Aktuelt PARAFAG

Ny kunnskap om rensefisks fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov

Ny kunnskap om rensefisks fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov

Doktorgradsarbeidet til Weiwen Zhou har styrket kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å kunne lage optimalt fôr til bruk i rensefiskindustrien i Norge.

 

Risikabelt å drikke rå melk

Risikabelt å drikke rå melk

Lene Idlands studie viser at det er en betydelig risiko forbundet ved å drikke upasteurisert melk fra norske kyr, spesielt for personer med nedsatt immunforsvar, eldre, barn og gravide.

 

Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri

Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri

Andreas Riborg har kartlagt utbredelse, virulens og fenotype av Yersinia ruckeri i norsk oppdrettsnæring.

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia

Doktorgradsarbeidet til Tsegabirhan Kifleyohannes Tesama viser at til tross for nær kontakt mellom mennesker og husdyr i landlige områder i Etiopia, er mesteparten av overføringen av parasittene Cryptosporidium og Giardia ikke zoonotisk.

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Mari Røkens doktorgradsarbeid viser at mennesker blir eksponert for antibiotikaresistens gjennom interaksjon med infiserte kjæledyr og i hjemmemiljø. Men smittefaren er liten.

Prosjektmøte for COASTAL

Prosjektmøte for COASTAL

Prosjektet «COASTAL - MiCrofluidic sensOrs for Rapid detection of marine toxins in SusTainable AquacuLture», finansiert av EEAGRANTS, hadde møte 19. og 20. september ved Universitetet i Aveiro i Portugal.

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nytt forskningsprosjekt skal utvikle nye fôringsstrategier for torsk, som tar hensyn til fiskens artsspesifikke egenskaper og behov. Det skal bidra til bedre fiskehelse og mer bærekraftig torskeoppdrett.

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

28. januar hadde COASTAL-prosjektet MiCrofluidic sensOrs for Rapid detection of marine toxins in SusTainable AquacuLture, finansiert av EEAGRANTS, et digital kick off-møte.

CMS er en smittsom sykdom

CMS er en smittsom sykdom

Camilla Fritsvolds doktorgradsarbeid konkluderer med at CMS er en overførbar sykdom som kan gi alvorlig og typisk hjertebetennelse hos atlantisk laks i oppdrett, ikke bare hos stor og slaktemoden laks, men også i pre-smolt, post-smolt og i tidlige sjøfaser.

Bør vi spise oppdrettslaks?

Bør vi spise oppdrettslaks?

Er det sunt å spise oppdrettslaks, eller er den full av farlige miljøgifter og antibiotika? Hadde det vært bedre å bare spise villaks? 

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Christina Veit har funnet ut at signalsystemene i hjernen endres hos syke griser, og at dette kan påvirke den sosiale samhandlingen mellom dem. Økt kunnskap om dette kan bidra til å forhindre skadelig atferd, som er en viktig dyrevelferdsutfordring i svinenæringen.

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse.

Forsker på antibiotikaresistens ved å studere avløpsvann

Forsker på antibiotikaresistens ved å studere avløpsvann

Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt studerer avløpsvann for å se på hvordan samspillet mellom dyr, mennesker og miljø påvirker utvikling og spredning av antibiotika-resistente bakterier.

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Doktorgradsarbeidet til Isaac Rumpel Mulei konkluderer med at infeksiøs pankreasnekrosevirus, infeksiøs hematopoetisk nekrosevirus og Flavobacterium psychrophilum finnes i oppdrettede regnbueørreter i Kenya, og at oppdretternes praksis kan bidra til forekomst og spredning av sykdom.

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Marte Ekeland Fergestad har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens og sykdomsfremkallende faktorer i stafylokokker fra kumelk. Funnene indikerer at det er mindre antibiotikaresistens hos gule stafylokokker (Staphylococcus aureus), men at denne arten har flere sykdomsfremkallende faktorer enn mange andre stafylokokker funnet hos ku.

