Faggruppe anatomi

ANSATTE

Vitenskapelig ansatte

Professor i veterinærmedisinsk anatomi Erling Olaf Koppang, dr.med.vet., Dipl. ECAAH. Faggruppeleder. Blokkansvarlig «DYR203».

Professor i morfologi Charles McLean Press, B.Sc. (Vet.), B.V.Sc., Ph.D. Blokkansvarlig for «VET420»; Emneansvarlig for «VET354».

Førsteamanuensis David Griffiths, Ph.D., pensjonert.

Førsteamanuensis Agnar Kvellestad, dr.philos., pensjonert.

Førsteamanuensis Runa Rørtveit, cand.med.vet.

Universitetslektor Håvard Bjørgen, cand.med.vet.

Postdoktor Purushothaman Kathiresan, Ph.D., M.Sc.

Forsker Alexander Dettmar Crawford (50% stilling), Ph.D.

Stipendiat Malin Brimsholm, cand.med.vet.

Stipendiat Fran Barac, cand.med.vet.

 

Teknisk ansatte

Overingeniør Emil Kristian Westad, M.Sc.

Overingeniør Aleksandra Bodura Göksu, M.Sc.

Avdelingsingeniør Anne Clementine Linde

 

Tilknyttede forskerlinjestudenter

Stud.med.vet. Oskar Mongstad Løken

Stud.med.vet. Silje Stafsnes Bøyum

 

 

UNDERVISNING 

Vår faggruppe underviser veterinærstudenter og dyrepleierstudenter innen fagområdet anatomi, histologi og embryologi. Videre er vi involverte i etterutdanningskurs. Vi underviser i følgende kurs for veterinærstudentene: «VET351 Virveldyrets oppbygging og funksjon» og «VET354 Organsystemer I» og «VET355 Organsystemer II» (sammen med andre basalfag) og «VET304 Anatomi og fysiologi» sammen med fysiologene. Videre underviser vi dyrepleierstudentene i kurset «DYR203 Anatomi og fysiologi» sammen med fysiologene. Undervisningen gis i form av forelesninger, demonstrasjoner av materiale, disseksjonskurs, histologikurs og kollokvier og gruppearbeid. Denne aktiviteten er nøye integrert med undervisningen i fysiologi slik at studentene skal få et helhetlig bilde av struktur og funksjon. Undervisningen gis på norsk.

Vi underviser i «VET420 Skriving av ph.d. avhandling» som er et eget kurs for stipendiatene og i etterutdanningskurs for dyrepleiere og veterinærer.

 

 

ANATOMISKE SAMLINGER, DISSEKSJONSSAL OG MIKROSKOPISAL

Helt siden Norges veterinærhøgskoles begynnelse i 1935 har undervisningen i anatomi vært en meget sentral del av det veterinærmedisinske studiet. De ansatte la stor arbeidsmengde ned i å etablere samlingen vi nå har av relevante preparater til bruk både i forskning og undervisning. Samlingen er grovt sett inndelt etter organsystem hos aktuelle husdyrarter. For eksempel vil samlingen for urinsystemet inneholde preparater fra gris, storfe, småfe, hund, hest og katt. Noen kuriositeter forekommer, men stort sett er det disse dyreartene som dekkes i tillegg til fisk. Skjelettsamlingen er stor og omfatter samtlige nevnte dyrearter.

I de senere årene har nye plastineringsteknikker blitt introdusert, og ved vår faggruppe er det førsteamanuensis David Griffiths har hatt ansvar og vært pådriver for dette. Resultatet er en rekke pedagogisk meget nyttige preparater. De plastinerte preparatene bevarer farge og kontur på tross av at de i utgangspunktet består av bløtvev. De er ikke giftige å håndtere og de damper verken av sprit eller formalin slik krukkepreparater gjør. Studentene setter derfor meget stor pris på disse preparatene under innlæringsprosessen og i forbindelse med eksamenslesning. Preparatene er tilgengelige for studentene og ansatte i egne samlinger på disseksjonssalen og i tilliggende rom.

En viktig del av undervisningen ved faggruppen foregår på disseksjonssalen. Her får studentene praktisk trening i å finne og identifisere strukturer i dissekert materiale. På disseksjonssalen har vi et omfattende kurs i hundedisseksjon. Videre har vi kurs i hestehodedisseksjon, drøvtyggerdisseksjon og hestebendisseksjon. I forbindelse med den organbaserte undervisningen har vi egne kurs for hvert enkelt organsystem der disseksjonskurset kombineres med kurs i mikroskopisk anatomi. Dette siste foregår i mikroskopisalen. På denne måten kan vi systematisk gjennomgå organsystem for organsystem med forelesninger og kurs i makro- og mikroanatomi samt i fysiologi.

 

FORSKNING 

Ved vår faggruppe forsker vi på immunsystemets oppbygning hos fisk og husdyr. Fokus ligger på slimhinnens oppbygning og funksjon og pigmentsystemet. Forskningen er inndelt i to forskergrupper, den ene ledet av Erling Olaf Koppang (Defense mechanisms and genetics) og den andre ledet av Charles McL. Press (Immunobiology of production animals).

