Kompetanse for kvalitet

Om Kompetanse for kvalitet
Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden, og for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud». For mer informasjon om vikar- eller stipendordningen, se www.udir.no/videreutdanning.
Studieåret 2017/2018 har NMBU følgende tilbud innenfor strategien:

Matematikk 1
Studiet retter seg mot lærere som har fordypning i matematikk fra videregående skole og som vil undervise på ungdomstrinnet eller i vgs. Kurset dekker én- og flervariabel kalkulus, lineær algebra, lineære differensiallikninger og tallteori, i tillegg til integrert matematikkdidaktikk. Studiet er samlingsbasert med samlinger på NMBU, Ås – tre samlinger à fem dager per semester. Nettbasert oppfølging mellom samlingene.
Les her for mer informasjon

Matematikk 2
Studiet retter seg mot lærere som har videreutdanning i matematikk for 8. - 13. trinn – del 1 eller minst 30 stp matematikk fra universitet eller høgskole, og som ønsker 30 nye stp for å få formell undervisningskompetanse. Kurset dekker funksjoner av flere variable, lineære differensiallikninger, geometri, matematisk logikk i tillegg til integreret matematikkdidaktikk. Studiet er samlingsbasert med samlinger på NMBU, Ås – tre samlinger à fem dager per semester. Nettbasert oppfølging mellom samlingene.
Les her for mer informasjon

Naturfag 1
Studiet retter seg mot lærere som vil undervise naturfag, men som føler seg usikre på fagområdene hvor læreren mangler bakgrunn. Kurset vil ha fokus på eksperimenter og demonstrasjoner relevant til læreplaner i naturfag på ungdomstrinnet og vg 1. Nødvendig teori for øvelsene vil være integrert, og vil således dekke sentrale emner i læreplanen. Studiet vil bestå av 3 samlinger per semester på NMBU, Ås. Nettbasert oppfølging mellom samlingene.
Les her for mer informasjon

Naturfag 2
Studiet retter seg mot lærere som vil undervise naturfag, men som føler seg usikre på noen av hovedområdene i læreplanen for naturfag på ungdomstrinnet og vg1. Kurset vil dekke cellebiologi, bioteknologi og fysikk. Laboratorieøvelser vil være en integrert del av kurset. Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger per semester på NMBU, Ås. Nettbasert oppfølging mellom samlingene.
Les her for mer informasjon

Kontakt
Har du spørsmål om Kompetanse for kvalitet eller våre studier, ta kontakt med:
Ole Mathis Opstad Kruse, Koordinator for KFK-NMBU.

Published 2. juni 2015 - 19:10 - Updated 26. April 2017 - 11:04