Akkreditering

Første laboratoriet ved NMBU som ble akkreditert var i 1996 (Miljøtoksikologisk laboratorium). Analysene på de øvrige involverte laboratorier på instituttet ble akkreditert i 1999. Akkrediteringene er blitt opprettholdt siden

 

Fra 1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøgskole sammen med UMB på Ås fusjonert til Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Veterinærhøgskolen ble etterhvert et fakultet ved NMBU med fire institutter. 

Fra 1. januar 2020 endret Institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi (MatInf) navn til Institutt for Parakliniske fag (Parafag)

Akkreditering

Instituttets laboratorier tilfredsstiller kravene i Norsk Standard (NS-EN ISO/IEC 17025),
”Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse”.

Norsk Akkreditering påser jevnlig at kravene til akkrediteringen oppfylles.

Akkrediterte tjenester
Per 01.11.2020 var instituttet akkreditert på følgende områder:

  • P12 Kjemisk analyse (7 metoder)
  • P16 Mikrobiologisk analyse (5 metoder)

  Følgende laboratorier er akkreditert:

Å være akkreditert er en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og tilfredsstiller spesifiserte internasjonale standarder.

Akkrediteringen innebærer at det stilles spesifikke krav til ledelsen av laboratoriet, personale, utstyr, prosedyrer og at laboratoriet har et godkjent kvalitetssystem.

Akkrediteringsdokumentet som viser hvilke metoder de respektive laboratorier er akkreditert for finnes på både norsk og engelsk:
Akkrediteringsdokument/Accreditation document

Spørsmål angående instituttets kvalitetssystem/akkreditering kan rettes til kvalitetsleder.     

Kundetilfredshet
For at vi skal kunne yte best mulig service i forhold til våre kunder er vi avhengige av tilbakemeldinger.

Vi har utarbeidet et spørreskjema, som vi vennligst ber dere om å fylle ut.

 

Published 19. november 2013 - 11:35 - Updated 12. november 2020 - 19:19