FåreBygg: Enkle driftsbygninger i norsk sauehold - konsekvenser for helse, velferd, produksjon og økonomi

FåreBygg: Enkle driftsbygninger i norsk sauehold - konsekvenser for helse, velferd, produksjon og økonomi

Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe vitenskapelig baserte anbefalinger for økt bærekraft i norsk sauehold. Dette skal oppnås ved å undersøke sammenhenger mellom ulike enkle bygnings- og driftsløsninger og sauens helse, velferd, produksjon og gårdbrukerens økonomi.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at enkle og rimelige bygnings- og driftsløsninger i økende grad benyttes i det norske saueholdet i innefôringsperioden for å spare kostnader. I hovedsak dreier det seg om lukkede bygg med spaltegulv og gjødselkjeller eller uisolerte halvåpne haller.


Dyra har i varierende grad tilgang til utearealer. Det er imidlertid lite kjent hvordan disse bygnings- og driftsløsningene påvirker dyra og lønnsomheten i saueholdet. For å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for framtidsrettede kostnadseffektive bygningsløsninger, er målet med dette prosjektet å undersøke sammenhenger mellom enkle bygnings- og driftsløsninger og sauens helse, velferd, produksjon og økonomi.


En tverrfaglig tilnærming (veterinærmedisin, etologi, husdyrbygg, landbruksøkonomi, psykologi og sosiologi) skal bidra til å belyse problemstillingene. En velferdsprotokoll skal benyttes for å vurdere dyras helse, atferd og produksjon ved besetningsbesøk. Slakteridata vil analyseres i tillegg til data fra besetningsbesøkene. Et spørreskjema skal benyttes til å undersøke sammenhenger mellom bygningsløsning og sauehelse i tillegg til sammenhenger mellom bygnings- og driftsløsninger og gårdbrukerens arbeidstrivsel. Effekter av fôringssystemer og plassforhold skal undersøkes, og besetninger med forskjellige typer innendørs gruppelammingssystemer skal besøkes for å vurdere lammeoverlevelse og tilvekst. Arbeidsinnsats og økonomisk avkastning i enkle bygnings- og driftsløsninger skal evalueres.


Prosjektet er basert på næringas store behov for kunnskap om kostnadseffektive bygnings- og driftsløsninger for sau, og har blitt utviklet i tett samarbeid mellom partnere fra sauenæringa og forskningsinstitusjoner. Det er forventet at den tverrfaglige tilnærmingen vil framskaffe resultater som vil danne et viktig beslutningsgrunnlag for utvikling av en framtidsrettet og bærekraftig produksjon av norsk sauekjøtt.


Mål

Utover hovedmålet har prosjektet følgende delmål:


* Dokumentere effekten av ulike enkle bygningsløsninger og tilgang til uteareal på sauens helse, velferd og produksjonsparametre, og utrede hvordan forskjellige bygnings- og driftsløsninger og gårdbrukerens arbeidstrivsel påvirker kvaliteten på husdyrrøktet.


* Undersøke a) effekt av plassforhold ved fôringsplassen hos drektige søyer på fôropptak, eteatferd og lammevekt, b) fôrspill ved ulike fôringsmetoder, c) effekt av frossen silo ved lave temperaturer, og d) effekt av plassforhold.


* Framskaffe mer informasjon om innendørs lammingssystemer og hvordan disse påvirker overlevelse, tilvekst og gårdbrukerens arbeidsinnsats.


* Evaluere arbeidsinnsats og lønnsomhet knyttet til enkle bygnings- og driftsløsninger for sau.


Mer om prosjektet

Norges veterinærhøgskole
Foto
NMBU