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Muhammad Salman Malik konkluderer i sin doktoravhandling med at Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1) etablerer en persistent infeksjon i laks, og at PRV-1-infeksjon er involvert i utviklingen av melaniserte forandringer i laksens muskulatur. I tillegg viser studien at tidligere immunisering med den ikke sykdomsfremkallende undertypen PRV-3, beskytter mot PRV-1-infeksjon.

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Lisa-Victoria Bernhardts doktorgradsarbeid viser at en ny vannfiltreringsmetode har et stort potensial som en alternativ metode for overvåking av salmonid alphavirus (SAV) i oppdrettsanlegg.

Bakteriene sover i årevis og kan våkne i maten din

Bakteriene sover i årevis og kan våkne i maten din

Sporedannende bakterier kan overleve i millioner av år og våkner til live i pastarestene og melkekartongen din. De fører til sykdom og enormt matsvinn. Nå håper forskerne at de nærmer seg svar på hva som kan gjøres for å bekjempe dem.

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

I Øystein Klakeggs doktorgradsstudie ga tilførsel av probiotiske bakterier til laks og rognkjeks bedre overlevelse, bedre tilvekst og færre sår. I tillegg ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi for første gang påvist å gi sykdom hos laks i Norge.

Den beste måten å vaske bær på

Den beste måten å vaske bær på

Holder det egentlig å gi bærene et raskt skyll under rennende vann eller må det kraftigere lut til for å få bort parasittene? Nå har forskerne testet.

Har utviklet PCR-metoder for påvisning av Tilapia Lake Virus

Har utviklet PCR-metoder for påvisning av Tilapia Lake Virus

Augustino A. Chengula har utviklet PCR-metoder for overvåkning og påvisning av Tilapia Lake Virus (TiLV) og vist at vill og oppdrettet nil-tilapia i Lake Victoria er virusbærere. Studien bidrar til bedre forståelse av virusets egenskaper og etablerer et grunnlag for pålitelige diagnostiske metoder.

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Doktorgradsarbeidet til Tamirat Tefera Temesgen viser at bær vi kjøper i butikken, kan være forurenset av sykdomsfremkallende parasitter. Han har utviklet nye metoder for å påvise slike parasitter og vurdere deres levedyktighet.

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Jie Wangs doktorgradsarbeid viser at tarmhelse og mikrobiota hos atlantisk laks endres sterkt gjennom produksjonsperioden, og at funksjonelle fôringredienser ikke alltid er gunstige for fisken.

 Kloakken kan fortelle om koronasmitten går opp

Kloakken kan fortelle om koronasmitten går opp

Forskere ønsker å lage et system for å analysere kloakk fra hele landet. Det kan fortelle oss om koronaviruset sprer seg. Arbeidet har startet, men det går sakte fordi prosjektet ikke har fått finansiering.  

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeria monocytogenes påvirkes av stressfaktorer i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.

Bevilgninger til prosjekter om antibiotikaresistens og lakselus

Bevilgninger til prosjekter om antibiotikaresistens og lakselus

Professorene Yngvild Wasteson, ved Faggruppe for Mattrygghet, og Tor Einar Horsberg, ved Faggruppe for farmakologi, er prosjektledere for hvert sitt forskningsprosjekt som har fått bevilgning fra Forskningsrådet som Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i lavinntektsland

Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i lavinntektsland

En ny studie demonstrerer at rask og treffsikker diagnostikk for tarmparasitten Cryptosporidium er mulig ved enkel tilpasning av mikroskopi-metode som allerede er tilgjengelig på mange sykehus og helsesentre i lavinntektsland.

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia

Elisa Daniel Mwega har påvist flavobakterier i nil-tilapia i Tanzania. Bakteriene viste resistens mot flere antimikrobielle midler, og resultatene bidrar med kunnskap som støtter etablering av riktige forebyggende tiltak for oppdrettsnæringen i Tanzania.

