Masteroppgave ved Realtek

Hvordan finne/velge masteroppgave og veileder

Alle våre studieprogrammer gjennomfører informasjonsmøter for valg av masteroppgave året før oppgaven skal skrives. Her blir veiledere og aktuelle prosjekter eller problemstillinger presentert. Tid og sted for disse møtene blir kunngjort i aktuelle canvasrom i god tid før møtet, samt i tabellen under (blir oppdatert regelmessig).  

Dato for infomøte om aktuelle masteroppgaver for masterstudenter studieår 2022/23 (oppdateres iløpet av desember for masterstudenter 23/24)
Institutt/fagområde Dato Veiledere/prosjekter Presentasjon
(for studieår 22/23)
Anvendt robotikk 08.03.23 Aktuelle prosjekter  
Miljøfysikk 01.03.23 Aktuelle prosjekter Miljøfysikk
Lektorutdanning i realfag
(didaktisk master) 
21.03.23   Lektor (didaktisk oppave)
Maskin, prosess- og produktutvikling 15.03.23 Aktuelle prosjekter Maskin
Datavitenskap/Data Science 28.02.23 Aktuelle prosjekter Data
Byggeteknikk og arkitektur 08.03.23    
Geomatikk 08.03.23 Se Canvasrom Geomatikk
Vann- og miljøteknikk 09.03.23 Aktuelle prosjekter
Veiledere
Vann 
Fotonikk 10.03.23 Aktuelle prosjekter  
Masteroppgaven for 5.klasse 09.11.22  

Norsk
English

MASTERDAG REALTEK 30.11.22   Norsk
Engelsk

Et tips for å finne veileder er å ta kontakt med emneansvarlige/faglige i emner med tema du kunne tenkt deg å skrive oppgave innenfor. Kanskje er disse interessert i å være veileder for deg, eller vet hvem du eventuelt kan ta kontakt med. Hvis du har en idé til en oppgave, ta kontakt med faglige ansatte på det studieprogrammet der temaet er aktuelt. 

De fleste har veileder fra det instituttet studieprogrammet deres tilhører, men du står fritt til å ha veileder fra et annet institutt, eller fra et annet fakultet på NMBU. Hovedveileder må være ansatt på NMBU, men tilleggsveileder kan være eksternt ansatt. 

To studenter kan utføre masteroppgaven sammen, enten helt eller delvis. Se mer informasjon om dette i NMBUs studieforskrift.

 

Hva må til for å få skrive masteroppgave?

Du må ha bestått alle emner i utdanningsplanen før oppstart av semesteret der du skal levere masteroppgaven. Dersom du mangler emner, eller er usikker på om dette gjelder deg, ta kontakt med studieveileder.

 

Melding om valg av gradsoppgave

Når veileder er avtalt skal du fylle ut og levere nettskjemaet "Melding om valg av gradsoppgave".  

Alle studenter som skal skrive masteroppgave og er tatt opp på et studieprogram på Realtek må levere dette nettskjemaet. Dette gjelder også Realtek-studenter med hovedveileder fra et annet fakultet på NMBU.

Skulle det skje endringer i valg av veileder eller tidspunkt for innlevering av masteroppgaven etter at meldingen er levert, trenger du ikke levere en ny melding. Send en e-post til studieveileder med ny info.

Frist for innlevering av melding er ca. et år før masteroppgaven skal leveres: 1. juni for de som skal levere vårsemesteret året etter, eller 1. november for de som skal levere høstsemesteret året etter.  

 

Kontrakt for gradsoppgave

Denne fylles ut i samarbeid med hovedveileder. 

Det anbefales at kontrakten fylles ut så nøye som mulig, da dette er ment som en sikkerhet for deg. Tenk gjennom og avklar hvem som skal stå for eventuelle utgifter, patentrettigheter, veilederansvar (dersom du har flere veiledere) osv. Hvis dere er to studenter som skriver sammen bør det stå noe om plikter overfor hverandre, hva som skjer hvis en blir syk eller ikke bidrar som avtalt osv. Jo mer utfyllende kontrakt, jo lettere er det å håndtere situasjoner som måtte oppstå underveis. 

Frist for innlevering av kontrakt avhenger av når du skal levere masteroppgaven: senest 1. desember for innlevering av masteroppgave i vårsemesteret og senest 15. august for innlevering av masteroppgave i høstsemesteret. 

Du leverer kontrakten via dette nettskjemaet. 

 

Oppmelding til masteroppgaven

Du må selv melde deg opp i masteremnet det semesteret du skal levere masteroppgave. Hvilken emnekode du skal melde deg opp i, avhenger av veilederen din. Velg den koden som tilhører veileders studieprogram:

 • M30-BA: Byggeteknikk og arkitektur
 • M30-VM: Vann- og miljøteknikk
 • M30-IØ: Industriell økonomi
 • M30-MF: Miljøfysikk og fornybar energi
 • M30-GEOM: Geomatikk
 • M30-MPP: Maskin, prosess- og produktutvikling
 • M30-LUN: Lektor i realfag
 • M30-DV: Datavitenskap/Data Science
 • M30-AQFOOD: Aquatic Food Production

Det er ikke mulig å melde seg av vurdering til masteroppgaven. 

