For våre masterstudenter

 • For våre masterstudenter
  Foto
  Benjamin A. Ward, Benjamin A. Ward

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på Realtek. 

Har du spørsmål angående masteroppgaven, ta kontakt med studieveileder på studieveileder-realtek@nmbu.no

For våre masterstudenter

Hvordan finne/velge masteroppgave og veileder

Alle våre studieprogrammer gjennomfører informasjonsmøter for valg av masteroppgave på våren året før oppgaven skal skrives. Her presenterer veilederne seg og sine forslag til masteroppgave. Tid og sted for disse blir kunngjort på canvas. Det jobbes også med å lage en database over tilgjengelige masteroppgaver. 

Et tips for å finne veileder er å ta kontakt med emneansvarlige/faglige i emner med tema du kunne tenkt deg å skrive oppgave innenfor. Kanskje er disse interesert i å være veileder for deg, eller vet hvem du evt. kan ta kontakt med. Sitter du inne med en ide til en oppgave, ta kontakt med faglige på det studieprogrammet tema er aktuelt. 

De fleste har veileder fra det instituttet studieprogrammet deres tilhører, men du står fritt til å ha veileder fra et annet institutt, eller fra et annet fakultet på NMBU. Hovedveileder må være tilsatt på NMBU, men tilleggsveileder kan være eksternt ansatt. 

 

Hva må til for å få skrive masteroppgave?

Alle emner i utdanningsplanen må være bestått før oppstart av semesteret du skal levere masteroppgaven. Dersom du mangler emner, eller er usikker på om dette gjelder deg, ta kontakt med studieveileder.

 

Melding om valg av gradsoppgave

Når veileder er avtalt skal du fylle ut og levere "Melding om valg av gradsoppgave".  
Skulle det skje endringer i valg av veileder eller tidspunkt for innlevering av masteroppgaven etter at melding er levert, trenger du ikke levere en ny melding. Send en epost til studieveileder med ny info.

Frist for innlevering av melding er 1 år før masteroppgaven skal leveres. Det vil si 15. mai for de som skal levere vårsemesteret året etter, eller 15. november for de som skal levere høstsemesteret året etter. 

Melding sendes på epost til studieveileder-realtek@nmbu.no.

 

Kontrakt for gradsoppave

Denne fylles ut i samarbeid med hovedveileder. 

Det anbefales at denne fylles ut så nøye som mulig, da dette er ment som en sikkerhet for deg. Tenk gjennom og avklar hvem som skal stå for evt. utgifter, patentrettigheter, veilederansvar (dersom man har flere veiledere) osv. Dersom man er to studenter som skriver sammen bør det stå noe om plikter overfor hverandre, hva som skjer hvis en blir syk/ikke bidrar som avtalt osv. Jo mer utfyllende kontrakt, jo lettere er det å håndtere situasjoner som måtte oppstå underveis. 

Frist for innlevering av kontrakt avhenger av når du skal levere masteroppgaven: senest 1.februar for vårsemesteret og 15.september for høstsemesteret.

Kontrakt sendes til studieveileder på epost studieveileder-realtek@nmbu.no.

 

Oppmelding til masteroppgaven

Du må selv melde deg til undervisning i masteremnet det semesteret du skal levere masteroppgave. Hvilken emnekode du skal melde deg opp i, avhenger av veilederen din. Velg den koden som tilhører veileders studieprogram:

 • M30-BA – Byggteknikk og arkitektur
 • M30-VM: Vann og miljøteknikk
 • M30-IØ: Industriell økonomi
 • M30-MF: Miljøfysikk og fornybarenergi
 • M30-GEOM: Geomatikk
 • M30-MPP: Maskin, prosess- og produktutvikling
 • M30-LUN: Lektor i realfag
 • M30-DV: Datavitenskap (2.årig master)
 • M30-TDV: Data Science (5.årig)

Det er studieveileder som melder deg til vurdering, etter at kontrakt for gradsoppgave har blitt godkjent. 

Det er ikke mulig å melde seg av vurdering til masteroppgaven. 

 

Skal du skrive masteroppgave på et annet fakultet?

Studenter som skriver for et annet fakultet henvises til retningslinjene for masteroppgaver på dette fakultetet. Kontrakt skal ikke leveres til REALTEK, men vi tar gjerne imot en kopi når den er godkjent.

Merk at oppgaven uansett skal godkjennes som del av ditt studieprogram av programrådet. Enkelte studieprogram (Byggeteknikk og arkitektur og Industriell økonomi) krever også at medveileder er ansatt på fakultetet.

 

Skal du skrive masteroppgave på 60 studiepoeng?

Studenter som ønsker å skrive en utvidet masteroppgave på 60 studiepoeng, må søke om dette til fakultetet sammen med melding om valg av gradsoppgave. Søknad sendes til studieveileder-realtek@nmbu.no 

Undervisningsutvalget vedtok i møte 6/17:

RealTek kan tilby 60 sp masteroppgaver i særskilte tilfeller etter søknad til UU-Realtek og hvor følgende betingelser er oppfylt: 

 • veiledning skal ikke gå utover øvrig veiledningskapasitet i seksjonen (f.eks ved at masteroppgaven i hovedsak veiledes av ekstern veileder)
 • seksjonsleder har godkjent masteravtalen. 

 

Kontrakt må leveres innen gjeldende frist for det første semesteret du skal skrive oppgave. Det vil si; skal du skrive masteroppgave høsten og våren, med innlevering i vårsemesteret, må kontrakten leveres innen 15 september. 

 

Konfidensiell gradsoppgave

Alle som skal skrive konfidensiell gradsoppgave må fylle ut og levere skjema "Konfidensiell gradsoppgave". Dette sendes på epost studieveileder-realtek@nmbu.no, og må godkjennes av fakultetet. Studenten(e) plikter å levere det ferdigsignerte skjemaet sammen med oppgaven ved innlevering i Wiseflow. Skjemaet lastes opp i Wiseflow som et vedlegg.

 

Lesesalsplass for masterstudenter

Studenter som skal skrive masteroppgave kan søke om fast masterplass det semesteret de skal levere masteroppgaven. Du finner mer info og søknadsskjema her.

 

Tidligere masteroppgaver

I Brage kan du finne og lese masteroppgavene fra tidligere studenter.

 

Nyttig informasjon og verktøy:

 

Published 7. september 2020 - 10:19 - Updated 25. januar 2021 - 13:25