 

Forskningsgruppen Defense Mechanisms and Genetics

 

Det immunassossierte pigmentsystemet hos laksefisk

Hos vekselvarme dyr finnes det leukocyttpopulasjoner som er i stand til å produsere melanin. Årsaken og funksjonen til denne pigmentproduksjonen er uklar. Imidlertid kan dette forholdet gi seg høyst uønskede konsekvenser for oppdrettsnæringen. Det viktigste kvalitetsproblemet i norsk oppdrettslaks er forekomst av svarte flekker av varierende størrelse i fileten. Dette fører til kvalitetstap og nedgradering av produktet med påfølgende betydelige tap for næringen. Vi har avdekket at disse flekkene skyldes tilstedeværelse av pigmentproduserende immunceller. Vi har i flere studier også undersøkt disse cellene, både i cellekultur og i ulike organer hos fisk der de normalt forekommer samt i de uønskede flekkene i filet. Vi hadde et viktig gjennombrudd i denne aktiviteten i 2006 der vi viste at disse cellene har et eget maskineri for pigmentproduksjon og vi identifiserte hvilke gen som var involvert i prosessen (Haugarvoll et al.2006; Throsen et al. 2006). Med dette som utgangspunkt kunne vi så adressere og karakterisere flekkene i filet med. Denne aktiviteten har pågått jevnt i de følgende årene.  I nylige studier har vi vist at alvorlige flekker er assosiert med virus og hvordan flekkene utvikler seg i karakter over tid (Bjørgen et al. 2015; Bjørgen et al, 2019). Men fremdeles kan vi ikke gi noen grunn for at disse flekkene dannes, heller kan vi ikke forklare hvorfor melanin syntetiseres i leukocyttpopulasjoner hos fisk. Vi fortsetter vår aktivitet innen denne forskningen med mål å avdekke disse spørsmålene. Forskningen rundt melanin hos laks er derfor et godt eksempel på at kombinasjonen grunnforskning og anvendt forskning kan utføres under samme målsetting. Aktiviteten vår innen dette området er finansiert av egne midler samt av prosjekter fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og Norges Forskningsråd.

 

Pigmentflekk i laksefilet

Foto
Håvard Bjørgen

Slimhinneoverlater hos fisk

Overflatene hos dyr skiller selv fra ikke-selv. Skal en mikroorganisme eller et fremmedstoff kunne etablere seg i dyret, må det først passere en kroppsoverflate. Dyr har utviklet avanserte mekanismer i disse overflatene for å beskytte seg mot uønskede elementer. Noen overflater slik som tarmoverflaten er selektiv, dvs den slipper gjennom næringsstoffer og væske, mens den på den andre siden bestreber å holde uønskede elementer ute. Slike overflater har en meget komplisert anatomisk oppbygning. Andre overflater er enklere, slike som hud. Deres funksjon er ikke opptak av væske eller næringsstoffer, men rett og slett å danne en så beskyttende grense mot omverdenen som mulig.

Vår forskning har konsentrert seg om å kartlegge og forstå funksjonen i slimhinneoverflater hos fisk med særlig tarm men også gjeller i fokus. Vi har beskrevet hovedtrekk i den mikroskopiske og makroskopiske oppbygningen av tarmsystemet hos laks og på denne bakgrunnen foreslått en detaljert anatomisk navnsetting av ulike segmenter (Løkka et al. 2013) og vi har identifisert spesielle celler som er involvert i transport av fremmedstoff i tarmoverflaten (Fuglem et al. 2010). Vi har vært involvert i forskning rundt kroniske tarmbetennelser hos laks og hvordan dette kan påvirke dyrene, for eksempel med utvikling av cancer (Dale et al. 2009; Bjørgen et al. 2018).

I 2008 fant vi en tidligere ubeskrevet struktur i gjellene hos laks (Haugarvoll et al. 2008). Denne strukturen består av immunvev og ser ut til å være det første forsøk naturen gjør i utviklingsmessig sammenheng på å danne organisert mucosa-assosiert lymfatisk organ. Vi har arbeidet lenge med denne strukturen, og i den siste tid har vi også tatt i bruk in situ hybridisering i karakteriseringsarbeidet. Dette indikerer at strukturen kan oppfattes som et eget organ (Bjørgen et al. 2019). Disse arbeidene har i hovedsak vært finansiert gjennom egne midler og Norges Forskningsråd.

I 2019 fant vi at også fisk har en struktur som har store likeheter med bursa Fabricii hos fugl (Løken et al. 2020). Denne strukturen finnes i gattområdet hos laks og utvikler seg fra hud akkurat som hos fugl. Den har et dynamisk lymfoepithel som forsvinner hos kjønnsmodne individer akkurat som hos fugl. Tidligere har man trodd at en slik struktur bare fantes hos fugl. Funnene våre viser at denne strukturen ser ut til å ha utviklet seg tidligere i utviklingsrekken enn før antatt.

 

Skjematisk illustrasjon som sammenlikner kloakkregionen til fisk og fugl.

Foto
Illustrasjon: Kine Bjerke Bjørgen (Løken et al., 2020).

 

Forskningsgruppen Immunbiologi hos produksjonsdyr

 

Impact on Fish and Animal Health - Foods of Norway

 

«Foods of Norway» er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd.

Sentret har som hovedmål å utvikle bærekraftige fôrressurser fra underutnyttet biomasse som skog, makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi. Senteret skal også utvikle robuste husdyr med høy fôreffektivitet for å øke produksjon av melk, kjøtt og fisk basert på lokale fôrressurser. Gruppen Immunbiologi vurderer helse i laks, kylling og griser som er fôret med nye fôrressurser. Gruppen bruker smittemodeller på gris og modellfisker for å vurdere helseeffekter av nye fôrressurser.

 

Resilient Salmon

Gruppen Immunologi er partner i NFR prosjekt - Resilient Salmon som tar sikte på å forstå effekten av individuelle fôrkomponenter på mikrobiota, vertsuttrykk og metabolisme og samspillet med vertgenetikk hos laks på forskjellige livsfaser og oppvekstmiljøer. En multi-omics tilnærming vil ikke bare identifisere koblinger mellom fôrkomponenter og mikrobiota, men vil også bestemme deres innvirkning på fiskehelsen på gen-, protein- og metabolittnivået. Gruppen Immunbiologi jobber med evaluering av helse, spesielt fiskens respons på stress.

