltar aktivt i arbeidet med realisering av SEARCH bygget. Byggherre har vært NMBU. 

Visjon

SEARCH skal fremme biomedisinsk forskning, utdanning og innovasjon gjennom å etablere tverrsektorielle forsknings- og innovasjonsprosjekter, støtte utdanningsforløpet av helse-og veterinær personell, være en testlab for nytt utstyr og behandlingsmetoder og bidra til nye helsenæringer. Målet er å få kunnskap om sykdommer og nye diagnostikk- og behandlingsmetoder til nytte for både dyr og mennesker.

Bakgrunn

SEARCH er et nytt biomedisinsk forskningssenter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Sandnes. NMBU Sandnes dekker fagområdene småfehelse, svinehelse, veterinær samfunnsmedisin og komparativ medisin gjennom SEARCH samarbeidet. 

NMBUs samfunnsoppdrag er å være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Videre skal NMBU ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden.

Med SEARCH vil det ligge til rette for å oppfylle samfunnsoppdraget innen tversektoriell forskning, utdanning og innovasjon i enda større grad enn det som er tilfellet er i dag. SEARCH skal fungere som en samlende arena der forskere fra ulike yrkesgrupper innen human medisin, veterinær medisin og tekniske fag (ingeniører) sammen skal generere ny kunnskap, lære av hverandre og kommersialisere sine forskningsideer ved å utvikle nye diagnostikk- og behandlingsmetoder.

SEARCH har en unik posisjon som tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale kunder/samarbeidspartnere. Spennet i brukergruppen spenner seg fra enkeltstående forskere/helsepersonell/veterinærer, forskergrupper, universiteter og helseforetak til større nasjonale og internasjonale biomedisinske selskaper og klassiske medtech selskaper.

Mens verdiskapningen i flere store næringer i Norge vil avta i tiden fremover, vil helse-og biomedisinsk industri vokse til å bli en av de aller største med utgangspunkt i et sterkt voksende globalt marked. SEARCH er et topp moderne forskningsanlegg med avansert diagnostisk utstyr (røntgenrom med CT maskin) som er ettertraktet som testfasilitet.

SEARCH ligger i nærhet til det nye Universitetssjukehuset (SUS), Innovasjonsparken iPark og Universitetet i Stavanger (UiS). Sola flyplass ligger kun 20 minutter unna.

SEARCH har mulighet til å huse opp mot 45 studenter på campusområdet.

Synergier

SUS og UiS har i dag ikke egne forskningsfasiliteter med dyrestall. Lokaler med mulighet for forskning og kirurgi på dyremodeller (geit, sau og gris) er tilgjengelig ved alle øvrige universitetssykehus og universiteter i Norge. SEARCH vil styrke utdannelsen av både helse- og veterinærpersonell, samt bidra til en betydelig forsknings- og innovasjonsaktivitet noe som vil være viktig for det nye Helsefakultet ved UiS.

SEARCH skal bli en møteplass der ansatte og studenter skal kunne samarbeide på tvers av fakultets- og instituttgrenser, samt utvikle tverrsektorielle bånd med regionale, nasjonale og internasjonale partnere. 

Under fanen «Nye muligheter» har næringsforeningen i Stavanger utpekt fire nye satsningsområder; Mat, fornybar energi, IKT/smarte løsninger og helse. SEARCH har et stort potensiale for å generere mer forskning, nyskaping og innovasjon i skjæringsfeltet medisin og biomedisin. Dette vil generere mer kunnskap om sykdommer og deres forløp, samt om nye behandlingsmetoder. Slik vil prosjektet bidra til bedre helse for dyr og mennesker. I planene ligger også en betydelig satsning på fjern-undervisning ved at operasjoner og prosedyrer kan videooverføres fra SEARCH til andre klasserom ved UiS, SUS, NMBU eller andre steder i verden. 

Organisering av prosjektet

I dag er SEARCH regulert under en sentral styringsgruppe i NMBU.

Bidragsytere

Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune er bidragsytere til SEARCH. De deltar aktivt i arbeidet med realisering. For øvrig har flere private og offentlige aktører bidratt med midler til SEARCH. Etablering av SEARCH vil bidra til næringsutvikling regionalt og bidra til øke forskning og nyskaping nasjonalt/internasjonalt.

SEARCH viktig lokalt og internasjonalt

SEARCH er et unikt samarbeid mellom viktige samfunnsaktører innen biomedisinsk utdanning, behandling og forskning. Et tverrsektorielt samarbeid som dette er enestående både i norsk og internasjonal sammenheng. SEARCH er viktig for regionen vår, fra et utdannings-, forsknings-, innovasjons- og næringsperspektiv. Økt forsknings, nyskaping og innovasjon i regionen vil styrke det nye Helsefakultetet ved UiS og gi økt verdiskapning. Videre åpner det seg mange nye muligheter ved den nye hybrid CT lab som finnes ved senteret. 

Published 20. mars 2019 - 14:38 - Updated 27. mai 2021 - 9:36