Miljøtoksikologisk laboratorium

Miljøtokslaboratoriet arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen miljøkjemi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (TEST 137). I henhold til akkrediteringen deltar laboratoriet årlig i et bestemt antall internasjonale ringtester og tester sin kvalitet i forhold til internasjonale referanse standarder. Laboratoriet har dessuten utviklet egne interne referanse standarder.

Laboratoriet deltar i undervisning i miljø- og mattoksikologi på NMBU og gir veiledning og opplæring i analysemetoder og helseeffekter til bachelor, master og PhD studenter, internt fra NMBU, eksternt fra universiteter og høyskoler i Norge og fra internasjonale universiteter.

Kontakt

Laboratorium67 23 19 56
  
Jan Ludvig Lyche67 23 22 92
Professor/Laboratorielederjan.l.lyche@nmbu.no
  
Anuschka Polder922 31 012
Emeritusanuschka.polder@nmbu.no
  
Erik Magnus Ræder67 23 22 95
Stipendiaterik.rader@nmbu.no
  
Gabrielle Haddad-Weiser67 23 22 96
Overingeniørgabrielle.haddad-weiser@nmbu.no
  
Mariana Paz67 23 19 59
Overingeniørmariana.paz@nmbu.no
  
Selma Hurem67 23 22 86
Forskerselma.hurem@nmbu.no
  
Vidar Berg67 23 22 93
Senioringeniørvidar.berg@nmbu.no
  
  
  

Akkrediteringen* omfatter en rekke metoder for å analyserer miljøgifter i egg, melk, blod (inkl. plasma og serum), fett (inkl. spekk og animalske og vegetabilske oljer), muskel (kjøtt), lever, hjerne og hele smådyr som muslinger, amfipoder og sebrafisk:

* På grunn av flytting til nye lokaler og følgende valideringsarbeid er Miljøtokslaboratoriet ute i midlertidig suspensjon fra Norsk Akkreditering fra perioden Mars 2021 - November 2021. Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon.

 

Fettbestemmelse M-MT.1.3: tre ulike metoder for fettbestemmelse som kan benyttes ved MT-lab. Alle tre er gravimetriske og det er i prinsippet andel fettekstrakt som brukes forskjell mellom dem.

Multimetode (M-MT.2.2): Denne metoden brukes til bestemmelse av alle PCBene, de fleste pesticidene, de fleste bromerte flammehemmerne og OH-metabolittene (ikke akkreditert) Metoden omfatter ekstraksjon av lipider og lipofile stoffer med aceton/sykloheksan, opprensing med syre og analyse ved bruk av GC-MS.

Våre akkrediterte analytter:

 • Klorerte pesticider (HCB, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, heptaklor, oxyklordan, trans-Klordan, cis-Klordan, trans-Nonaklor, cis-Nonaklor, p,p’-DDE, o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT og mirex).
 • PCBs (PCB-28, -29, -31, -47, -52, -56, -66, -74, -87, -99, -101, -105, -110, -112, -114, -118, -128, -132, -136, -137, -138, -141, -149, -151, -153, -156, -157, -170, -180, -183, -187, -189, -194, -196, -199,-206, -207, -209)
 • Bromerte flammehemmere (BDE-77, -28, -47, -100, -153, -154, -183, -209 og HBCDD)

Kvalitetssikrede, ikke akkrediterte metoder

 • Toksafener (M-MT.2.4)
 • Perfluorerte forbindelser (M-MT.2.7)
 • OH-metabollitter (M-MT.2.5)
 • Phenoler (M-MT.2.3 og M-MT.2.6)
 • Calux
 • Pyretroider (M-FT.25)
 • M-MT.2.1 (alle klorerte pesticider over + cis-Heptaklor epoxyd, aldrin, endrin, dieldrin, metoxyklor)
 • M-MT.2.3 OP (Organofosforpesticider (heptenofos, diazinon, coumafos, phosmet, parathion, diklorvos)

Miljøtokslaboratoriet jobber kontinuerlig med utvikling av nye metoder og kan derfor etablere analysemetoder av nye stoffer. I tillegg har gruppen kompetanse på toksiske effekter av en rekke stoffer som ikke rutinemessig analyseres, både gjennom forskningsprosjekter og gjennom risikovurderingsarbeid i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og for kommersielle aktører.

Laboratoriets kompetanse omfatter også design og gjennomføring av dyreforsøk, feltstudier, samt epidemiologiske studier.

Published 19. november 2013 - 13:54 - Updated 6. januar 2022 - 16:26