 

PLASTPATH

Gruppen Immunbiologi delta i PLASTPATH prosjektet (ledet av Prof Y. Wasterson, PARAFAG) som vil evaluere potensialet for mikroplast i spillvann og ferskvannsmiljøer til å fungere som transportvektorer for mat- og vannbårne patogene bakterier og virus.

PLASTPATH- microplastic as an emerging vector for foodborne pathogens in the food chain. | NMBU

 

Visualizing Death Inducing Protein Complexes (VIDEC)

NMBU er en partner i EU RISE -prosjektet VIDEC som vil ta opp mekanismer for celledød. Regulerte celledød som eksemplifisert av apoptose, nekroptose og pyroptose induseres av dannelsen av proteinkomplekser. I VIDEC -prosjektet vil nye molekylære verktøy bli utviklet for å visualisere dannelsen av proteinkompleksene i levende celler og vev og deretter brukes til å studere celledød i normale og sykdomsprosesser. VIDEC -konsortiet inkluderer eksperter i celledød, bioluminescenseksperter, sebrafiskeksperter, så vel som strukturelle, utviklings-, molekylær- og cellebiologer i industrien og akademia. Det foreslåtte forskningsnettverket vil gi tverrsektoriell mobilitet mellom laboratorier ekspert på komplementære ferdigheter. Denne utvekslingen av personell vil drive utviklingen av det nye verktøyet og forbedre forskernes karrieremuligheter. Gruppen Immunbiologi vil være vert for besøk av 2-3 forskere i løpet av prosjektperioden.

Tarmlidelse hos hest

Vi undersøker tarmens immunsystem og enteric nervous systems responser til inflammatorisk tarmsykdom hos hest.

 

 

Kilder

Bjørgen H, Haldorsen R, Oaland Ø, Kvellestad A, Kannimuthu D, Rimstad E, Koppang EO (2019) Melanized focal changes in skeletal muscle in farmed Atlantic salmon after natural infection with Piscine orthoreovirus (PRV). Journal of Fish Diseases 42, 935-945.

Bjørgen H, Koppang EO, Gunnes G, Hordvik I, Moldal T, Kaldhusdal M, Dale OB (2018) Ectopic epithelial cell clusters in salmonid intestine are associated with inflammation. Journal of Fish Diseases 41, 1031-1040.

Bjørgen H, Løken OM, Aas IB, Fjelldal PG, Hansen T, Austbø L, Koppang EO (2019) Visualization of CCL19-like transcripts in the ILT, thymus and head kidney of Atlantic salmon (Salmo salar L). Fish and Shellfish Immunology 93, 763-765.

Bjørgen H, Wessel Ø, Fjelldal PG, Hansen T, Sveier H, Sæbø HR, Enger KB, Monsen E, Kvellestad A, Rimstad E, Koppang EO (2015) Piscine orthoreovirus (PRV) in red and melanised foci in white muscle of Atlantic salmon (Salmo salar). Veterinary Research, Sep 8;46:89. doi: 10.1186/s13567-015-0244-6.

Dale OB, Tørud B, Kvellestad A, Koppang HS, Koppang EO (2009) From chronic feed-induced intestinal inflammation to adenocarcinoma with metastases in salmonid fish. Cancer Research, 69, 4355-4362.

Fuglem B, Jirillo E, Bjerkås I, Kiyono H, Nochi T, Yuki Y, Raida M, Fischer U, Koppang EO (2010) Antigen-sampling cells in the salmonid intestinal epithelium. Developmental and Comparative Immunology 34, 768-774.

Haugarvoll E, Bjerkås I, Nowak BF, Hordvik I, Koppang EO (2008) Identification and characterisation of a novel intraepithelial lymphoid tissue in the gills of Atlantic salmon. Journal of Anatomy, 213, 202-209.

Haugarvoll E, Thorsen J, Laane M, Huang O, Koppang EO (2006) Melanogenesis and evidence for melanosome transport to the plasma membrane in a CD83+ teleost leukocyte cell line. Pigment Cell Research 19, 214-225.

Løken OM, Bjørgen H, Hordvik I, Koppang EO (2020) A teleost structural analogue to the avian bursa of Fabricius. Journal of Anatomy, 236, 798-808.

Løkka G, Austbø L, Bjerkås I, Koppang EO (2013) Intestinal morphology of the wild Atlantic salmon (Salmo salar). Journal of Morphology 274, 859-876.

Thorsen J, Høyheim B, Koppang EO (2006) Isolation of the Atlantic salmon tyrosinase gene family reveals heterogenous transcripts in a leukocyte cell line. Pigment Cell Research, 19, 327-336.

 

 

LABORATORIER 

Vi har laboratorier for produksjon og montering av anatomiske preparater. Her inngår også plastinering. Disse fasilitetene brukes til å preparere hunder og andre dyr før disseksjonskursene våre og for å lage annet undervisningsmateriell. Denne aktiviteten er meget viktig for driften av fagseksjonen.

Vi deler laboratorier for histologisk prosessering og avansert billedanalyse med faggruppe for patologi. Laboratoriet har forskningsmikroskop, konfokal mikroskop og laser disseksjonsmikroskop. Laboratoriet er et node i NMBUs  «Imaging Centre» (https://www.nmbu.no/en/services/centers/imaging-centre). Her har vi tilgang på en rekke spesialiserte instrumenter for morfologisk forskning. I den senere tiden har vi satset mye på å etablere in situ hybridiseringsteknikker ved laboratoriet. Her merker vi spesifikke uttrykte gen på snittet. Dette er viktig for å kunne omgå den relativt tunge veien med å produsere antistoff.