  

Økonomisk støtte til masterstudenter på Realtek

Vi tester nå ut en ordning med økonomisk støtte direkte til masterstudenter og evaluerer denne ordningen etter hvert. Masterstudenter tilbys støtte opptil kr. 5000 per student. Budsjettet må spesifiseres i kontrakt mellom student og veileder for gradsoppgaven (budsjettet kan sendes inn i ettertid dersom kontrakten allerede er levert, men det må sendes inn så raskt som mulig). Veileder må godkjenne budsjettet, men det er studenten som disponerer midlene.

Midler er øremerket og kan kun benyttes til:

 • Utgifter til feltreise (https://dfo.no/sites/default/files/40-reiseregning-fra-1.januar-2022.xlsm).
 • Innkjøp av utstyr og materiale til laboratorieøvelser som er nødvendig for gjennomføring av mastergradsarbeidet.
 • Innkjøp av lisenser til analyseprogrammer som er nødvendig for gjennomføring av mastergradsarbeidet.
 • Utgifter til konferanser der studenten skal presentere sitt arbeid i forbindelse med gradsoppgaven.

Kostnader til trykking av masteroppgave er ikke inkludert i støtteordningen (masteroppgaven leveres kun digitalt til NMBU). Den økonomiske støtten kan heller ikke brukes til bøker eller deltagelse på kurs eller konferanser (med unntak av konferanser der studenten skal presentere sitt arbeid med gradsoppgaven).

For å få utgiftene refundert, må du levere inn originalkvitteringer i pdf-format. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringene. Du leverer krav om refusjon av utlegg samlet når du har levert masteroppgaven. Trine Næss Henriksen er kontaktperson for eventuelle spørsmål. Fyll ut dette nettskjemaet for å få utgifter refundert: https://nettskjema.no/a/258997  

 

Skal du skrive masteroppgave på et annet fakultet?

Hvis du skriver masteroppgave for et annet fakultet, må du forholde deg til retningslinjene for masteroppgaver på dette fakultetet. I tillegg må du fylle ut nettskjemaet til Realtek for melding om valg av gradsoppgave, se info lenger opp på denne siden. Masterkontrakten leveres både til det fakultetet du skriver for og til Realtek.

Merk at oppgaven uansett skal godkjennes som del av ditt studieprogram av programrådet. Enkelte studieprogram (Byggeteknikk og arkitektur og Industriell økonomi) krever også at medveileder er ansatt på fakultetet.

 

Skal du skrive masteroppgave på 60 studiepoeng?

Studenter som ønsker å skrive en utvidet masteroppgave på 60 studiepoeng, må søke om dette til fakultetet sammen med melding om valg av gradsoppgave. Søknad sendes til studieveileder-realtek@nmbu.no 

Undervisningsutvalget vedtok i møte 6/17:

Realtek kan tilby 60 sp masteroppgaver i særskilte tilfeller etter søknad til Undervisningsutvalget på Realtek og hvor følgende betingelser er oppfylt: 

 • veiledning skal ikke gå utover øvrig veiledningskapasitet på instituttet (f.eks. ved at masteroppgaven i hovedsak veiledes av ekstern veileder)
 • instituttleder har godkjent masteravtalen. 

 Kontrakt må leveres innen gjeldende frist for det første semesteret du skal skrive oppgave. 

 

Konfidensiell gradsoppgave

Alle som skal skrive konfidensiell gradsoppgave må fylle ut relevant skjema, se mer info her.

Dette leveres i nettskjemaet sammen med masterkontrakten eller sendes på epost til studieveileder-realtek@nmbu.no. Studieadministrasjonen signerer dette skjemaet på vegne av dekan. Studenten(e) plikter å levere det ferdigsignerte skjemaet sammen med oppgaven ved innlevering i Wiseflow. Skjemaet lastes opp i Wiseflow som et vedlegg.

 

Lesesaler for masterstudenter

Det er egne lesesaler forbeholdt studenter som skriver masteroppgave. Alle som skriver masteroppgave ved REALTEK kan benytte disse masterlesesalene.

Masterlesesalene finnes i Studentenes Hus. Informasjon om reservasjon av masterplass finner du i dette skjemaet.

Du finner mer info om grupperom og lesesalene her.

 

Tidligere masteroppgaver

I Brage kan du finne og lese masteroppgavene fra tidligere studenter.

 

Nyttig informasjon og verktøy:

Published 7. september 2020 - 10:19 - Updated 3. mars 2023 - 11:13