Faglig innhold

Emnets innhold:
Studiet vil ta for seg muligheter og utfordringer som oppstår ved planlegging, gjennomføring og vurdering av tverrfaglig undervisning i naturbruk og naturfag. Her tas det utgangspunkt i studentenes erfaringer fra egen undervisningspraksis. Nye læreplaner og overordnet del vil bli gjennomgått, med vekt på tverrfaglige temaer og tilrettelegging for dybdelæring. Vi vil gå inn på naturfagets og naturbruksfagenes egenart, samt deres fellestrekk, og hvordan dette kan samordnes for å skape relevant og yrkesrettet undervisning som øker elevenes læringsutbytte. Studentene vil få en innføring i hvordan omvendt læreplanarbeid kan brukes som et verktøy i planlegging av tverrfaglig undervisning. I omvendt læreplanarbeid analyseres sentrale arbeidsoppgaver i faget/yrket for å identifisere kvalifikasjoner som er nødvendig for å utføre oppgaven. På bakgrunn av dette kan lærerne utforme læringsmål og læringsoppgaver som er relevante både i naturfag og naturbruk. Vi vil i tillegg gå inn på utforskende arbeidsmåter, og hvordan det å arbeide utforskende kan utnyttes i tverrfaglige prosjekter. Studentene vil gjennom hele studiet arbeide med aksjonslæring, et verktøy som brukes for å systematisk analysere og utvikle egen undervisningspraksis. Studentene skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i aksjonslæring som tar utgangspunkt i en egen problemstilling innen tverrfaglig undervisning.  Erfaringer fra prosjektet skal deles, og studentene skal gjennom felles refleksjon skape ny innsikt innen ulike problemstillinger.

Læringsutbytte:
Studenten skal:

  • Planlegge, gjennomføre og vurdere tverrfaglig undervisning i naturfag og naturbruk, individuelt og i samarbeid med kolleger/medstudenter.
  • Kartlegge nåsituasjon for tverrfaglig arbeid i egen undervisningspraksis og ved egen skole, identifisere utfordringer, samt planlegge, gjennomføre og evaluere forbedringstiltak i samarbeid med kolleger/medstudenter.
  • Bruke omvendt læreplanarbeid til å analysere læreplanen i naturbruk og naturfag, og forme læringsmål som egner seg til tverrfaglig arbeid.
  • Øke sin utviklingskompetanse ved bruk av aksjonslæring og videreutvikle egen undervisningspraksis i tverrfaglig arbeid.

Generelt:
Yrkesdidaktikk og realfagsdidaktikk vil være en integrert del av undervisningen. Vi vil benytte varierte undervisningsmetoder slik at studentene vil få erfaring med ulike tilnærminger til lærestoffet og ulike læringsformer. Vi vil legge til rette for tett samarbeid mellom studentene, ettersom et godt samarbeid mellom kolleger er sentralt i tverrfaglig undervisning. Vi vil derfor fremme kunnskaps- og erfaringsdeling mellom studentene på samling, men også i studentenes eget kollegium. Tilbudet vil ha en tydelig erfaringslæringsprofil, der studentene vil få innføring i aksjonslæring, og det vil legges til rette for refleksjoner knyttet til studentenes tidligere erfaringer og erfaringer gjort underveis i samlinger og eget utviklingsarbeid.

Published 16. september 2020 - 11:01 - Updated 16. september 2020 - 11:01