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Amritha Johny med at muggsoppgifter og fytoøstrogener som finnes i hyppig brukt plantebasert fiskefôr, ikke utgjør en helserisiko for mennesker som spiser fisk. Høye andeler av hvetegluten og soyaproteinkonsentrat i fôret kan likevel skade fisken.

Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter

Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter

Aina Jansens doktorgradsavhandling bidrar til økt kunnskap om miljøgifter i mennesker etter overvektskirurgi og påvirkningen disse miljøgiftene kan ha på stoffskifte, binyre –og reproduksjonshormoner.

Ny kunnskap om tilapia lake virus

Ny kunnskap om tilapia lake virus

Kizito Kahoza Mugimbas doktorgradsarbeid viser for første gang tilapia lake virus-infeksjon i Victoriasjøen. Funn i studien indikerer at viruset potensielt demper den medfødte immunresponsen i den tidlige infeksjonsfasen, noe som fremmer formering av virus.

Kunstig fisketarm kan føre til færre dyreforsøk

Kunstig fisketarm kan føre til færre dyreforsøk

Ved å lage en kunstig fisketarm, håper forskere å kunne redusere antall dyreforsøk når de tester om framtidas laksefôr kan bestå av insekter, alger eller bakterier.

Bidrar til bedre dyrevelferd for høner

Bidrar til bedre dyrevelferd for høner

14 stipendiater i det internasjonale forskningsprosjektet ChickenStress forteller om hvordan de håper å bidra til bedre velferd for eggleggende høner.

Inaktivering av PRV

Inaktivering av PRV

En ny studie har testet hva som skal til for å inaktivere Piscint orthoreovirus (PRV) hos laks.

Forsøksfisken sebrafisk har parasitter på hjernen

Forsøksfisken sebrafisk har parasitter på hjernen

Det kan ha alvorlige konsekvenser for hjerneforskning og utvikling av medisiner for mennesker.

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

En ny studie fra NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetet i Oslo viser at langsom produksjon av laksesmolt fører til større og friskere laks.

Veterinærhøgskolen er partner i nytt innovasjonssenter

Veterinærhøgskolen er partner i nytt innovasjonssenter

Et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal forske på hvordan vi bedre kan utnytte marine ressurser.

Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Når temperaturen i havet stiger, synker nivåene av oksygen. Det er kritisk for oppdrettslaksen.

Ny kunnskap om fettomsetning hos laks

Ny kunnskap om fettomsetning hos laks

Anne Kristine Grostøl Hansen presenterer i sitt doktorgradsarbeid ny kunnskap om fettomsetning hos laks.

Hjertesprekk-virus forandrer seg under en infeksjon

Hjertesprekk-virus forandrer seg under en infeksjon

Ny forskning ved Veterinærhøgskolen, NMBU, viser at PMCV, viruset som forårsaker hjertesprekk hos laks, forandrer seg underveis i en infeksjon. Det er sannsynlig at en dominerende og aggressiv variant fører til utbrudd av sykdommen.

Kloakken kan gi korona-svar

Kloakken kan gi korona-svar

Kan kloakken gi svar om koronapandemien? Neste gang et nytt virus nærmer seg Norge, kan prøver fra renseanleggene bli til et tidlig varslingssystem.

Har funnet effektiv metode for måling av antistoffer hos laks

Har funnet effektiv metode for måling av antistoffer hos laks

En ny doktorgradsavhandling ved Veterinærhøgskolen viser hvordan man effektivt kan måle antistoffer hos laks. Funnene kan føre til mindre tap av fisk, økt fiskevelferd og bidra til en mer bærekraftig laksenæring.

Kloakk fra boligområder kan spre antibiotikaresistens

Kloakk fra boligområder kan spre antibiotikaresistens

I sitt doktorgradsarbeid konkluderer Erik Paulshus med at både sykehuskloakk og kloakk fra vanlige boligområder kan bidra til å spre sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistens.

Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Håkon Kaspersen har i sin doktorgradsavhandling påvist en viss spredning av E. coli-bakterien i den norske svine- og kyllingproduksjonskjeden. Funnene viser viktigheten av overvåkning av resistente bakterier og kontrolltiltak med hensyn til import.

