Identitetskontroll (art-rase-individ)

Det utføres DNA-testing hos ulike dyrearter for identifisering av individer. Årsaken er at det noen ganger kan være tvil om et individ er identisk med det som er oppgitt på et registreringspapir/stamtavle. Dette kan være nødvendig å bekrefte, for eksempel når det gjelder ulovlige arter/raser (eks. ulovlige hunderaser) spesielt for individer med stor økonomisk verdi (i for eksempel forsikringssaker).

Det utføres også Rettsmedisinske undersøkelser i samarbeid med politiet. I slike saker foretaes ofte en sammenligning av materiale (hår, blod) fra to steder, eller en vil vite om fra et gitt «åsted» kan stamme fra et gitt individ.

Kontroll av avstamning («farskapsanalyser»)

Noen ganger oppstår det også tvil om oppgitt avstamning er riktig, og det kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger. Slike saker vil kunne løses ved hjelp av DNA-analyser av foreldre og avkom.

Ved Veterinærhøgskolen foretar vi også en rutinemessig avstamningskontroll hos blant annet storfe, svin, hest og enkelte hunderaser. Dette gjøres som en ekstra kontroll for å unngå at individer forveksles.

Medisinsk diagnostikk

Kunnskapen om genetiske feil hos ulike dyrearter har økt sterkt de siste årene, både større kromosomfeil og mindre mutasjoner. Ved Veterinærhøgskolen utføres slike analyser på flere dyrearter. Spesielt på hund foreligger det i dag en rekke ulike genetiske tester.

Identifisering av sykdomsgener hos hund

Etter at alle genene hos hund ble identifisert ved såkalt «sekvensering» i 2004 er det nå bedre muligheter enn noen gang til å finne årsaken til arvelige sykdommer hos hund. Dette er avhengig av at en er i stand til å samle inn blodprøver fra syke og friske individer i rasen. Avlsråd som ønsker å arbeid seriøst med arvelige sykdommer i en rase kan ta kontakt med Veterinærhøgskolen for å diskutere hvilke muligheter som foreligger til å starte et slikt arbeid.