Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte (PPUN400), 10 studiepoeng

Institutt for matematiske realfag og teknologi v/Seksjon for læring og lærerutdanning inviterer herved vitenskapelig ansatte ved NMBU til kurset i universitetspedagogikk 2016-17.

UniPed

Gode pedagogiske kvalifikasjoner hos de som underviser er en forutsetning for å sikre god kvalitet av undervisningen. Kollegiemøtet ved NLH (nå NMBU) vedtok 17. oktober 1985 at fra 1. januar 1987 skal nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger med undervisningsplikt ha gjennomgått et obligatorisk kurs i universitetspedagogikk senest 2 år etter tilsetting dersom de ikke oppfyller kvalifikasjonskravet på tiltredelsestidspunktet. Tilsvarende krav til pedagogisk utdanning og kompetanse har vært gjeldende ved NVH. I tråd med dette blir kravet til pedagogisk kompetanse i undervisnings- og forskerstillinger ved NMBU presisert slik i stillingsannonser: ”Foruten vitenskapelig kompetanse er det viktig med undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk”.

NMBUs ledelse legger stor vekt på arbeidet med å styrke og videreutvikle kvaliteten på undervisningen. NMBUs studienemnd har vedtatt i april 2013 følgende læringsfilosofi:

1.NMBUs læringsfilosofi er:
a. Vi skaper inkluderende læringsmiljøer og gode faglige hjem
b. Studentene er aktive deltakere i fagmiljøet
c. Læring er en studentaktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet.
d. Studentene tar ansvar for og styrer egen læring
e. Lærerne tilrettelegger, veileder og støtter studentene i deres læringsprosess
f. Studentene er en viktig læringsressurs for hverandre og deltar aktivt i undervisningen av sine medstudenter
g. Lærerne fremmer studentens læringsprosess underveis gjennom konstruktive tilbakemeldinger 

2. NMBUs læringsfilosofi fremmes ved at:
a. Instituttene videreutvikler undervisningen mot mer studentaktive læringsformer
b. Et veiledende mål ved NMBU er at 25 % av tiden studenten bruker i et emne skal være kontakttid med fagpersoner, og 75 % er ulike former for tilrettelagte oppgaver, læringsaktiviteter og selvstudier.
c. Studieadministrasjonen sentralt sørger for et høyt nivå på støttefunksjoner for utviklingsarbeidet.

I den forbindelse vil ledelsen prioritere høyt å legge til rette for at kravet til pedagogisk kompetanse blir oppfylt, og at vitenskapelig personell som ikke tilfredsstiller kravet om pedagogisk basiskompetanse, bestreber seg på å innfri dette kravet.

Seksjon for læring og lærerutdanning (SLL) tilbyr kurs i universitetspedagogikk, normalt en gang pr år, neste kurs starter i november 2016. Formålet med kurset i universitetspedagogikk er at deltakerne skal utvikle sitt syn på hva som ligger i undervisning og læring. Deltakerne skal kunne legge til rette for studentenes læring ved å vurdere, velge og begrunne hensiktsmessige mål, innhold, metoder, prinsipper og evalueringsmåter for undervisningen i sitt fag. Etter kurset vil deltakerne kunne forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet ved den enheten de er ansatt.

Kurset vil bestå av tre samlinger, den første på fire og de to neste på tre dager, til sammen ti arbeidsdager.  I perioden mellom samlingene skal deltakerne utvikle sin egen undervisning og skrive oppgaver.  Den enkelte kan beregne ca tre ukers innsats til oppgaveskriving og utvikling av egen undervisning.

Planen for kurset er:
 1. samling:  14.-17. november 2016:  Mål, metoder og teknologi i undervisning og læring
 2. samling:  13.-15. februar 2017:  Problembasert læring, fagdidaktikk, veiledning og gruppeprosesser
 3. samling:  03.-05. april 2017:  Evaluering av undervisning og vurdering av læring.  Status mht deltakernes utviklingsarbeid og skriving av essay.

Det blir tatt opp maksimum 20 deltakere på kurset.  

Rektoratet ved NMBU har vedtatt at det enkelte institutt selv må betale kursavgiften for de deltakere de sender. Kursavgiften er kr 15.000. 

Giroer for innbetaling vil bli sendt så snart opptaket er foretatt. Studentenes informasjonstorg vil i samarbeid med Seksjon for læring og lærerutdanning kollektivt melde opp og betale semesteravgiften for de deltakerne som får plass på kurset.

For å kunne delta på kurset i universitetspedagogikk må man ha undervisning i løpet av den tiden kurset gjennomføres. 

Meld deg på kurset innen torsdag 13. oktober 2016. Dette gjør du ved å sende påmeldingsskjema til sll@nmbu.no eller NMBU, Seksjon for læring og lærerutdanning, IMT,
Postboks 5003, 1432 ÅS.
 

Opptaket til kurset foretas straks etter at påmeldingsfristen er ute, og alle søkere vil motta beskjed om de har fått plass eller ikke. Dersom det viser seg at noen av deltakerne som har fått plass på kurset allikevel ikke kan stille, vil vi supplere opptaket etter en venteliste. De som eventuelt ikke får plass, vil bli prioritert ved gjennomføring av neste kurs. 

Ønskes mer informasjon om kursets faglige innhold, kan du få dette ved å henvende deg til Knut Omholt, e-post:
Med vennlig hilsen                                                                                                          
Halvor Hektoen                                                                               
Prorektor
NMBU

Published 9. desember 2008 - 13:00 - Updated 30. oktober 2017 - 9:49