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER I FAGFELLEVURDERTE INTERNASJONALE TIDSSKRIFT 

2017

Aas IB, Austbø L, Falk K, Hordvik I, Koppang EO (2017) The interbrancheal lymphoid tissue likely contributes to immune tolerance and defense in the gills of Atlantic salmon. Developmental  and Comparable Immunology, 76, 247-254.

Holm HJ, Skugor S, Bjelland AK, Radunovic S, Wadsworth S, Koppang EO, Evensen Ø. (2017) Contrasting expression of immune genes in scaled and scaleless skin of Atlantic salmon infected with young stages of Lepeophtheirus salmonis. Developmental and Comparative Immunology, 67, 153-165.

Løvmo SD, Speth MT, Repnik U, Koppang EO, Griffiths G, Hildahl J. (2017) Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum acros the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system. Developmental  and Comparable Immunology, 67, 508-518.

Mosberian-Tanha P, Landsverk T, Press C.McL, Mydland LT, Schrama JW,  Øverland, M (2017) Granulomatous enteritis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) associated with soybean meal regardless of water dissolved oxygen level. Journal of Fish Diseases, 41, 269-280.

Pérez de Nanclares,  Trudeau M, Hansen JØ, Mydland LT, Urriola PE, Shurson GC, Piercey Åkesson C, Kjos NP, Arntzen MØ, Øverland M (2017) High-fiber rapeseed co-product diet for Norwegian Landrace pigs: Effect on digestibility. Livestock Science, 203, 1-7.

Rajan B, Løkka G, Koppang EO, Austbø L (2017) Passive immunization of farmed fish. Journal of Immunology 198, 4195-4202.

Villumsen KR, Koppang EO, Christensen D, Bojesen AM (2017) Alternatives to mineral oil adjuvants in vaccines against Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida in rainbow trout offer reduction in adverse effects. Scientific Reports, Jul 19;7(1):5930. doi: 10.1038/s41598-017-06324-7.

 

2018

Bjørgen H, Koppang EO, Gunnes G, Hordvik I, Moldal T, Kaldhusdal M, Dale OB (2018) Ectopic epithelial cell clusters in salmonid intestine are associated with inflammation. Journal of Fish Diseases 41, 1031-1040.¨

Jarungsriapisit J, Moore LJ, Fiksdal IU, Bjørgen H, Tangerås A, Köllner B, Koppang EO, Patel S (2018) Time after seawater transfer influences immune cell abundance and responses to SAV3 infection in Atlantic salmon. Journal of Fish Diseases 23, (ahead of print).

Moldal T, Bernhoft A, Rosenlund G, Kaldhusdal M, Koppang EO (2018) Dietary seoxynivalenol (DON) may impair the epithelial barrier and modulate the cytokine signaling in the intestine of Atlantic Salmon (Salmo salar). Toxins 14, 10(9). pii: E376. doi: 10.3390/toxins10090376.

Umu ÖO, Fauske AK, Åkesson CP, Pérez de Nanclares M, Sørby R, Press, CMcL, Øverland, M. and Sørum, H. (2018) Gut microbiota profiling in Norwegian weaner pigs reveals potentially beneficial effects of a high-fiber rapeseed diet. PLoS One, 13(12): 30209439. Doi: 10.1371/journal.prone.02098439. eCollection 2018

  

2019

Bjørgen H, Haldorsen R, Oaland Ø, Kvellestad A, Kannimuthu D, Rimstad E, Koppang EO (2019) Melanized focal changes in skeletal muscle in farmed Atlantic salmon after natural infection with Piscine orthoreovirus (PRV). Journal of Fish Diseases 42, 935-945.

Bjørgen H, Hellberg H, Løken OM, Gunnes G, Koppang EO, Dale OB (2019) Tumor microenvironment and stroma in intestinal adenocarcinomas and associated metestases in Atlantic salmon broodfish (Salmo salar). Veterinary Immunology and Immunopahtology – Epub 2019.

Bjørgen H, Løken OM, Aas IB, Fjelldal PG, Hansen T, Austbø L, Koppang EO (2019) Visualization of CCL19-like transcripts in the ILT, thymus and head kidney of Atlantic salmon (Salmo salar L). Fish and Shellfish Immunology 93, 763-765.

Cruz A, Håkenåsen IM, Skugor A, Mydland LT, Åkesson CP, Hellestveit SS, Sørby R, Press CMcL, Øverland M (2019) Candida utilis yeast as a protein source for weaned piglets: Effect on growth performance and digestive function. Livestock Science, 226, 31-29.

Fintl C, Lindberg R, Press, CMcL (2019) Myenteric networks of interstitial cells of Cajal are reduced in the ileum of horses with inflammatory bowel disease. Equine Veterinary Journal, DOI: 10.1111/evj.13160.

Hansen JØ, Hofossæter M, Sahlmann C, Ånestad R, Reveco-Urza FE, Press CMcL, Mydland LT, Øverland M (2019) Effect of Candida utilis on growth and intestinal health of Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr. Aquaculture, 511, 734239.

Malik MS, Bjørgen H, Dhamotharan K, Wessel Ø, Koppang EO, Di Chicco E, Hansen EF, Dahle MK, Rimstad E (2019) Erythroid progenitor cells in Atlantic salmon (Salmo salar) may be persistently and productively infected with piscine Orthoreovirus (PRV). Viruses 5;11(9).

Reveco-Urzua FE, Hofossæter M, Kovi MKR, Mydland LT, Ånestad R, Sørby R, Press CMcL, Lagos L,  Øverland M (2019) Candida utilis yeast as a protein source for Atlantic salmon (Salmo salar L.): Local intestinal tissue responses and plasma protein profiles. PLoS One, Accepted subject to revision

Sahlmann C, Djordjevic B, Lagos L, Mydland LT, Morales B, Hansen JØ, Ånestad R, Mercado L, Bjelanovic M, Press CMcL,  Øverland M (2019) Yeast as a protein source during smoltification of Atlantic salmon (Salmo salar L.) enhances performance and modulates health. Aquaculture, 513, 734396.

