Meny
UniPed
Litteratur

Litteratur Universitetspedagogikk

Grunnbok: Pettersen, R. C. 2005. Kvalitetslæring i høgere utdanning. Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Litteratur

Annen litteratur:
Dreyfus, H & S. Dreyfus 1999. Mesterlære og eksperters læring. I Nielsen K. & S. Kvale (red): Mesterlære. Læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

Elbow, P. 1998. Writing with power. Techniques for mastering the writing process. New York & Oxford: Oxford University Press.

Erstad, O. 2003. Dialogens vilkår i nettbasert læring. SOFFs skriftserie nr. 1, Universitetet i Tromsø.

Gulbrandsen, A. & J. Forslin 1997. Helhetlig læring. Veier til utvikling hos voksne i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Tano Aschehoug.

Jorde, D. & B. Bungum (red) 2003. Naturfagdidaktikk: perspektiver, forskning, utvikling. Oslo: Gyldendal akademisk.

Lipman, D. 1999. Improving your storytelling. Beyond the basics for all who tell stories in work or play. Little Rock: August House.

Molander, B. 1996. Kunskap i handling. Gøteborg: Daidalos.

Omholt, K. 2000. Presentasjonsteknikk. Minikompendium, Norges landbrukshøgskole.

Omholt, K 2007. Kaos – rytme – form. Tre faser i forsknings- og skriveprosesser. Uniped 2, 27-37.

Pettersen, R. C. 1997. Problemet først. Problembaset læring som pedagogisk idé og strategi. Oslo: Tano Aschehoug.

Pettersen, R. C. & J. A. Løkke 2004. Veiledning i praksis – grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget.

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:47