Faglig

Modul 1

Emnets innhold:
Grunnleggende fysikk med bl.a. følgende temaer:

 • Grunnleggende klassisk mekanikk som omhandler bevegelse, krefter, energi, arbeid og effekt.
 • Bølger, lyd og lys.
 • Atomfysikk og Bohrs atommodell, kvantisering, energinivåer og emisjons- og absorpsjonsspektre.
 • Grunnleggende elektrisitet og magnetisme, elektromagnetiske bølger.
 • Big Bang og universets utvikling.
 • Praktiske øvelser, forståelse av modellers anvendelse og begrensninger og kunnskapsutvikling innen fysikk vil stå sentralt i hele modulen.

Nivået på modulen vil være tilsvarende Fysikk 1 i vgs. Det vil også inngå noe fysikk i Modul 2 av Naturfag 2 for 8. - 13. trinn.

Læringsutbytte:
Studentene skal:

 • forstå sentrale begrep, størrelser og enheter innenfor temaene nevnt ovenfor
 • ha oversikt over, og kunne de mest sentrale formlene innenfor temaene nevnt ovenfor
 • kunne løse oppgaver med middels vanskelighetsgrad for temaene som gjennomgås

Modul 2

Emnets innhold:
Grunnleggende kjemi med bl.a. følgende temaer:

 • Atomets oppbygning
 • Periodesystemet
 • Kjemiske forbindelser
 • Kjemisk likevekt og støkiometri
 • Kjemiske reaksjoner slik som fellingsreaksjoner, syre-base reaksjoner og redoksreaksjoner
 • Organisk kjemi
 • Elektrokjemi

Nivået på modulen vil være tilsvarende Kjemi 1 i vgs. Det vil også inngå noe kjemi i Modul 2 av Naturfag 2 for 8. - 13. trinn.

Læringsutbytte:
Studenten skal:

 • ha gode kunnskaper innenfor sentrale emner i kjemi
 • kjenne til relevante demonstrasjoner og praktiske forsøk innenfor kjemi som er egnet for undervisning i naturfag
 • ha oversikt over relevant laboratorieutstyr og kunne bruke dette på en tilfredsstillende og sikker måte
 • kunne håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte
 • ha tilstrekkelig matematisk kompetanse til å gjøre enkle kjemiske beregninger

Felles for begge modulene

Didaktikk vil være en integrert del av undervisningen i begge modulene. Vi vil benytte varierte undervisningsmetoder slik at deltakerne vil få erfaring med å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter da det å ha ulike tilnærminger til fagstoffet er noe som er sentralt for dybdelæring. Vi kommer også til å legge til rette for kunnskapsdeling mellom studentene på samling, men også i studentenes eget kollegium. Vi ønsker å øke studentenes digitale kompetanse ved blant annet å bruke digitale ressurser i utforskende arbeidsmåter spesielt, samt å ha fokus på digitale ressurser til bruk i naturfagundervisning generelt. Tilbudet vil ha en tydelig eksperimentell profil hvor studentene vil få innføring i naturvitenskapelig arbeidsmetoder gjennom forsøk og demonstrasjoner på laboratoriet, og vil reflektere rundt bruk og tilrettelegging av forsøkene i egen undervisning.

Published 16. januar 2017 - 12:21 - Updated 15. januar 2021 - 16:00