 

2020

Bakke AF, Bjørgen H, Koppang EO, Frost P, Afanasyev S, Boysen P, Krasnov A, Lund H. IgM+ and IgT+ B cell traffic to the heart during SAV infection in Atlantic salmon.  Vaccines, Aug 31;8(3):E493. doi: 10.3390/vaccines8030493.

Bjørgen H, Koppang EO (2020) Immunorganer hos fisk. Naturen 144:160-163.  https://www.idunn.no/natur/2020/05/immunorganer_hos_fisk

Bjørgen H, Kumar S, Gunnes G, Press CM, Rimstad E, Koppang EO (2020) Immunopathological characterization of red focal changes in Atlantic salmon (Salmo salar) white muscle. Veterinary Immunology and Immunopathology, Apr;222:110035. doi: 10.1016/j.vetimm.2020.110035.

Bjørgen H, Li Y, Kortner TM, Krogdahl Å, Koppang EO (2020) Anatomy, immunology, digestive physiology and microbiota of the salmonid intestine: Knowns and unknowns under the impact of an expanding industrialized production. Fish and Shellfish Immunology, S1050-4648(20)30655-0. doi: 10.1016/j.fsi.2020.09.032.

Dhamotharan K, Bjørgen H, Malik MS, Nyman IB, Markussen T, Dahle MK, Koppang EO, Wessel Ø, Rimstad E (2020) Dissemination of Piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in Atlantic Salmon (Salmo salar) during the early and regenerating phases of infection. Pathogens, Feb 20;9(2):143. doi: 10.3390/pathogens9020143

Håkenåsen, I. M., Øverland, M., Ånestad, R., Åkesson, C.P., Sundraram, A., Press, C.McL. and Mydland, L.T. (2020) Gene expression and gastrointestinal function is altered in piglet small intestine by weaning and inclusion of Cyberlindnera jadinni yeast as a protein source. Journal of Functional Foods. 73, 104118.

Iakhno, S., Umu, Ö.C.O, Håkenåsen, I.M., Åkesson, C.P. Mydland, L.T., Press, C.McL., Sørum, H. and Øverland, M. (2020) Effect of Cyberlindnera jadinni yeast as a protein source on intestinal microbiota and butyrate levels in post-weaning piglets. Animal Microbiome. 2, doi: 10.1186/s42523-020-00031-x.

Lagos, L., Kashulin, A., Skugor, A., Ånestad, R., Åkesson, C.P., Press, C.McL. and Øverland, M. (2020) Impact on immune response and gut microbiota of yeast used as a protein source for weaned piglets. Frontiers of Immunology. Doi: 10.3389/fimmu.2020.01924.

Løken OM, Bjørgen H, Hordvik I, Koppang EO (2020) A teleost structural analogue to the avian bursa of Fabricius. Journal of Anatomy, 236, 798-808

Persson, D, Bjørgen, H, Figenschou, A, et al. Variations in mucous cell numbers in gills of Atlantic salmon (Salmo salar) presmolt in commercial freshwater farms in Norway. J Fish Dis. 2020; 00: 1– 8. https://doi.org/10.1111/jfd.13263

Rességuier J, Dalum AS, Pasquier LD, Zhang Y, Koppang EO, Boudinot P, Wiegertjes GF (2020) Lymphoid tissue in teleost gills: variations on a theme. Biology, doi: 10.3390/biology9060127.

Trangerud C, Bjørgen H, Koppang EO, Grøntvedt RN, Skogmo HK, Ottesen N, Kvellestad A (2020) Vertebral column deformity with curved cross-stitch vertebrae in Norwegian seawater-farmed Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 43, 379-389

Umu ÖCO, Mydland LT, Øverland M, Press CMcL, Sørum H (2020) Rapeseed-based diet modulates the imputed functions of gut microbiome in growing-finishing pigs. Scientific Reports, doi: 10.1038/s41598-020-66364-4

Villumsen KR, Kania PW, Christensen D, Koppang EO, Bojesen AM (2020) Injection vaccines formulated with nucleotide, liposomal or mineral oil adjuvants induce distinct differences in immunogenicity in rainbow trout. Vaccines Feb 25;8(1):103. doi: 10.3390/vaccines8010103

Yaron JR, Ambadapadi S, Zhang L, Chavan RN, Tibbetts SA, Keinan S, Varsani A, Maldonado J, Kraberger S, Tafoya AM, Bullard WL, Kilbourne J, Stern-Harbutte A, Krajmalnik-Brown R, Munk BH, Koppang EO, Lim ES, Lucas (2020) Immune protection is dependent on the gut microbiome in a lethal mouse gammaherpesviral infection.  Scientific Reports 11;10(1):2371. doi: 10.1038/s41598-020-59269-9.

 

2021

Bjørgen, H., Koppang, E.O. Anatomy of teleost fish immune structures and organs. Immunogenetics (2021).  https://link.springer.com/article/10.1007/s00251-020-01196-0

Dalum AS, Kraus A, Khan S, Davydova E, Rigaudeau D, Bjørgen H, López-Porras A, Griffiths G, Wiegertjes GF, Koppang EO, Salinas I, Boudinot P, Rességuier J. High-Resolution, 3D Imaging of the Zebrafish Gill-Associated Lymphoid Tissue (GIALT) Reveals a Novel Lymphoid Structure, the Amphibranchial Lymphoid Tissue. Front Immunol. 2021 Nov 16;12:769901. doi: 10.3389/fimmu.2021.769901. PMID: 34880866; PMCID: PMC8647647.  High-Resolution, 3D Imaging of the Zebrafish Gill-Associated Lymphoid Tissue (GIALT) Reveals a Novel Lymphoid Structure, the Amphibranchial Lymphoid Tissue - PubMed (nih.gov)

Dalum AS, Kraus A, Khan S, Davydova E, Rigaudeau D, Bjørgen H, López-Porras A, Griffiths G, Wiegertjes GF, Koppang EO, Salinas I, Boudinot P, Rességuier J.Front Immunol. 2021 Nov 16;12:769901. doi: 10.3389/fimmu.2021.769901. eCollection 2021.PMID: 34880866 Free PMC article.  High-Resolution, 3D Imaging of the Zebrafish Gill-Associated Lymphoid Tissue (GIALT) Reveals a Novel Lymphoid Structure, the Amphibranchial Lymphoid Tissue.

