Virologi

Faggruppe for virologi

Forskningen i faggruppe for virologi er rettet mot sentrale virusinfeksjoner i norsk fiskeoppdrett og storfeproduksjon og mot virus som kan smitte mennesker gjennom mat og vann. Vi har ansvaret for undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter i virologi.

Vår forskning

Faggruppe for virologi har i mange år hatt virusinfeksjoner hos oppdrettsfisk som et sentralt fokus på grunn av disse infeksjonenes betydning for oppdrettsnæringen nasjonalt. Fiskevirusgruppa (lenke) har hovedfokus på Piscint orthoreovirus (PRV) som gir sykdommen hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB); Salmonid alphavirus (SAV) som er årsaken til Pancreas Disease (PD) og Infeksiøs lakseanemivirus (ILAV). Det langsiktige målet er å forstå basale sykdomsmekanismer, det vil si: «Hvorfor blir fisken syk». Det kan bidra til å etablere forebyggende tiltak og vaksiner for å kunne kontrollere infeksjonene. «Hva kan man gjøre for å hindre sykdom?»

Faggruppe for virologi har jobbet med bovint coronavirus (BCoV) gjennom flere år, i tett samarbeid med Produksjonsdyrklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen. BCoV forårsaker tarm- og luftveisinfeksjon på storfe og er vidt utbredt i norske besetninger. Forskningen har utgjort en del av grunnlaget for etableringen av kontrollprogrammet for BCoV og BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus).

På området mattrygghet har gruppens fokus vært på norovirus (NoV), adenovirus (AdV) og hepatitt A virus (HAV). NoV er den vanligste årsaken til matbåren sykdom, både i Norge og globalt. Vårt arbeid har særlig vært rettet mot etablering av metodikk for viruspåvisning i mat og vann. Faggruppe for virologi er nasjonalt referanselaboratorium for virus i mat og vann.

Faggruppe for virologi har i flere år vært nasjonalt referanselaboratorium for virus infeksjoner hos bier. Det er mye oppmerksomhet i samfunnet rundt forøket dødelighet hos bier. Vi har vist at Deformed wing virus (DWV) og Sacbrood virus (Sekkyngelvirus) er av betydning for økt dødelighet hos bier i Norge.

Vår undervisning

Vi underviser veterinærstudenter i virologi i blokkene Allmenn sykdomslære, Infeksjonslære og Mattrygghet, og veterinærstudenter som har fordypning i akvakultur. Et hovedmål i infeksjonslæren er at studentene får en forståelse av egenskaper ved virus som har betydning for virus evne til å gi sykdom, hva slags sykdommer de gir, hvordan de smitter, samt at de får kunnskap om sykdomsmekanismer, epidemiologi og forebygging. Fokuset er rettet mot virusinfeksjoner hos produksjonsdyr (inklusive fisk), sport- og familiedyr i Norge, men også mot viktige virussykdommer internasjonalt. I mattrygghet er fokus på NoV og HAV og smitte av mennesker via norskproduserte og importerte matvarer.

Undervisningen av våre dyrepleierstudenter skal gi kunnskap om virus generelt, rengjøring, desinfeksjon, vaksinasjon og om de viktigste virus som gir sykdom hos sports- og familiedyr i Norge eller som vi frykter kan etablere seg i Norge.

 

Metodikk og spesialkompetanse

 • Smittemodeller for virus
 • Reseptorforskning
 • Revers genetikk
 • Replikonvaksiner/DNA-vaksiner
 • Next generation sequencing (NGS) av virus
 • RNAseq
 • In situ hybridisering
 • Flow cytometry av virusinfiserte celler
 • Kvantifisering av «levende» virus (dyrking og PMAxx-behandling)
 • Kvantifisering av virus (qPCR og droplet digital PCR)

Pågående prosjekter (med ev. hyperlenke til prosjekter) (samarbeidspartnere)

 • SARS-CoV2 in sewage (NIVA og SLU)
 • BarriNor (Norsk Vann og vannprodusenter)
 • NoV in Pacific Oysters (Havforskningsinstituttet)
 • BCoV and Cryptosporidium parvum in vitro co-infection [Faggruppe (FG) for parasittologi]
 • Establishing bovine enteroids for cultivation of enteric pathogens (FG for parasittologi)
 • APPV in pigs (Produksjonsdyrklinikken og SLU)
 • Detection of Salmonid Alphavirus in water (Veterinærinstituttet)
 • PlastPath (FG for mattrygghet, FG for patologi og Weltzienlab)
 • Hantavirus and hepatitis E virus in rats (FG for bakteriologi)
 • VivaAct (finansiert av NFR) Vaksineutvikling fisk, (Univ i Tromsø, Veterinærinstituttet, Danmarks Teknsk Univ., INRA Frankrike)
 • Verification (finansiert av NFR) Cellulær reseptor for PRV. (SINTEF, UNiv of Pittsburgh, USA, University Miguel Hernández de Elche, Spania)
 • Red Flag (finansiert av NFR, ledet av Veterinærinstituttet). Immunologisk betydning av røde blodceller hos fisk. (Veterinærinstituttet, Univ of British Columbia, Canada,
 • Røde- og svarte flekker i laksefilet (finansiert av FHF) (Faggruppe for anatomi, PrePat)
 • PRV – vaksinekandidat. (Finansiert av Elanco, USA)
 • Emergence and spread of PRV-3 (Finansiert av dansk forskningsråd, ledet av Danmarks Teknsk Univ)
 • Ekspresjonsstudier av DNA konstrukter (Finansiert av Stonehaven, UK)
 • Effekt av ILA vaksine (Finansiert av næring)
 • Er PMCV en infeksjon av laks? (finansiert av FHF) (Pharmaq Analytic)
 • Friske varroa resistente honningbier (finansiert av NFR) (Birøkterlaget)
 • Forvaltningsstøtte virus bier (MT)
Published 17. januar 2020 - 12:08 - Updated 13. mai 2022 - 9:39