Faglig innhold i Naturfag 2

Modul 1

Emnets innhold:

Modulen omhandler cellebiologi, gen- og bioteknologi med bl.a. følgende temaer:

 • Oppbygging av bakterie-, dyre- og planteceller.
 • Fotosyntese og celleånding.
 • Nerve-, hormon-, immunsystemet.
 • Celledeling, genetisk variasjon, krysning, arv og miljø.
 • DNA-tråden og veien fra gen til protein.
 • Genmodifisering og kloning.
 • Genteknologi, medisinsk bruk av bioteknologi og dens muligheter og utfordringer.
 • Faglige og etiske problemstillinger knyttet til bruk av bioteknologi.

Læringsutbytte:

Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag for årstrinnene 8-11, samt biologi 1 og 2. Etter endt utdanning skal studenten

 • ha kunnskap om grunnleggende trekk i bakterie-, dyre-, og planteceller.
 • kjenne til de mest sentrale stegene i fotosyntesen og celleåndingen.
 • være kjent med og kunne forklare nerve, immun- og hormonsystemetsystemet og dens prosesser i kroppen.
 • ha solid forståelse av genetisk variasjon, arv og miljøpåvirkninger.
 • ha god kunnskap om DNA struktur, gener og proteinsyntese.
 • ha oversikt over noen viktige metoder som benyttes i genteknologisk forskning, med hovedvekt lagt på molekylære teknikker. Hvilke sammenhenger de forskjellige metodene kan brukes i, samt deres styrker og svakheter.
 • kjenne til relevante demonstrasjoner og praktiske forsøk innenfor biologi som er egnet for undervisning i naturfag
 • ha oversikt over relevant laboratorieutstyr og kunne bruke dette på en tilfredsstillende og sikker måte
 • kunne håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte

Modul 2

Emnets innhold:

Modulen omhandler utdanning for bærekraftig utvikling i naturfag, og handler om å gi fremtidige generasjoner de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for bærekraftig utvikling. Lærerne på kurset får opplæring i det faglige grunnlaget innen naturfag for å kunne undervise om temaer som energiproduksjon og -transport, økologi og biologisk mangfold, klimafysikk, og kjemi knyttet til vann og plast. Det legges stor vekt på å knytte de ulike temaene sammen for å se hvordan de ulike kunnskapsområdene inngår i bærekraftig utvikling. I tillegg får lærerne opplæring i undervisning for bærekraft: hvordan utvikle elevenes handlingskompetanse knyttet til bærekraftig utvikling, både gjennom praktiske eksempler og gjennom utvikling av lærernes didaktiske kompetanse. Sentralt i denne opplæringen er fokus på undervisningsstrategier som er sentrale i utdanning for bærekraftig utvikling: utforskende undervisning, rollespill/drama, bruk av  representasjoner, andre læringsarenaer, sosioviteskapelige vinklinger (dilemma, kontroverser) og "hel skole" tenkning. 

Et av de tre prioriterte tverrfaglige områdene i det nye kunnskapsløftet er bærekraftig utvikling. Her står sammenhengen mellom teknologi(utvikling), miljø(utfordringer) og etisk bevissthet sentralt. Refleksjon rundt de utfordringer jorda og menneskene står over og vurdering av oppdatert kunnskap vil være sentralt gjennom hele modulen. I tillegg vil det være fokus på hvordan undervisning for bærekraftig utvikling kan utvikle elevenes handlingskompetanse.

 

Læringsutbytte:

Studentene skal

 • ha god oversikt over temaene nevnt ovenfor.
 • kunne identifisere, forstå og diskutere elementer innenfor bærekraftig utvikling.
 • diskutere og lære bort bærekraftig utvikling til elevene.

Felles for begge modulene

Didaktikk vil være en integrert del av undervisningen i begge modulene. Vi vil benytte varierte undervisningsmetoder slik at studentene/lærerne vil få erfaring med å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter: Det å ha ulike tilnærminger til fagstoffet er noe som er sentralt for dybdelæring. Vi kommer også til å legge til rette for kunnskapsdeling mellom studentene på samling, men også i studentenes eget kollegium. Vi ønsker å øke studentenes digitale kompetanse ved blant annet å bruke digitale ressurser i utforskende arbeidsmåter spesielt, samt å ha fokus på digitale ressurser til bruk i naturfagundervisning generelt. Tilbudet vil ha en tydelig eksperimentell profil hvor studentene vil få innføring i naturvitenskapelig arbeidsmetoder gjennom forsøk og demonstrasjoner på laboratoriet, og vil reflektere rundt bruk og tilrettelegging av forsøkene i egen undervisning.

Published 16. januar 2017 - 12:56 - Updated 15. januar 2021 - 15:20