Faglig innhold

Emnets innhold:

Emnet omhandler utvikling i samfunnet, naturbruksnæringene og naturbruksskolene. Studentenes faglige bakgrunn og yrkeserfaring vil danne utgangspunkt for spesifikke temaer i den faglige fordypningen. Fordypningstemaene vil være innen områdene digitale verktøy, produksjon, tjenesteyting og aktivitet i naturbruksnæringene, der presentasjon av ny kunnskap, erfaringsdeling og hospitering skal bidra til å fordype seg i spesifikke temaer. Læreplanverket etter fagfornyelsen vil stå sentralt i emnet, og faglig fordypning, didaktikk og utviklingsarbeid vil bli knyttet opp mot læreplanverket. Undervisning og elevenes læring er et av hovedtemaene i emnet, og derfor vil yrkesdidaktikk være et gjennomgående tema i kursets innhold. Yrkesdidaktikk vil belyses gjennom ulike læringsformer, tilpasset undervisning og yrkesdidaktiske prinsipper. Videre vil «Det omvendte læreplanarbeidet», som metode for læreplananalyse, bli gjennomgått og knyttet til studentenes gjennomføring av egne utviklingsprosjekt. Aksjonslæring som strategi for systematisk utviklingsarbeid blir en betydelig del av emnet. Studentene vil både få en innføring og veiledning i gjennomføring av aksjonslæring i egen undervisningsvirksomhet, der faglig fordypning og yrkesdidaktiske prinsipper skal utvikles.

Læringsutbytte:

Studentene skal kunne

  • forstå, beskrive og undervise i fagspesifikke temaer og arbeidsoppgaver innen programområdet naturbruk
  • gjennomføre utviklingsarbeid ved bruk av aksjonslæringsstrategier
  • analysere læreplaner i egne programfag og overordnet del av læreplanen
  • vurdere og tilpasse bruken av relevante læringsformer og yrkesdidaktiske prinsipper til elevgruppe og tema
  • anvende og vurdere hensiktsmessige digitale verktøy

Generelt:

Yrkesdidaktikk vil være en integrert del av undervisningen. Vi vil benytte varierte undervisningsmetoder slik at studentene vil få erfaring med ulike tilnærminger til lærestoffet og ulike læringsformer. Vi kommer også til å legge til rette for erfaringsdeling mellom studentene på samling, men også i studentenes eget kollegium. Vi ønsker å øke studentenes digitale kompetanse ved blant annet å bruke digitale ressurser i undervisningen, samt å ha fokus på digitale ressurser som anvendes i naturbruksskolene og -næringene. Tilbudet vil ha en tydelig erfaringslæringsprofil, der studentene vil få innføring i aksjonslæring, og det vil legges til rette for refleksjoner knyttet til studentenes tidligere erfaringer og erfaringer gjort underveis i samlinger, hospitering og eget utviklingsarbeid.

Published 17. januar 2020 - 10:37 - Updated 17. januar 2020 - 13:46