Malik MS, Bjørgen H, Nyman IB, Wessel Ø, Koppang EO, Dahle MK, Rimstad E. (2021).  PRV-1 infected macrophages in melanized focal changes in white muscle of Atlantic salmon (Salmo salar) correlates with a pro-inflammatory environment.  Front Immunology.  Front. Immunol., 29 April 2021.  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.664624/full

 

2022

Angela Etayo, Håvard Bjørgen, Erling O. Koppang, Ivar Hordvik. "The teleost polymeric Ig receptor counterpart in ballan wrasse (Labrus bergylta) differs from pIgR in higher vertebrates". Veterinary Immunology and Immunopathology, 2022, 110440, ISSN 0165-2427, https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2022.110440.

 

PhD-KANDIDATER OG AVHANDLINGER FRA VÅR FAGGRUPPE OG KANDIDATER DER VI HAR MEDVIRKET SIDEN 2000 

(organisasjon utenom vår egen satt i parantes)

Ragna Heggebø Uptake and dissemination of the scrapie agent from the gut of sheep. Doctor Medicinae Veterinariae. Oslo, 2003. Main supervisor: Charles McL.Press Co-supervisor: Thor Landsverk.

Atle Løvland Necrotic enteritis in broilers. Disease monitoring, performance losses and maternal vaccination. Doctor Medicinae Veterinariae Oslo, 2003. Main supervisor: Magne Kaldhusdal (National Veterinary Institute). Co-supervisors: Liv Jorun Reitan, Atle Lillehaug, Charles McL. Press.

Gjermund Gunnes Quantitative evaluation of leukocyte markers in the ruminant lymph node using computer-assisted image morphometry. Doctor Medicinae Veterinariae. Oslo, 2004. Main supervisor: Thor Landsverk. Co-supervisor: Charles McL. Press

Mette Valheim Aspects of pathology and immunology in goats infected with or vaccinated against Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Doctor Medicinae Veterinariae. Oslo, 2004. Main supervisor: Thor Landsverk. Co-supervisor: Charles McL. Press, Anne Storset.

Nina Santi Studies of mechanisms related to virulence and persistence of IPN virus infection in Atlantic salmon. Doctor Medicinae Veterinariae. Oslo, 2005. Main supervisor: Øystein Evensen, Co-supervisors: Bjørn Bratberg (VI), Charles McL. Press.

Jim Thorsen, M.Sc. “Isolation, characterization and expression studies of the tyrosinase gene family in Atlantic salmon”. Oslo, 2006. ISBN: 82-7725-127-0. Hovedveileder: Bjørn Høyheim. Biveileder: Erling Olaf Koppang

Søren P. Grove Immune response in Halibut. Doctor Scientiarum Oslo 2006. Main supervisor: Liv Jorun Reitan (VI), Co-supervisor: Charles McL. Press.

Oløf Sigurdardottir Mycobacterium paratuberculosis infection (Paratuberculosis) in goats. Doctor Scientiarum Oslo 2007. Main supervisor: Øystein Evensen, Co-supervisor: Charles McL. Press.

Erlend Haugarvoll, cand.med.vet. ”Novel leukocyte localisations and characteristics in the Atlantic salmon”. Oslo, 2008. ISBN 978-82-7725-158-5. Hovedveileder: Erling Olaf Koppang. Biveiledere: Inge Bjerkås og Morten Laane (Universitetet i Oslo).

Lars Austbø mRNA expression of PrP and other relevant genes during infection and disease development. Doctor Scientiarum Oslo 2008. Main supervisor: Ingrid Olsaker, Co-supervisors: Grethe Skretting, Arild Espense, Charles McL. Press.

Lindsey Moore, M.Sc. (Universitetet i Bergen). «Molecular characterisation of T cell co-receptors CD3, CD8 and CD4 in Atlantic salmon (Salmo salar). Bergen, 2009. ISBN: 978-82-308-0761-8. Hovedveileder: Ivar Hordvik (Universitetet i Bergen). Biveileder: Erling Olaf Koppang

Caroline Piercey Åkesson Studies on the uptake of prions and their early interaction with immune cells of the sheep gut. Philosophiae Doctor Oslo 2011. Main Supervisor: Arild Espenes, Co-supervisor: Mona Aleksandersen, Charles McL.Press

Maria Aamelfot, cand.med.vet. (Veterinærinstituttet). “Tropism of infectious salmon anaemia virus and distribution of the 4-O-acetylated sialic acid receptor”. Oslo, 2012. ISBN: 978-82-7725-243-8. Hovedveileder: Knut Falk (Veterinærinstituttet). Biveilderere: Ole Bendik Dale (Veterinærinstituttet), Simon Weli (Veterinærinstituttet) og Erling Olaf Koppang. 

Mona Gjessing, cand.med.vet. (Veterinærinstituttet). “Morphological characterisation of inflammatory responses in Atlantic cod. Oslo, 2012. ISBN: 978-82-7725-222-3. Hovedveileder: Agnar Kvellestad. Biveiledere: Erling Olaf Koppang og Knut Falk (Veterinærinstituttet).