Temperaturtrening kan gi bedret overlevelse av stør

Temperaturtrening kan gi bedret overlevelse av stør

I sitt doktorgradsarbeid har Elena Maria Santidrian Yebra-Pimentel forsket på utvikling av nye verktøy for å bedre produksjonen av settefisk for stør.

Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller

Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller

Karla Meza Parada har i sin avhandling dokumentert forskjeller mellom ulike smittemodeller for testing av vaksiner mot Piscirickettsia salmonis, som er en utbredt bakterie innen lakseoppdrett.

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Dhamotharan Kannimuthu med at varianten av viruset Piscine orthoreovirus (PRV) som rammer regnbueørret, er en ny sub-type av PRV. Dette er viktig kunnskap for oppdrettsnæringen.

Parasitt samler seg på hjernen og manipulerer fisken

Parasitt samler seg på hjernen og manipulerer fisken

Siri Helene Helland-Riises doktorgradsarbeid konkluderer med at parasitten Euhaplorchis californiensis samler seg på spesifikke steder på hjernen til California killifisk. Det tyder på at disse områdene er viktige for manipulasjon av fisken.

Hvordan påvirker stress eggleggende høners hjerner?

Hvordan påvirker stress eggleggende høners hjerner?

Gjennom et et storstilt europeisk forskningsprosjekt der Veterinærhøgskolen NMBU er en av samarbeidspartnerne, skal det forskes på hvordan høners velferd kan forbedres. Da må man forstå hjernene deres. 

Sykdomskontroll og infeksjoner hos storfe i Bosnia-Hercegovina

Sykdomskontroll og infeksjoner hos storfe i Bosnia-Hercegovina

Adis Softic viser i sitt doktorgradsarbeid at reproduksjonsproblemer hos storfe i Bosnia-Hercegovina skyldes både infeksjoner og driftsforhold. Studien slår fast at det er behov for et nasjonalt system for datainnsamling og sykdomskontroll.

 

Forskere frykter hunder tar med seg farlig smitte fra utenlandsferie

Forskere frykter hunder tar med seg farlig smitte fra utenlandsferie

Selv om du følger alle regler for vaksiner, er det ingen garanti for at hunden ikke blir smittet av sykdom eller får med seg resistente bakterier hjem fra ferien.

Ny kunnskap om miljøgifter i fisk fra Tanzania

Ny kunnskap om miljøgifter i fisk fra Tanzania

Eliezer Brown Mwakalapa har i sin doktorgradsavhandling forsket på miljøgifter i fisk i Tanzania. Resultatene viser både geografiske forskjeller og forskjeller mellom oppdretts- og villfisk, samt at fiskeimport kan bidra til at nye miljøgifter finner veien inn i landet. 

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir Pankreassykdom hos atlantisk laks. Sykdommen gir redusert fiskevelferd og økte utgifter for oppdretter.

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Astrid Wolfs doktorgradsarbeid har bidratt til utvikling av et salmonid alphavirus-basert replikon som vaksinevektor for Atlantisk laks, og til utvikling av potensielle vaksineregimer mot infeksiøs lakseanemi.

Mer kunnskap om bakteriesporer i mat

Mer kunnskap om bakteriesporer i mat

Kristina Borch-Pedersens doktorgradsarbeid gir mer kunnskap om hvordan bakteriesporer «våkner» og hvordan vi kan bruke kunnskapen til å drepe dem. Arbeidet gir viktig informasjon i utvikling av metoder for å bevare mat.

Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Doktorgradsarbeidet til Hanne Merethe Haatveit bidrar til mer kunnskap om viruset som fører til hjerte- og skjelettmuskelbetennelse hos laks. Kunnskapen er viktig for å kunne utvikle effektive vaksiner.

Utviklet ny metode for å analysere drikkevann

Utviklet ny metode for å analysere drikkevann

I sitt doktorgradsarbeid har Jemere Bekele Harito utviklet en ny metode for å finne en parasitt i drikkevannet som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker og dyr.

