Masteroppgave ved Realtek

Hvordan finne/velge masteroppgave og veileder

Alle våre studieprogrammer gjennomfører informasjonsmøter for valg av masteroppgave året før oppgaven skal skrives. Her blir veiledere og aktuelle prosjekter/problemstillinger presentert. Tid og sted for disse møtene blir kunngjort i aktuelle canvasrom i god tid før møtet, samt i tabellen under (blir oppdatert regelmessig).  

Dato for infomøte om aktuelle masteroppgaver for masterstudenter studieår 2022/23
Institutt/fagområde Dato Presentasjon
Miljøfysikk 24.11.2021  Miljøfysikk
Lektorutdanning i realfag
(didaktisk master) 
7.12.2021   Lektor (didaktisk)
Maskin, prosess- og produktutvikling 27.10.2021  
Datavitenskap/Data Science 02.02.2022  
Byggeteknikk og arkitektur Ikke satt  
Geomatikk Ikke satt  
Vann- og miljøteknikk Ikke satt  
Industriell økonomi Ikke satt  

Et tips for å finne veileder er å ta kontakt med emneansvarlige/faglige i emner med tema du kunne tenkt deg å skrive oppgave innenfor. Kanskje er disse interessert i å være veileder for deg, eller vet hvem du eventuelt kan ta kontakt med. Sitter du inne med en ide til en oppgave, ta kontakt med faglige ansatte på det studieprogrammet temaet er aktuelt. 

De fleste har veileder fra det instituttet studieprogrammet deres tilhører, men du står fritt til å ha veileder fra et annet institutt, eller fra et annet fakultet på NMBU. Hovedveileder må være tilsatt på NMBU, men tilleggsveileder kan være eksternt ansatt. 

 

Hva må til for å få skrive masteroppgave?

Alle emner i utdanningsplanen må være bestått før oppstart av semesteret du skal levere masteroppgaven. Dersom du mangler emner, eller er usikker på om dette gjelder deg, ta kontakt med studieveileder.

 

Melding om valg av gradsoppgave

Når veileder er avtalt skal du fylle ut og levere nettskjemaet "Melding om valg av gradsoppgave".  

Alle studenter som skal skrive masteroppgave og er tatt opp på et studieprogram på Realtek må levere dette nettskjemaet. Dette gjelder også Realtek-studenter med hovedveileder fra et annet fakultet på NMBU.

Skulle det skje endringer i valg av veileder eller tidspunkt for innlevering av masteroppgaven etter at melding er levert, trenger du ikke levere en ny melding. Send en epost til studieveileder med ny info.

Frist for innlevering av melding er ca 1 år før masteroppgaven skal leveres: 1. juni for de som skal levere vårsemesteret året etter, eller 1. november for de som skal levere høstsemesteret året etter.  

 

Kontrakt for gradsoppave

Denne fylles ut i samarbeid med hovedveileder. 

Det anbefales at denne fylles ut så nøye som mulig, da dette er ment som en sikkerhet for deg. Tenk gjennom og avklar hvem som skal stå for evt. utgifter, patentrettigheter, veilederansvar (dersom man har flere veiledere) osv. Dersom man er to studenter som skriver sammen bør det stå noe om plikter overfor hverandre, hva som skjer hvis en blir syk/ikke bidrar som avtalt osv. Jo mer utfyllende kontrakt, jo lettere er det å håndtere situasjoner som måtte oppstå underveis. 

Frist for innlevering av kontrakt avhenger av når du skal levere masteroppgaven: senest 15. oktober for innlevering av masteroppgave i vårsemesteret og senest 15. mars for innlevering av masteroppgave i høstsemesteret. Høsten 2021 er fristen for innlevering av masterkontrakt utvidet fra 15. oktober til 15. november.

Kontrakten leveres av studenten via dette nettskjemaet. 

