Om oss

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning til veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning innenfor mikrobiologi (bakteriologi, mykologi og virologi), parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring relatert til fiske- og dyrehelse, mattrygghet og miljø.

Instituttet driver bakteriologisk og parasittologisk diagnostikktjeneste rettet mot interne og eksterne dyreklinikker. Vi har laboratorier med nasjonal referansefunksjon innen utvalgte områder innen bakteriologi, virologi, parasittologi og toksikologi knyttet til mattrygghet og miljø.

Faggruppene deltar i et stort antatt forskningsprosjekter og tar imot oppdrag fra private og offentlige aktører.

Undervisning

PARAFAG gir forskningsbasert undervisning til veterinær- og dyrepleiestudenter. I Veterinærstudiet har vi hovedansvar for blokkene Allmenn Sykdomslære, Ernæringslære, Infeksjonslære, Farmakologi og toksikologi og Mattrygghet, samt ansvar for differensieringen i akvamedisin og kurs i smittevern og produksjonsdyrhygiene og importkontroll. I Dyrepleierstudiet har vi hovedansvar for blokken Infeksjonsbiologi og legemiddellære.

I tillegg deltar vi i undervisning i doktorgradskurs (ph.d.-emner) som tilbys ved Veterinærhøgskolen.

Forskning

Parafag driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen fiske- og dyrehelse, mattrygghet og miljø.

Våre fagfelt er sentrale innen én helse aspektet som uttrykker at menneskers helse, dyras helse og miljøet rundt oss påvirkes og er avhengig av hverandre. Dette gjør vi gjennom helkjedetenkning innen matproduksjon og gjennom å sette utfordringer hos dyr, menneske og miljø i sammenheng.

Vi formidler kompetanse og forskningsresultater til både publikum og fagmiljø, og bistår offentlige og private aktører med vår kunnskap.

  • Hvilke infeksjoner gjør oppdrettslaks syk, og hvordan kan den fôres for å holde seg frisk?
  • Hvordan skal vi bruke legemidler til å behandle dyr på en optimal måte?
  • Hvordan kan vi forebygge sykdom gjennom mat og vann vi inntar?
  • Hva skjer når tilsetningsstoffer kommer ut i miljøet og hvilket betydning har det for dyr og menneskers helse?

Dette er noen av problemstillingene vi jobber med ved PARAFAG. Mer informasjon om konkrete forskningsprosjekter og problemstillinger vi jobber med finnes under hver faggruppe.

Published 2. juni 2014 - 9:55 - Updated 20. oktober 2020 - 16:20