Bakterier lurer laksens immunforsvar

Bakterier lurer laksens immunforsvar

Doktorgradsarbeidet til Simen Foyn Nørstebø viser at strukturer i overflaten på bakterien Aliivibrio salmonicida har betydning for utvikling av sykdommen kaldtvannsvibriose. 

Ny kunnskap om syk oppdrettslaks

Ny kunnskap om syk oppdrettslaks

Laks som er smittet med viruset som gir hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) tåler lave nivåer av oksygen i vannet bedre hvis de har erfart noe liknende tidligere. I fisk infisert av det samme viruset, er immunforsvaret også bedre rustet til å takle infeksjoner av andre virus. Dette viser doktorgradsarbeidet til Morten Lund.

– Beredskapsplan mot spredning av antibiotikaresistente bakterier ikke nok

– Beredskapsplan mot spredning av antibiotikaresistente bakterier ikke nok

– Vi må redusere bruken av antibiotika og jobbe sammen på tvers av fag og profesjon for å få bukt med truslene fra antibiotikaresistente bakterier, mener NMBU-forskere.

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Generelt spiller norske husdyr og norskprodusert en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Fjørfekjøtt, levende gris og fjørfe er unntakene.

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Høsten 2004 ble mange tusen bergensere smittet av parasitten Giardia. Hundeeierne fikk skylden. Nå er teorien tilbakevist.

NMBU-forskere med bredside mot homeopati som førstevalg for behandling av fisk

NMBU-forskere med bredside mot homeopati som førstevalg for behandling av fisk

Ny forskrift overkjører vitenskapelig fundert forvaltning, skriver NMBU-forskere i kronikk.

Større kunnskap om deprimert laks

Større kunnskap om deprimert laks

Oppdrettslaksen som ikke takler konkurransen i merdene blir stresset, apatiske og anorektiske. Nå har NMBU-forskere funnet ut mer om disse såkalte «taperfiskene».

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

NMBU-leia prosjekt får millionstøtte til lakseforsking som skal bidra til det grøne skiftet.

Nytt internasjonalt prosjekt til MatInf

Nytt internasjonalt prosjekt til MatInf

Etter tøff konkurranse har NMBU blitt tildelt et nytt europeisk prosjekt om matbårne parasitter.

Mikrober påvirker tarmhelse hos mus

Mikrober påvirker tarmhelse hos mus

Sammensetningen av mikroorganismer i tarmen hos mus har betydning for hvordan slimlaget i tykktarmen utøver sin funksjon som beskyttende barriere mot sykdomsfremkallende organismer.

Matinf presenterer «Microbiota in health and disease»

Matinf presenterer «Microbiota in health and disease»

Vi har gleden av å invitere til et spennende seminar om mikrobiota! Onsdag 4 februar kl 12.00-14.00 i Auditorium 2, Hovedbygget, NMBU Campus Adamstuen. 

Fet fisk kan lage farlige stoffer i tarmen

Fet fisk kan lage farlige stoffer i tarmen

En ny studie fra NMBU og Nofima nyanserer bildet av hva slags mat som kan innebære kreftrisiko.

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

- Testing av vaksiner for tilapia har så vidt oss bekjent aldri blitt utført i Norge før, sier forskeren som hovedsakelig har jobbet med å utvikle den nye modellen for vaksinetesting.

Kartlegger grisens følelsesliv

Kartlegger grisens følelsesliv

Hva sier grisens grynt, snøft og hyl om dyrets følelsesliv? Det skal det europeiske forskningsprosjektet Soundwel finne ut mer om. Prosjektet er ett av tre NMBU-prosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd som finansieres av EU.

To Toppforsk-prosjekter til NMBU

To Toppforsk-prosjekter til NMBU

Hvordan påvirker parasitter nervesystemet til folk og dyr? Og hvordan former den grønne økonomien styringsmodeller og utvikling i Sør?