Annerledes kandidatseremoni på Veterinærhøgskolen

Fredag hadde Veterinærhøgskolen NMBU seremoni for vårkandidatene i veterinærmedisin og dyrepleie. For første og siste gang ble feiringen holdt på storplenen foran hovedbygningen fra 1935. Fra januar 2021 begynner alle studentene i de nye veterinærbygningene på NMBU i Ås. Seremonien feires tradisjonelt i den ærverdige festsalen, men på grunn av smittevernhensyn ble den flyttet ut foran hovedbygningen. I tillegg til gratulasjoner og annerkjennelse av en spesiell avslutning på studiene, trakk dekan Anne Storset frem veterinærers rolle i et samfunn som har endret seg raskt på kort tid.

– Før korona var mange veterinærer opptatt av å forsvare norsk husdyrproduksjon i møte med Klimakur 2030. Så kom koronakrisen, og plutselig var det mulig å få gehør for at det er vesentlig å kunne produsere mat til egen befolkning på det naturgrunnlaget som finnes i Norge. Vi vet ennå ikke hvordan vi skal løse matproduksjonen i en forhåpentligvis klimanøytral fremtid, men vi vet at dere kandidater er en del av løsningen, sa Storset til kandidatene.

Rekordmange har valgt akvamedisin
I år uteksaminerer Veterinærhøgskolen NMBU  72 kandidater i veterinærmedisin fordelt på vår- og høstsemesteret. 24 har valgt fordypning i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet, 22 har valgt smådyrmedisin, sju har valgt hestemedisin og et rekordhøyt antall har valgt akvamedisin, hele 18 kandidater. Én kandidat har valgt prosjektretning, og to kandidater har tatt forskerlinjen i tillegg til veterinærstudiet.

– Mange av dere ser mulighetene som finnes i norsk havbruk, og har valgt fordypning i akvakultur. Jeg tror dette er et viktig valg både for dere, for oppdrettsnæringen og for veterinæryrket i Norge, sa Storset videre i sin tale.

Dyrepleieyrket et av Norges raskest voksende yrker
Dyrepleieryrket er et nytt yrke i Norge. Dyrepleie har vært et profesjonsstudium siden 1994 og har utviklet seg fra et ettårig studie til det treårige bachelorprogrammet som tilbys i dag. Veterinærhøgskolen uteksaminerte Norges første dyrepleiere med bachelorgrad våren 2017.

– Dyrepleierne som får sin autorisasjon i dag trer ut i ett av Norges raskest voksende yrker. Dere er nå en del av en høyst ettertraktet yrkesgruppe som er en svært viktig ressurs innenfor klinisk praksis, men har nå en økende fremtreden i andre roller i tillegg. Arbeidsmarkedet trenger dere, og klinikkene er helt avhengig av dere, sa dekanen til dyrepleierkandidatene.

Kandidatene viktige i arbeidet mot FNs Bærekraftsmål
Under seremonien talte administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

– Verden har gjennom FNs Bærekraftsmål forpliktet seg til ambisiøse mål som skal nås innen 2030. Det vil si at vi har ti år igjen. Viktige mål som er relevante for dere kandidater, er å redusere klimaendringer, utrydde sult, sikre trygt drikkevann og sikre biologisk mangfold og liv i sjøen og på land.

Midttun Godal trakk frem at nye, digitale løsninger gir store muligheter innen dyrevelferd og mattrygghet.

– Med data fra blant annet melkekyr, der vi kan få informasjon fra hver enkelt spene, kan det bli enklere å fange opp sykdommer og helseutfordringer, innen akvakultur blir det mulig å følge produksjonen gjennom sensorregistreringer og ny kunnskap skapes blant annet gjennom såkalte digitale tvillinger, der man til enhver tid har en oppdatert digital kopi av kua eller laksen. Innovasjonen innenfor vårt felt øker, men vi er også avhengige av teknologi som sikrer at produksjonen ivaretar fiskens helse og velferd i tillegg til miljøet rundt, sa hun til kandidatene.

Flere forstår betydningen av Én helse
Hun trakk frem at koronakrisen vi står oppe i er svært alvorlig for human helse, men at det tross alt er godt at denne humane krisen ikke i tillegg er en alvorlig dyrehelseutfordring.

– Det er flere og flere som forstår at det er behov for å se mennesker, dyr og miljø i sammenheng for å forstå og håndtere globale utfordringer innen helse og biosikkerhet. En veterinærkollega av meg har sagt: Det viktigste veterinære samfunnsoppdraget er å være bindeleddet mellom dyrehelsa og folkehelsa, sa Midttun Godal.

Under seremonien talte også studentrepresentant Martin Follstad, Madeleine Ossum spilte fiolin, Steffen Isaksen piano og Camilla Wiik Gjerdrum sang.

Published 22. juni 2020 - 14:12 - Updated 22. juni 2020 - 14:39