Akkreditering

Det første laboratoriet ved NMBU (NVH), Institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi (MatInf), ble akkreditert i 1996 (Miljøtokslaboratoriet).

Akkreditering

Instituttets laboratorier tilfredsstiller kravene i Norsk Standard (NS-EN ISO/IEC 17025),
”Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse”.

Norsk Akkreditering påser jevnlig at kravene til akkrediteringen oppfylles.

Akkrediterte tjenester
Per 14.12.12 var instituttet akkreditert på følgende områder:

  • P12 Kjemisk analyse (21 metoder)
  • P16 Mikrobiologisk analyse (6 metoder)
  Følgende laboratorier er akkreditert:

Å være akkreditert er en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og tilfredsstiller spesifiserte internasjonale standarder.

Akkrediteringen innebærer at det stilles spesifikke krav til ledelsen av laboratoriet, personale, utstyr, prosedyrer og at laboratoriet har et godkjent kvalitetssystem.

Akkrediteringsdokumentet som viser hvilke metoder de respektive laboratorier er akkreditert for finnes på både norsk og engelsk:
Akkrediteringsdokument/Accreditation document (pdf)

Spørsmål angående instituttets kvalitetssystem/akkreditering kan rettes til kvalitetsleder.     

Kundetilfredshet
For at vi skal kunne yte best mulig service i forhold til våre kunder er vi avhengige av tilbakemeldinger.

Vi har utarbeidet et spørreskjema, som vi vennligst ber dere om å fylle ut.

Published 19. november 2013 - 11:35 - Updated 17. desember 2019 - 10:27