Hilde Anette Søiland Fagerland, cand.med.vet. ”Studies of extracutaneous pathological pigmentation – black spots – in Atlantic salmon”. Oslo, 2013. ISBN 978-82-7725-253-7. Hovedveileder: Erling Olaf Koppang. Biveiledere: Lars Austbø og Espen Rimstad.

Agnar Kvellestad, cand.med.vet.:”Gill inflammation in Norwegian seawater-farmed Atlantic salmon – a study of aetiology and manifestation.” Oslo, 2013. ISBN 978-82-7725-265-0. Dr.philos.

Atif Kamil (Universitetet i Bergen). Analysis of IgM sub-variants related to ancestral tetraploidy in salmonid fish. Bergen, 2013. ISBN: 978-82-308-2257-9. Hovedveileder: Ivar Hordvik (Universitetet i Bergen). Biveileder: Erling Olaf Koppang

Guro Løkka, M.Sc.: “From morphology to function: intestinal studies of wild and reared Atlantic salmon”. Oslo, 2014. ISBN 978-82-575-1941-4. Hovedveileder: Erling Olaf Koppang. Biveiledere: Lars Austbø og Ivar Hordvik (Universitetet i Bergen).

Karin Olofsson Immunopathological aspects of equine inflammatory bowel disease. Ph.D Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Uppsala 2016. Main supervisor: Ronny Lindberg (SLU), Co-supervisors: Caroline Fossum (SLU), Charles McL. Press.

Alf Seljenes Dalum, cand.med.vet.: “Studies on the interbranchial lymphoid tissue in the gills of Atlantic salmon and common carp”. Oslo, 2017. ISBN 978-82-575-1989-6. Hovedveileder: Agnar Kvellestad. Biveiledere: Charles Press, Gareth Griffiths (Universitetet i Oslo) og Erling Olaf Koppang.

Martin Speth, M.Sc. (Universitetet i Oslo): “Development of immunostimulatory nanoparticles: A new strategy for improving the BCG vaccine against tuberculosis and beyond.” Oslo, 2018. ISBN: 1501-7710/NO. 1833 (ISSN). Hovedveileder: Gareth Griffiths (Universitetet i Oslo). Biveiledere: Erling Olaf Koppang og Bo Nyström (Universitetet i Oslo).

Ida Bergva Aas, cand.med.vet.: “Gene transcription studies on the interbranchial lymphoid tissue of Atlantic salmon – with emphasis on its role in the immune system”, Oslo, 2018. ISBN 978-82-575-1757-1. Hovedveileder: Erling Olaf Koppang. Biveiledere: Lars Austbø og Knut Falk (Veterinærinstituttet).

Sumaira Bilal, M.Sc. (Universitetet i Bergen). «Molecular characterization of key components of the adaptive immune system in ballan wrasse (Labrus bergylta). Bergen, 2019. ISBN: 978-82-308-3558-6. Hovedveileder: Ivar Hordvik (Universitetet i Bergen). Biveiledere: Odd Arne Karlsen (Univerisitetet i Bergen) og Erling Olaf Koppang.

Hege Hellberg, cand.med.vet.: ”Teleost gut morphology in sickness and in health, with emphasis on mast cell ontogeny and alimentary canal development in common wolfish, Anarhichas lupus Linnaeus, 1758”, Oslo, 2019. ISBN: 978-82-575-1619-2. Hovedveiledere: Inge Bjerkås og Erling Olaf Koppang.

Torfinn Moldal, cand.med.vet. (Veterinærinstituttet). ”Impact of dietary plant oils and the mycotoxin deoxynivalenol on Atlantic salmon (Salmo salar) with emphasis in the intestine”. Oslo, 2019. ISBN: 978-82-575-1625-3. Hovedveileder: Erling Olaf Koppang. Biveileder: Magne Kaldhusdal (Veterinærinstituttet).

Bjørn Håkon Wormstrand, cand.med.vet. “The role of the blood supply to growth cartilage in physeal osteochondrosis and septic arthritis/osteomyelitis in foals and pigs”. Oslo, 2019. ISBN: 978-82-575-1633-8. Hovedveileder: Kristin Olstad. Biveiledrere: Sigrid Lykkjen, Cathrine Fjordbakk og David Griffiths.

Dhamotharan Kannimuthu, M.Sc. “Molecular characterization of Piscine orthoreovirus (PRV) and its pathogenesis in salmonids”. Oslo, 2019. ISBN: 978-82-575-1639-0. Hovedveileder: Espen Rimstad. Biveiledere: Øystein Wessel og Erling Olaf Koppang.

Hanne Friis Berntsen: “Mixtures of persistent organic pollutants and single perfluorinated compounds: Do they adversely affect nerve and immune cell function in vitro?”. Ås, 2021. ISBN 978-82-575-1785-4. Hovedveileder: Erik Ropstad (Parafag). Biveiledere: Charles McL. Press, Magnar Bjørås (Rikshospitalet, Universitetet i Oslo), Steven Verhaegen (Parafag) og Mona Aleksandersen (Prepat).

Silje Granstad: “Impact of feed composition on rearing of broiler chickens without in-feed antimicrobials”. Ås, 2021. ISBN 978-82-575-1811-0. Hovedveileder: Magne Kaldhusdal (Veterinærinstitutt). Biveiledere: Charles McL. Press, Filip Van Immerseel (Ghent University, Belgium), Birger Svihus (IHA, NMBU) og Arne Holst-Jensen (Veterinærinstitutt).

