Samarbeidsråd mellom NMBU, skoleeiere og skoler

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


Samarbeidsråd

Det nye rådet konstituerte seg i november 2010 og legger dette mandatet til grunn for sitt arbeid:

Partene vil utvikle et samarbeid for å løse ulike skole- og utdanningsfaglige utfordringer. Samarbeidet skal favne om et bredt felt av felles ansvarsområder: lærer/lektorutdanning innen realfag og naturbruk, etter- og videreutdanning, FoU-aktiviteter, rekrutteringsarbeid og forskningsformidling. Partene skal ha særlig fokus mot hele det 13-årige utdanningsløpet.

Rådet skal bidra til gjensidig informasjonsutveksling, gi inspirasjon og være rådgivende overfor UMBs Studienemnd. Rådet vil arbeide for relevans i utforming av utdanningsprogrammer og innen enheter som arbeider med skolerelatere saker. Rådet skal videre bidra til å fremme forslag til uttalelser i aktuelle høringssaker og løse ut ressurser til ulike tiltak.

Rådet har slik sammensetning:

 1. UMB, Prorektor utdanning: Mari Sundli Tveit (leder)
 2. Akershus Fylkeskommune, Fylkesdirektør videregående opplæring v/Per-Arne Brunvoll
 3. LUF – lederutvalget i Follo v/ Anne Karin Øksnevad (Ski videregående skole)
 4. Veiledningssenteret i Follo v/Øyvind Hansen
 5. Kommunes Sentralforbud i Akershus og Østfold v/Maria nne Lindheim
 6. Skoleeierforum i Follo v/Kirsten Larsen (Frogn kommune)
 7. Naturbruksskolene v/Torstein Maugesten (Kalnes videregående skole)
 8. Naturfagsenteret v/Anders Isnes
 9. UMB, Seksjon for læring og lærerutdanning v/Hans Erik Lefdal
 10. UMB, Senter for etter- og videreutdanning v/Vigdis Johansen
 11. UMB, Skoletjenesten v/Johan Berlin
 12. UMB, Seksjon for læring og lærerutdanning: Torger Gillebo (sekretær).
Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:28