 

Oppmelding til masteroppgaven

Du må selv melde deg opp i masteremnet det semesteret du skal levere masteroppgave. Hvilken emnekode du skal melde deg opp i, avhenger av veilederen din. Velg den koden som tilhører veileders studieprogram:

 • M30-BA: Byggeteknikk og arkitektur
 • M30-VM: Vann- og miljøteknikk
 • M30-IØ: Industriell økonomi
 • M30-MF: Miljøfysikk og fornybar energi
 • M30-GEOM: Geomatikk
 • M30-MPP: Maskin, prosess- og produktutvikling
 • M30-LUN: Lektor i realfag
 • M30-DV: Datavitenskap/Data Science
 • M30-AQFOOD: Aquatic Food Production

Det er ikke mulig å melde seg av vurdering til masteroppgaven. 

  

Økonomisk støtte til masterstudenter på Realtek

Vi tester nå ut en ordning med økonomisk støtte direkte til masterstudenter og evaluerer denne ordningen etterhvert. Masterstudenter tilbys støtte opptil kr. 5 000 per student. Midler er øremerket og kan (kun) benyttes til utgifter til feltreise og/eller innkjøp av utstyr og materiale til laboratorieøvelser som er nødvendig for gjennomføring av mastergradsarbeidet. Budsjettet må spesifiseres i kontrakt mellom student og veileder for gradsoppgaven (budsjettet kan sendes inn i ettertid dersom kontrakten allerede er levert, men det må sendes inn så raskt som mulig). Veileder må godkjenne budsjettet, men det er studenten som disponerer midlene. Kostnadene refunderes på bakgrunn av innlevering av originalkvitteringer til administrasjonen. Krav om refusjon av utlegg leveres samlet ved innlevering av masteroppgaven. Kostnader til trykking av masteroppgave er ikke inkludert i støtteordningen (masteroppgaven leveres kun digitalt til NMBU). Trine Næss Henriksen er kontaktperson for eventuelle spørsmål. 

 

Skal du skrive masteroppgave på et annet fakultet?

Studenter som skriver for et annet fakultet henvises til retningslinjene for masteroppgaver på dette fakultetet. I tillegg må nettskjemaet til REALTEK for melding om valg av gradsoppgave fylles ut, se info lenger opp på denne siden. Masterkontrakten leveres både til det andre fakultetet og til REALTEK.

Merk at oppgaven uansett skal godkjennes som del av ditt studieprogram av programrådet. Enkelte studieprogram (Byggeteknikk og arkitektur og Industriell økonomi) krever også at medveileder er ansatt på fakultetet.

 

Skal du skrive masteroppgave på 60 studiepoeng?

Studenter som ønsker å skrive en utvidet masteroppgave på 60 studiepoeng, må søke om dette til fakultetet sammen med melding om valg av gradsoppgave. Søknad sendes til studieveileder-realtek@nmbu.no 

Undervisningsutvalget vedtok i møte 6/17:

RealTek kan tilby 60 sp masteroppgaver i særskilte tilfeller etter søknad til UU-Realtek og hvor følgende betingelser er oppfylt: 

 • veiledning skal ikke gå utover øvrig veiledningskapasitet på instituttet (f.eks ved at masteroppgaven i hovedsak veiledes av ekstern veileder)
 • instituttleder har godkjent masteravtalen. 

 Kontrakt må leveres innen gjeldende frist for det første semesteret du skal skrive oppgave. 

 

Konfidensiell gradsoppgave

Alle som skal skrive konfidensiell gradsoppgave må fylle ut relevant skjema, se mer info her.

Dette leveres i nettskjemaet sammen med masterkontrakten eller sendes på epost til studieveileder-realtek@nmbu.no. Studieadministrasjonen signerer dette skjemaet på vegne av dekan. Studenten(e) plikter å levere det ferdigsignerte skjemaet sammen med oppgaven ved innlevering i Wiseflow. Skjemaet lastes opp i Wiseflow som et vedlegg.

 

Lesesaler for masterstudenter

Du finner mer info om masterlesesalene her.

 

Tidligere masteroppgaver

I Brage kan du finne og lese masteroppgavene fra tidligere studenter.

 

Nyttig informasjon og verktøy:

 

Published 7. september 2020 - 10:19 - Updated 17. januar 2022 - 7:10