Vold og mishandling av dyr og mennesker: Hva er det?

Vold og mishandling av dyr og mennesker: Hva er det?

Tilbake til veilederens hovedside

 

I denne veilederen benyttes stort sett den samme terminologien som helsepersonell, politi og andre fagmiljøer benytter om mishandling av mennesker. Felles terminologi gjør kommunikasjonen om disse temaene enklere.

Mishandling av dyr

Både det å påføre skade og det å unnlate å forebygge skade eller annen lidelse er definert som mishandling. Grovt sett er det fire former for mishandling som dyr utsettes for:

Fysisk mishandling: Fysisk vold av alle typer, som slag, spark, risting, kasting (f.eks. mot vegg eller ned trapper), forgiftning, forbrenning, knivstikking, drukning, kvelning etc.

Seksuell mishandling: Handlinger som involverer dyrets kjønnsorganer og/eller rektum/anus, uavhengig av om det forårsaker fysisk skade på dyret, og andre handlinger der dyr brukes til å tilfredsstille mennesker seksuelt. Alle seksuelle handlinger med dyr er forbudt i henhold til dyrevelferdslovens § 14c.

Psykisk mishandling: Vedvarende truende atferd, som roping og sint kroppsspråk, eller å unnlate å dekke et dyrs grunnleggende atferdsmessige behov.

Vanskjøtsel eller omsorgssvikt: Vedvarende unnlatelse av å dekke dyrs grunnleggende behov for å leve, som mat, vann og ly. Det inkluderer også unnlatelse av å beskytte mot fysisk eller emosjonell skade, og unnlatelse av å sørge for nødvendig veterinærmedisinsk behandling.

 

Mishandling av mennesker

Mishandling av barn deles ofte inn i de samme fire kategoriene, men listen over vold i nære relasjoner er ofte lenger og mer nyansert, da det finnes en rekke måter å krenke og mishandle mennesker på som ikke er like relevante for dyr, som bl. a. beskrevet av Kripos og på dinutvei.no:

Fysisk vold: Slag, spark, dytting, innesperring, isolering, angrep med ulike gjenstander, kvelertak etc.

Seksuell vold: Alle former for seksuelle krenkelser. Seksuelle overgrep eller trusler om seksuelle overgrep. Inkluderer også handlinger uten fysisk kontakt, f.eks. blotting og fremvisning av pornografi eller overgrepsmateriale.

Psykisk vold: Bruk av ord og stemme som truer, kontrollerer, skader eller krenker etc.

Materiell vold: Knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører etc.

Økonomisk vold: Den ene parten nektes kontroll over egen eller felles økonomi.

Sosial vold: Sosial isolasjon, ekskludering, begrenset bevegelsesfrihet.

Latent vold: Vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode

Vold i oppdragelsesøyemed: Fysisk og psykisk avstraffelse for å endre adferden til barn og unge.

Digital vold: Trusler, trakassering eller overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på internett.

 

Tilbake til veilederens hovedside