Håvard Bjørgen, cand.med.vet.: "Melanised focal muscle changes in Atlantic salmon – Interactions between infection and immunity”, Ås, 2021. ISBN: 978-82-575-1859-2. Hovedveileder: Erling Olaf Koppang. Biveiledere: Espen Rimstad, Charles Press, Gjermund Gunnes.

 

NYHETER

24.06.2022.

Støtte til Plastikk-Pluto, som skal gi bedre anatomiundervisning.

Førsteamanuensis Runa Rørtveit har fått 100.000kr i støtte til prosjektet "Plastikk-Pluto - utvikling av en innovativ læringsressurs i anatomiundervisningen på dyrepleierstudiet" gjennom Læringssenterets støtte til innovativ undervisning, som er en del av NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft. Les mer på NMBUs hjemmeside på link: Støtte til Plastikk-Pluto, som skal gi bedre anatomiundervisning | NMBU

img_7085_jpg.jpg?itok=Qe3jZZAQ

Foto: Camilla Wiik Gjerdrum/NMBU

 

24.03.2022

Ny lærebok om fiske-immunologi.
Læreboken «Principles of fish immunology» utgis i april. Boken gir en omfattende oversikt over immunsystemet til fisk. Håvard Bjørgen og Erling Olaf Koppang har skrevet kapittelet «Anatomy of Teleost Fish Immune Structures and Organs». Du kan lese sammendrag av alle kapitler og bestille boken på link.springer.com.

 

06.09.2021

Nytt prosjekt til Faggruppe anatomi.

Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er blitt innvilget.

Les mer på ilaks.no.

Faggruppe anatomi, NMBU Veterinærhøgskolen, er medaktør innen delprosjektet «Bedre fiskevelferd og økt overlevelse» gjennom universitetslektor Håvard Bjørgen.

 

15.08.2021

Merittert underviser utnevnt.

Som en av bare 2 ved Veterinærhøgskole (den andre var prof. Peter Aleström, også fra Prepat) og 9 på hele universitetet, ble Charles McL. Press tildelt status som Merittert underviser ved NMBU. Å få status som Merittert underviser betyr at du over tid og systematisk har videreutviklet undervisningskompetansen til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

Les om navngivningen av de ni merittert underviser på nmbu.no.

Les mer om meritteringsordningen

 

12.01.2021

Review-artikkel på immunorganer hos fisk publisert i Immunogenetics.

Etter invitasjon om å bidra med en review-artikkel om immunorganer hos moderne benfisk, ble artikkelen “Anatomy of teleost fish immune structures and organs” publisert i spesialutgaven Fish Immunology i tidsskriftet Immunogenetics i januar 2021. Artikkelen sammenfatter den nåværende kunnskapen om oppbygningen av immunsystemet hos teleoster og er tilgjengelig som en open access-artikkel. Artikkelen fikk følgende omtale på hjemmesiden til Immunogenetics.

Bjørgen and Koppang contributed a review titled “Anatomy of teleost fish immune structures and organs.” Professor Koppang is considered one of the leading experts on the anatomy of teleost fish immune tissues. Whereas many others only search for tissues already known in mammals, or speculate, Koppang has made solid contributions to the field by diligently identifying several previously unknown immune tissues. Besides providing clear descriptions and figures on the anatomy of the teleost fish immune system, the review also contains a critical evaluation of the field. It is a nice article for anyone with an interest in fish immunology, including experienced researchers.

Artikkelen finnes her: https://link.springer.com/article/10.1007/s00251-020-01196-0

10.01.2021

Oppslag i Drammens Tidende - 4.desember 2020.

Utklipp fra Drammens Tidende 4.desember 2020.

Foto
Nora Alette Sandberg og Rune Folkedal, Drammens Tidende

09.12.2020

Beste underviser ved NMBU høsten 2020

Førsteamanuensis David Griffiths er av studentene kåret som NMBUs beste underviser for høstsemesteret 2020. Faggruppen er meget takknemlig overfor studentene for denne anerkjennelsen av David. Mer om saken kan leses her.

 

23.06.2020

Foredrag på HAVBRUK 2020 Digital - Laks har en analog til fuglens bursa Fabricii

Havbrukskonferansen ble tidligere i år avlyst grunnet COVID19-pandemien. Det ble senere bestemt at konferansen skulle gå digitalt over kommunikasjonsverktøyet ZOOM den 9. - 10. juni. Faggruppe Anatomi ved Håvard Bjørgen stilte med foredrag om funnet av en strukturell analog til fuglens bursa Fabricii i gattet hos laks.

 

Håvard Bjørgen på Zoom under Havbruk 2020 Digital

Foto
Håvard Bjørgen

 25.05.2020

AAI-møte: Immunology 2020

Faggruppe Anatomi skulle etter planen ha deltatt på kongressen Immunology 2020 i regi av the American Association of Immunologists (AAI). Kongressen avholdes årlig og skulle i år arrangeres i mellom 8.-12. mai i Honululu på Hawaii. I faggruppen har vi hatt for vane å delta på AAI sine nasjonale møter i Amerika, og i de senere årene har kongressen utvidet innholdet med en egen sesjon på veterinær og komparativ immunologi. 

I år skulle vi legge frem resultater på melano-makrofager og assosierte betennelsesreaksjoner i laks (FHF-prosjekt 901501), samt den nylig publiserte studien om en strukturell analog til bursa Fabricius i gattet hos laks. Grunnet den verdensomspennende COVID19-pandemien ble kongressen avlyst. Abstraktene ble allikevel publisert i The Journal of Immunology, Vol. 204, Issue 1 Supplement, 1 May 2020 og kan leses her: https://www.jimmunol.org/content/204/1_Supplement/92.32

https://www.jimmunol.org/content/204/1_Supplement/92.33

Vi håper på deltagelse neste år med nye resultater.

Published 19. september 2014 - 12:34 - Updated 24. juni 2022 - 10:55