Røde varselflagg for dyremishandling

Røde varselflagg for dyremishandling

Tilbake til veilederens hovedside

 

Heldigvis er det sånn at de fleste skader veterinærer ser i klinikken skyldes genuine uhell. Imidlertid vil de fleste veterinærer i klinisk praksis før eller senere stå overfor et tilfelle av påført skade. Siden tidlig intervensjon kan forhindre videre mishandling både av dyr og mennesker, er det vesentlig at vi gjenkjenner disse tilfellene. Det er flere faktorer (røde varselflagg) som bidrar til å styrke eller svekke en mistanke om mishandling, men ingen enkeltstående faktor er diagnostisk. Det er en kombinasjon av ulike varselflagg som vil gjøre at en mistanke oppstår. De røde varselflaggene er oppsummert her.

 

Forklaringer

Det er noen spesifikke indikatorer knyttet til forklariingene på skadene som kan gjøre at man får mistanke om mishandling. Husk imidlertid på at personen som har med dyret til veterinæren ikke nødvendigvis er gjerningspersonen. Vurder følgende spørsmål:

- Var det forsinkelser i å oppsøke veterinær? Hvordan forklares i tilfelle dette?

- Stemmer fortellingen som oppgis? Er det uoverensstemmelser i det som beskrives? Er skadene for alvorlige eller omfattende til å kunne forklares av det angivelige hendelsesforløpet?

- Stemmer forklaringen overens med artsspesifikk atferd?

- Oppgis det ulike versjoner av hendelsesforløpet, enten av samme person eller av forskjellige personer?

- Fraskriver klienten seg ansvar, bagatelliserer eller rasjonaliserer?

 

Eiers atferd

En gjerningsperson som bringer dyret til veterinæren kan fremstå som engstelig eller nervøs. Han eller hun kan nøle med å gi en beskrivelse av hendelsesforløpet, eller ikke fortelle noe i det hele tatt. Man kan bli møtt med irritasjon eller aggressivitet når man stiller spørsmål. Vedkommende kan virke påfallende lite bekymret for dyret. Noen dyreeiere som mishandler dyra sine vil benytte seg av ulike veterinærer/dyreklinikker fra gang til gang, for å skjule et repeterende mønster. Dette kalles «veterinærshopping».

 

Dyrets atferd

Dyrets atferd må alltid vurderes i sammenheng med andre faktorer. Selvom det er gjort lite forskning på atferdsmessige konsekvenser av dyremishandling, så er det hevet over enhver tvil at dyrets atferd og mentale tilstand også kan preges av mishandling. Det gjelder særlig hvis mishandlingen foregår gjentatte ganger eller over tid, og om det forekommer i ung alder, mens dyret er spesielt sårbart for stress. Om et dyr bringes til veterinæren med skader kombinert med avvikende eller endret atferd, bør det dermed styrke mistanken. Atferden må da vurderes i sammenheng med andre diagnostiske hint. En hund kan for eksempel fremstå som redd for eieren eller for mennesker generelt, eller den kan være overdrevent underdanig. I en studie der hunder med en forhistorie med mishandling ble sammenlignet med en kontrollgruppe, fant de at mishandlede hunder var mer aggressive både over for fremmede mennesker og andre hunder. De var mer nervøse og ble lettere stressa og hyperaktive. Det ble hyppigere rapportert om vedvarende bjeffing, og noen av hundene hadde andre merkelige eller repetitive atferder (McMillan, Duffy, Zawistowski, & Serpell, 2015). Et viktig poeng som forfatterne av den studien påpekte er at man ikke vet om disse atferdene er konsekvenser av mishandling, eller om de er risikofaktorer for å bli mishandlet, men det er en sammenheng.

 

Gjentatte skader

Et repeterende mønster eller gjentatte skader kan gjelde det samme dyret eller forskjellige dyr fra samme husholdning. Ett dyr kan ha flere skader av samme type på ulike deler kroppen, eller dyret kan trenge veterinærbehandling for skader ved flere anledninger. Det kan også, i forbindelse med kliniske undersøkelser, avdekkes at dyret har både eldre og nyere skader. Dette kan være tilfeldige funn i forbindelse med at et dyr undersøkes for noe helt annet. Noen ganger er det flere dyr fra samme husholdning som blir presentert med skader ved forskjellige anledninger – enten samme type skade eller forskjellige typer skader.
Et repeterende mønster er den enkeltfaktoren som gir sterkest grunn til mistanke om at skader er påført. Som nevnt er det en kompliserende faktor at noen dyreeiere vil oppsøke ulike dyreklinikker ved hver anledning («veterinærshopping»).

 

Skademønster

Det kan være aspekter ved skadene selv som gir hint om hvorvidt det kan skyldes genuine uhell eller vold. Se beskrivelser av ulike skadetyper under Fysiske tegn på vold mot dyr.

 

Tilbake til veilederens hovedside