Lyser ut forskningsmidler for å forske på kreft hos hund

Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hun er en frittstående stiftelse for å fremme forskning på kreft hos hund. Stiftelsen er et samarbeid mellom Veterinærhøgskolen, Norsk Kennel Klub, Smådyrpraktiserende veterinærers forening, Veterinærinstituttet og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS.

Aktuelle forskningsaktivteter som stiftelsen støtter kan være:

 • Kartlegge utbredelse og forekomst av kreft hos hund.
 • Påvise mulige årsakerssammenhenger ved kreft hos hund.
 • Utvikle behandlingsmetoder ved kreft hos hund.
 • Studere sykdomsmekanismer ved kreftutvikling hos hund, herunder forskning som kan komme til nytte ved tilsvarende sykdommer hos mennesker.
 • Reisestipend

For 2018 har fondet inntil 100 000 kroner til disposisjon for forskning og aktivitet som faller inn under formålet. Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer resultater fra den forskningen som er utført og tilkjennegir støtte fra fondet. 

Søknaden må inneholde følgende:

 • Bakgrunn for prosjektet
 • Formål
 • Plan for gjennomføring
 • Eventuelt samarbeid med andre institusjoner, arbeidsfordeling og prosjektansvar
 • Plan om formidling
 • Kostnadsramme
 • Søkerens faglige kvalifikasjoner

Fondet deler ikke ut lønnsmidler.

Det skal sendes inn rapport med regnskap til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen.

Søknadsfrist 10.12.2017

Send søknaden til veronica.kristiansen@nmbu.no

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Veronica Kristiansen.

Published 28. november 2017 - 14:14 - Updated 28. november 2017 - 14:14