Viktig kontaktinformasjon

Viktig kontaktinformasjon

Tilbake til veilederens hovedside

 

Politiets sentralbord: 02800

Politiets nødnummer: 112

Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt: 22 40 00 00 (Ved varsling om dyrevernsak: https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/bekymringsmelding.633)

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

 

 

Hjelp og støtte spesielt rettet mot barn og unge:

 

Finn din lokale barnevernvakt: http://www.barnevernvakten.no/

Incesttelefonen: 800 57 000

Statens barnehus: http://www.statensbarnehus.no/

Barneombudet: http://barneombudet.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: http://bufetat.no/

Ung.no: http://www.ung.no/

Stine Sofies Stiftelse: http://stinesofiesstiftelse.no/

Klara Klok – her kan du spørre om alt: http://klara-klok.no/

Stoppvold.no: http://www.stoppvold.no/, nettside fra Alternativ til Vold med film og aktivitetshefte for skoleungdom

Jegvilvite.no: http://jegvilvite.no/, e-læringsverktøy om vold og overgrep

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn: https://snakkemedbarn.no/

 

 

Hjelp og støtte rettet mot volds- eller overgrepsutsatte generelt:

 

Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner: https://www.volinjen.no/, Telefon: 116 006

Din utvei. Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep: https://dinutvei.no/

Finn krisesenter nær deg: https://www.krisesenter.com/finn-ditt-krisesenter/

Oversikt over overgrepsmottakene: https://www.norceresearch.no/nasjonalt-kompetansesenter-forlegevaktmedisin/overgrepsmottak-i-norge. Overgrepsmottakene er knyttet til legevaktene eller sykehusene og er en del av det offentlige helsetilbudet.

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner: https://voldsveileder.nkvts.no/

TryggEst. Vern av risikoutsatte voksne: www.Tryggest.no

Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte: https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/, Telefon: 800 40 008

Vern for eldre. Nettside for eldre som er utsatt for overgrep, eller andre som mistenker at eldre personer er utsatt for overgrep: http://vernforeldre.no/, Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre og voldsoffererstatning: http://www.voldsoffererstatning.no/

FMSO, Fellesskap mot seksuelle overgrep: http://fmso.no/

Dixi, ressurssenter mot voldtekt: http://www.dixi.no/

Landsforeningen mot seksuelle overgrep: https://lmso.no

ROSA; veiledning og informasjon til personer som er utsatt for menneskehandel: www.rosa-help.no, Telefon: 22 33 11 60

Informasjon fra politiet om vold i nære relasjoner: https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om vold og overgrep: https://www.fhi.no/nettpub/hin/skader/vold/

Informasjon om vold og overgrep, og hvor man kan få hjelp: https://helsenorge.no/psykisk-helse/vold-og-overgrep

 

 

Råd/hjelp ved sinne eller aggresjonsproblemer:

 

Sinnemestring for foreldre: https://www.littsint.no/

Sinnemestring Brøset Modellen (SBM): https://www.sinnemestring.no/

Alternativ til vold: https://atv-stiftelsen.no/

 

 

Hjelp til midlertidig plassering av dyr:

 

VIDERE arbeider med problematikken vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Organisasjonen vil kunne bistå med trygge hjem til dyr: www.videre.no

Dyrebeskyttelsen Norge har 27 lokalavdelinger over hele landet som etter beste evne vil bistå med å finne akutthjem til voldsutsatte dyr: www.dyrebeskyttelsen.no

Sjekk med det lokale krisesenteret om de har mulighet til å ta i mot dyr, eller om de har avtale om dekking av kennelopphold for voldsutsattes dyr: https://www.krisesenter.com/finn-ditt-krisesenter/

 

 

Andre nyttige kontakter og lenker:

 

Veterinærinstituttet: https://vetinst.no, postmottak@vetinst.no

Mattilsynet: https://mattilsynet.no, postmottak@mattilsynet.no. Ved varsling om dyrevernsak: https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/bekymringsmelding.633

NMBU veterinærhøgskolen: https://www.nmbu.no/fakultet/vet

Har du avvergingsplikt? Sjekk https://plikt.no/

Om taushetspliktens begrensninger og muligheter for de som jobber med barn or unge: http://handling.forebygging.no/Filmer/Taushetspliktens-begrensninger-og-muligheter-for-deg-som-jobber-med-barn-og-unge/

FNs barnekonvensjon: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

 

Tilbake til veilederens hovedside